Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2567/B

Business name: 
CK PRESSBURG Bratislava a.s.
  (from: 10/05/2000 until: 03/03/2020)
Registered seat: 
Sartorisova 20
Bratislava 821 08
  (from: 02/09/2007 until: 03/03/2020)
Identification number (IČO): 
35 796 880
  (from: 10/05/2000)
Date of entry: 
10/05/2000
  (from: 10/05/2000)
Date of deletion: 
03/03/2020
  (from: 03/04/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 2.3.2020, sp. zn. 33Exre/545/2019 súd vymazal obchodnú spoločnosť CK PRESSBURG Bratislava a.s., Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880 ku dňu výmazu z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 4, veta druhá Obchodného zákonníka, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.10.2019, č. k. 2K/59/2010-355, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.11.2019, ktorým súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu CK PRESSBURG Bratislava a.s., Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880 zrušil po splnení konečného rozvrhu výťažku a vzhľadom na to, že po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok.
  (from: 03/04/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/05/2000)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 03/21/2009 until: 03/03/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/07/2010
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.11.2010, sp.zn.: 2K 59/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.12.2010, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : CK Pressburg Bratislava, a.s., so sídlom Sartorisova 20, 821 08 Bratislava, IČO: 35 796 880, a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Ľubomír Bugáň so sídlom kancelárie Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava.
  (from: 05/11/2011)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Ľubomír Bugáň
Bajkalská 25/A
Bratislava 825 03
From: 12/07/2010
  (from: 05/11/2011)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person