Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2749/B

Business name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (from: 11/14/2001)
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Mlynské nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (from: 11/14/2001)
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava 825 11
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Identification number (IČO): 
35 815 256
  (from: 06/27/2001)
Date of entry: 
07/01/2001
  (from: 06/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/27/2001)
Objects of the company: 
overovanie meradiel v rozsahu autorizácie štátneho metrologického strediska
  (from: 06/27/2001)
opravy a montáž meradiel
  (from: 06/27/2001)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 06/27/2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/27/2001)
vykonávanie protikoróznych izolácií
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 06/27/2001)
plynoinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky plynových zariadení
  (from: 06/27/2001)
montáž a servis protikoróznych zariadení
  (from: 06/27/2001)
oprava plynospotrebičov
  (from: 06/27/2001)
geodetické práce
  (from: 06/27/2001)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
revízie elektrických zariadení
  (from: 06/27/2001)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 06/27/2001)
prestavba motorových vozidiel na plynový pohon
  (from: 06/27/2001)
defektoskopia, diagnostika, skúšobníctvo v zmysle oprávnenia
  (from: 06/27/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/27/2001)
výroba kovov a kovových výrobkov s výnimkou galvanizácie a zlievania
  (from: 06/27/2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania bez elektročastí
  (from: 06/27/2001)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky dvíhacích zariadení
  (from: 06/27/2001)
vstrelovanie expanznými prístrojmi
  (from: 06/27/2001)
kopírovacie služby
  (from: 06/27/2001)
prenájom strojov, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/27/2001)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/27/2001)
sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť pri využívaní geotermálnej energie
  (from: 06/27/2001)
výkopové a kopáčske práce stavebnými mechanizmami
  (from: 06/27/2001)
diagnostika plynovodov z hľadiska protikoróznej ochrany, defektoskopické meranie
  (from: 06/27/2001)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 06/27/2001)
opravy zdvíhacích zariadení
  (from: 06/27/2001)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 11/14/2001)
montáž a opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 11/14/2001)
dodávka plynu
  (from: 02/22/2006)
dodávka elektriny
  (from: 02/22/2006)
pohostinská činnosť
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 07/01/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/01/2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 07/01/2006)
technicko-organizačné zabezpečenie vzdelávacích podujatí, seminárov, konferencií, kurzov a školení
  (from: 07/01/2006)
školiaca a vzdelávacia činnosť v riadení a personalistike
  (from: 07/01/2006)
sekretárske služby a administratívne práce
  (from: 07/01/2006)
preklady (vrátane tlmočníckych služieb) z a do jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho
  (from: 07/01/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/01/2006)
činosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
  (from: 07/01/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
organizovanie spoločenských, kultúrnych, reprezentačných a športových podujatí
  (from: 07/01/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/01/2006)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 07/01/2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 07/01/2006)
služby v oblasti telekomunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti komunikácie a v oblasti vzťahov s verejnosťou (public relation)
  (from: 07/01/2006)
mediálne poradenstvo
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie služieb patentového zástupcu
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/01/2006)
vypracovanie štúdií pre počítačové riešenia v oblasti dátovej a komunikačnej techniky
  (from: 07/01/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/01/2006)
navrhovanie a projektovanie počítačových sietí
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti informačných a komunikačných technológií
  (from: 07/01/2006)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby software
  (from: 07/01/2006)
správa počítačových sietí
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 07/01/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 07/01/2006)
optimalizácia prepravných sietí - logistika
  (from: 07/01/2006)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (from: 07/01/2006)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá s poskytovaním aj iných ako základných služieb
  (from: 07/01/2006)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/01/2006)
sťahovanie (bez dopravy)
  (from: 07/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/01/2006)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2006)
správa registratúry
  (from: 07/01/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 07/01/2006)
technik požiarnej ochrany a špecialista požiarnej ochrany
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí
  (from: 07/01/2006)
poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (from: 07/01/2006)
masérske služby
  (from: 08/31/2007)
prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/31/2007)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  (from: 05/16/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/09/2013)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 01/21/2016)
výkon činnosti energetického audítora
  (from: 01/21/2016)
poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 01/21/2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 09/22/2016)
činnosť výkupcu elektriny
  (from: 02/06/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 08/01/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 08/01/2020)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (from: 08/01/2020)
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel
  (from: 01/03/2013 until: 04/23/2015)
vykonávanie komplexných inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva, s výnimkou architektonických služieb
  (from: 07/01/2006 until: 05/15/2009)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórii - Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
  (from: 07/01/2006 until: 05/15/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 07/01/2006 until: 05/15/2009)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 07/22/2006 until: 05/15/2009)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 07/22/2006 until: 05/15/2009)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 07/01/2006 until: 01/02/2013)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
preprava plynu
  (from: 02/22/2006 until: 06/30/2006)
distribúcia plynu
  (from: 02/22/2006 until: 06/30/2006)
verejné stravovanie, poskytovanie reštauračných služieb
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
nákup a predaj vykurovacích plynov (zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike)
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
prevádzka a údržba plynárenských zariadení (zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike)
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
výroba, rozvod, doprava, skladovanie a dodávky vykurovacích plynov odberateľom
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
tranzitná preprava zemného plynu
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
riadenie plynárenskej sústavy SR a tranzitnej sústavy SR
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
výskum a vývoj pre potreby plynárenského priemyslu
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
výroba a predaj tepelnej energie
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby a prenosu dát podľa §4 zák.č. 110/1964 Zb.
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
ubytovacie služby, školiace a rehabilitačné stredisko
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zasielateľstvo
  (from: 07/01/2006 until: 01/02/2013)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie vrátane plynov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy)
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
vykonávanie a vyhodnocovanie špeciálnych laboratórnych prác pre ložiskový prieskum
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v prevádzkových bodoch
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
osobitné zásahy do zemskej kôry
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu ropy, zemného plynu a tepelnej energie zemskej kôry
  (from: 06/27/2001 until: 02/22/2016)
prevádzkovanie plniacich staníc na zemný plyn a propan-butan na pohon motorových vozidiel
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
výroba regulačných staníc plynu a ich súčastí
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
zriaďovanie, zmeny, obnova a údržba koncových telekomunikačných zariadení (telefónne prístroje, záznamníky, modemy a faxmodemy) po rozhranie s jednotnou telekomunikačnou sieťou
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovanie stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území
  (from: 06/27/2001 until: 01/20/2016)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
  (from: 06/27/2001 until: 01/20/2016)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
opravy a údržba motorových vozidiel
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
montáž a opravy vyhradených motorových zariadení
  (from: 06/27/2001 until: 01/02/2013)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/27/2001 until: 05/15/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2002)
Managing board
  (from: 06/27/2001 until: 10/13/2002)
doc. Ing. Vojtech Ferencz , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Bohdanovce 246
Bohdanovce 044 16
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Martin Rybár - Vice-chairman of the Board of Directors
Republiky 1052/10
Žilina 010 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Juraj Ondris , MBA - Member of the Board of Directors
Wolkrova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Mgr. Boris Machút - Member of the Board of Directors
Mierová 2
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
JUDr. Pavel Jurek - Member of the Board of Directors
Páričkova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Vězeňská 859/9
Praha 1 - Staré Město 110 00
Česká republika
From: 01/24/2013
  (from: 02/09/2013 until: 11/22/2013)
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Vězeňská 859/9
Praha 1 - Staré Město 110 00
Česká republika
From: 01/24/2013 Until: 11/18/2013
  (from: 11/23/2013 until: 11/22/2013)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/04/2005)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2008
  (from: 06/20/2008 until: 08/31/2008)
Philippe Boucly - člen
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2008 Until: 08/31/2008
  (from: 09/01/2008 until: 08/31/2008)
Philippe Boucly - člen predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/06/2007)
Philippe Boucly - člen predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2006 Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Philippe Boucly - predseda
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2004
  (from: 07/05/2005 until: 07/21/2005)
Philippe Boucly - predseda
rue Lecourbe 45
Paris 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 06/30/2006)
Philippe Boucly - predseda predstavenstva
rue Lecourbe 45
Paríž 750 15
Francúzska republika
From: 07/01/2007
  (from: 07/07/2007 until: 06/19/2008)
Ing. Libor Briška
Heyrovského 13
Bratislava 841 03
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 09/01/2008
  (from: 09/01/2008 until: 07/07/2009)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/21/2011)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/22/2011 until: 07/21/2011)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/05/2012 until: 02/08/2013)
Jean-Jacques Ciazynski - člen
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2012 Until: 01/23/2013
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/06/2010)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2011
  (from: 07/22/2011 until: 06/05/2012)
Ing. Štefan Czucz - podpredseda
Pomlejská 104
Šamorín 931 01
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 02/15/2007)
Ing. Štefan Czucz - podpredseda
Pomlejská 104
Šamorín 931 01
From: 03/03/2003 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Ján Dudášik - člen
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 09/07/2010)
Ing. Ján Dudášik - člen
Cintorínska 49
Tlmače 935 21
From: 02/09/2007 Until: 09/02/2010
  (from: 09/08/2010 until: 09/07/2010)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/20/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/10/2020)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/20/2018 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020 until: 11/18/2022)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 06/24/2020 Until: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 11/18/2022)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/24/2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 05/31/2012 Until: 06/19/2014
  (from: 06/25/2014 until: 06/24/2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 06/20/2014
  (from: 06/25/2014 until: 07/15/2014)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 06/20/2014
  (from: 07/16/2014 until: 10/15/2019)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 06/20/2014 Until: 06/19/2019
  (from: 10/16/2019 until: 10/15/2019)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 10/04/2019
  (from: 10/16/2019 until: 07/10/2020)
Ing. Milan Hargaš - člen
Stará cesta 431/23
Šamorín 931 01
From: 10/04/2019 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
Mgr. Pavel Horský - člen
Otiskova 2836/20
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/24/2013
  (from: 02/09/2013 until: 06/12/2014)
Mgr. Pavel Horský - člen
Otiskova 2836/20
Brno 628 00
Česká republika
From: 01/24/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
From: 06/11/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Juraj Horváth - podpredseda
Limbová 12
Limbach 900 91
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 02/15/2007)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
From: 03/03/2003 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Pavol Janočko
Gaštanová 2
Košice 040 01
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Pavol Janočko - podpredseda
Lackova 15
Bratislava 841 04
From: 06/11/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Ján Kasper
Šancová 25
Bratislava 831 04
From: 06/11/2001 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Ing. Ján Kasper - podpredseda
Šancová 25
Bratislava 831 04
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Vladimír Klimeš - člen
Čremchová 4/E
Bratislava 831 01
From: 09/03/2010
  (from: 09/08/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Vladimír Klimeš - člen
Čremchová 4/E
Bratislava 831 01
From: 09/03/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Mgr. Henrich Krejčí - člen
Kresánková 10
Bratislava 841 05
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020 until: 11/18/2022)
Mgr. Henrich Krejčí - člen
Kresánková 10
Bratislava 841 05
From: 06/24/2020 Until: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 11/18/2022)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 01/24/2013
  (from: 02/09/2013 until: 06/12/2014)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Kostelní 1102/12
Praha 7 170 00
Česká republika
From: 01/24/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
Mgr. Peter Kučera - Member of the Board of Directors
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
From: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 04/28/2023)
Mgr. Peter Kučera - Member of the Board of Directors
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
From: 10/09/2022 Until: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Havlíčkova 1758/31
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 04/28/2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Havlíčkova 1758/31
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 10/09/2022 Until: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Ing. Rastislav Kupka
J. Kráľa 2595
Čadca 022 01
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 03/16/2004)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595
Čadca 022 01
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 09/07/2010)
Ing. Rastislav Kupka - člen
Janka Kráľa 2595
Čadca 022 01
From: 02/09/2007 Until: 09/02/2010
  (from: 09/08/2010 until: 09/07/2010)
Ing. Rastislav Kupka - člen predstavenstva
J. Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
From: 03/03/2003
  (from: 03/17/2004 until: 01/24/2006)
Ing. Rastislav Kupka - člen predstavenstva
J. Kráľa 2595/21
Čadca 022 01
From: 03/03/2003 Until: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 01/24/2006)
Daniel Kvocera - člen
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
From: 09/30/2014
  (from: 10/03/2014 until: 09/21/2016)
Daniel Kvocera - člen
A. Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce 020 01
From: 09/30/2014 Until: 09/15/2016
  (from: 09/22/2016 until: 09/21/2016)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Miloš Kyselica - člen
Bajanova 16
Skalica 909 01
From: 01/16/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Miroslav Lapuník - predseda
Studenohorská 15
Bratislava 841 03
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Eduard Macejka - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 04/28/2023)
Ing. Eduard Macejka - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/09/2022 Until: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007
  (from: 07/07/2007 until: 11/07/2007)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007 Until: 10/31/2007
  (from: 11/08/2007 until: 11/07/2007)
Jan Nikolaus Massmann - predseda predstavenstva
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/06/2007)
Jan Nikolaus Massmann - predseda predstavenstva
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2006 Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - predseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 07/01/2012
  (from: 07/05/2012 until: 02/08/2013)
Mgr. Ing. Jiří Nováček , LL.M. - člen
Na Kampě 514/9
Praha 1 - Malá Strana 118 00
Česká republika
From: 11/19/2013
  (from: 11/23/2013 until: 06/12/2014)
Mgr. Ing. Jiří Nováček , LL.M. - člen
Na Kampě 514/9
Praha 1 - Malá Strana 118 00
Česká republika
From: 11/19/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
From: 02/09/2007
  (from: 05/16/2009 until: 09/07/2010)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Cesta na Kamzík 12690/5A
Bratislava 831 01
From: 02/09/2007 Until: 09/02/2010
  (from: 09/08/2010 until: 09/07/2010)
JUDr. Anton Novák - podpredseda
Mierová 83
Bratislava 821 05
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 05/15/2009)
Ing. Juraj Ondris , MBA - člen
Wolkrova 7
Bratislava 851 04
From: 09/03/2010
  (from: 09/08/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Juraj Ondris , MBA - člen
Wolkrova 7
Bratislava 851 04
From: 09/03/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 06/20/2014
  (from: 06/25/2014 until: 10/02/2014)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 06/20/2014 Until: 09/29/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/02/2014)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 04/27/2017
  (from: 05/03/2017 until: 07/12/2018)
Pierre Poncik , M.Sc. - člen
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 04/27/2017 Until: 06/19/2018
  (from: 07/13/2018 until: 07/12/2018)
Pierre Poncik , M.Sc. - podpredseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 09/30/2014
  (from: 10/03/2014 until: 05/02/2017)
Pierre Poncik , M.Sc. - podpredseda
1. Československej brigády 3307/30
Vrútky 038 61
From: 09/30/2014 Until: 04/26/2017
  (from: 05/03/2017 until: 05/02/2017)
Ing. Richard Prokypčák - podpredseda
Jaskový rad 97/A
Bratislava 831 01
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020 until: 11/18/2022)
Ing. Richard Prokypčák - podpredseda
Jaskový rad 97/A
Bratislava 831 01
From: 06/24/2020 Until: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 11/18/2022)
Ing. Dušan Randuška
Stropkovská 3
Bratislava 821 03
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Andreas Rau - člen
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 01/01/2012
  (from: 01/13/2012 until: 06/05/2012)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/12/2014)
Mgr. Alexander Sako - podpredseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 05/31/2012 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
Mgr. Alexander Sako - predseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/05/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/24/2014)
Mgr. Alexander Sako - predseda
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/05/2014 Until: 06/19/2014
  (from: 06/25/2014 until: 06/24/2014)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 12/10/2009
  (from: 12/17/2009 until: 07/06/2010)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 12/10/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Dr. Achim Saul - predseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/21/2011)
Dr. Achim Saul - predseda
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/22/2011 until: 07/21/2011)
Dr. Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
From: 07/01/2004
  (from: 07/01/2004 until: 03/14/2005)
Ing. Rudolf Slezák - podpredseda
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
From: 04/27/2017
  (from: 05/03/2017 until: 07/10/2020)
Ing. Rudolf Slezák - podpredseda
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
From: 04/27/2017 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
Ing. Štefan Slezák - podpredseda
213
Kechnec 044 58
From: 09/03/2010
  (from: 09/08/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Štefan Slezák - podpredseda
213
Kechnec 044 58
From: 09/03/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 11/07/2016
  (from: 11/15/2016 until: 07/10/2020)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 49
Šamorín 931 01
From: 11/07/2016 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
Ing. Štefan Šabík - predseda
Palárikova 23
Levice 934 01
From: 06/20/2014
  (from: 06/25/2014 until: 05/02/2017)
Ing. Štefan Šabík - predseda
Palárikova 23
Levice 934 01
From: 06/20/2014 Until: 04/26/2017
  (from: 05/03/2017 until: 05/02/2017)
Ing. Marián Široký - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 04/28/2023)
Ing. Marián Široký - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/09/2022 Until: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Ing. Jan Špringl - člen
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 01/24/2013
  (from: 02/09/2013 until: 06/12/2014)
Ing. Jan Špringl - člen
Pod Kapličkou 2846/11
Praha 3 130 00
Česká republika
From: 01/24/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
Ing. Daniel Šulík , CSc. - člen
K Horánskej Studni 3443/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020 until: 11/18/2022)
Ing. Daniel Šulík , CSc. - člen
K Horánskej Studni 3443/2
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 06/24/2020 Until: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 11/18/2022)
Ing. Dušan Terem
Bakossova 37
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
Ing. Milan Urban - predseda
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/24/2020
  (from: 07/11/2020 until: 11/18/2022)
Ing. Milan Urban - predseda
Nová 18
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/24/2020 Until: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 11/18/2022)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava 811 02
From: 04/27/2017
  (from: 05/03/2017 until: 07/10/2020)
Ing. Ján Valko - predseda
Martinengova 4880/24
Bratislava 811 02
From: 04/27/2017 Until: 06/23/2020
  (from: 07/11/2020 until: 07/10/2020)
JUDr. Marián Valko - člen
Porubského 2
Bratislava 811 06
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/24/2014)
JUDr. Marián Valko - člen
Porubského 2
Bratislava 811 06
From: 05/31/2012 Until: 06/19/2014
  (from: 06/25/2014 until: 06/24/2014)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Member of the Board of Directors
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/09/2022
  (from: 11/19/2022 until: 04/28/2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Member of the Board of Directors
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 10/09/2022 Until: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 04/28/2023)
Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 12/16/2009)
Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2009 Until: 12/09/2009
  (from: 12/17/2009 until: 12/16/2009)
Bernd Wagner - predseda predstavenstva
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2008
  (from: 06/20/2008 until: 07/07/2009)
Mgr. Ivana Zelizňáková - člen
Ružová dolina 25
Bratislava 821 08
From: 06/20/2014
  (from: 06/25/2014 until: 05/02/2017)
Mgr. Ivana Zelizňáková - člen
Ružová dolina 25
Bratislava 821 08
From: 06/20/2014 Until: 04/26/2017
  (from: 05/03/2017 until: 05/02/2017)
Mgr. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Kvetná 729/4
Rozhanovce 044 42
From: 04/05/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Ing. Marián Široký - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/05/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Mgr. Peter Kučera - Member of the Board of Directors
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
From: 04/05/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Member of the Board of Directors
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/05/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Ing. Eduard Macejka - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/05/2023 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Ing. Eduard Macejka - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Fullu 17
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 12/19/2023)
JUDr. Slavomír Vorobel , MPH - Member of the Board of Directors
Stropkovská 27
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 12/19/2023)
Mgr. Peter Kučera - Member of the Board of Directors
Vinohradnícka 15
Veľký Biel 900 24
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 12/19/2023)
Ing. Marián Široký - Vice-chairman of the Board of Directors
Drieňová 1D
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 12/19/2023)
Mgr. Miroslav Kulla - Chairman of the Board of Directors
Kvetná 729/4
Rozhanovce 044 42
From: 04/05/2023
  (from: 04/29/2023 until: 12/19/2023)
Philippe Boucly
95, rue de Prony
Paríž 750 17
Francúzsko
From: 07/11/2002 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Philippe Boucly
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 07/29/2003)
Philippe Boucly - predseda
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
From: 03/03/2003
  (from: 07/30/2003 until: 06/30/2004)
Philippe Boucly - predseda
45, rue Lecourbe
Paris 750 15
Francúzsko
From: 03/03/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 06/30/2004)
Jean Francois Carriere
86, avenue Niel
Paris 750 17
Francúzsko
From: 03/03/2003 Until: 02/28/2005
  (from: 03/15/2005 until: 03/14/2005)
Jean Francois Carriere
86, avenue Niel
Paris 750 17
Francúzsko
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 03/14/2005)
Jean-Francois Carriere
86, avenue Niel
Paríž 750 17
Francúzsko
From: 07/11/2002 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
residence in the Slovak Republic :
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 07/01/2011 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
residence in the Slovak Republic :
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 07/04/2012)
Jean-Jacques Ciazynski - predseda
residence in the Slovak Republic :
Trinásta 16
Bratislava 831 01
From: 05/31/2012 Until: 06/30/2012
  (from: 07/05/2012 until: 07/04/2012)
Frédérique Dufresnoy , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 02/08/2013)
Frédérique Dufresnoy - člen
residence in the Slovak Republic :
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
From: 02/10/2010
  (from: 02/17/2010 until: 06/05/2012)
Frédérique Dufresnoy - člen
residence in the Slovak Republic :
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
From: 02/10/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Frédérique Dufresnoy , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Mliekarenská 5
Bratislava 821 09
From: 05/31/2012 Until: 01/23/2013
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
From: 09/07/1962
  (from: 06/25/2014 until: 07/15/2014)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
From: 06/20/2014
  (from: 07/16/2014 until: 10/02/2014)
Ing. Petr Ivánek - člen
Nová Ves 372
Frýdland nad Ostravicí 739 11
Česká republika
From: 06/20/2014 Until: 09/29/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/02/2014)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
From: 03/01/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/21/2005)
Jan Nikolaus Massmann - člen
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
From: 07/01/2005
  (from: 07/22/2005 until: 06/30/2006)
Jan Nikolaus Massmann
Rüttenscheider Strasse 224
Essen 451 31
Spolková republika Nemecko
From: 07/11/2002 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Jan Nikolaus Massmann
Rűttenscheider Strasse 224
Essen 451 31
SRN
residence in the Slovak Republic :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 03/14/2005)
Jan Nikolaus Massmann - predseda
Rosastrasse 28
Essen 451 30
Spolková republika Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Tolstého 879/1
Bratislava 811 06
From: 03/01/2005
  (from: 03/15/2005 until: 07/04/2005)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
From: 11/01/2007
  (from: 11/08/2007 until: 06/05/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
From: 11/01/2007 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
From: 05/31/2012 Until: 06/30/2012
  (from: 07/05/2012 until: 07/04/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - člen
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See (GKZ 10713) 7100
Rakúsko
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 07/04/2012)
Dr. Hans-Gilbert Meyer - predseda
Oberer Kirchberg 9
Neusiedl am See 7100
Rakúska republika
From: 07/01/2012 Until: 01/23/2013
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Andreas Rau - člen
residence in the Slovak Republic :
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 05/31/2012 Until: 01/23/2013
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Andreas Rau - člen
residence in the Slovak Republic :
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 01/01/2012 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Andreas Rau - člen
residence in the Slovak Republic :
Strmý vŕšok 183
Bratislava 841 06
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 02/08/2013)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2011
  (from: 07/22/2011 until: 01/12/2012)
Dr. Achim Saul - člen
Achatweg 3
Dortmund 442 67
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2011 Until: 12/31/2011
  (from: 01/13/2012 until: 01/12/2012)
Dr. Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
From: 07/01/2004 Until: 02/28/2005
  (from: 03/15/2005 until: 03/14/2005)
Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
From: 03/03/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 06/30/2004)
Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
From: 03/03/2003
  (from: 07/30/2003 until: 06/30/2004)
Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
SRN
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 07/29/2003)
Ulrich Schöler - predseda
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
From: 07/11/2002 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Dipl. Ing. Bernd Wagner - člen
August-Schmidt-Strasse 44
Oer-Erkenschwick 457 39
Spolková republika Nemecko
From: 03/01/2005
  (from: 03/15/2005 until: 06/19/2008)
Robert Zadora - člen
Rue des Echaliers 10
Beaune 212 00
Francúzska republika
From: 03/01/2005
  (from: 03/15/2005 until: 02/16/2010)
Robert Zadora - člen
Rue des Echaliers 10
Beaune 212 00
Francúzska republika
From: 03/01/2005 Until: 02/09/2010
  (from: 02/17/2010 until: 02/16/2010)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom aspoň dvoch (2) členov predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/04/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť koná prostredníctvom štyroch (4) členov predstavenstva konajúcich spoločne alebo prostredníctvom predsedu predstavenstva a akéhokoľvek člena predstavenstva konajúcich spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/27/2013 until: 11/03/2014)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému návzu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/14/2002 until: 02/26/2013)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/27/2001 until: 10/13/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Komárno
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Mederčská 81
Komárno 945 01
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Komárno
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Poprad
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Kežmarská 3524/9
Poprad 058 01
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Poprad
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Michalovce
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Plynárenská 4
Michalovce 071 01
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Michalovce
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Košice
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Moldavská 12
Košice 040 11
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Košice
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Žilina
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Závodská cesta 26/2949
Žilina 010 22
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Žilina
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Podjavorinskej 10
Nové Mesto nad Váhom 915 83
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Zvolen
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Lieskovská cesta 1418/5
Zvolen 960 24
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Zvolen
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Nitra
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Piesková 32
Nitra 950 54
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Nitra
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Lučenec
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Mikušovská 4699
Lučenec 948 01
  (from: 10/14/2002 until: 12/16/2003)
Mikušovská cesta
Lučenec 948 01
  (from: 02/12/2002 until: 10/13/2002)
Lučenec
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Bratislava
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Votrubova 1
Bratislava 825 17
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Bratislava
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
Head: 
Mgr. Juraj Markovič
Majakovského 9
Pezinok
  (from: 11/14/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IDOZ Žilina
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Hruštiny 603
Žilina 010 01
  (from: 02/12/2002 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Prievidza
  (from: 07/29/2002 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Vápenická 16
Prievidza 971 01
  (from: 07/29/2002 until: 12/16/2003)
Head: 
Ing. Gabriel Pintér
Čapajevova 5/17
Martin
  (from: 07/29/2002 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (from: 05/26/2003 until: 12/16/2003)
Registered seat: 
Votrubova 11/A
Bratislava 825 05
  (from: 05/26/2003 until: 12/16/2003)
Head: 
RNDr. Pavol Kaločaj, PhD.
Budatínska 3
Bratislava
  (from: 05/26/2003 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (from: 11/14/2001 until: 05/25/2003)
Registered seat: 
Votrubova 11/A
Bratislava 825 05
  (from: 02/12/2002 until: 05/25/2003)
Bratislava
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Prievidza
  (from: 11/14/2001 until: 07/28/2002)
Registered seat: 
Vápenická 16
Prievidza 971 01
  (from: 02/12/2002 until: 07/28/2002)
Prievidza
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. OZ Žilina
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
Registered seat: 
Žilina
  (from: 11/14/2001 until: 02/11/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Komárno
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Komárno
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Poprad
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Poprad
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Dušan Suchý
Budovateľská 92
Poprad
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Michalovce
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Michalovce
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Július Kolesár
S. Tomášika 14
Michalovce
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Košice
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Košice
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Dušan Pšenčík
Šípkova 4
Košice
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Vladimír Mataj
Pod Cintorínom 5007/16
Ružomberok
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Výskum a vyhľadávanie nafty a plynu
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
RNDr. Jozef Kováč
Zvončekova 10
Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Milan Bráblik
Kapitána Uhra 1308/11
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Zvolen
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Zvolen
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Cyril Bača
Francisciho 1190/9
Zvolen
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Nitra
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Nitra
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Peter Blaško
Hanulova 24
Nitra
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Lučenec
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Lučenec
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Ivan Janák
Adyho 1
Lučenec
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Prievidza
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Justin Ondro
Lány 38
Bojnice
  (from: 06/27/2001 until: 07/28/2002)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava, odštepný závod Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Miroslav Lapuník
Studenohorská 15
Bratislava
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
 
 
Name: 
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Bratislava Inžiniersko-dodavateľský odštepný závod Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Registered seat: 
Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 11/13/2001)
Head: 
Ing. Miroslav Májek
Lesná 32
Žilina
  (from: 06/27/2001 until: 12/16/2003)
 
 
Capital: 
885 062 329,84 EUR Paid up: 885 062 329,84 EUR
  (from: 07/16/2014)
885 062 329,84 EUR Paid up: 88 506 232,84 EUR
  (from: 06/25/2014 until: 07/15/2014)
1 735 416 217,18 EUR Paid up: 1 735 416 217,18 EUR
  (from: 05/16/2009 until: 06/24/2014)
52 287 322 000 Sk Paid up: 52 287 322 000 Sk
  (from: 05/26/2003 until: 05/15/2009)
52 287 322 000 Sk
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Shares: 
Number of shares: 26666536
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 06/25/2014)
Number of shares: 52287322
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/16/2009 until: 06/24/2014)
Number of shares: 52287322
Druh: kmeňové akcie na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/12/2002 until: 05/15/2009)
Number of shares: 52287322
Druh: na doručiteľa, dematerializovaná podoba
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/27/2001 until: 06/11/2002)
Stockholder: 
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 02/25/2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 07/18/2014 until: 08/08/2014)
Slovenská republika, v mene kotrej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 08/09/2014 until: 02/24/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miloš Dančo
Bruselská 2605/9
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
From: 09/19/2018
  (from: 09/25/2018)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/18/2020
  (from: 07/07/2020)
PhDr. Zuzana Ružeková
Zimná 8
Bratislava 821 02
From: 06/18/2020
  (from: 07/07/2020)
Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš , PhD.
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Štefan Kapusta
Huncovská 17
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Róbert Gold , CA
Beskydská 13
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Martin Kohútik
Nábrežie Dukelských hrdinov 36
Brezno 977 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Ing. Ivan Šramko
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/23/2023
  (from: 12/20/2023)
Alena Bakanová
Centrum 43
Zvolen 960 01
From: 05/18/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/06/2010)
Alena Bakanová
Centrum 43
Zvolen 960 01
From: 05/18/2005 Until: 06/16/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD.
Tolstého 3
Bratislava 811 06
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 06/05/2012)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD.
Tolstého 3
Bratislava 811 06
From: 10/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD. - člen dozornej rady
Tolstého 3
Bratislava
From: 02/26/2004
  (from: 03/17/2004 until: 01/24/2006)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD. - člen dozornej rady
Tolstého 3
Bratislava
From: 02/26/2004 Until: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 01/24/2006)
JUDr. Juraj Bizoň
Farská 31
Nitra 949 01
From: 01/10/2011
  (from: 01/18/2011 until: 06/05/2012)
JUDr. Juraj Bizoň
Farská 31
Nitra 949 01
From: 01/10/2011 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Ladislav Bodnár
Sitnianska 31
Banská Bystrica
From: 03/03/2003 Until: 02/26/2004
  (from: 05/26/2003 until: 03/16/2004)
Ing. Peter Brňo
Vajnorská 6
Bratislava 831 03
  (from: 06/27/2001 until: 09/05/2002)
JUDr. Matúš Bušniak
Alžbety Gwerkovej 12
Bratislava 851 04
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 10/17/2020)
JUDr. Matúš Bušniak
Alžbety Gwerkovej 12
Bratislava 851 04
From: 12/20/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 10/18/2020 until: 10/17/2020)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 1
Colombes 927 00
Francúzska republika
From: 07/01/2008
  (from: 06/20/2008 until: 08/31/2008)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 1
Colombes 927 00
Francúzska republika
From: 07/01/2008 Until: 08/04/2008
  (from: 09/01/2008 until: 08/31/2008)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 92700
Colombes 927 00
Francúzska republika
From: 07/01/2006
  (from: 07/01/2006 until: 07/06/2007)
Jean-Francois Carriere
allée des Sycomores 92700
Colombes 927 00
Francúzska republika
From: 07/01/2006 Until: 06/30/2007
  (from: 07/07/2007 until: 07/06/2007)
Arpád Csuri
45
Oborín 076 75
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 06/05/2012)
Arpád Csuri
45
Oborín 076 75
From: 10/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Mgr. Maroš Čislák
Košická Polianka 164
Košická Polianka 044 41
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 05/07/2019)
Mgr. Maroš Čislák
Košická Polianka 164
Košická Polianka 044 41
From: 12/20/2016 Until: 05/02/2019
  (from: 05/08/2019 until: 05/07/2019)
Jacques Deyirmendjian
Boulevard de Courcelles 102
Paris 750 17
Francúzska republika
From: 07/01/2004
  (from: 07/01/2004 until: 07/04/2005)
Jacques Deyirmendjian
Boulevard de Courcelles 102
Paris 750 17
Francúzska republika
From: 07/01/2004 Until: 06/30/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 10/17/2020)
JUDr. Peter Dráč
Gen. Svobodu 1
Pezinok 902 01
From: 12/20/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 10/18/2020 until: 10/17/2020)
Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovska 53
Bratislava 841 04
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 02/24/2022)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovska 53
Bratislava 841 04
From: 09/11/2020 Until: 01/21/2022
  (from: 02/25/2022 until: 02/24/2022)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 10/17/2020)
Ing. Michal Ďurkovič
Kuklovská 53
Bratislava 841 04
From: 12/20/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 10/18/2020 until: 10/17/2020)
PhDr. Eva Dušičková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 01
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
PhDr. Eva Dušičková
Ševčenkova 2
Bratislava 851 01
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Ing.arch Tomáš Gál , PhD.
Vlčkova 27
Bratislava 811 04
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Ing.arch Tomáš Gál , PhD.
Vlčkova 27
Bratislava 811 04
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Henrich Herceg
Vajnorská 86
Bratislava
From: 03/03/2003 Until: 02/26/2004
  (from: 06/24/2003 until: 03/16/2004)
Ing. Henrich Herceg - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 06/23/2003)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Juraj Horváth
Limbová 12
Limbach 900 91
From: 10/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 01
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 05/12/2006)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice
From: 03/03/2003 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 22
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Pavol Hric
Tokajícka 6
Košice 040 22
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Prof.Ing. Juraj Janočko , CSc.,Dr.Scient.
Matuškova 4
Košice 040 11
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Prof.Ing. Juraj Janočko , CSc.,Dr.Scient.
Matuškova 4
Košice 040 11
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
From: 10/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 02/05/2020)
Ing. Valéria Janočková
Lackova 15
Bratislava 841 04
From: 12/20/2016 Until: 12/31/2019
  (from: 02/06/2020 until: 02/05/2020)
Ing. Valéria Janočková
Lacková 15
Bratislava 841 04
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Ing. Valéria Janočková
Lacková 15
Bratislava 841 04
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
From: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 05/12/2006)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
From: 01/16/2006 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
RNDr. Miloslav Jelenský
Kozia 8
Malacky 901 01
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Dionýz Kaszonyi
Veľké Raškovce 127
Veľké Raškovce 076 75
From: 12/01/2018
  (from: 12/11/2018 until: 10/17/2020)
Ing. Dionýz Kaszonyi
Veľké Raškovce 127
Veľké Raškovce 076 75
From: 12/01/2018 Until: 09/10/2020
  (from: 10/18/2020 until: 10/17/2020)
Mgr. Július Kázsmér
144
Leles 076 84
From: 05/18/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/06/2010)
Mgr. Július Kázsmér
144
Leles 076 84
From: 05/18/2005 Until: 06/16/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 05/12/2006)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava
From: 03/03/2003 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Jozef Kojda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava 841 05
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Július Kolesár
Samuela Tomášika 14
Michalovce 003 01
  (from: 06/27/2001 until: 07/04/2005)
Ing. Július Kolesár
Samuela Tomášika 14
Michalovce 003 01
Until: 05/17/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 01/24/2013
  (from: 02/09/2013 until: 06/12/2014)
Ing. Peter Korbačka
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 01/24/2013 Until: 06/04/2014
  (from: 06/13/2014 until: 06/12/2014)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošikova 8
Senec 903 01
From: 12/20/2016
  (from: 01/13/2017 until: 12/10/2018)
Ing. Zoltán Kovács
Jánošikova 8
Senec 903 01
From: 12/20/2016 Until: 11/30/2018
  (from: 12/11/2018 until: 12/10/2018)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
  (from: 06/27/2001 until: 07/04/2005)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
Until: 05/17/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
From: 05/18/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/06/2010)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
From: 05/18/2005 Until: 06/16/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
From: 06/17/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/22/2015)
Ing. Peter Kováč
Hrobákova 24
Bratislava 851 02
From: 06/17/2010 Until: 06/17/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice 040 11
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 02/24/2015)
MUDr. Martin Kováč
Ostravská 14
Košice 040 11
From: 05/31/2012 Until: 01/31/2015
  (from: 02/25/2015 until: 02/24/2015)
Mgr. Ján Kovarčík
Platanová alej 2437/3
Komárno
From: 03/03/2003 Until: 02/26/2004
  (from: 05/26/2003 until: 03/16/2004)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
From: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 05/12/2006)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
From: 01/16/2006 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
Mgr. Juraj Krišťák
Komárnická 6
Bratislava 821 03
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
RNDr. Peter Kršjak
Pohraničníkov 6
Bratislava 851 10
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
RNDr. Peter Kršjak
Pohraničníkov 6
Bratislava 851 10
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Ing. Rudolf Kvetán - člen dozornej rady
Hattalova 21
Bratislava
From: 02/26/2004
  (from: 03/17/2004 until: 01/24/2006)
Ing. Rudolf Kvetán - člen dozornej rady
Hattalova 21
Bratislava
From: 02/26/2004 Until: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 01/24/2006)
Norbert Lojko , MBA
Brečtanová 6A
Bratislava 831 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 05/17/2022)
Norbert Lojko , MBA
Brečtanová 6A
Bratislava 831 01
From: 09/11/2020 Until: 04/30/2022
  (from: 05/18/2022 until: 05/17/2022)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
From: 06/17/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/22/2015)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
From: 06/17/2010 Until: 06/17/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
From: 06/18/2015
  (from: 06/23/2015 until: 07/06/2020)
Ing. Robert Maguth
Záhradná 464/18
Veľká Lomnica 059 52
From: 06/18/2015 Until: 06/17/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Ján Manduľák
Námestie Slobody 1237/156
Vranov nad Topľou
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 06/05/2012)
Ing. Ján Manduľák
Námestie Slobody 1237/156
Vranov nad Topľou
From: 10/28/2010 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Katarína Marton
Štefánikova 10A
Poprad 058 01
From: 11/01/2021
  (from: 11/11/2021 until: 05/17/2022)
Ing. Katarína Marton
Štefánikova 10A
Poprad 058 01
From: 11/01/2021 Until: 04/19/2022
  (from: 05/18/2022 until: 05/17/2022)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 05/12/2006)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava
From: 03/03/2003 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
Ing. Eva Michalová
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 05/03/2019
  (from: 05/08/2019 until: 10/17/2020)
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 05/03/2019 Until: 09/10/2020
  (from: 10/18/2020 until: 10/17/2020)
Ing. Zoltán Néveri
Vajanského 6
Levice 934 01
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
Peter Paulen
Fazuľová 2
Bratislava 811 07
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Ing. Jozef Polačko
340
Budkovce 072 15
From: 06/17/2010
  (from: 07/07/2010 until: 09/23/2013)
Ing. Jozef Polačko
340
Budkovce 072 15
From: 06/17/2010 Until: 09/07/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Doc.Ing. Nikolaj Ponevský , CSc. - člen dozornej rady
Mliečna 34
Košice
From: 02/26/2004
  (from: 03/17/2004 until: 01/24/2006)
Doc.Ing. Nikolaj Ponevský , CSc. - člen dozornej rady
Mliečna 34
Košice
From: 02/26/2004 Until: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 01/24/2006)
Mgr. Peter Rakovský , PhD.
Sládkovičova 36
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 11/10/2021)
Mgr. Peter Rakovský , PhD.
Sládkovičova 36
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/11/2020 Until: 06/21/2021
  (from: 11/11/2021 until: 11/10/2021)
JUDr. Ján Sabol
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/06/2010)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2009 Until: 06/30/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007
  (from: 07/07/2007 until: 06/19/2008)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2007 Until: 06/30/2008
  (from: 06/20/2008 until: 06/19/2008)
Jószef Solymos
Komenského 8
Tornaľa
From: 03/03/2003
  (from: 05/26/2003 until: 05/12/2006)
Jószef Solymos
Komenského 8
Tornaľa
From: 03/03/2003 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
József Solymos
Komenského 8
Tornaľa 982 01
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
József Solymos
Komenského 8
Tornaľa 982 01
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Eric Stab
K2 - Apartment 79, Albion Street 125
Leeds LS2 8ES
Veľká Británia
From: 08/04/2008
  (from: 09/01/2008 until: 07/07/2009)
Eric Stab
K2 - Apartment 79, Albion Street 125
Leeds LS2 8ES
Veľká Británia
From: 08/04/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 07/08/2009 until: 07/07/2009)
Eric Stab
Strada Barbu Delavrancea 63
Bukurešť 011353
Rumunsko
From: 07/01/2012
  (from: 07/05/2012 until: 02/08/2013)
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava 841 08
  (from: 06/27/2001 until: 07/04/2005)
Ing. Peter Staňa
Ivana Bukovčana 20
Bratislava 841 08
Until: 05/17/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Ing. Ondrej Studenec
Šancová 30
Bratislava 811 05
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
From: 01/16/2006
  (from: 01/25/2006 until: 05/12/2006)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
From: 01/16/2006 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 02/15/2007)
PaedDr. Jaroslav Suchý
Hrnčiarska 1
Humenné 066 01
From: 04/27/2006 Until: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 02/15/2007)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 3
Bratislava 831 52
From: 05/12/2011
  (from: 05/19/2011 until: 06/05/2012)
JUDr. Karol Šiška
Burgundská 3
Bratislava 831 52
From: 05/12/2011 Until: 05/30/2012
  (from: 06/06/2012 until: 06/05/2012)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 05/18/2011)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
From: 10/28/2010 Until: 05/11/2011
  (from: 05/19/2011 until: 05/18/2011)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
Ing. Daniel Šulík
Kremnická 46
Košice 040 01
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Ing. Jozef Titka
Plynárenská 21
Nitra 949 01
  (from: 06/27/2001 until: 07/04/2005)
Ing. Jozef Titka
Plynárenská 21
Nitra 949 01
Until: 05/17/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/04/2005)
Ing. Marta Tomčíková
Veterná 1
Holíč 908 51
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Ing. Vladimír Tvaroška
Gajova 11
Bratislava 811 09
Until: 03/03/2003
  (from: 06/27/2001 until: 05/25/2003)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/17/2010
  (from: 07/07/2010 until: 06/22/2015)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/17/2010 Until: 06/17/2015
  (from: 06/23/2015 until: 06/22/2015)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/18/2015
  (from: 06/23/2015 until: 07/06/2020)
Viera Uhrová
Sputniková 5534/14
Bratislava 821 02
From: 06/18/2015 Until: 06/17/2020
  (from: 07/07/2020 until: 07/06/2020)
Ing. Richard Vadkerty
J.Kalinčiaka 18
Žilina 010 01
From: 05/18/2005
  (from: 07/05/2005 until: 07/06/2010)
Ing. Richard Vadkerty
J.Kalinčiaka 18
Žilina 010 01
From: 05/18/2005 Until: 06/16/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/06/2010)
JUDr. Ernest Valko , PhD.
Potočná 28
Limbach 900 16
From: 10/28/2010
  (from: 11/03/2010 until: 01/17/2011)
JUDr. Ernest Valko , PhD.
Potočná 28
Limbach 900 16
From: 10/28/2010 Until: 11/08/2010
  (from: 01/18/2011 until: 01/17/2011)
Ing. Peter Vaštík
Československej armády 635/19
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/24/2018)
Ing. Peter Vaštík
Československej armády 635/19
Banská Bystrica 974 01
From: 09/19/2013 Until: 09/18/2018
  (from: 09/25/2018 until: 09/24/2018)
Ing. Ján Wallner
Obrancov mieru 374
Gbely 908 45
From: 02/09/2007
  (from: 02/16/2007 until: 11/02/2010)
Ing. Ján Wallner
Obrancov mieru 374
Gbely 908 45
From: 02/09/2007 Until: 10/27/2010
  (from: 11/03/2010 until: 11/02/2010)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Ing. Robert Zemánek
Znievska 8
Bratislava 851 06
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Ing. Dušan Žák
Exnárova 33
Bratislava 821 03
From: 05/31/2012
  (from: 06/06/2012 until: 01/12/2017)
Ing. Dušan Žák
Exnárova 33
Bratislava 821 03
From: 05/31/2012 Until: 12/19/2016
  (from: 01/13/2017 until: 01/12/2017)
Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš , PhD.
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 09/11/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Mgr. Iveta Barancová
U Hluška 733
Čadca 022 04
From: 09/11/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
JUDr. Martin Javorček
Matejkova 18
Bratislava 841 05
From: 09/11/2020 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Ing. Július Mazán
Želiarsky svah 65
Štúrovo 943 01
From: 01/21/2022 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Mgr. Renáta Zolnaiová
Floriánska 1374/8
Košice - mestská časť Staré mesto 040 01
From: 04/19/2022 Until: 11/22/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Dr.h.c.Ing. Tibor Mikuš , PhD.
Ružová dolina 645
Suchá nad Parnou 919 01
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 12/19/2023)
Mgr. Iveta Barancová
U Hluška 733
Čadca 022 04
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 12/19/2023)
JUDr. Martin Javorček
Matejkova 18
Bratislava 841 05
From: 09/11/2020
  (from: 10/18/2020 until: 12/19/2023)
Ing. Július Mazán
Želiarsky svah 65
Štúrovo 943 01
From: 01/21/2022
  (from: 02/25/2022 until: 12/19/2023)
Mgr. Renáta Zolnaiová
Floriánska 1374/8
Košice - mestská časť Staré mesto 040 01
From: 04/19/2022
  (from: 05/18/2022 until: 12/19/2023)
Jacques Deyirmendjian
102, Boulevard de Courcelles
Paríž 750 17
Francúzsko
From: 07/11/2002 Until: 03/03/2003
  (from: 09/06/2002 until: 05/25/2003)
Jacques Deyirmendjian
102 Boulevard de Courcelles
Paris 750 17
Francúzsko
From: 03/03/2003 Until: 06/16/2003
  (from: 05/26/2003 until: 07/29/2003)
Fritz Gautier
Ruhrstrasse 81/c
45219 Essen
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2003
  (from: 07/30/2003 until: 06/30/2004)
Fritz Gautier
Ruhrstrasse 81/c
45219 Essen
Spolková republika Nemecko
From: 06/16/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 07/01/2004 until: 06/30/2004)
Nicole Otterberg
Scheidstrasse 2
Dusseldorf 402 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2011
  (from: 07/22/2011 until: 07/04/2012)
Nicole Otterberg
Scheidstrasse 2
Dusseldorf 402 39
Spolková republika Nemecko
From: 07/01/2011 Until: 06/30/2012
  (from: 07/05/2012 until: 07/04/2012)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
From: 07/01/2005
  (from: 07/05/2005 until: 05/12/2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
From: 07/01/2005 Until: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
From: 04/27/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/30/2006)
Dr. Ulrich Schöler
Siepenstrasse 90
Essen 451 36
Nemecko
From: 04/27/2006 Until: 06/30/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Eric Stab
Türkenstrasse 25/28
Wien 1090
Rakúsko
From: 07/01/2010
  (from: 07/07/2010 until: 07/21/2011)
Eric Stab
Türkenstrasse 25/28
Wien 1090
Rakúsko
From: 07/01/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/22/2011 until: 07/21/2011)
Eric Stab
Strada Barbu Delavrancea 63
Bukurešť 011353
Rumunsko
From: 07/01/2012 Until: 01/23/2013
  (from: 02/09/2013 until: 02/08/2013)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11.6.2001 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel, v dôsledku Rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky č. 317/2001 zo dňa 11.4.2001 o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, štátny podnik, IČO 00 211 290 zrušeného bez likvidácie. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 Zák. 92/1991 Zb. zrušeného štátneho podniku prešli na Fond Národného majetku SR ktorý ich dňa 1. júla 2001 vložil do akciovej spoločnosti, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
  (from: 06/27/2001)
Notárska zápisnica č. N 357/01, Nz 357/01 zo dňa 13.12.2001.
  (from: 02/12/2002)
Notárska zápisnica N 182/02, Nz 175/02 zo dňa 4.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/12/2002)
Ing. Libor Briška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Miroslav Lapuník, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Randuška, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Dušan Terem, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Ing. Peter Brňo, deň zániku funkcie: 11. 7. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 11. 7. 2002.
  (from: 09/06/2002)
Notárska zápisnica N 401/02, Nz 381/02 spísaná dň a 20.9.2002 notárom JUDr.Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/14/2002)
Notárska zápisnica č. N 61/2003, Nz 15531/2003 zo dňa 3.3.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Phillippe Boucly: 3.3.2003, Jean-Francois Carriere: 3.3.2003, Jan Nikolaus Massmann: 3.3.2003, Ulrich Schöler: 3.3.2003, Ing. Pavol Janočko: 3.3.2003, Ing. Juraj Horváth: 3.3.2003, Ing. Ján Kasper: 3.3.2003. Deň zániku funkcie člena dozornej rady Ing. Pavol Hric: 3.3.2003, Ing. Jozef Kojda: 3.3.2003, Ing. Zoltán Néveri: 3.3.2003, JUDr. Ján Sabol: 3.3.2003, Ing. Ondrej Studenec: 3.3.2003, Ing. Marta Tomčíkova: 3.3.2003, Ing. Vladimír Tvaroška: 3.3.2003, Jacques Deyirmendjian: 3.3.2003.
  (from: 05/26/2003)
Dodatok k osvedčeniu zo zasadnutia mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2003 vo forme notárskej zápisnice N 61/03, Nz 15531/03 spísanej dňa 16.5.2003 notárom JUDr. Sporkovou.
  (from: 06/24/2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/03 spísaná dňa 16.6.2003 notárom JUDr. Lošonským, PhD. osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena dozornej rady J. Deyirmendijana sa konči dňom 16.6.2003. Funkcia U. Schőlera ako predsedu predstavenstva sa končí dňom 30.6.2003. Funkcia P. Bouclyho ako predsedu predstavenstva vznikla dňom 1.7.2003.
  (from: 07/30/2003)
Notárska zápisnica N 225/03, Nz 48034/2003 zo dňa 16. 6. 2003 z valného zhromaždenia spoločnosti so zmenou stanov.
  (from: 12/17/2003)
Výpis z Notárskej zápisnice N 81/2004, Nz 16836/2004 zo dňa 26.2.2004.
  (from: 03/17/2004)
Notárska zápisnica N 100/2005, Nz 20676/2005, NCRls 20591/2005 spísaná notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD., ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia zo dňa 11.5.2005. Pánovi Philippe Bouclymu vzniká funkcia predsedu dozornej rady dňom 1.7.2005.
  (from: 07/05/2005)
Súd opravuje funkciu pánovi Philippe Bouclymu, ktorý je predsedom predstavenstva dňom 1.7.2005.
  (from: 07/22/2005)
Notárska zápisnica N 11/2006, NZ 1420/2006, NCRls 1426/2006 spísaná dňa 16.1.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.2006.
  (from: 01/25/2006)
Povolenie č. 2005P 0038 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0037 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005P 0039 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005 Povolenie č. 2005E 0105 vydané rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňa 5. 12. 2005
  (from: 02/22/2006)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006 spísanej notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 07/01/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 273/2006, Nz 18683/2006.
  (from: 07/22/2006)
Notárska zápisnica N 23/2007, 5360/2007/, NCRls 5348/2007 zo dňa 9.02.2007.
  (from: 02/16/2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 159/2007, Nz 20879/2007, NCRls 20784/2007 napísanej dňa 29.5.2007, osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.2007.
  (from: 07/07/2007)
Výpis z notárskej zápisnice N 240/2007, Nz 32463/2007 spísanej dňa 16.08.2007, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 08/31/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 299/2007, Nz 42709/2007, NCRls 42380/2007 zo dňa 24.10.2007.
  (from: 11/08/2007)
Notárska zápisnica N 191/2008, Nz 32966/2008, NCRls 32643/2008 napísaná dňa 4.8.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/01/2008)
Výpis z notárskej zápisnice N 73/2009, Nz 13547/2009 zo dňa 28.4.2009 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia spoločnosti.
  (from: 05/16/2009)
Notárska zápisnica N 291/2009, Nz 45087/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 12/17/2009)
Notárska zápisnica N 17/2010, Nz 4174/2010 zo dňa 09.02.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/17/2010)
Notárska zápisnica N98/20140, Nz 15091/2010 o priebehu riadného valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2010
  (from: 07/07/2010)
Notárska zápisnica N 223/2010, Nz 31104/2010 zo dňa 2.9.2010 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 09/08/2010)
Notárska zápisnica N 7/2011, Nz 455/2011 zo dňa 10.01.2011 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 01/18/2011)
Notárska zápisnica zo dňa 11.05.2011 pod č. N 142/2011, Nz 17116/2011, NCRls 17557/2011 - výpis.
  (from: 05/19/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.05.2011 vo forme notárskej zápisnice N 142/2011 Nz 17116/2011.
  (from: 07/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.12.2011 spísaná formou notárskej zápisnice N689/2011, Nz59391/2011, NCRls60551/2011.
  (from: 01/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.05.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 318/2012, Nz 19215/2012, NCRls 19664/2012.
  (from: 06/06/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2012 spísaná formou notárskej zápisnice N 220/2012, Nz 14210/2012, NCRls 14569/2012.
  (from: 07/05/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 970/2012, Nz 56500/2012, NCRls 57346/2012 zo dňa 14.12.2012.
  (from: 01/03/2013)
Notárska zápisnica č. N 53/2013, Nz 2320/2013 zo dňa 23.01.2013.
  (from: 02/09/2013)
Notárska zápisnica č. N 116/2013, Nz 5005/2013 zo dňa 14.02.2013.
  (from: 02/27/2013)
Na základe rozhodnutia SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s.
  (from: 06/15/2013)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami konaných v dňoch 17.09.2013 - 18.09.2013.
  (from: 09/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.11.2013.
  (from: 11/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
  (from: 06/25/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2014.
  (from: 10/03/2014)
Notárska zápisnica č. N 3407/2014, Nz 40567/2014, NCRls 41356/2014 zo dňa 28.10.2014.
  (from: 11/04/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1206/2015, Nz 13857/2015, NCRls 14185/2015 zo dňa 23.04.2015. Zápis z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 15. a 16.06.2015.
  (from: 06/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2015.
  (from: 01/21/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2017.
  (from: 05/03/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.06.2018.
  (from: 07/13/2018)
Date of updating data in databases:  06/17/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person