Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2936/B

Business name: 
PSJ Hydrotranzit, a.s.
  (from: 11/12/2005)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 90
Bratislava 821 07
  (from: 12/15/2007)
Identification number (IČO): 
35 833 106
  (from: 03/14/2002)
Date of entry: 
03/14/2002
  (from: 03/14/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/14/2002)
Objects of the company: 
ukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/14/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (from: 03/14/2002)
výroba betónu a malty
  (from: 03/14/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/14/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/14/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/14/2002)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (from: 03/14/2002)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/14/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/07/2003)
leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/07/2003)
prenájom debnenia a lešenia
  (from: 02/07/2003)
leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií
  (from: 02/07/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 02/07/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru: inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - výrobné technologické zariadenia,
  (from: 08/14/2003)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 08/14/2003)
podľa § 4a ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. banské oprávnenie pri hlbinnom dobývaní a pri povrchovom dobývaní v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t v súlade so žiadosťou v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca pre činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona), zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona), úprava a zúšľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona), zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ cit. zákona), osobitné zásahy do zemskej kôry (§ 2 písm. f/ cit. zákona), dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona),
  (from: 08/14/2003)
podľa vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky SÚBP č. 31/1991 Zb.: vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce, opravy a údržbu zariadení určených § 1 ods. 3, vykonávať stavebné práce a údržbu zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), vykonávať skúšky: 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zariadení určených § 1 ods. 3, 2. podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d) a ods. 3 s obmedzením na prvky zabezpečujúce pevnosť a tesnosť hermetickej zóny,
  (from: 08/14/2003)
prípravné práce pre stavbu: zemné práce, kopáčske práce, búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 03/01/2005)
povrchová úprava kovov - pieskovaním
  (from: 03/01/2005)
zváračské práce
  (from: 03/01/2005)
ubytovacie služby
  (from: 08/10/2006)
práce stavebnými mechanizmami
  (from: 08/10/2006)
montáž prefabrikátov
  (from: 08/10/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (from: 05/29/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
  (from: 05/29/2012)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektov dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 05/29/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/14/2002)
Patrik Zerrich - predseda predstavenstva
Renčova 1521/18
Brno - Řečkovice 621 00
Česká republika
From: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene Spoločnosti a podpisuje za Spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva, v mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 04/25/2019)
Capital: 
4 215 625,56 EUR Paid up: 4 215 625,56 EUR
  (from: 11/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 1. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 53
Druh: kmeňových akcií z 2. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 63
Druh: kmeňových akcií z 3. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 4. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 180
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
  (from: 11/03/2009)
Stockholder: 
HINSENSA a.s.
Čechyňská 416/18
Trnitá Brno 602 00
Česká republika
  (from: 08/13/2021)
Supervisory board: 
Ing. František Vaculík
Ve Vilách 431/14
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 04/26/2018
  (from: 05/17/2018)
Jan Vlček
Na Lysině 583/3
Praha 4 - Podolí 147 00
Česká republika
From: 06/17/2019
  (from: 09/20/2019)
Radovan Herman Mitáš
V Lipkách 183/2
Praha 5 - Slivenec 154 00
Česká republika
From: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 20/02 zo dňa 21.12002 v zmysle ust. § 124, §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 03/14/2002)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 5. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 5. 2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. R. Trudmana, Ing. L. Rajeca, I. Hronca sa končí dňom 24. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Grožaja, A. Bereca, A. Hulmana sa končí dňom 24. 5. 2002.
  (from: 06/17/2002)
Vyhlásenie o splatení celého základného imania zo dňa 31. 7. 2002.
  (from: 08/08/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 370/2002 zo dňa 12.9.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 11/12/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 479/2002 zo dňa 15.11.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a základné imanie zvýšené na 54 000 000,- Sk.
  (from: 02/07/2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 24. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 330/2003, Nz 63183/2003 schválilo zmenu stanov a ich nové úplné znenie.
  (from: 08/19/2003)
Notárska zápisnica N 530/2003, Nz 102507/2003 zo dňa 7.11.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO, a.s. na Hydrotranzit, a.s.
  (from: 12/09/2003)
Notárska zápisnica č. N 91/2004, Nz 18505/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 04/21/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 410/2004 Nz 67065/2004 dňa 27.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (from: 10/08/2004)
Notárska zápisnica N 192/2005, Nz 52225/2005, NCRls 51555/2005 zo dňa 4.11.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2005. Zmena obchodného mena z Hydrotranzit, a.s. na PSJ Hydrotranzit, a.s..
  (from: 11/12/2005)
Notárska zápisnica N 15/2007, Nz 3432/2007 zo dňa 26.01.2007.
  (from: 02/07/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2007, Nz 46308/2007 - zmena sídla.
  (from: 12/15/2007)
Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21438/2010 zo dňa 15.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/17/2010)
Notárska zápisnica N 243/2012, Nz 14359/2012 zo dňa 24.04.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára a Zápisnica č. 01/2012 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.05.2012.
  (from: 05/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 695/2012, Nz 34967/2012, NCRls 35691/2012 zo dňa 28.09.2012
  (from: 10/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2013.
  (from: 09/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.01.2014
  (from: 01/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05. 2014.
  (from: 05/29/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.06.2016
  (from: 07/02/2016)
Notárska zápisnica č. N 431/2017, Nz 22325/2017, NCRls 22813/2017 zo dňa 27.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.06.2017.
  (from: 07/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person