Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2936/B

Business name: 
PSJ Hydrotranzit, a.s.
  (from: 11/12/2005)
Hydrotranzit, a.s.
  (from: 12/09/2003 until: 11/11/2005)
HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO a.s.
  (from: 03/14/2002 until: 12/08/2003)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 90
Bratislava 821 07
  (from: 12/15/2007)
Galvaniho 8
Bratislava 2 821 04
  (from: 11/12/2005 until: 12/14/2007)
Galvániho 8
Bratislava 821 04
  (from: 08/19/2003 until: 11/11/2005)
Vlčie hrdlo 76
Bratislava 824 01
  (from: 03/14/2002 until: 08/18/2003)
Identification number (IČO): 
35 833 106
  (from: 03/14/2002)
Date of entry: 
03/14/2002
  (from: 03/14/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/14/2002)
Objects of the company: 
ukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/14/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (from: 03/14/2002)
výroba betónu a malty
  (from: 03/14/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/14/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/14/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/14/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/14/2002)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (from: 03/14/2002)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/14/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/07/2003)
leasing a prenájom strojov, prístrojov, iných zariadení, a dopravných prostriedkov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/07/2003)
prenájom debnenia a lešenia
  (from: 02/07/2003)
leasing a prenájom výpočtovej a administratívnej techniky a technológií
  (from: 02/07/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/07/2003)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 02/07/2003)
výkon činnosti stavebného dozoru: inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby, technické, technologické a energetické vybavenia stavieb - výrobné technologické zariadenia,
  (from: 08/14/2003)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 08/14/2003)
podľa § 4a ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a zákona č. 58/1998 Z.z. banské oprávnenie pri hlbinnom dobývaní a pri povrchovom dobývaní v lomoch s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 t v súlade so žiadosťou v rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca pre činnosť: otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk (§ 2 písm. b/ cit. zákona), zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov (§ 2 písm. c/ cit. zákona), úprava a zúšľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním (§ 2 písm. d/ cit. zákona), zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ cit. zákona), osobitné zásahy do zemskej kôry (§ 2 písm. f/ cit. zákona), dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a/ cit. zákona),
  (from: 08/14/2003)
podľa vyhlášky SÚBP č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky SÚBP č. 31/1991 Zb.: vyrábať, montovať, rekonštruovať, vykonávať tuzemské výrobné spolupráce, opravy a údržbu zariadení určených § 1 ods. 3, vykonávať stavebné práce a údržbu zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), vykonávať skúšky: 1. podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 1 a 2 zariadení určených § 1 ods. 3, 2. podľa § 7 ods. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d), potvrdzovať sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 8 zariadení určených § 1 ods. 2 písm. d) a ods. 3 s obmedzením na prvky zabezpečujúce pevnosť a tesnosť hermetickej zóny,
  (from: 08/14/2003)
prípravné práce pre stavbu: zemné práce, kopáčske práce, búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 03/01/2005)
povrchová úprava kovov - pieskovaním
  (from: 03/01/2005)
zváračské práce
  (from: 03/01/2005)
ubytovacie služby
  (from: 08/10/2006)
práce stavebnými mechanizmami
  (from: 08/10/2006)
montáž prefabrikátov
  (from: 08/10/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/17/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (from: 05/29/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
  (from: 05/29/2012)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, vypracovávanie odborných posudkov a odhadov, vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektov dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  (from: 05/29/2014)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty
  (from: 08/29/2006 until: 09/19/2019)
montáž, oprava, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických tlakových zariadení
  (from: 10/07/2006 until: 09/19/2019)
technik požiarnej ochrany
  (from: 05/29/2014 until: 09/19/2019)
inštalovanie a oprava elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím
  (from: 08/10/2006 until: 09/19/2019)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 08/10/2006 until: 09/19/2019)
montáž, rekonštrukcie, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (from: 08/14/2003 until: 09/19/2019)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/01/2005 until: 05/28/2014)
maľovanie a natieračské práce
  (from: 03/01/2005 until: 05/28/2014)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 08/10/2006 until: 09/19/2019)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 08/10/2006 until: 09/19/2019)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/10/2006 until: 05/28/2014)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/10/2006 until: 05/28/2014)
pohostinská činnosť
  (from: 08/10/2006 until: 10/04/2012)
cestná motorová doprava - Nepravidelná autobusová doprava Nákladná cestná doprava
  (from: 03/14/2002 until: 08/09/2006)
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
defektoskopia - röntgenova kontrola zvarov
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
murárstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
obkladačské práce
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
verejné obstarávanie
  (from: 03/14/2002 until: 05/28/2014)
spracovanie kameňa
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 03/14/2002 until: 05/28/2014)
stolárstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
tesárstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
pokrývačstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
izolatérstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
podlahárstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty
  (from: 03/14/2002 until: 08/09/2006)
zámočníctvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
kovoobrábanie
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
opravy pracovných strojov
  (from: 03/14/2002 until: 10/04/2012)
opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 03/14/2002 until: 10/04/2012)
oprava karosérií
  (from: 03/14/2002 until: 10/04/2012)
klampiarstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
elektroinštalatérstvo
  (from: 03/14/2002 until: 08/09/2006)
plynoinštalatérstvo
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
predaj pracovných strojov a motorových vozidiel
  (from: 03/14/2002 until: 05/28/2014)
geodetické a kartografické činnosti (okrem autorizovaných geodetických a kartografických činností)
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 03/14/2002 until: 09/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/14/2002)
Patrik Zerrich - predseda predstavenstva
Renčova 1521/18
Brno - Řečkovice 621 00
Česká republika
From: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020)
Mgr. Martina Adamkovičová - člen predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 06/16/2016
  (from: 07/02/2016 until: 04/24/2019)
Mgr. Martina Adamkovičová - člen predstavenstva
Tupého 23
Bratislava 831 01
From: 06/16/2016 Until: 03/19/2019
  (from: 04/25/2019 until: 04/24/2019)
Ing. Eleonóra Baculáková - člen
Robotnícka 980/7
Šaľa 927 01
From: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 10/04/2012)
Ing. Eleonóra Baculáková - člen
Robotnícka 980/7
Šaľa 927 01
From: 01/26/2007 Until: 09/26/2012
  (from: 10/05/2012 until: 10/04/2012)
Ing. Ladislav Čonka - člen predstavenstva
Viedenská 3
Košice 040 13
From: 05/24/2002 Until: 11/07/2003
  (from: 11/12/2002 until: 12/08/2003)
Ing. Ladislav Čonka - predseda predstavenstva
Viedenská 3
Košice 040 13
From: 05/24/2002
  (from: 06/17/2002 until: 11/11/2002)
Mikuláš Čurik - člen
Špieszova 3362/3
Bratislava 821 04
From: 01/31/2014
  (from: 01/31/2014 until: 06/30/2017)
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Špieszova 3362/3
Bratislava 841 04
From: 01/31/2014
  (from: 07/01/2017 until: 01/15/2020)
Mikuláš Čurik - člen predstavenstva
Špieszova 3362/3
Bratislava 841 04
From: 01/31/2014 Until: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
From: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 03/22/2007)
Ing. Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
From: 01/26/2007
  (from: 03/23/2007 until: 07/01/2016)
Ing. Marek Džupin - člen
67
Pakostov 094 07
From: 01/26/2007 Until: 06/15/2016
  (from: 07/02/2016 until: 07/01/2016)
Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 10/15/2002
  (from: 11/12/2002 until: 10/07/2004)
Ing. Branislav Hirner - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 10/15/2002 Until: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 10/07/2004)
Ing. Branislav Hirner - podpredseda predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 11/11/2005)
Ing. Branislav Hirner - podpredseda predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 08/27/2004 Until: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 11/11/2005)
Ivan Hronec - člen
9. Mája 408/10
Poltár
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Jaroslav Jirkovský - člen predstavenstva
Ve Vilách 330/6
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 06/21/2018
  (from: 07/11/2018 until: 01/15/2020)
Jaroslav Jirkovský - člen predstavenstva
Ve Vilách 330/6
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 06/21/2018 Until: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Oľga Kolesárová - predseda predstavenstva
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa 981 01
From: 07/24/2003
  (from: 08/19/2003 until: 02/06/2007)
Ing. Oľga Kolesárová - predseda predstavenstva
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa 981 01
From: 07/24/2003 Until: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Juraj Kotúč - člen predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 07/24/2003
  (from: 08/19/2003 until: 12/08/2003)
Ing. Juraj Kotúč - podpredseda predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 07/24/2003
  (from: 12/09/2003 until: 10/07/2004)
Ing. Juraj Kotúč - podpredseda predstavenstva
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 07/24/2003 Until: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 10/07/2004)
Ing. Juraj Kotúč - člen prestavenstva
Hečkova 20
Bratislava 831 05
From: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 02/06/2007)
Ing. Juraj Kotúč - člen prestavenstva
Hečkova 20
Bratislava 831 05
From: 10/28/2005 Until: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 07/16/2010)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Trinásta 8
Bratislava 831 01
From: 01/26/2007
  (from: 07/17/2010 until: 01/15/2020)
Ing. Juraj Kotúč - predseda
Trinásta 8
Bratislava 831 01
From: 01/26/2007 Until: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
From: 05/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/24/2019)
Ing. Zdenko Kuna - člen predstavenstva
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
From: 05/17/2012 Until: 03/19/2019
  (from: 04/25/2019 until: 04/24/2019)
Ing. Jaroslav Mendel - člen predstavenstva
Veľké Bielice 547
Partizánske 958 04
From: 05/24/2002 Until: 10/15/2002
  (from: 06/17/2002 until: 11/11/2002)
Ing. Vladimír Nemec - člen prestavenstva
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 02/06/2007)
Ing. Vladimír Nemec - člen prestavenstva
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 10/28/2005 Until: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Miroslav Papay - člen predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava 821 07
From: 11/07/2003
  (from: 12/09/2003 until: 11/11/2005)
Ing. Miroslav Papay - člen predstavenstva
Rajecká 16
Bratislava 821 07
From: 11/07/2003 Until: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 11/11/2005)
PaedDr. Juraj Pčolinský - člen predstavenstva
Šancová 25
Bratislava 831 04
From: 11/07/2003
  (from: 12/09/2003 until: 10/07/2004)
PaedDr. Juraj Pčolinský - člen predstavenstva
Šancová 25
Bratislava 831 04
From: 11/07/2003 Until: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 10/07/2004)
Ing. Ladislav Rajec - člen
Záhradnícka 33
Bratislava
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Ing. Vladimír Rajek - člen predstavenstva
Družstevná 19
Modra 900 01
From: 05/24/2002 Until: 07/24/2003
  (from: 06/17/2002 until: 08/18/2003)
Ing. Roman Trudman - predseda
Turčianska 1164/46
Bratislava
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Ing. Roman Trudman - člen predstavenstva
Turčianska 1164/46
Bratislava 821 09
From: 05/17/2012
  (from: 05/29/2012 until: 01/30/2014)
Ing. Roman Trudman - člen predstavenstva
Turčianska 1164/46
Bratislava 821 09
From: 05/17/2012 Until: 01/31/2014
  (from: 01/31/2014 until: 01/30/2014)
Ing. Rastislav Ulbricht - člen predstavenstva
Azalková 2
Bratislava 821 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/01/2017 until: 06/14/2018)
Ing. Rastislav Ulbricht - člen predstavenstva
Azalková 2
Bratislava 821 01
From: 07/01/2017 Until: 05/29/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Jaroslav Wieger - predseda predstavenstva
Špitálska 20
Bratislava 811 08
From: 10/15/2002 Until: 07/24/2003
  (from: 11/12/2002 until: 08/18/2003)
Acting in the name of the company: 
Ak je ustanovený jeden člen predstavenstva, koná v mene Spoločnosti a podpisuje za Spoločnosť samostatne. Ak je ustanovených viac členov predstavenstva, v mene Spoločnosti konajú a za Spoločnosť podpisujú vždy ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti a k svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
  (from: 04/25/2019)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis podľa priloženého podpisového vzoru.
  (from: 03/14/2002 until: 04/24/2019)
Capital: 
4 215 625,56 EUR Paid up: 4 215 625,56 EUR
  (from: 11/03/2009)
127 000 000 Sk Paid up: 127 000 000 Sk
  (from: 03/01/2005 until: 11/02/2009)
127 000 000 Sk Paid up: 118 000 000 Sk
  (from: 04/21/2004 until: 02/28/2005)
118 000 000 Sk Paid up: 118 000 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 04/20/2004)
54 000 000 Sk Paid up: 54 000 000 Sk
  (from: 02/07/2003 until: 12/08/2003)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/08/2002 until: 02/06/2003)
1 000 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 03/14/2002 until: 08/07/2002)
Shares: 
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 1. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 53
Druh: kmeňových akcií z 2. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 63
Druh: kmeňových akcií z 3. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,91 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 4. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 180
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659,69 EUR
  (from: 11/03/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 1. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 11/02/2009)
Number of shares: 53
Druh: kmeňových akcií z 2. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 11/02/2009)
Number of shares: 63
Druh: kmeňových akcií z 3. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 11/02/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňových akcií z 4. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/09/2003 until: 11/02/2009)
Number of shares: 180
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/21/2004 until: 11/02/2009)
Number of shares: 10
Druh: kmeňové akcie z 1. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/07/2003 until: 12/08/2003)
Number of shares: 53
Druh: kmeňové akcie z 2. emisie
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/07/2003 until: 12/08/2003)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/14/2002 until: 02/06/2003)
Stockholder: 
HINSENSA a.s.
Čechyňská 416/18
Trnitá Brno 602 00
Česká republika
  (from: 08/13/2021)
PSJ Holding B.V.
Herengracht 500
Amsterdam 1017 CB
Holandské kráľovstvo
  (from: 02/04/2015 until: 08/12/2021)
PSJ Holding, a.s.
Jiráskova 3960/32
Jihlava 586 01
Česká republika
  (from: 02/24/2007 until: 03/19/2008)
PSJ, a. s.
Jiráskova 3960/32
Jihlava 586 04
Česká republika
  (from: 03/20/2008 until: 02/03/2015)
Supervisory board: 
Ing. František Vaculík
Ve Vilách 431/14
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 04/26/2018
  (from: 05/17/2018)
Jan Vlček
Na Lysině 583/3
Praha 4 - Podolí 147 00
Česká republika
From: 06/17/2019
  (from: 09/20/2019)
Radovan Herman Mitáš
V Lipkách 183/2
Praha 5 - Slivenec 154 00
Česká republika
From: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020)
Mgr. Martina Adamkovičová
25
Veľké Dvorany 956 01
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 06/23/2016)
Mgr. Martina Adamkovičová
25
Veľké Dvorany 956 01
From: 04/24/2012 Until: 05/19/2016
  (from: 06/24/2016 until: 06/23/2016)
Anton Berec
Novomeského 4
Šaľa
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Mgr. Ladislav Demeter
Budatínska 3916/22
Bratislava 851 06
From: 05/20/2016
  (from: 06/24/2016 until: 09/19/2019)
Mgr. Ladislav Demeter
Budatínska 3916/22
Bratislava 851 06
From: 05/20/2016 Until: 06/17/2019
  (from: 09/20/2019 until: 09/19/2019)
Branislav Fašung - člen dozornej rady
Cígeľská 10
Bratislava 831 06
From: 05/24/2002 Until: 07/24/2003
  (from: 06/17/2002 until: 08/18/2003)
Ing. Leonard Grožaj
Drotárska 54
Bratislava
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Ing. Miroslav Horňák
Sinkulova 33
Podolí, Praha 4
Česká republika
From: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 05/16/2018)
Ing. Miroslav Horňák
Sinkulova 33
Podolí, Praha 4
Česká republika
From: 10/28/2005 Until: 04/26/2018
  (from: 05/17/2018 until: 05/16/2018)
Alexander Hulman
30
Lužany
From: 03/14/2002
  (from: 03/14/2002 until: 06/16/2002)
Jaroslav Jirkovský
Ve Vilách 6
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 02/06/2007)
Jaroslav Jirkovský
Ve Vilách 6
Jihlava 586 05
Česká republika
From: 10/28/2005 Until: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
MSc. Ondřej Kinkor
Dejvická 11
Praha 160 00
Česká republika
From: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 09/23/2013)
MSc. Ondřej Kinkor
Dejvická 11
Praha 160 00
Česká republika
From: 04/24/2012 Until: 08/19/2013
  (from: 09/24/2013 until: 09/23/2013)
Ing. Juraj Kotúč
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 11/11/2005)
Ing. Juraj Kotúč
Hečkova 7463/20
Bratislava 831 05
From: 08/27/2004 Until: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 11/11/2005)
Ing. Zdeno Kuna
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
From: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 05/28/2012)
Ing. Zdeno Kuna
Malodunajská 13
Bratislava 821 07
From: 08/27/2004 Until: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Vladimír Nemec - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 07/24/2003
  (from: 08/19/2003 until: 11/11/2005)
Ing. Vladimír Nemec - člen dozornej rady
Poľnohospodárska 32
Bratislava 821 07
From: 07/24/2003 Until: 10/28/2005
  (from: 11/12/2005 until: 11/11/2005)
Mgr. Miroslav Ondrej - člen dozornej rady
Krížna 20
Bratislava 811 07
From: 05/24/2002
  (from: 06/17/2002 until: 10/07/2004)
Mgr. Miroslav Ondrej - člen dozornej rady
Krížna 20
Bratislava 811 07
From: 05/24/2002 Until: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 10/07/2004)
Ing. Jiří Pech
Březinova 3988/103
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 01/26/2007
  (from: 03/23/2007 until: 05/28/2012)
Ing. Jiří Pech
Březinova 3988/103
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 01/26/2007 Until: 04/24/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Jiří Pech
Sinkulova 78/33
Praha 140 00
Česká republika
From: 01/26/2007
  (from: 02/07/2007 until: 03/22/2007)
Ing. Ján Pokorný - predseda dozornej rady
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 05/24/2002 Until: 07/24/2003
  (from: 06/17/2002 until: 08/18/2003)
Ing. Ľubomír Šarník - predseda dozornej rady
17. novembra 3730/26
Prešov 080 01
From: 07/24/2003
  (from: 08/19/2003 until: 10/07/2004)
Ing. Ľubomír Šarník - predseda dozornej rady
17. novembra 3730/26
Prešov 080 01
From: 07/24/2003 Until: 08/27/2004
  (from: 10/08/2004 until: 10/07/2004)
Jan Čermák
Štefánikova 131/61
Brno - Klálovo Pole, Ponava 602 00
Čadská republika
From: 06/17/2019 Until: 10/25/2019
  (from: 01/16/2020 until: 01/15/2020)
Jan Čermák
Štefánikova 131/61
Brno - Klálovo Pole, Ponava 602 00
Čadská republika
From: 06/17/2019
  (from: 09/20/2019 until: 01/15/2020)
Ing. Jiří Pech
Brněnská 56
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 08/19/2013
  (from: 09/24/2013 until: 01/29/2019)
Ing. Jiří Pech
Brněnská 56
Jihlava 586 01
Česká republika
From: 08/19/2013 Until: 12/05/2018
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
JUDr. Jiří Skuhra
residence in the Slovak Republic :
Matějkova 2443/13
Praha 9 - Libeň 190 00
From: 12/05/2018
  (from: 01/30/2019 until: 09/19/2019)
JUDr. Jiří Skuhra
residence in the Slovak Republic :
Matějkova 2443/13
Praha 9 - Libeň 190 00
From: 12/05/2018 Until: 06/17/2019
  (from: 09/20/2019 until: 09/19/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená ako súkromná akciová spoločnosť zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 20/02 zo dňa 21.12002 v zmysle ust. § 124, §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 03/14/2002)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24. 5. 2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24. 5. 2002. Funkcia členov predstavenstva Ing. R. Trudmana, Ing. L. Rajeca, I. Hronca sa končí dňom 24. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ing. L. Grožaja, A. Bereca, A. Hulmana sa končí dňom 24. 5. 2002.
  (from: 06/17/2002)
Vyhlásenie o splatení celého základného imania zo dňa 31. 7. 2002.
  (from: 08/08/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 370/2002 zo dňa 12.9.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenie, na ktorom bol schválený dodatok č. 1 k stanovám.
  (from: 11/12/2002)
Notárska zápisnica č. Nz 479/2002 zo dňa 15.11.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a základné imanie zvýšené na 54 000 000,- Sk.
  (from: 02/07/2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 24. 7. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 330/2003, Nz 63183/2003 schválilo zmenu stanov a ich nové úplné znenie.
  (from: 08/19/2003)
Notárska zápisnica N 530/2003, Nz 102507/2003 zo dňa 7.11.2003 z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena stanov. Zmena obchodného mena z pôvodného HYDROSTAV BRATISLAVA - VLČIE HRDLO, a.s. na Hydrotranzit, a.s.
  (from: 12/09/2003)
Notárska zápisnica č. N 91/2004, Nz 18505/2004 zo dňa 3.3.2004 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 04/21/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 410/2004 Nz 67065/2004 dňa 27.08.2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (from: 10/08/2004)
Notárska zápisnica N 192/2005, Nz 52225/2005, NCRls 51555/2005 zo dňa 4.11.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2005. Zmena obchodného mena z Hydrotranzit, a.s. na PSJ Hydrotranzit, a.s..
  (from: 11/12/2005)
Notárska zápisnica N 15/2007, Nz 3432/2007 zo dňa 26.01.2007.
  (from: 02/07/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 309/2007, Nz 46308/2007 - zmena sídla.
  (from: 12/15/2007)
Notárska zápisnica N 187/2010, Nz 21438/2010 zo dňa 15.06.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/17/2010)
Notárska zápisnica N 243/2012, Nz 14359/2012 zo dňa 24.04.2012 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára a Zápisnica č. 01/2012 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.05.2012.
  (from: 05/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 695/2012, Nz 34967/2012, NCRls 35691/2012 zo dňa 28.09.2012
  (from: 10/05/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2013.
  (from: 09/24/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.01.2014
  (from: 01/31/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.05. 2014.
  (from: 05/29/2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 15.06.2016
  (from: 07/02/2016)
Notárska zápisnica č. N 431/2017, Nz 22325/2017, NCRls 22813/2017 zo dňa 27.06.2017. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 28.06.2017.
  (from: 07/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person