Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2915/B

Business name: 
KRAS - BIO, a.s.
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Rajská 12
Bratislava 811 08
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Šafárikova 80
Rožňava 048 01
  (from: 10/20/1994 until: 11/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 697 801
  (from: 10/20/1994)
Date of entry: 
10/20/1994
  (from: 10/20/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/1994)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/1996 until: 05/04/2006)
poľnohospodárstvo
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
výroba kŕmnych zmesí a granulátov, vrátane distribúcie
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane syra
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov vrátane vykonávania porážok
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
skladovanie ovocia a zeleniny
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
služby v oblasti poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej povahy
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
služby v oblasti poradenstva v účtovníctve
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
služby v sprostredkovateľskej činnosti
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
stravovanie účelové
  (from: 04/30/1996 until: 11/23/2021)
mlynárstvo
  (from: 04/30/1996 until: 11/23/2021)
staviteľ
  (from: 04/30/1996 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Managing board
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Michal Andričík - člen
Železničná 634
Plešivec
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Martin Daňo - predseda
Sedliackeho Povstania 3949/1
Prešov
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Ľudovít Görgei - člen
601
Krásnohorské Podhradie
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Jozef Kameník - člen
20
Stránske
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Ladislav Kič - člen
Třebíčska 14
Humenné
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Mária Kováčová - člen
Drobného 22
Bratislava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Dr. Marián Kudlej - člen
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Eva Petričková - člen
Trenčianska 12
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Vladimil Podstránský - člen
569
Somotor
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Tibor Szakal - člen
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Tibor Szakal - predseda
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Ján Tomašík - člen
Šafárikova 81
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Jozef Závodský - člen
Tichá 424
Štítnik
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda samostatne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Capital: 
168 515 000 Sk
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 168515
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Ján Brdárský - člen
235
Rejdová
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Mgr. Anna Gaľová - člen
Slnečná 39
Prešov
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Mikuláš Géczi - člen
Kasárenská 28
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Mikuláš Géczi - predseda
Kasárenská 28
Rožňava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Milan Korec - člen
Medveďovej 34
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Frantkišek Nosáľ - člen
Blatná 2
Rozhanovce
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ján Palenčár - člen
Edelényská 50
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Štefan Zentko - člen
Strelnica 10
Rožňava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Vladimír Daňo - predseda
Duchnovičova 6
Humenné 066 01
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Barbora Mračnová - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Miroslav Jakubec - člen
Považská Teplá 106
Považská Bystrica 017 05
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/17/2014
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.2.2013, č. k. 4K/56/2002 – 1052, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.4.2013, ktorým súd zrušil konkurz na majetok úpadcu: KRAS – BIO, a.s., v konkurze, Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 31 697 801 po splnení rozvrhového uznesenia. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 5.8.2014 č.k.33Exre/163/2013-20 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014 nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti KRAS – BIO, a.s., Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO : 31 697 801 a za likvidátora vymenoval Martina Daňa, Tyršova 14, 066 01 Humenné
  (from: 10/30/2014)
 Liquidators:
Martin Daňo
Tyršova 14
Humenné 066 01
From: 10/17/2014
  (from: 10/30/2014 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/30/2014 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1994 č. N 126/94, Nz 126/94, spísanej JUDr. Dagmar Rojkovou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb., na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 114 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii podniku Štátny majetok Rožňava, š.p. so sídlom v Rožňave, Šafárikova 80, zrušeného bez likvidácie.
  (from: 10/20/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.1.1996.
  (from: 04/30/1996 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.11.2001.
  (from: 11/30/2001 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 4K 56/02-79 zo dňa 2.4.2003, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka KRAS-BIO a.s., Rajská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 31 697 801. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Milan Ziman, advokát so sídlom Lazaretská 3/a, 811 08 Bratislava, r.č. , bytom Vrakunská 17, Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2003.
  (from: 11/27/2003 until: 11/23/2021)
Uznesenie Krajského súdu Bratislava, č.k. 4K 56/02 - 206 zo dňa 19.1.2005, ktorým súd ustanovil JUDr. Jozefa Sedliaka, Moyzesova 8, 971 01 Prievidza za nového správcu konkurznej podstaty. Funkcia doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Milana Zimana zanikla dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov, t.j. 19.1.2005.
  (from: 03/11/2005 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie Obvodného úradu v Bratislave, odbor živnostenského podnikania zo dňa 18.1.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 2. 2006, Č.: 2/2006/02666-Z68 o zrušení prevádzkovania koncesovej živnosti: cestná nákladná doprava, uvedenej v koncesnej listine č.: Žo-96/00210/000 zo dňa 4. 4. 1996. Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/184/2006 zo dňa 9. 3. 2006, súd začal konanie o výmaz predmetu činnosti cestná nákladná doprava z obchodného registra.
  (from: 05/05/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person