Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3080/B

Business name: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 01/07/2003)
Registered seat: 
Prešovská 48
Bratislava 826 46
  (from: 01/07/2003)
Identification number (IČO): 
35 850 370
  (from: 01/07/2003)
Date of entry: 
01/07/2003
  (from: 01/07/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/07/2003)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
  (from: 02/24/2005)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
  (from: 02/24/2005)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/24/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/24/2005)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/24/2005)
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov
  (from: 08/15/2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 08/15/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/12/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/12/2010)
distribúcia a predaj úžitkovej vody
  (from: 11/12/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru - Pozemné a inžinierske stavby
  (from: 08/19/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/19/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/19/2015)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/19/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 08/19/2015)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov kalov a bioplynu a odberov vzoriek pitných a odpadových vôd, kalov a bioplynu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/19/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/21/2016)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
  (from: 06/01/2021)
betonárske práce
  (from: 06/01/2021)
čistenie a údržba komunikácií
  (from: 06/01/2021)
zemné práce
  (from: 06/01/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2021)
mechanické čistenie kanalizačných sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2021)
vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách
  (from: 06/01/2021)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/01/2021)
počítačové služby
  (from: 06/01/2021)
administratívne služby
  (from: 06/01/2021)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/01/2021)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 06/01/2021)
zámočníctvo
  (from: 06/01/2021)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 06/01/2021)
opravy a montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 06/01/2021)
zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
správa a údržba verejných vodohospodárskych zariadení, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, prečerpávacích a čerpacích staníc pitnej vody a prečerpávacích staníc kanalizácie
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zabezpečenie vodohospodárskeho a technického rozvoja a investičnej výstavby
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
pre splnenie základných úloh je podnik oprávnený vykonávať všetky vedľajšie činnosti, ktoré súvisia a slúžia na zabezpečenie hlavných úloh, ako i pomocné činnosti
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
Povinný predmet činností :
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
hromadne odvádzať odpadové vody verejnou kanalizáciou a čistiť ich
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
spracovať a udržovať verejnú časť vodovodov a verejnú kanalizačnú sieť a ostatné verejné vodohospodárske zariadenia, vodné zdroje, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, prečerpávacie a čerpacie stanice pitnej vody a prečerpávacie stanice kanalizácie
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zabezpečiť vodohospodársky a techniký rozvoj a investičnú výstavbu
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zahraničnoobchodná činnosť
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
vykonávanie cestnej hromadnej dopravy osôb pre cudzie potreby
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
vykonávanie medzinárodnej osobnej dopravy
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
výkon stavebných mechanizmov
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
overenie vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov povrchových, pitných a odpadových vôd v rozsahu potrebnom pre činnosť podniku, ako i pre ďalšie fyzické a právnické osoby
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov a kanalizácii budovaných z prostriedkov obcí a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 02/24/2005 until: 11/25/2009)
overovanie určených meradiel
  (from: 02/24/2005 until: 11/25/2009)
opravy určených meradiel
  (from: 02/24/2005 until: 11/25/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/07/2003)
JUDr. Peter Olajoš - predseda predstavenstva
Senecká 41
Veľký Biel 900 24
From: 09/04/2019
  (from: 10/01/2019)
Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva
Medovková 20691/8
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 11/07/2019
  (from: 06/12/2020)
Ing. Ladislav Kizak - člen
Páričkova 11
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 12/13/2019
  (from: 02/26/2020)
Ing. Marián Havel - Member of the Board of Directors
Pri potoku 639/7
Skalica 909 01
From: 11/13/2020
  (from: 02/16/2021)
Ing. Matúš Letko - Member of the Board of Directors
Daxnerovo nám. 913/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/30/2022
  (from: 05/20/2022)
Ing. Stanislav Beňo - člen predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 10/02/2014)
Ing. Stanislav Beňo - predseda predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
From: 07/13/2011
  (from: 10/03/2014 until: 12/16/2015)
Ing. Stanislav Beňo - predseda predstavenstva
Partizánska 67
Nitra 949 01
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Peter Čecho - člen predstavenstva
Ožvodlíkova 11
Bratislava 841 02
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Peter Čecho - člen predstavenstva
Ožvodlíkova 11
Bratislava 841 02
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Radoslav Daniš - člen
Mesačná 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 02
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Ing. Radoslav Daniš - člen
Mesačná 5
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 02
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Michal Dušanič - člen predstavenstva
Narcisová 4
Bratislava 821 01
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Anna Dyttertová
ul. Alžbety Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
From: 10/22/2004
  (from: 12/03/2004 until: 11/12/2007)
Anna Dyttertová
ul. Alžbety Gwerkovej 10
Bratislava 851 04
From: 10/22/2004 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen
Štefunkova 19
Bratislava - mestká časť Ružinov 821 03
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen predstavenstva
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
Mgr. Rastislav Gajarský - člen predstavenstva
Štefunkova 19
Bratislava 821 03
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Daniel Gemeran - predseda
Furdekova 21
Bratislava 851 03
From: 10/31/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Daniel Gemeran - predseda
Furdekova 21
Bratislava 851 03
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 11/12/2007)
Ing. Daniel Gemeran - predseda predstavenstva
Furdekova 21
Bratislava 851 03
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Daniel Gemeran - predseda predstavenstva
Furdekova 21
Bratislava 851 03
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Boris Gregor - podpredseda predstavenstva
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
Ing. Boris Gregor - podpredseda predstavenstva
Šalviová 9
Bernolákovo 900 27
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda
Stupavská 23
Bratislava 831 06
From: 10/31/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Igor Grošaft - podpredseda
Stupavská 23
Bratislava 831 06
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 11/12/2007)
Peter Hallon - člen
Slovenská 5252/1A
Malacky 901 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Peter Hallon - člen
Slovenská 5252/1A
Malacky 901 01
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Eva Mária Harvanová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
From: 10/31/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Eva Mária Harvanová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 10/30/2004 until: 11/12/2007)
JUDr. Henrich Haščák - člen predstavenstva
Prokopova 42
Bratislava 851 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 02/25/2020)
JUDr. Henrich Haščák - člen predstavenstva
Prokopova 42
Bratislava 851 01
From: 04/15/2019 Until: 12/13/2019
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ing. Eva Mária Havranová - člen
Včelárska 5
Bratislava 821 05
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 10/29/2004)
Ing. Ján Hlinka - predseda predstavenstva
Mudroňova 3
Bratislava 811 01
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek , LLM - člen predstavenstva
Narcisova 799/8
Bratislava 821 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 12/20/2019)
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek , LLM - člen predstavenstva
Narcisova 799/8
Bratislava 821 01
From: 04/15/2019 Until: 11/07/2019
  (from: 12/21/2019 until: 12/20/2019)
Ing. Marián Hreščák - člen predstavenstva
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/14/2011)
Ing. Marián Hreščák - člen predstavenstva
Karpatská 26/A
Stupava 900 31
From: 07/13/2011 Until: 11/21/2011
  (from: 12/15/2011 until: 12/14/2011)
Ing. Milan Hutkai - člen predstavenstva
Strelecká 7
Šamorín 931 01
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
Ing. Milan Hutkai - člen predstavenstva
Strelecká 7
Šamorín 931 01
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Radoslav Jakab - predseda predstavenstva
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 07/18/2014)
Ing. Radoslav Jakab - predseda predstavenstva
Rajská 2336/1
Bratislava 811 08
From: 07/13/2011 Until: 07/04/2014
  (from: 07/19/2014 until: 11/18/2014)
Ing. Ľubomír Kmeťko - člen predstavenstva
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 05
From: 11/22/2011
  (from: 12/15/2011 until: 12/16/2015)
Ing. Ľubomír Kmeťko - člen predstavenstva
Ivana Bukovčana 7
Bratislava 841 05
From: 11/22/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Karol Kolada - člen
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 10/31/2003 Until: 10/22/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Karol Kolada - člen
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Miroslav Kollár , PhD. - člen predstavenstva
Ádorská 40
Dunajská Streda 929 01
From: 11/07/2019
  (from: 12/21/2019 until: 01/26/2022)
Ing. Miroslav Kollár , PhD. - člen predstavenstva
Ádorská 40
Dunajská Streda 929 01
From: 11/07/2019 Until: 12/17/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/26/2022)
Ing. Vladimír Kollár - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 02
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 12/20/2019)
Ing. Vladimír Kollár - člen predstavenstva
Trnavská cesta 74/D
Bratislava 821 02
From: 04/15/2019 Until: 11/07/2019
  (from: 12/21/2019 until: 12/20/2019)
Ing. Peter Lenč - člen predstavenstva
Púpavová 48
Bratislava 841 04
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Peter Lenč - člen predstavenstva
Púpavová 48
Bratislava 841 04
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Zsolt Lukáč - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 10/21/2016)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
From: 12/04/2015
  (from: 10/22/2016 until: 05/17/2019)
Ing. Zsolt Lukáč , EMBA - predseda
Ul. Jánosa Aranya 19
Dunajská Streda 929 01
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Boris Masloviec - predseda predstavenstva
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 09/30/2019)
Ing. Boris Masloviec - predseda predstavenstva
Kaplinská 3
Bratislava 831 06
From: 04/15/2019 Until: 09/04/2019
  (from: 10/01/2019 until: 09/30/2019)
Mgr. Andrej Mede - člen
Hadriánova 11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Mgr. Andrej Mede - člen
Hadriánova 11
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstvenstva
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Jaroslav Néma - člen
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
From: 10/31/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Jaroslav Néma - člen
Košická 4984/48
Bratislava 821 08
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 11/12/2007)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstavenstva
Trenčianska 56F
Bratislava 821 08
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Jaroslav Néma - člen predstavenstva
Trenčianska 56F
Bratislava 821 08
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
RNDr. Oto Nevický
Amurská 49
Bratislava 821 06
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 06/30/2008)
RNDr. Oto Nevický - podpredseda
Amurská 49
Bratislava 821 06
From: 09/14/2007
  (from: 07/01/2008 until: 08/02/2011)
RNDr. Oto Nevický - podpredseda
Amurská 49
Bratislava 821 06
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Aleš Prochádzka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 07/02/2004
  (from: 09/21/2004 until: 03/08/2005)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Aleš Procházka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 07/02/2004
  (from: 03/09/2005 until: 11/12/2007)
Ing. Aleš Procházka - člen
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 07/02/2004 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Aleš Procházka - člen predstavenstva
Hollého 72
Holíč 908 51
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
Ing. Ján Rafajdus - člen
Malá 9
Bratislava 811 02
From: 10/31/2003 Until: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 11/12/2007)
Ing. Ján Rafajdus - člen
Malá 9
Bratislava 811 02
From: 10/31/2003 Until: 10/30/2007
  (from: 08/27/2004 until: 11/12/2007)
Ing. Ján Rafajdus - člen predstavenstva
Malá 9
Bratislava 811 02
From: 09/14/2007
  (from: 11/13/2007 until: 08/02/2011)
Ing. Ján Rafajdus - člen predstavenstva
Malá 9
Bratislava 811 02
From: 09/14/2007 Until: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/02/2011)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 6966/35
Trnava 917 01
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
JUDr. Stanislav Rehuš - člen predstavenstva
Na Hlinách 6966/35
Trnava 917 01
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. František Sobota - člen predstavenstva
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
Ing. František Sobota - člen predstavenstva
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. František Sobota - podpredseda
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 02/25/2020)
Ing. František Sobota - podpredseda
Čulenova 40
Skalica 909 01
From: 12/04/2015 Until: 12/13/2019
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ing. Emerich Šinka - člen predstavenstva
Bezručova 2533/9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 11/07/2019
  (from: 12/21/2019 until: 06/11/2020)
Ing. Jozef Tarič - člen predstavenstva
Svíbová 4
Bratislava 841 05
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
PaedDr. Milan Trstenský - člen
Hanulova 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
PaedDr. Milan Trstenský - člen
Hanulova 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
PaedDr. Milan Trstenský - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 12/16/2015)
PaedDr. Milan Trstenský - člen predstavenstva
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 07/13/2011 Until: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Ing. Pavel Závadský - podpredseda predstavenstva
Mišíkova 25
Bratislava 811 06
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/01/2019)
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja (2) členovia predstavenstva spoločne, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/18/2019 until: 09/30/2019)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/26/2009 until: 05/17/2019)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/07/2003 until: 11/25/2009)
Capital: 
281 365 934,89 EUR Paid up: 281 365 934,89 EUR
  (from: 01/28/2009)
8 477 431 000 Sk Paid up: 8 477 431 000 Sk
  (from: 01/07/2003 until: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 8477431
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: V zmysle Čl. 7 ods. 7.4 stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií spoločnosti je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 03/23/2017)
Number of shares: 8477431
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: V zmysle Čl. V ods. 6) stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 01/28/2009 until: 03/22/2017)
Number of shares: 8477431
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: V zmysle Čl. V ods. 6) stanov spoločnosti je prevoditeľnosť akcií obmedzená. Prevod akcií je podmienený súhlasom dozornej rady spoločnosti.
  (from: 02/24/2005 until: 01/27/2009)
Number of shares: 8477431
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená.
  (from: 01/07/2003 until: 02/23/2005)
Stockholder: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Drieňová 27
Bratislava 821 01
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Supervisory board: 
Ing. Viliam Szász
Hany Meličkovej 18
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 11/16/2021
  (from: 01/27/2022)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
From: 11/16/2021
  (from: 01/27/2022)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Martin Patoprstý
Sputniková 3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Ľuda Zúbka 31
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Peter Chalány
Rezedova 28
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Katarína Chovancová
Bajanova 1297/36
Skalica 909 01
From: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023)
Ing. Peter Tokoš
Mudrochova 1355/31
Senica 905 01
From: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 11/29/2012
  (from: 12/08/2012 until: 12/29/2016)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava 821 03
From: 11/29/2012 Until: 12/14/2016
  (from: 12/30/2016 until: 12/29/2016)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 12/14/2016
  (from: 12/30/2016 until: 01/26/2022)
Ing. Vladimír Antonín
Babuškova 5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 12/14/2016 Until: 06/30/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/26/2022)
Ing. Vladimír Bajan
Lenárdova 2
Bratislava 851 01
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Ľudovít Barát
Duklianska 627/27
Skalica 909 01
From: 06/29/2018
  (from: 10/12/2018 until: 05/17/2019)
Ing. Ľudovít Barát
Duklianska 627/27
Skalica 909 01
From: 06/29/2018 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Dagmar Blahová
Pribinova 380/2
Bratislava 821 09
From: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 08/01/2012)
Ing. Dagmar Blahová
Pribinova 380/2
Bratislava 821 09
From: 04/23/2008 Until: 04/23/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Ing. Dagmar Blahová
Zimný prístav 380/2
Bratislava 821 09
From: 06/25/2013
  (from: 08/08/2013 until: 01/15/2018)
Ing. Dagmar Blahová
Zimný prístav 380/2
Bratislava 821 09
From: 06/25/2013 Until: 11/22/2017
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
Ing. Martin Borguľa
Chorvátska 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Ing. Martin Borguľa
Chorvátska 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Mgr. Veronika Buc , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
From: 04/15/2019
  (from: 11/15/2020 until: 03/21/2023)
Mgr. Veronika Buc , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
From: 10/23/2003
  (from: 10/28/2006 until: 05/27/2008)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 10/27/2006)
Štefan Burian - člen
151
Dojč 906 02
From: 10/23/2003 Until: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 05/27/2008)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 06/30/2006)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 10/23/2003 Until: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
RNDr. Milan Cílek - člen
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2007
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2007)
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Gercenova 1
Bratislava 851 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 02/15/2021)
Mgr. Ing. Peter Cmorej
Gercenova 1
Bratislava 851 01
From: 04/15/2019 Until: 02/01/2021
  (from: 02/16/2021 until: 02/15/2021)
Richard Dírer
Bosákova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Richard Dírer
Bosákova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Ladislav Dobos
Jilemnického 16
Stupava 900 31
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Andrej Ďurkovský
Klobučnícka 2
Bratislava 811 01
From: 04/09/2003
  (from: 09/11/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Andrej Ďurkovský - predseda
Klobúčnícka 2
Bratislava 811 01
From: 10/23/2003 Until: 10/29/2004
  (from: 12/03/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Andrej Ďurkovský - predseda
Klobúčnícka 2
Bratislava 811 01
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 12/02/2004)
Ing. Zuzana Dzivjáková
Kadnárova 18
Bratislava 831 05
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/18/2015)
Ing. Zuzana Dzivjáková
Kadnárova 18
Bratislava 831 05
From: 07/13/2011 Until: 07/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 10/23/2003 Until: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Ing. Stanislav Fialík - člen
Jasovská 43
Bratislava 851 07
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2007
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2007)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Igor Grošaft
Stupavská 23
Bratislava 831 06
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Mgr. Veronika Hanzalíková , PhD.
Ľudvíka Svobodu 1222/23
Skalica 909 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 11/14/2020)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 06/30/2006)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
From: 10/23/2003 Until: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Doc. PhDr. Branislav Hochel , CSc. - člen
Vigľašská 12
Bratislava 851 06
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2007
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2007)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
From: 01/07/2003 Until: 01/06/2006
  (from: 08/27/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5/A
Bratislava 841 04
From: 01/07/2003 Until: 01/06/2006
  (from: 07/01/2006 until: 06/30/2006)
Peter Hurban
J.Rašu 476
Budmerice 900 86
From: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 08/01/2012)
Peter Hurban
J.Rašu 476
Budmerice 900 86
From: 04/23/2008 Until: 04/23/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 10/11/2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 12/04/2015 Until: 05/23/2018
  (from: 10/12/2018 until: 10/11/2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 11/22/2011
  (from: 12/15/2011 until: 12/16/2015)
Ing. Stanislav Chovanec
Bajanova 36
Skalica 909 01
From: 11/22/2011 Until: 11/22/2015
  (from: 12/17/2015 until: 12/16/2015)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Ružinov 851 10
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Radovan Jenčík
Maďarská 33
Bratislava - mestská časť Ružinov 851 10
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Juraj Káčer
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Ing. Juraj Káčer
Janka Alexyho 7
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/26/2021
  (from: 04/15/2021 until: 03/21/2023)
Ing. Ján Karman
Andrusovova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 02/26/2021 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ing. Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 06/28/2011)
Ing. Karol Kolada
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 06/07/2007 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Karol Kolada - predseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 12/07/2004
  (from: 02/24/2005 until: 08/14/2007)
Ing. Karol Kolada - predseda
Ladislava Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 12/07/2004 Until: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
From: 12/14/2016
  (from: 12/30/2016 until: 01/26/2022)
Jozef Kolla
Kukučínova 657/35
Malacky 901 01
From: 12/14/2016 Until: 11/16/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/26/2022)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava 831 03
From: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 06/28/2011)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava 831 03
From: 06/07/2007 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Gabriel Kosnáč
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 06/28/2011)
Ing. Gabriel Kosnáč
Jamnického 6
Bratislava 841 05
From: 06/07/2007 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
Ing. Jozef Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava 821 07
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava 821 07
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
From: 10/23/2003
  (from: 10/28/2006 until: 05/27/2008)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 10/27/2006)
Jozef Kvetan - člen
Kĺzavá 12
Bratislava 831 01
From: 10/23/2003 Until: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 05/27/2008)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava 821 06
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
Ing. Roman Lamoš
Bieloruská 66
Bratislava 821 06
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ing. Ivan Mitošinka
Bajzova 8
Bratislava 821 08
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Jakub Mrva
Rozvodná 11
Bratislava 831 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
Ing. Jakub Mrva
Rozvodná 11
Bratislava 831 01
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Michal Muránsky
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/18/2015)
Michal Muránsky
Sabinovská 14
Bratislava 821 02
From: 07/13/2011 Until: 07/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Ján Odzgan
Gunduličova 1
Bratislava 811 05
From: 01/07/2003 Until: 04/09/2003
  (from: 01/07/2003 until: 09/10/2003)
Ing. Katarína Otčenášová
Trnavská cesta 58
Bratislava 821 01
From: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 06/28/2011)
Ing. Katarína Otčenášová
Trnavská cesta 58
Bratislava 821 01
From: 06/07/2007 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ján Panák
Rybničná 14
Bratislava 831 07
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/18/2015)
Ján Panák
Rybničná 14
Bratislava 831 07
From: 07/13/2011 Until: 07/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
JUDr. Mária Paučová
Kalinčiakova 7
Bratislava 831 04
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. Radoslav Paulovič
Koceľova 32
Bratislava 821 08
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Ing. Štefan Pétery
Šoltésovej 17
Nové Zámky 940 59
From: 01/07/2003
  (from: 01/07/2003 until: 08/26/2004)
Mgr. Ing. Michal Radosa
Lietavská 3
Bratislava 851 06
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
Mgr. Ing. Michal Radosa
Lietavská 3
Bratislava 851 06
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Mgr. Oliver Solga
M.R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 01/14/2010
  (from: 02/05/2010 until: 12/14/2011)
Mgr. Oliver Solga
M.R. Štefánika 24
Pezinok 902 01
From: 01/14/2010 Until: 11/21/2011
  (from: 12/15/2011 until: 12/14/2011)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
From: 06/08/2006
  (from: 07/01/2006 until: 11/25/2009)
Ing. Anna Strápková
Šášovská 4
Bratislava 851 06
From: 06/08/2006 Until: 10/14/2009
  (from: 11/26/2009 until: 11/25/2009)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/23/2003
  (from: 10/28/2006 until: 05/27/2008)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 10/27/2006)
Jozef Šafárik - člen
Jánošíková 576
Dunajská Lužná 900 42
From: 10/23/2003 Until: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 05/27/2008)
Ing. Milan Šindler - predseda dozornej rady
Vŕbova 8
Bratislava 821 07
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/18/2015)
Ing. Milan Šindler - predseda dozornej rady
Vŕbova 8
Bratislava 821 07
From: 07/13/2011 Until: 07/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
From: 07/13/2011
  (from: 08/03/2011 until: 08/30/2011)
Mgr. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
From: 07/13/2011
  (from: 08/31/2011 until: 08/18/2015)
Mgr. Sven Šovčík
Björnsonova 5
Bratislava 811 05
From: 07/13/2011 Until: 07/13/2015
  (from: 08/19/2015 until: 08/18/2015)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2006
  (from: 08/27/2004 until: 06/30/2006)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
From: 10/23/2003 Until: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Ing. Boris Šramko - člen
Ráztočná 25
Bratislava 821 07
From: 10/23/2003 Until: 10/22/2007
  (from: 07/01/2006 until: 08/14/2007)
Pavol Šťastný
Štúrova 1464/58
Borský Mikuláš 908 77
From: 04/23/2008
  (from: 05/28/2008 until: 08/01/2012)
Pavol Šťastný
Štúrova 1464/58
Borský Mikuláš 908 77
From: 04/23/2008 Until: 04/23/2012
  (from: 08/02/2012 until: 08/01/2012)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 06/25/2013
  (from: 08/08/2013 until: 01/15/2018)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava 821 01
From: 06/25/2013 Until: 11/22/2017
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
PaedDr. Milan Trstenský
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/07/2007
  (from: 08/15/2007 until: 06/28/2011)
PaedDr. Milan Trstenský
Hanulova 11
Bratislava 841 01
From: 06/07/2007 Until: 06/07/2011
  (from: 06/29/2011 until: 06/28/2011)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/04/2015
  (from: 12/17/2015 until: 05/17/2019)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/04/2015 Until: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 05/17/2019)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava 831 01
From: 04/15/2019
  (from: 05/18/2019 until: 03/21/2023)
Mgr. Martin Vlačiky , PhD.
Bellova 52
Bratislava 831 01
From: 04/15/2019 Until: 01/20/2023
  (from: 03/22/2023 until: 03/21/2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/22/2017 Until: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023 until: 05/15/2023)
Ing. Alena Trančíková
Zálužická 7
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/22/2017
  (from: 01/16/2018 until: 05/15/2023)
Mgr. Peter Littera
Blagoevova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 11/22/2017 Until: 12/14/2022
  (from: 05/16/2023 until: 05/15/2023)
Mgr. Peter Littera
Blagoevova 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 11/22/2017
  (from: 01/16/2018 until: 05/15/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 866/2002, Nz 860/2002 dňa 2.12.2002 v súlade s §§ 56-75 a § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť bola založená v súlade s rozhodnutím č. 853 o privatizácii vydaným Ministerstvom pre správu a privatizáciu národného majetku SR zo dňa 2.10.2002, spis č. KM-1306/2002 a to vkladom celého majetku zrušeného štátného podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, so sídlom Prešovská 48, Bratislava, IČO : 00179302 a časti majetku zrušeného štátneho podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik so sídlom Trnavská 32, Bratislava - odštepný závod Bratislava - vidiek, odštepný závod Senica, výrobno-prevádzkové stredisko diaľkových vodovodov Šamorín, časť podnikového riaditeľstva podľa privatizačného projektu vedeného pod číslom 2276. Akciová spoločnosť preberá po zrušených štátnych podnikoch aktíva a pasíva, práva a záväzky i neznáme, vrátane práv a záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu uvedenom vo vyššie citovanom rozhodnutí Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR. Po zrušenom štátnom podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Trnavská 32, Batislava boli založené ďalšie dve akciové spoločnosti a to : - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Kukučínova 13, Piešťany, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre.
  (from: 01/07/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 9.4.2003. Ing. Ján Odzgan, deň zániku funkcie člena dozornej rady : 9.4.2003.
  (from: 09/11/2003)
Štaturárny orgán - Predstavenstvo Ing. Ján Hlinka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Pavel Závadský - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Aleš Procházka - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jaroslav Néma - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Jozef Tarič - zánik funkcie: 31.10.2003 Ing. Michal Dušanič - zánik funkcie: 31.10.2003 Dozorná rada Ing. Igor Grošaft - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Peter Huňor - zánik funkcie: 07.01.2003 Ing. Štefan Pétery - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ivan Mitošinka - zánik funkcie: 23.10.2003 JUDr. Mária Paučová - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Radoslav Paulovič - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Ladislav Dobos - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Vladimír Bajan - zánik funkcie: 23.10.2003 Ing. Andrej Ďurkovský - zánik funkcie: 23.10.2003 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - 23.10.2003.
  (from: 08/27/2004)
Zápisnica z dozornej rady 2.7.04. Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.6.04.
  (from: 09/21/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.12.2004 spísané do notárskej zápisnice N 547/2004, Nz 87494/2004 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou.
  (from: 02/24/2005)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.10.2006.
  (from: 10/28/2006)
Notárska zápisnica N 142/2007, Nz 23878/2007, NCRls 23745/2007 napísaná dňa 18.6.2007 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.2007.
  (from: 08/15/2007)
Protokol volebnej komisie o výsledkoch volieb za členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 23.4.2008.
  (from: 05/28/2008)
Notárska zápisnica N 173/2008, Nz 26248/2008 zo dňa 19.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/01/2008)
Notárska zápisnica N299/2009, Nz 37996/2009 osvedčujúca prieheh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2009 v znení opravnej doložky zo dňa 16.11.2009.
  (from: 11/26/2009)
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 1543/2010, NCRls 1582/2010 zo dňa 14.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/05/2010)
Notárska zápisnica N 83/2011, Nz 26227/2011 osvedčujúca priebeh mioiradneho valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2011
  (from: 08/03/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2011.
  (from: 12/15/2011)
Zápisnica o mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 26.09.2014.
  (from: 10/03/2014)
Notárska zápisnica č. N 466/2015, Nz 24010/2015, NCRls 24543/2015 zo dňa 08.07.2015 osvedčujúca priebeh časti riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.06.2015.
  (from: 08/19/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 859/2015, Nz 51190/2015, NCRls 52145/2015 zo dňa 07.12.2015.
  (from: 12/17/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.09.2019.
  (from: 10/01/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/01/2021)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Infra Services, a. s.
Hraničná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (from: 06/01/2021)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person