Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  40/S

Business name: 
Roľnícke družstvo Počúvadlo "v likvidácii"
  (from: 07/17/2010 until: 03/01/2024)
Roľnícke družstvo Počúvadlo, v dodatočnej likvidácii
  (from: 03/02/2024 until: 11/23/2021)
Roľnícke družstvo Počúvadlo
  (from: 04/01/1991 until: 07/16/2010)
Registered seat: 
Počúvadlo
Baďan 969 75
  (from: 04/01/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 210 498
  (from: 04/01/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 04/01/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
potravinárska výroba
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
práce a služby pre členov a občanov
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
priemyselná výroba
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
drevovýroba a stavebná činnosť
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
obchodná činnosť - ubytovanie
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
obchodná činnosť - nákup a predaj potravi- nárskeho tovaru vo vlastnej predajni
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
Základné imanie :
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
Člen družstva ručí za stratu do výšky menovitej hodnoty členských podielov - až po vyčerpaní kapitálu družstva.
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
Ján Anguš - člen
34
Počúvadlo
  (from: 10/18/1993 until: 05/13/1996)
Božena Gembešová - člen
22
Počúvadlo
  (from: 10/18/1993 until: 05/13/1996)
Božena Gembešová - člen
22
Počúvadlo
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Pavel Hlinický - podpredseda
27
Počúvadlo
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Ján Krajč - člen
74
Počúvadlo
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Pavel Mráz - člen
25
Počúvadlo
  (from: 10/18/1993 until: 05/13/1996)
Milan Pomothy - predseda
64
Počúvadlo
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Ján Šalko - podpredseda
17
Počúvadlo
  (from: 04/01/1991 until: 05/13/1996)
Ján Valach - predseda
50
Počúvadlo
  (from: 04/01/1991 until: 05/13/1996)
Helena Vargová - člen
75
Počúvadlo
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny oprávnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Za družstvo podpisuje predseda, alebo ním poverená osoba.
  (from: 04/01/1991 until: 10/17/1993)
Registered capital: 
15 218 342 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
15 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/01/2024
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 25Cbr/9/2023-162 zo dňa 06. 12. 2023, právoplatným dňa 28. 12. 2023 súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Roľnícke družstvo Počúvadlo „v likvidácii“, Počúvadlo, 969 75 Baďan, IČO: 00 210 498 a menoval ORAKON, k.s., so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 517 702 zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S2059 do funkcie likvidátora zaniknutého družstva.
  (from: 03/02/2024)
Date of entry into voluntary liquidation: 06/02/2009
  (from: 07/17/2010 until: 03/01/2024)
 Liquidators:
ORAKON, k.s.
Cesta na štadión 10
Banská Bystrica 974 04
From: 12/28/2023
  (from: 03/02/2024)
 Liquidators:
Pavel Hlinický
Počúvadlo 27
Počúvadlo
From: 11/29/2011
  (from: 02/28/2012 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Milan Pomothy
Počúvadlo 64
Počúvadlo
From: 11/29/2011
  (from: 02/28/2012 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 03/02/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Každý z likvidátorov koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 02/28/2012 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 01.03.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 26/Exre/18/2024.
  (from: 03/02/2024)
Družstvo bolo založené uznesením ustanovujúcej člen- skej schôdze zo dňa 14.2.1991, prijatím stanov. Starý spis: Dr 72
  (from: 04/01/1991 until: 11/23/2021)
Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 19.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov v súlade so zákonom 513/91 Zb.
  (from: 10/18/1993 until: 11/23/2021)
Zapisujú sa zmeny uskutočnené v súlade s uznesením členskej schôdze dňa 29.03.1996.
  (from: 05/14/1996 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 27.7.2000 , č.k. 46-24K 466/99-84, bol na majetok dlžníka Roľnícke družstvo Počúvadlo, so sídlom Počúvadlo Baďan, IČO: 00 210 498 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Miroslava Ďurčanského, so sídlom Borová 3345/39, Žilina.
  (from: 08/09/2000 until: 11/23/2021)
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 466/99-1401 zo dňa 23.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.06.2009 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Roľnícke družstvo Počúvadlo, Počúvadlo, 969 75 Baďan, IČO: 00 210 498 a správca konkurznej podstaty Ing. Miroslav Ďurčanský, Borová 3345/39, Žilina bol zbavený funkcie.
  (from: 07/17/2010 until: 11/23/2021)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/27/2000
  (from: 08/09/2000)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person