Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  107/B

Business name: 
Miroslav MRAVEC, Ing. - KARMINA
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
k a r m i n a bufet - jedáleň
  (from: 09/13/1990 until: 12/01/1993)
Place of business: 
Inovecká 8
Bratislava 811 01
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
Bratislava
  (from: 09/13/1990 until: 12/01/1993)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing Miroslav Mravec
  (from: 09/13/1990 until: 09/30/2021)
Place of residence: 
Inovecká 8
Bratislava
  (from: 09/13/1990 until: 09/30/2021)
Identification number (IČO): 
11 811 994
  (from: 09/13/1990)
Date of entry: 
09/13/1990
  (from: 09/13/1990)
Date of deletion: 
09/30/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 09/13/1990)
Objects of the company: 
verejné stravovanie
  (from: 09/13/1990 until: 12/01/1993)
výrobno-obchodná činnosť
  (from: 09/13/1990 until: 12/01/1993)
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti potravinárskeho tovaru;
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
výroba mäsových výrobkov;
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
pohostinská činnosť;
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 09/13/1990 until: 03/25/2013)
Ing. .Miroslav Mravec
Inovecká 8
Bratislava
  (from: 09/13/1990 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal Obvodný národný výbor Bratislava 1, registračný útvar rozhodnutím pod č.j.709/90-R/Ša zo dňa 20.7.1990 podľa § 6 Zák.č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 Zák.č. 71/1967 Zb.o správnom konaní. Stary spis: Firm. 431
  (from: 09/13/1990 until: 09/30/2021)
Živnostenský list č. 4407/1992-Ž/Eb zo dňa 5.11.1992, koncesná listina č. 4406/1992-K/Eb zo dňa 5.11.1992 vydané Obvodným úradom Bratislava 1. Stary spis: Firm. 431
  (from: 12/02/1993 until: 09/30/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 8.2.2013, sp. zn. 34 Exre/21/2013 -7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.3.2013.
  (from: 03/26/2013 until: 09/30/2021)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 12/22/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.12.2012 sp. Zn. 2R 8/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.12.2012 , súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Miroslav MRAVEC, Ing. – KARMINA, miesto podnikania Inovecká 8, Bratislava . Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Juraj Puskailer so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka správcu 1172.
  (from: 10/09/2013)
Authorisation of proceedings: 12/22/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.12.2012 sp. Zn. 2R 8/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 22.12.2012 , súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Miroslav MRAVEC, Ing. – KARMINA, miesto podnikania Inovecká 8, Bratislava . Do funkcie správcu súd ustanovil JUDr. Juraj Puskailer so sídlom kancelárie Páričkova 18, 821 08 Bratislava, značka správcu 1172.
  (from: 03/26/2013 until: 10/08/2013)
Restructuring trustee: 
JUDr. Juraj Puskailer
Páričkova 18
Bratislava 821 08
Mark: S1172
From: 12/22/2012
  (from: 03/26/2013)
Closing of restructuring proceedings: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26.08.2013 , sp. zn. 2R/8/2012-619, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 04.09.2013, súd potvrdzuje, končí reštrukturalizáciu a nahrádza súhlas skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka Miroslav MRAVEC, Ing. - KARMINA.
  (from: 10/09/2013)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person