Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3131/B

Business name: 
P.I.M. Slovakia, a.s.
  (from: 05/28/2003)
Registered seat: 
Elektrárenská 6
Bratislava 831 04
  (from: 05/28/2003)
Identification number (IČO): 
35 858 591
  (from: 05/28/2003)
Date of entry: 
05/28/2003
  (from: 05/28/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/28/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/28/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/28/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, obchodu a služieb
  (from: 05/28/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/28/2003)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/28/2003)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 05/28/2003)
montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba tlakových zariadení
  (from: 06/05/2004)
montáž, rekonštrukcia, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 06/05/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť )
  (from: 06/05/2004)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 06/05/2004)
prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
  (from: 06/05/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/05/2004)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 06/05/2004)
reklamná činnosť
  (from: 06/05/2004)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/05/2004)
čalúnnictvo
  (from: 06/05/2004)
maliarstvo-natieračstvo
  (from: 06/05/2004)
správa bytového/nebytového fondu
  (from: 01/12/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
  (from: 01/12/2010)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/12/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/12/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 01/12/2010)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb – vykurovacie a klimatizačné zariadenia
  (from: 02/12/2010)
vyhotovovanie projektovej dokumentácie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb - zdravotechnika, plynoinštalácia
  (from: 08/06/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/28/2003)
Ing. Ivan Michalovič - predseda predstavenstva
Slávičie údolie 18
Bratislava 811 01
From: 05/28/2003
  (from: 05/24/2022)
Ing. Peter Greguš , MBA - podpredseda predstavnestva
Račianska 7
Bratislava 831 02
From: 08/19/2010
  (from: 08/24/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 05/28/2003)
Capital: 
165 969,59435 EUR Paid up: 165 969,59435 EUR
  (from: 01/12/2010)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391887 EUR
  (from: 01/12/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/04/2011
Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 25.10.2011, č.k. 4R/3/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2011 zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka P.I.M. Slovakia, a.s., Elektrárenská 6, Bratislava, IČO: 35 858 591, začal konkurzné konanie na majetok dlžníka, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka P.I.M. Slovakia, a.s., Elektrárenská 6, Bratislava, IČO: 35 858 591 a za správcu vymenoval Mgr. Jána Kováčika, Odborárske nám. 3, Bratislava, značka správcu S 1557. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.2.2012, sp. zn. 4K 3/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.2.2012, ktorým súd vymenoval do funkcie správcu konkurznej podstaty BAKKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415 nakoľko súd odvolal Mgr. Jána Kováčika so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/25/2012)
Bankruptcy trustee: 
BAKKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Námestie Martina Benku 10
Bratislava 811 07
From: 02/15/2012
  (from: 05/25/2012)
Supervisory board: 
Ing. Teodor Žitný
Albánska 2/A
Bratislava 831 06
From: 08/19/2010
  (from: 08/24/2010)
Mgr. Milan Kollár
Lietavská 11
Bratislava 851 05
From: 08/19/2010
  (from: 08/24/2010)
Mgr. Eva Kostercová
Lichardova 5
Bratislava 811 03
From: 08/19/2010
  (from: 08/24/2010)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 1817/2003, Nz 39426/2003 zo dňa 22.5.2003 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 05/28/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1207/2009, Nz 36490/2009, NCRls 37073/2009 zo dňa 21.10.2009.
  (from: 01/12/2010)
Notárska zápisnica N 1207/2009, Nz 36490/2009 zo dňa 21.10.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 02/12/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2010. (N 1128/2010, Nz 29555/2010)
  (from: 08/24/2010)
Súd z a s t a v u j e reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka : P.I.M. Slovakia, a. s. , so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO : 35 858 591. Súd z a č í n a konkurzné konanie na majetok dlžníka: P.I.M. Slovakia, a. s. , so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO : 35 858 591. Súd v y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: P.I.M. Slovakia, a. s. , so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO : 35 858 591. Súd u s t a n o v u j e : Mgr. Ján Kováčik, Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava, značka správcu: S 1557 za správcu dlžníka : P.I.M. Slovakia, a. s. , so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO : 35 858 591.
  (from: 11/09/2011)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.3.2012, č.k. 33Exre/110/2012, právoplatné dňa 7.5.2012.
  (from: 05/25/2012)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person