Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  92/B

Business name: 
PROMTEC, a.s. - v likvidácii
  (from: 05/16/1995 until: 01/11/2005)
PROMTEC a.s.
  (from: 12/10/1990 until: 05/15/1995)
Registered seat: 
Panská 4
Bratislava
  (from: 12/10/1990 until: 01/11/2005)
Identification number (IČO): 
00 685 071
  (from: 12/10/1990)
Date of entry: 
12/10/1990
  (from: 12/10/1990)
Date of deletion: 
01/12/2005
  (from: 01/12/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/12/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1990)
Objects of the company: 
1. a/ tvorba a sprostredkovanie predaja užívateľského programového vybavenia, spracovanie programov a dát na počítačoch b/ dodávka licenčného programového vybavenia c/ dodávka počítačových zostáv a dodávka jednotlivých komponentov d/ servisná služba spojená s dodávkou náhradných častí počítačov, technická, poradenská, konzultačná a obchodná činnosť spojená s využitím elektroniky 2. a/ Investorsko-inžinierska činnosť a služby súkromných stavebníkov, podniky, družstva a firmy na základe zmlúv b/ údržba a opravy bytového fondu a havarijná služba /voda, elektrina, kúrenie/ c/ rekonštrukcia, údržba a opravy budov a striech, rekonštrukcia, údržba a opravy historických a vežových hodín d/ výroba stavebných dielov 3. a/ Sprostredkovanie videotvorby, poriadanie výstav a odborných školení, marketingové a konzultačné služby b/ obchodná činnosť 4.prenájom strojov, zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 12/10/1990 until: 05/30/1993)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
poskytovanie softwaru
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
prenájom strojov, zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/16/1995 until: 01/11/2005)
Managing board
  (from: 12/10/1990 until: 05/15/1995)
Doc.Ing. Vladimír Bartko , CSc.
Heyrovského 10
Bratislava
  (from: 12/10/1990 until: 05/30/1993)
Ing. Roman Koteš
J. Smreka 10
Bratislava
  (from: 12/10/1990 until: 05/30/1993)
Ing. Roman Koteš
J. Smreka 10
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 05/15/1995)
Ing. Michal Oravec
Žehrianska 14
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 05/15/1995)
JUDr. Roman Slivka , CSc.
Rajecká 5
Bratislava
  (from: 12/10/1990 until: 05/15/1995)
JUDr. Roman Slivka , CSc.
Rajecká 5
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje likvidátor tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnostipripojí svoj podpis.
  (from: 05/16/1995 until: 01/11/2005)
Podpisovanie za spoločnosť sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis dvaja členovia predstavenstva, alebo riaditeľ rozsahu zmocnenia.
  (from: 12/10/1990 until: 05/15/1995)
Capital: 
1 100 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
220 000 Sk
  (from: 12/10/1990 until: 05/30/1993)
Shares: 
Number of shares: 110
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
Supervisory board: 
Ing. Bystrík Hollý
Púpavova 48
Bratislava
  (from: 11/03/1994 until: 01/11/2005)
Ing. Karol Kabaňa
Riazanská 87
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
RNDr. Ján Takáč
Eisnerova 40
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
Ing. Jana Vrbíková
Ševčenkova 25
Bratislava
  (from: 05/31/1993 until: 11/02/1994)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Roman Slivka , CSc.
Rajecká 5
Bratislava
Until: 01/12/2005
  (from: 05/16/1995)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.03.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2003, č.k. 38K 130/96 - 231, ktorým Krajský súd rozhodol v konkurznej veci úpadcu PROMTEC, a.s. v likvidácii, Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 00 685 071, že zrušuje konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu uznesením č.k. 38/K 130/96-61 zo dňa 26.11.1996, po splnení rozvrhového uznesenia. Vymazáva sa obchodná spoločnosť PROMTEC, a.s. v likvidácii, Panská 4, 811 01 Bratislava, IČO: 00 685 071, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vložka č. 92/B. ku dňu 12.01.2005.
  (from: 01/12/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1990 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 153
  (from: 12/10/1990 until: 01/11/2005)
Stanovy boli prispôsobené podľa § 764 zák.č. 513/91 Zb, schválené boli na Valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 153
  (from: 05/31/1993 until: 01/11/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.1994. Stary spis: Sa 153
  (from: 11/03/1994 until: 01/11/2005)
Notárska zápisnica č. N 68/95, Nz 69/95 napísaná dňa 8.5.1995 notárkou JUDr. Adrianou Vorelovou z valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti likvidáciou. Stary spis: Sa 153
  (from: 05/16/1995 until: 01/11/2005)
Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.8.1996 pod č. N 93/96, Nz 91/96, na ktorom bola schválená zmena stanov. V zmysle ust. § 4a) ods. 3 zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov bolo dňa 25.09.1996 začaté dohadovacie konanie. Stary spis: Sa 153
  (from: 09/12/1996 until: 01/11/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.11.1996 pod č.k. 38 K 130/96 - 61 bol v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Ing. Ján Bílik, firma DATATECH, ul. Hollého 56, 909 01 Skalica, IČO: 30977479 proti odporcovi - dlžníkovi PROMTEC, a.s. v likvidácii, ul. Panská 4, 811 01 Bratislava,IČO: 00685071 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka PROMTEC, a.s. v likvidácii. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Stanislav Schubert, CSc., komerčný právnik, Radlinského 47, 811 07 Bratislava. Stary spis: Sa 153
  (from: 02/24/1997 until: 01/11/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 38K 130/96 - 231 zo dňa 26. 3. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 5. 2003 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu PROMTEC, a. s. v likvidácii, Panská 4, Bratislava, IČO: 00 685 071 uznesením č. k. 38K 130/96 - 61 zo dňa 26. 11. 1996 po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Stanislav Schubert, CSc., komerčný právnik, Vansovej 2, 811 03 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/23/2003 until: 01/11/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 38K 130/96-231 zo dňa 26.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.5.2003 súd zrušil konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu, po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Stanislava Schuberta, CSc. zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/28/2004 until: 01/11/2005)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person