Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  97/B

Business name: 
Prvá slovenská investičná skupina a.s.
  (from: 08/04/1993)
Registered seat: 
Staromestská 3
Bratislava 811 03
  (from: 01/19/2018)
Identification number (IČO): 
00 699 977
  (from: 12/06/1990)
Date of entry: 
12/06/1990
  (from: 12/06/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/06/1990)
Objects of the company: 
podnikanie s finančnými prostriedkami fyzických a právnických osôb
  (from: 12/16/2002)
investície a majetkové účasti v obchodných spoločnostiach
  (from: 12/16/2002)
investície do budov, novej výstavby, pozemkov, umeleckých diel, resp. iných objektov a predmetov podnikania s nimi
  (from: 12/16/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/16/2002)
služby týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
  (from: 12/16/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/04/2006)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 05/04/2006)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/1997)
Ing. Viliam Maroš - Member of the Board of Directors
Flöglova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Ing. Vladimír Rajčák - Chairman of the Board of Directors
Strečnianska 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Ing. Miroslav Mihalus - Member of the Board of Directors
Strážna 13101/32
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Juraj Vajda - Member of the Board of Directors
Miletičova 53
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú vždy dvaja čle- novia predstavenstva a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/06/1997)
Capital: 
8 300 000 EUR Paid up: 8 300 000 EUR
  (from: 11/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 5000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 11/10/2009)
Stockholder: 
PROXY - FINANCE a.s.
Anežská 10
Praha 110 00
Česká republika
  (from: 04/08/2022)
Supervisory board: 
Ing. Václav Foglár
Ostrovní 146/16
Praha 1, Nové Město 110 00
Česká republika
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Ing. Eva Kačenková
Pod Brezinou 7151/60
Trenčín 911 01
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Andrea Králová
Vězeňská 913/8
Praha 1 Staré Město 110 00
Česká republika
From: 03/15/2022
  (from: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom Investičnej banky, štátneho peňažného ústavu zo dňa 4.12.1990 podľa § 15, § 62 a § 63 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Stary spis: Sa 165
  (from: 12/06/1990)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 20. 4. 1993 boli schválené zmeny stanov a zmena člena dozornej rady. Stary spis: Sa 165
  (from: 08/04/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.5.1995. Stary spis: Sa 165
  (from: 10/09/1995)
Notárska zápisnica N 80/96, Nz 81/96 zo dňa 14.6.1996 a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 165
  (from: 10/08/1996)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 17.2.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 27/97, Nz 26/97, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 165
  (from: 04/23/1997)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.5.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 78/97, Nz 76/97. Stary spis: Sa 165
  (from: 10/06/1997)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením dňa 16.8.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 175/99 Nz 171/99
  (from: 01/12/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.9.2000, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/00, Nz 197/00 napísanej dňa 18.9.2000 notárom JUDr. Šúrkovou.
  (from: 11/15/2000)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.11.2000 pod č. N 569/2000, Nz 568/2000 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o., ktorá bola zrušená bez likvidáce. Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. preberá celé imanie, všetky práva, pohľadávky a záväzky, známe aj neznáme zrušenej spoločnosti Prvá slovenská brokerská spoločnosť spol. s r.o. Prechod práv a povinností je účinný dňom 31.12.2000.
  (from: 12/18/2000)
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Privátny Holding, a.s., IČO: 35 823 381, Miletičova 1, Bratislava zo dňa 17.4.2002, č. N 135/02, Nz 135/02 o zrušení spoločnosti Privátny Holding, a.s. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Prvá slovenská investičná skupina, a.s., Miletičova 1, Bratislava IČO: 00 699 977 sa spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina, a.s. stáva právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti . Obchodný majetok a záväzky a vlastné imanie, všetky práva, záväzky, pohľadávky a to známe i neznáme prechádzajú na spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s.
  (from: 05/02/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19. 8. 2002. Notárska zápisnica N 384/02, Nz 384/02 spísaná dňa 14. 10. 2002 notárom JUDr. Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/16/2002)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára napísaná dňa 13.09.2004 vo forme not. zápisnice N 300/2004 Nz 69842/2004 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 09/25/2004)
Spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a.s. je na základe zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti : Spoločnosť finančných služieb,a.s. so sídlom Miletičova 1, Bratislava, 821 08 , IČO: 30227071.
  (from: 11/19/2004)
Notárska zápisnica č.N 157/2005, Nz 30850/2005, NCRls 30379/2005 zo dňa 04.07.2005.
  (from: 07/13/2005)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 10. 04. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 64/2006, NZ 13764/2006, NCRIs 13682/2006 z 50.000.000,- Sk na 250.000.000,- Sk.
  (from: 05/04/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 111/2008, Nz 25994/2008 dňa 18.06.2008 o zlúčení so spoločnosťou BHS Slovakia, o. c. p., a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 31 720 889, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3013/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Prvá slovenská investičná skupina a. s., so sídlom Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 00 699 977, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 97/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 112/2008, Nz 26000/2008 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou dňa 18.06.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti BHS Slovakia, o. c. p., a. s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 06/30/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.11.2009.
  (from: 12/12/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 26.11.2012.
  (from: 12/08/2012)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2016
  (from: 03/11/2016)
Notárska zápisnica č. N 488/2017, Nz 38672/2017, NCRls 39459/2017 zo dňa 25.10.2017. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.12.2017.
  (from: 01/19/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/30/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
BHS Slovakia, o. c. p., a. s.
Prievozská 2/A
Bratislava 821 09
  (from: 06/30/2008)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person