Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3228/B

Business name: 
AB House a.s.
  (from: 01/28/2022)
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (from: 08/18/2017 until: 01/27/2022)
SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.
  (from: 07/27/2006 until: 08/17/2017)
AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 12/02/2003 until: 07/26/2006)
Registered seat: 
Vlárska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 06/23/2021)
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 63
  (from: 08/14/2012 until: 06/22/2021)
Plynárenská 7/A
Bratislava 26 824 60
  (from: 10/22/2004 until: 08/13/2012)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 12/02/2003 until: 10/21/2004)
Identification number (IČO): 
35 871 211
  (from: 12/02/2003)
Date of entry: 
12/02/2003
  (from: 12/02/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/02/2003)
Objects of the company: 
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/28/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/28/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/28/2022)
1. Hlavné investičné služby:
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
2. Vedľajšie investičné služby:
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s Devízovým zákonom, v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 12/02/2003 until: 06/11/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 03/15/2006 until: 05/04/2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 05/05/2006 until: 06/11/2008)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 07/22/2015)
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
6. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
7. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 06/12/2008 until: 05/30/2019)
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 06/12/2008 until: 01/27/2022)
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 06/12/2008 until: 01/27/2022)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov
  (from: 06/22/2010 until: 11/16/2011)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov
  (from: 11/17/2011 until: 08/19/2015)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 4. doplnkového dôchodkového sporenia.
  (from: 08/20/2015 until: 09/03/2015)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 4. doplnkového dôchodkového sporenia, 5.starobného dôchodkového sporenia.
  (from: 09/04/2015 until: 05/30/2019)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019 until: 01/27/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/2003)
Ing. Pavol Krúpa - Chairman of the Board of Directors
Trstínska 11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 12/29/2021
  (from: 01/28/2022)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 07/22/2015)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 06/10/2010 Until: 06/10/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 02/03/2016)
Ing. Robert Blaho - predseda
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 06/26/2015 Until: 12/21/2015
  (from: 02/04/2016 until: 02/03/2016)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 08/20/2005
  (from: 01/23/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Lermontovova 16
Bratislava 811 05
From: 08/20/2005 Until: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ing. Robert Blaho - predseda predstavenstva
Mierová 56
Bratislava 821 05
From: 08/20/2005
  (from: 09/06/2005 until: 01/22/2010)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 05/20/2011)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003 Until: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 07/22/2015)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 06/10/2010 Until: 06/10/2015
  (from: 07/23/2015 until: 07/22/2015)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 06/26/2015
  (from: 07/23/2015 until: 05/12/2016)
Ing. Ján Gotthard - člen
Starhradská 12
Bratislava 851 05
From: 06/26/2015 Until: 04/26/2016
  (from: 05/13/2016 until: 05/12/2016)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/21/2015
  (from: 02/04/2016 until: 02/19/2021)
Ing. Miloš Krššák - predseda
Palackého 20
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/21/2015 Until: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021 until: 02/19/2021)
Ing. Alexandra Olasová - člen
Saratovská 6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/26/2016
  (from: 05/13/2016 until: 06/22/2021)
Ing. Alexandra Olasová - člen
Saratovská 6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 04/26/2016 Until: 05/03/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Mgr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
From: 02/12/2014
  (from: 02/28/2014 until: 05/30/2019)
Mgr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
From: 02/12/2014 Until: 02/12/2019
  (from: 05/31/2019 until: 05/30/2019)
PhDr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
From: 04/18/2019
  (from: 05/31/2019 until: 06/24/2021)
PhDr. Michal Šimo - člen
Hornoulická 1678/2A
Bojnice 972 01
From: 04/18/2019 Until: 06/11/2021
  (from: 06/25/2021 until: 06/24/2021)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 05/20/2011)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/02/2003 Until: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 06/10/2010
  (from: 05/21/2011 until: 02/27/2014)
Ing. Rastislav Velič - člen
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 06/10/2010 Until: 02/11/2014
  (from: 02/28/2014 until: 02/27/2014)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 09/05/2005)
Ing. Martin Wiedermann - predseda
Starhradská 18
Bratislava 851 05
From: 12/02/2003 Until: 08/19/2005
  (from: 09/06/2005 until: 09/05/2005)
Ing. Alexandra Olasová - Member of the Board of Directors
Saratovská 3424/6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/03/2021 Until: 12/29/2021
  (from: 01/28/2022 until: 01/27/2022)
Ing. Peter Krištofovič - Chairman of the Board of Directors
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/08/2021 Until: 12/29/2021
  (from: 01/28/2022 until: 01/27/2022)
Ing. Peter Krištofovič - Chairman of the Board of Directors
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/08/2021
  (from: 07/23/2021 until: 01/27/2022)
Ing. Alexandra Olasová - Member of the Board of Directors
Saratovská 3424/6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/03/2021
  (from: 06/23/2021 until: 01/27/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný svoj podpis.
  (from: 01/28/2022)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 06/23/2021 until: 01/27/2022)
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 12/02/2003 until: 06/22/2021)
Capital: 
1 494 000 EUR Paid up: 1 494 000 EUR
  (from: 06/05/2009)
45 000 000 Sk Paid up: 45 000 000 Sk
  (from: 07/27/2006 until: 06/04/2009)
45 000 000 Sk Paid up: 38 000 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 07/26/2006)
35 000 000 Sk Paid up: 35 000 000 Sk
  (from: 12/02/2003 until: 08/30/2005)
Shares: 
Number of shares: 450
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/05/2009)
Number of shares: 450
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/31/2005 until: 06/04/2009)
Number of shares: 350
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/02/2003 until: 08/30/2005)
Stockholder: 
EFIT, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (from: 01/28/2022)
All Finance Services a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 07/08/2004 until: 08/30/2005)
EFIT, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 08/31/2005 until: 05/04/2006)
EFIT, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (from: 05/05/2006 until: 01/27/2022)
Supervisory board: 
Juraj Krúpa - predseda dozornej rady
Trstínska 7369/11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Mgr. Vladimír Trnka
Dobšinského 14
Senec 903 01
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Ing. Miroslav Kykloš
Benkova 698/15
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Roman Čunderlík
Vrútocká 40
Bratislava 821 04
From: 12/24/2009
  (from: 01/23/2010 until: 01/22/2015)
Roman Čunderlík
Vrútocká 40
Bratislava 821 04
From: 12/24/2009 Until: 12/18/2014
  (from: 01/23/2015 until: 01/22/2015)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 03/10/2006
  (from: 05/05/2006 until: 06/11/2008)
Ing. Róbert Gaboš
Ústredie 1185
Vysoká nad Kysucou 023 55
From: 03/10/2006 Until: 04/29/2008
  (from: 06/12/2008 until: 06/11/2008)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 04/30/2008
  (from: 06/12/2008 until: 01/22/2010)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 83/24
Bratislava 831 02
From: 04/30/2008 Until: 12/23/2009
  (from: 01/23/2010 until: 01/22/2010)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 06/03/2014
  (from: 06/20/2014 until: 08/19/2019)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 06/03/2014 Until: 07/01/2019
  (from: 08/20/2019 until: 08/19/2019)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/24/2009
  (from: 05/21/2011 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Krištofovič
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/24/2009 Until: 03/11/2013
  (from: 04/23/2013 until: 04/22/2013)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Bullova 3
Bratislava 841 01
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 01/22/2010)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/02/2003
  (from: 01/23/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Peter Krištofovič - predseda
Chrasťová 12314/19
Bratislava 831 01
From: 12/02/2003 Until: 12/23/2009
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/19/2014
  (from: 01/23/2015 until: 04/06/2018)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/19/2014 Until: 03/21/2018
  (from: 04/07/2018 until: 04/06/2018)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/24/2009
  (from: 05/21/2011 until: 01/22/2015)
Ing. Pavol Krúpa
Trstínska 11
Bratislava 841 06
From: 12/24/2009 Until: 12/18/2014
  (from: 01/23/2015 until: 01/22/2015)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 01/22/2010)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
From: 12/02/2003
  (from: 01/23/2010 until: 05/20/2011)
Ing. Pavol Krúpa - člen
Vajanského nábrežie 19
Bratislava 811 02
From: 12/02/2003 Until: 12/23/2009
  (from: 05/21/2011 until: 05/20/2011)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/02/2003
  (from: 12/02/2003 until: 07/13/2004)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/02/2003
  (from: 07/14/2004 until: 05/04/2006)
Silvia Petrušková - člen
Vajanského 1742/5
Stupava 900 31
From: 12/02/2003 Until: 03/09/2006
  (from: 05/05/2006 until: 05/04/2006)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/19/2014
  (from: 01/23/2015 until: 03/06/2020)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/19/2014 Until: 12/19/2019
  (from: 03/07/2020 until: 03/06/2020)
Ing. Peter Brožek
Lékařska 291/4
Praha 150 00
Česká republika
From: 03/21/2018 Until: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021 until: 02/19/2021)
Ing. Peter Brožek
Lékařska 291/4
Praha 150 00
Česká republika
From: 03/21/2018
  (from: 04/07/2018 until: 02/19/2021)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 07/01/2019 Until: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021 until: 02/19/2021)
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 07/01/2019
  (from: 08/20/2019 until: 02/19/2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/19/2019 Until: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021 until: 02/19/2021)
Ing. Rastislav Velič
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/19/2019
  (from: 03/07/2020 until: 02/19/2021)
William Matthew Pienias
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, Florida 33 626
Spojené štáty americké
From: 03/12/2013
  (from: 04/23/2013 until: 02/27/2014)
William Matthew Pienias
Wandsworth Dr. 11929
Tampa, Florida 33 626
Spojené štáty americké
From: 03/12/2013 Until: 02/11/2014
  (from: 02/28/2014 until: 02/27/2014)
Ing. Rastislav Velič
residence in the Slovak Republic :
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 02/12/2014
  (from: 02/28/2014 until: 06/19/2014)
Ing. Rastislav Velič
residence in the Slovak Republic :
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 02/12/2014 Until: 05/19/2014
  (from: 06/20/2014 until: 06/19/2014)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou dňa 18.3.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/02/2003)
Notárska zápisnica č. N 402/2004, Nz 63628/204 zo dňa 10.08.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
  (from: 10/22/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 115/2005, Nz 34017/2005, NCRls 33661/2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/31/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2005. Ing. Martin Wiedermann - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 02.12.2003 do 19.08.2005.
  (from: 09/06/2005)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/15/2006)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (from: 04/01/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára N 268/2006, Nz 24955/2006, NCRIs 24941/2006 zo dňa 19.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 07/27/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 166/2008 a Nz 17845/2008 zo dňa 29.04.2008
  (from: 06/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2009.
  (from: 01/23/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2010, Nz 20897/2010, NCRIs 21220/2010 zo dňa 10.06.2010.
  (from: 06/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2011, Nz 37118/2011, NCRls 38114/2011 zo dňa 05.10.2011.
  (from: 11/17/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 542/2012 Nz 27202/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (from: 08/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014.
  (from: 02/28/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2014.
  (from: 06/20/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (from: 01/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 631/2015, Nz 27590/2015, NCRls 28194/2015 z 10.08.2015.
  (from: 08/20/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.12.2015.
  (from: 02/04/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2016
  (from: 05/13/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2017, Nz 26518/2017, NCRls 27065/2017 o zmene obchodného mena spoločnosti zo SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. na Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (from: 08/18/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 22.10.2021, uzatvorenej medzi spoločnosťou Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom: Vlárska 6, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 211, ako predávajúcim a spoločnosťou RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 35 799 072, ako kupujúcim.
  (from: 12/08/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person