Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  158/B

Business name: 
Sberbank Slovensko, a.s.
  (from: 02/15/2013 until: 07/31/2017)
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
  (from: 11/01/2007 until: 02/14/2013)
ĽUDOVÁ BANKA, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA, a.s. v českom jazyku: LIDOVÁ BANKA, akciová společnost v nemeckom jazyku: VOLKSBANK Aktiengesellschaft
  (from: 07/01/1996 until: 10/31/2007)
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, akciová spoločnosť skrátený názov: ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s.
  (from: 08/30/1991 until: 06/30/1996)
Registered seat: 
Vysoká 9
Bratislava 810 00
  (from: 09/09/1997 until: 07/31/2017)
Nám. SNP 15
Bratislava 810 00
  (from: 11/16/1993 until: 09/08/1997)
Bratislava
  (from: 08/30/1991 until: 11/15/1993)
Identification number (IČO): 
17 321 123
  (from: 08/30/1991)
Date of entry: 
08/30/1991
  (from: 08/30/1991)
Date of deletion: 
08/01/2017
  (from: 08/01/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/01/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/30/1991)
Objects of the company: 
A.Bankové obchody a finančné služby všetkého druhu, predovšetkým:
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
l.prijímanie cudzích peňazí do správy (vkladový obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
2.vykonávanie tuzemského bezhotovostného platobného styku (giroobchod) ako aj hotovostného platobného styku
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
3.poskytovanie úverov (kreditný obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
4.nákup šekov a zmeniek (eskontný obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
5.nákup a predaj ako aj úschova a správa cených papierov (úschovný a investičný obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
6.vedenie účtov vo voľne zmeniteľných menách
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
7.otváranie účtov na vykonávanie platobného styku u bánk v ČSFR v domácej a voľne zmeniteľnej cudzej mene
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
8.prepážkový nákup a predaj zahraničných platobných prostriedkov (zmenárenský obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
9.preberanie ručenia, záruk ako aj iných ru- čení pre tretích, pokiaľ sa prevzaté výkony vykonávajú v peniazoch (ručiteľský obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
10.vydávanie záložných listov, komunálnych dlžobných úpisov a záložných bankových dlžobných úpisov a zdaňovanie ich výnosov podľa pre to platných zvláštných právnych predpisov (emisný obchod s cennými papiermi)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
11.vydávanie iných pevne zúročitelných cenných papierov k uloženiu výnosu iných bankových obchodov /iný emisný obchod s cennými papiermi/
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
12.spravovanie fondov kapitálových vkladov a reklama na získanie podielov na tuzemských i zahraničných kapitálových vkladov a podobných zariadeniach (investičný obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
13.obchodovanie vo financníctve získavaním práv na podieloch a ich ďalšom predávaní (obchod s kapitálovou účasťou)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
14.zriaďovanie a spravovanie účastinných fondov (obchod s účastinnými fondami/
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
15.nákup pohľadávok z dodávok tovarov alebo služieb, preberanie rizík vymáhateľností takýchto pohľadávok - s výnimkou úverových záruk - a v súvislosti s tým inkasovanie takýchto pohľadávok (factoringový obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
16.sprostredkovanie obchodov podľa č. 1., 3., 4., 8. a 9. predmetu podnikania aj sprostredkovanie ďalších obchodov s tovarom a službami
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
17.obchodovanie s mincami a medailami ako aj s prútmi z drahých kovov
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
18.prenájom bezpečnostných schránok (trezorov) so spoluzatváraním nájomcom
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
19.stavebno-sporiteľné poradenstvo, stavebno-sporiteľný obchod a sprostredkovanie stavebno-sporiteľných zmlúv
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
20.leasing s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
21.kapitálová účasť na podnikoch v ČSFR
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
22.zakladanie bánk a zriaďovanie pobočiek, výplatných a príjmových pracovísk ako aj iných predmetu podnikania slúžiacich zariadení
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
23.nákup a predaj podnikov všetkého druhu v tuzemsku i v zahraničí ako aj spros- tredkovanie takýchto obchodov.
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
B.Podpora rozvoja družstevníctva, kooperácií a slobodných podnikateľských zväzov a súkromného podnikania, najmä nasledovnými činosťami:
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
1.spoluúčasť a účasť na privatízácií štátneho majetku a majetku so spoluvlastníctvom štátu ako aj pomoc pri zakladaní podnikov a spoločností
  (from: 08/30/1991 until: 01/24/1996)
2.poradenstvo a podporovanie podnikateľských subjektov pri organizovaní prevádzok, poradenstvo v ďanových záležitostiach ako aj pri školení funkcionárov a pracovníkov
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
3.konzultácie, plánovanie a sprostredkovanie projektov všetkého druhu (projekčný obchod)
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
4.podporovanie myšlienky družstevníctva, predovšetkým podnecovaním a návodmi k zakladaniu nových družstiev v oblasti tovarov, služieb a produkcie
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
5.služby automatického spracovania dát a informačnej techniky, predovšetkým vývoj softwaru pre banky, prevádzka výpočtových stredísk ako aj obchod s hard- a softwarom
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
6.služby v oblasti reklamy, marketingu, prieskumu trhu a informácií a komunikácií
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
9.preberanie ručenia, záruk ako aj iných ručení pre tretích, pokiaľ sa prevzaté výkony vykonávajú v peniazoch (ručiteľský obchod)
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
16.sprostredkovanie obchodov
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
17.prenájom bezpečnostných schránok (trezorov) so spoluzatváraním nájomcom
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
18.stavebno-sporiteľné poradenstvo, stavebno-sporiteľný obchod a sprostredkovanie stavebno-sporiteľných zmlúv
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
19.leasing priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel a nehnuteľných vecí
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
20.kapitálová účasť na podnikoch v SR
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
21.zakladanie bánk a zriaďovanie pobočiek, výplatných a príjmových pracovísk ako aj iných predmetu podnikania slúžiacich zariadení
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
22.nákup a predaj podnikov všetkého druhu v tuzemsku i v zahraničí ako aj spros- tredkovanie takýchto obchodov.
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
2.činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
3.konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovej činnosti
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
5.automatizované spracovanie dát, poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, obchod s hardwarom
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
6.reklamná a propagačná činnosť, marketing a prieskum trhu
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 01/25/1996 until: 06/30/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 01/25/1996 until: 02/02/1997)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
poskytovanie záruk
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
otváranie akreditívov
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
obstarávanie inkasa
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, a/ s devízovými hodnotami, b/ v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, c/ s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 01/25/1996 until: 02/02/1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 01/25/1996 until: 02/02/1997)
finančné maklérstvo
  (from: 01/25/1996 until: 07/30/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
obhospodárovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 01/25/1996 until: 02/02/1997)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 01/25/1996 until: 02/02/1997)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
poskytovanie bankových informacií
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
prijímanie vkladov
  (from: 07/01/1996 until: 02/02/1997)
prijímanie vkladov
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
poskytovanie úverov
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 02/03/1997 until: 07/30/2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta, 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva, súvisiaca s bankovkou činnosťou alebo so stavebným sporením
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
platobný styk a zúčtovania
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
3. s mincami drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
finančný lízing
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1
  (from: 09/17/2002 until: 11/28/2005)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 11/29/2005 until: 06/22/2010)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 11/29/2005 until: 06/22/2010)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (from: 11/29/2005 until: 07/01/2009)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 11/29/2005 until: 07/01/2009)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 07/02/2009 until: 11/21/2013)
podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 06/27/2012 until: 01/23/2015)
viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov
  (from: 06/27/2012 until: 09/18/2015)
viazaný finančný agent v sektore doplnkového dôchodkového sporenia
  (from: 09/19/2015 until: 05/02/2017)
prijímanie vkladov
  (from: 09/17/2002 until: 07/31/2017)
poskytovanie úverov
  (from: 09/17/2002 until: 07/31/2017)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 06/23/2010 until: 07/31/2017)
finančný lízing
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
finančné sprostredkovanie
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
funkciu depozitára
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
uloženie veci
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením §79a ods. 1 a v spojení s ustanovením §6 ods. 1 a 2 zák.č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov, investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, zberateľskými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 11/22/2013 until: 07/31/2017)
osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods.1 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 06/27/2012 until: 07/31/2017)
samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia
  (from: 01/24/2015 until: 07/31/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1996 until: 07/31/2017)
Managing board
  (from: 08/30/1991 until: 06/30/1996)
Ing. Mgr. Renáta Andries - členka
Jamnického 3019/6
Bratislava 841 05
From: 12/15/2016
  (from: 12/16/2016 until: 07/31/2017)
Mag. Alexander Bayr - člen
Kmeťovo nám. 2796/5
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 07/23/2001)
Mag. Alexander Bayr - člen
Štefánikova 890/33
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Dr. Martin Florián
Tománkova 1
Bratislava 841 05
From: 11/01/2008
  (from: 10/04/2008 until: 09/12/2011)
Dr. Martin Florián
Tománkova 1
Bratislava 841 05
From: 11/01/2008 Until: 08/31/2011
  (from: 09/13/2011 until: 09/12/2011)
Ing. Henrieta Gahérová - člen
Vlárska 48/A
Bratislava 831 01
From: 08/26/2016
  (from: 09/06/2016 until: 07/31/2017)
Dipl.-Kfm. Manfred Gram , MBA - člen
Jeséniova 6
Bratislava 831 01
From: 09/15/2010
  (from: 10/12/2010 until: 09/27/2013)
Dipl.-Kfm. Manfred Gram , MBA - člen
Jeséniova 6
Bratislava 831 01
From: 09/15/2010 Until: 09/14/2013
  (from: 09/28/2013 until: 09/27/2013)
Mag. Thomas Havlik - člen
Scheunengasse 25-33/1/11
Tulln 3430
Rakúska republika
From: 09/02/2004
  (from: 10/01/2004 until: 01/02/2006)
Mag. Thomas Havlik - člen
Scheunengasse 25-33/1/11
Tulln 3430
Rakúska republika
From: 09/02/2004 Until: 09/02/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Jozef Kollár , CSc. - člen
Wolkrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 11/16/1993 until: 01/24/1996)
Ing. Jozef Kollár , CSc. - člen
Wolkrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 01/25/1996 until: 06/18/1998)
Ing. Jozef Kollár , CSc. - podpredseda
Wolkrova 9
Bratislava 851 01
  (from: 06/19/1998 until: 07/30/2000)
Ing. Jozef Kollár , PhD. - predseda
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
  (from: 07/31/2000 until: 05/05/2004)
Ing. Jozef Kollár , PhD. - predseda
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
From: 04/14/2000
  (from: 05/06/2004 until: 12/07/2006)
Ing. Jozef Kollár , PhD. - predseda
Vysoká 4258/9
Bratislava 810 00
From: 04/14/2000 Until: 10/30/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Karl Mayr-Kern - predseda
nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 11/16/1993 until: 04/24/1997)
Karl Mayr-Kern - predseda
nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 07/30/2000)
Ing. Rastislav Murgaš - člen
Konvalinková 710/30
Prievidza - Necpaly 971 01
From: 01/01/2013
  (from: 01/04/2013 until: 09/27/2013)
Ing. Rastislav Murgaš - podpredseda
Harmónia 3598
Modra 900 01
From: 02/26/2016
  (from: 03/19/2016 until: 09/05/2016)
Ing. Rastislav Murgaš - podpredseda
Harmónia 3598
Modra 900 01
From: 02/26/2016 Until: 08/26/2016
  (from: 09/06/2016 until: 09/05/2016)
Ing. Rastislav Murgaš - predseda od 06.09.2013
Konvalinková 710/30
Prievidza - Necpaly 971 01
From: 01/01/2013
  (from: 09/28/2013 until: 03/18/2016)
Ľubomír Remšík - člen predstavenstva
Žatevná 6
Bratislava 841 01
From: 10/01/2014 Until: 02/15/2017
  (from: 02/17/2017 until: 02/16/2017)
Ing. Ľubomír Remšík - člen predstavenstva
Žatevná 6
Bratislava 841 01
From: 10/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 02/16/2017)
Ing. Jan Rollo
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 10/03/2016)
Ing. Jan Rollo - Chairman of the Board of Directors
Na Okraji 335/42
Praha 6 162 00
Česká republika
From: 08/01/2016
  (from: 10/04/2016 until: 07/31/2017)
Mag. Peter Sekot - podpredseda
nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 11/16/1993 until: 04/24/1997)
Mag. Peter Sekot - podpredseda
nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 06/18/1998)
Dkfm. Wolfgang Siller - člen
Obchodná 561/41
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Ing. Richard Szabó , MBA, PhD. - člen
Lúčna 14
Dunajská Lužná 900 42
From: 11/01/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/30/2012)
Ing. Richard Szabó , MBA, PhD. - člen
Lúčna 14
Dunajská Lužná 900 42
From: 11/01/2009 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Mag. Dr. Matthäus Thun-Hohenstein - člen
Bradlianska 4823/5
Bratislava
  (from: 04/25/1997 until: 05/18/2000)
JUDr. Samuel Vlčan - podpredseda
Rytierska 6
Bratislava 841 10
From: 07/31/2012
  (from: 08/15/2012 until: 09/19/2012)
JUDr. Samuel Vlčan - podpredseda
Rytierska 6
Bratislava 841 10
From: 07/31/2012 Until: 07/31/2012
  (from: 09/20/2012 until: 09/19/2012)
JUDr. Samuel Vlčan - predseda
Rytierska 6
Bratislava 841 10
From: 08/31/2012
  (from: 09/20/2012 until: 09/27/2013)
JUDr. Samuel Vlčan - predseda
Rytierska 6
Bratislava 841 10
From: 08/31/2012 Until: 09/05/2013
  (from: 09/28/2013 until: 09/27/2013)
RNDr. Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 09/15/2013
  (from: 09/28/2013 until: 10/03/2016)
RNDr. Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
From: 09/15/2013 Until: 09/14/2016
  (from: 10/04/2016 until: 10/03/2016)
Mag. Alexander Bayr - člen
Marchetstrasse 50/2/30
Baden 2500
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefánikova 890/33
Bratislava
From: 12/10/1999
  (from: 05/06/2004 until: 08/10/2004)
Mag. Alexander Bayr - člen
Marchetstrasse 50/2/30
Baden 2500
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Štefánikova 890/33
Bratislava
From: 12/10/1999 Until: 06/08/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Aleksandr Eremin - predseda
Gorkiy ul. 6/37
Tula 300044
Ruská federácia
From: 02/26/2016
  (from: 03/19/2016 until: 08/16/2016)
Aleksandr Eremin - predseda
Gorkiy ul. 6/37
Tula 300044
Ruská federácia
From: 02/26/2016 Until: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Dipl.-kfm. Manfred Gram
Fasanenweg 21
Ransbach-Baumbach 562 35
Nemecká spolková republika
From: 09/15/2005
  (from: 01/03/2006 until: 05/21/2007)
Dipl.-Kfm. Manfred Gram , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Jeséniova 6
Bratislava 831 01
From: 09/15/2005
  (from: 09/21/2010 until: 10/11/2010)
Dipl.-Kfm. Manfred Gram , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Jeséniova 6
Bratislava 831 01
From: 09/15/2005 Until: 09/15/2010
  (from: 10/12/2010 until: 11/29/2010)
Dipl.-Kfm. Manfred Gram - člen
residence in the Slovak Republic :
Jeséniova 6
Bratislava 831 01
From: 09/15/2005
  (from: 05/22/2007 until: 09/20/2010)
Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller - predseda
Josef Schöffelgasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 11/15/2006
  (from: 12/08/2006 until: 11/02/2009)
Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller - predseda
Josef Schöffelgasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 11/15/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Karl Mayr-Kern - -člen
Magdalenaberg 102
Pettenbach 4643
Rakúsko
  (from: 08/30/1991 until: 01/06/1993)
Karl Mayr-Kern
Magdalenaberg 102
Pettenbach 4643
Rakúsko
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Dr.jur. Barbara Neiger , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Inovecká 4
Bratislava 811 01
From: 07/01/2005
  (from: 03/20/2008 until: 05/05/2008)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Inovecká 4
Bratislava 811 01
From: 07/01/2005
  (from: 05/06/2008 until: 11/02/2009)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - člen
residence in the Slovak Republic :
Inovecká 4
Bratislava 811 01
From: 07/01/2005 Until: 09/30/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Dr. Barbara Neiger - člen
Belgická 16
Praha 120 00
Česká republika
From: 07/01/2005
  (from: 11/29/2005 until: 12/08/2005)
Dr.jur. Barbara Neiger - člen
residence in the Slovak Republic :
Inovecká 4
Bratislava 811 01
From: 07/01/2005
  (from: 12/09/2005 until: 03/19/2008)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - predseda
residence in the Slovak Republic :
Kráľovské údolie 17
Bratislava 811 02
From: 10/01/2009
  (from: 11/03/2009 until: 07/08/2010)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - predseda
residence in the Slovak Republic :
Kráľovské údolie 17
Bratislava 811 02
From: 10/01/2009 Until: 07/01/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - predseda
residence in the Slovak Republic :
Malinová 7113/24
Bratislava 811 04
From: 07/01/2010
  (from: 07/09/2010 until: 09/19/2012)
Dr.iur. Barbara Neiger , MBA - predseda
residence in the Slovak Republic :
Malinová 7113/24
Bratislava 811 04
From: 07/01/2010 Until: 08/30/2012
  (from: 09/20/2012 until: 09/19/2012)
Dkfm. Hans Obernodorfer
Myrthengasse 14/1
Wien 1070
Rakúska republika
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Nedialko Radikov - člen
Potulickich 58B
Konstancin Jeziorna 05-510
Poľská republika
From: 08/15/2012
  (from: 09/20/2012 until: 10/09/2012)
Nedialko Radikov - člen
Potulickich 58B
Konstancin Jeziorna 05-510
Poľská republika
From: 08/15/2012
  (from: 10/10/2012 until: 07/31/2014)
Nedialko Radikov - člen
Potulickich 58B
Konstancin Jeziorna 05-510
Poľská republika
From: 08/15/2012 Until: 07/31/2014
  (from: 08/01/2014 until: 07/31/2014)
DKFm Wolfgang Siller
Grünwaldgasse 25a
Tulln 3430
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 12/01/1999 until: 07/30/2000)
DKFm Wolfgang Siller - člen
Grünwaldgasse 25a
Tulln 3430
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Nám.SNP 474/15
Bratislava
  (from: 07/31/2000 until: 07/23/2001)
Dkfm. Wolfgang Siller - člen
Gründwaldgasse 25a
Tulln 3430
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Obchodná 561/41
Bratislava
From: 04/15/1999
  (from: 05/06/2004 until: 11/28/2005)
Dkfm. Wolfgang Siller - člen
Gründwaldgasse 25a
Tulln 3430
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Obchodná 561/41
Bratislava
From: 04/15/1999 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Csaba Soós - člen predstavenstva
Pósa Lajos 17.I/12
Budapešť 1149
Maďarsko
From: 08/01/2014
  (from: 08/01/2014 until: 09/30/2014)
Csaba Soós , MBA - člen predstavenstva
Pósa Lajos 17.I/12
Budapešť 1149
Maďarsko
From: 08/01/2014
  (from: 10/01/2014 until: 10/03/2016)
Csaba Soós , MBA - člen predstavenstva
Pósa Lajos 17.I/12
Budapešť 1149
Maďarsko
From: 08/01/2014 Until: 09/30/2016
  (from: 10/04/2016 until: 10/03/2016)
Dr. Klaus Thalhammer - predseda
Petergasse 8
Laab Am Weiss 2381
Rakúsko
  (from: 08/30/1991 until: 01/06/1993)
Dr. Peter Weiss - -podpredseda
Ortlibgasse 2/23
Wien 1170
Rakúska republika
  (from: 08/30/1991 until: 01/06/1993)
Dr. Peter Weiss
Ortlibgasse 2/23
Wien 1170
Rakúska republika
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo dvoch prokuristov spoločne, pričom prokurista pripojí k svojmu podpisu dodatok označujúci prokúru. Ostatní pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo sú na konanie v mene spoločnosti písomne poverení alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé.
  (from: 04/12/2017 until: 07/31/2017)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo dvoch prokuristov spoločne, pričom prokurista pripojí k svojmu podpisu dodatok označujúci prokúru. Ostatní pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti alebo sú na konanie v mene spoločnosti písomne poverení alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé.
  (from: 11/29/2005 until: 02/16/2017)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo dvoch prokuristov spoločne. Vedúci pobočiek sú oprávnení podpisovať len právne úkony týkajúce sa ich pobočiek, a to spolu s jedným členom predstavenstva alebo s jedným prokuristom alebo s osobou splnomocnenou podľa § 23 ods. 3. stanov.
  (from: 07/01/1996 until: 11/28/2005)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanemu názvu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva, alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, alebo dvoch prokuristov spoločne.
  (from: 08/30/1991 until: 06/30/1996)
Procuration: 
Ing. Marián Benka
Vansovej 4
Prešov 080 01
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 01/07/2014)
Ing. Marián Benka
Vansovej 4
Prešov 080 01
From: 11/29/2007 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
JUDr. Karolina Bittererová
Moskovská 29
Bratislava
  (from: 09/17/2002 until: 10/08/2006)
JUDr. Karolina Bittererová
Moskovská 29
Bratislava
Until: 09/30/2006
  (from: 10/09/2006 until: 10/08/2006)
Ing. Alica Bobková
Znievska 3
Bratislava
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Ing. Alica Bobková
Znievska 3
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 07/14/2008)
Ing. Alica Bobková
Znievska 3
Bratislava
Until: 06/30/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 2
Bratislava
From: 01/03/2013
  (from: 01/04/2013 until: 01/07/2014)
Ing. Martin Borodovčák
Sv. Vincenta 2
Bratislava
From: 01/03/2013 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Jozef Boržík
Arm. Gen. Svobodu 30
Prešov
  (from: 09/17/2002 until: 11/02/2009)
Ing. Jozef Boržík
Arm. Gen. Svobodu 30
Prešov
Until: 09/30/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Ing. Monika Deneva
Saratovská 18
Bratislava 841 02
From: 01/03/2013
  (from: 01/04/2013 until: 01/07/2014)
Ing. Monika Deneva
Saratovská 18
Bratislava 841 02
From: 01/03/2013 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Marcel Florians
Ostredská 2
Bratislava 821 02
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 10/12/2006)
Ing. Marcel Florians
Ostredská 2
Bratislava 821 02
From: 08/11/2004 Until: 10/15/2006
  (from: 10/13/2006 until: 10/12/2006)
Mag. Marek Forster
Nám. SNP 23
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/18/2000)
Ing. Katarína Gregorová
Lesná 16
Bernolákovo 900 27
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/30/2012)
Ing. Katarína Gregorová
Lesná 16
Bernolákovo 900 27
From: 11/29/2007 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Roman Halačka
Gallayova 5
Bratislava 841 02
From: 12/03/2009
  (from: 12/03/2009 until: 01/07/2014)
Ing. Roman Halačka
Gallayova 5
Bratislava 841 02
From: 12/03/2009 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Ján Hargaš
Pri kríži 8
Bratislava
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Ing. Ján Hargaš
Pri kríži 8
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 01/17/2008)
Ing. Ján Hargaš
Pri kríži 8
Bratislava
Until: 12/31/2007
  (from: 01/18/2008 until: 01/17/2008)
Mgr. Andrea Hazuchová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 09/21/2010
  (from: 09/21/2010 until: 01/07/2014)
Mgr. Andrea Hazuchová
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 09/21/2010 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Elena Hegerová
Na Zábave 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/29/2007
  (from: 10/29/2008 until: 06/05/2013)
Ing. Elena Hegerová
Na Zábave 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/29/2007 Until: 04/30/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
Ing. Elene Hegerová
Na Zábave 9
Banská Bystrica 974 11
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 10/28/2008)
Ing. Ján Huraj
401
Ružindol
  (from: 09/17/2002 until: 07/08/2010)
Ing. Ján Huraj
401
Ružindol
Until: 06/30/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
JUDr. Alena Huťanová
Beskydská 6
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/05/2004)
JUDr. Alena Huťanová
Beskydská 6
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 01/02/2006)
JUDr. Alena Huťanová
Beskydská 6
Bratislava
Until: 08/31/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Dušan Jakubéci
Štefana Králika 5
Bratislava
  (from: 09/17/2002 until: 01/02/2006)
Ing. Dušan Jakubéci
Štefana Králika 5
Bratislava
Until: 08/31/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Ivana Jelínková
Romanova 30
Bratislava 851 02
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 07/08/2010)
Ing. Ivana Jelínková
Romanova 30
Bratislava 851 02
From: 11/29/2007 Until: 06/30/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
Mgr. Peter Kníž
Fraňa Kráľa 36
Hlohovec
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Mgr. Peter Kníž
Fraňa Kráľa 36
Hlohovec
  (from: 05/06/2004 until: 07/17/2006)
Mgr. Peter Kníž
Fraňa Kráľa 36
Hlohovec
Until: 03/24/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Irena Kobzová
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/05/2004)
Irena Kobzová
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 07/17/2006)
Irena Kobzová
Vígľašská 11
Bratislava
Until: 12/31/2005
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
  (from: 05/06/2004 until: 07/01/2009)
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
From: 05/06/2004 Until: 04/30/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Ing. Igor Kováč
Nižný Žipov 63
Nižný Žipov 076 17
From: 05/07/2004
  (from: 05/07/2004 until: 07/14/2008)
Ing. Igor Kováč
Nižný Žipov 63
Nižný Žipov 076 17
From: 05/07/2004 Until: 06/30/2008
  (from: 07/15/2008 until: 07/14/2008)
Ing. Tatiana Krajmerová
Trieda A. Hlinku 35/5
Nitra
  (from: 02/03/1997 until: 09/16/2002)
Ing. Rudolf Krempaský
Nejedlého 55
Bratislava 841 02
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 01/05/2005)
Ing. Rudolf Krempaský
Nejedlého 55
Bratislava 841 02
From: 08/11/2004 Until: 11/30/2004
  (from: 01/06/2005 until: 01/05/2005)
Ing. Jana Krempová
Heydukova 23
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
Mgr. Robert Krett
Pavla Horova 22
Bratislava 841 08
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 01/05/2006)
Mgr. Robert Krett
Pavla Horova 22
Bratislava 841 08
From: 08/11/2004 Until: 10/31/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Ing. Ivan Kubaš
Magurská 8
Bratislava 831 05
From: 05/07/2004
  (from: 05/07/2004 until: 01/19/2012)
Ing. Ivan Kubaš
Magurská 8
Bratislava 831 05
From: 05/07/2004 Until: 12/15/2011
  (from: 01/20/2012 until: 01/19/2012)
Mgr. Jana Kudláčová
Nám. 1. mája 3
Bratislava
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Mgr. Jana Kudláčová
Nám. 1. mája 3
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 12/07/2006)
Mgr. Jana Kudláčová
Nám. 1. mája 3
Bratislava
Until: 10/31/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Ing. Martin Mitura
Matejkova 22
Bratislava 841 05
From: 11/26/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/30/2012)
Ing. Martin Mitura
Matejkova 22
Bratislava 841 05
From: 11/26/2010 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Bystrík Mucha
Nám. Sv. Egídia 64/24
Poprad
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
Ing. Ivan Murín
Perecká 4
Levice 934 01
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 09/20/2010)
Ing. Ivan Murín
Perecká 4
Levice 934 01
From: 08/11/2004 Until: 08/22/2010
  (from: 09/21/2010 until: 09/20/2010)
JUDr. Ľubomír Nemček
130
Horná Krupá
  (from: 02/03/1997 until: 07/23/2001)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie č. 10
Bratislava 811 02
From: 06/18/2008
  (from: 06/18/2008 until: 01/26/2011)
JUDr. Katarína Novotná
Slávičie údolie č. 10
Bratislava 811 02
From: 06/18/2008 Until: 12/07/2010
  (from: 01/27/2011 until: 01/26/2011)
Ing. Patrik Pajtáš , MBA
816
Matúškovo 925 01
From: 05/28/2011
  (from: 05/28/2011 until: 01/07/2014)
Ing. Patrik Pajtáš , MBA
816
Matúškovo 925 01
From: 05/28/2011 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Marek Palaj
Námestie hraničiarov 16
Bratislava 851 03
From: 05/28/2011
  (from: 05/28/2011 until: 01/07/2014)
Ing. Marek Palaj
Námestie hraničiarov 16
Bratislava 851 03
From: 05/28/2011 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Jarmila Pašteková
Vígľašská 3012/12
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Ing. Jarmila Pašteková
Vígľašská 3012/12
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 12/12/2007)
Ing. Jarmila Pašteková
Vígľašská 3012/12
Bratislava
Until: 11/30/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Dušan Pivka
Žatevná 3279/6
Bratislava 841 01
From: 05/28/2011
  (from: 05/28/2011 until: 07/04/2013)
Ing. Dušan Pivka
Žatevná 3279/6
Bratislava 841 01
From: 05/28/2011 Until: 05/14/2013
  (from: 07/05/2013 until: 07/04/2013)
JUDr. Dana Potočná
Martinengova 20
Bratislava
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 11/28/2007)
JUDr. Dana Potočná
Martinengova 20
Bratislava
From: 08/11/2004 Until: 10/31/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/28/2007)
Ing. Štefan Prachár
Mikovíniho 15
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
Ing. Štefan Prachár
Mikovíniho 15
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 10/08/2006)
Ing. Štefan Prachár
Mikovíniho 15
Bratislava
Until: 09/30/2006
  (from: 10/09/2006 until: 10/08/2006)
PhDr. Jaroslava Pribylincová
Dunajská 58
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/05/2004)
PhDr. Jaroslava Pribylincová
Dunajská 58
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 06/25/2004)
PhDr. Jaroslava Pribylincová
Dunajská 58
Bratislava
Until: 05/31/2004
  (from: 06/26/2004 until: 06/25/2004)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
  (from: 05/06/2004 until: 01/07/2014)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Lenka Puchá
Vajnorská 1358/84
Bratislava 831 04
From: 01/03/2012
  (from: 01/20/2012 until: 02/06/2012)
Ing. Lenka Puchá
Vajnorská 1358/84
Bratislava 831 04
From: 01/20/2012
  (from: 02/07/2012 until: 03/12/2013)
Ing. Lenka Puchá
Vajnorská 1358/84
Bratislava 831 04
From: 01/20/2012 Until: 02/28/2013
  (from: 03/13/2013 until: 03/12/2013)
Ing. Marta Ráczová
Terchovská 261
Zálesie
  (from: 09/17/2002 until: 01/07/2014)
Ing. Marta Ráczová
Terchovská 261
Zálesie
Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Ján Rašo
Železná 25
Bratislava
  (from: 02/03/1997 until: 05/05/2004)
Ing. Ján Rašo
Železná 25
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 12/31/2008)
Ing. Ján Rašo
Železná 25
Bratislava
Until: 12/29/2008
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2008)
Ing. Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/05/2004)
Ing. Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 11/18/2008)
Ing. Oľga Rebrová
Pečnianska 13
Bratislava
Until: 10/31/2008
  (from: 11/19/2008 until: 11/18/2008)
Ing. Katarína Sadloňová
Veternicová 11
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Ing. Katarína Sadloňová
Veternicová 11
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 11/15/2005)
Ing. Katarína Sadloňová
Veternicová 11
Bratislava
Until: 09/30/2004
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Ing. Peter Sádovský
Tichá 4
Bratislava 811 02
From: 08/11/2004
  (from: 08/11/2004 until: 07/17/2006)
Ing. Peter Sádovský
Tichá 4
Bratislava 811 02
From: 08/11/2004 Until: 03/15/2006
  (from: 07/18/2006 until: 07/17/2006)
Ing. David Saleh
Justičná 9
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
Ing. David Saleh
Justičná 9
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 05/09/2004)
Ing. David Saleh
Justičná 9
Bratislava
Until: 09/30/2003
  (from: 05/10/2004 until: 05/09/2004)
Ing. Július Senko
Vajanského 36
Lučenec
  (from: 09/17/2002 until: 06/25/2004)
Ing. Július Senko
Vajanského 36
Lučenec
Until: 05/27/2004
  (from: 06/26/2004 until: 06/25/2004)
Ing. Alexander Spišiak
Ševčenkova 31
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
Ing. Alexander Spišiak
Ševčenkova 31
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 05/09/2004)
Ing. Alexander Spišiak
Ševčenkova 31
Bratislava
Until: 08/31/2003
  (from: 05/10/2004 until: 05/09/2004)
Ing. Slavomír Steigauf
Mierová 650/56
Bratislava
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Ing. Slavomír Steigauf
Mierová 650/56
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 07/02/2007)
Ing. Slavomír Steigauf
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
  (from: 07/03/2007 until: 07/01/2009)
Ing. Slavomír Steigauf
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 07/03/2007 Until: 05/20/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Ing. Norbert Strieženec
Popradská 48
Bratislava 821 06
From: 07/02/2009
  (from: 07/02/2009 until: 01/07/2014)
Ing. Norbert Strieženec
Popradská 48
Bratislava 821 06
From: 07/02/2009 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Stanislav Sýkora
Palisády 46
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/17/1995)
Ing. Richard Szabó
Lúčna 924
Dunajská Lužná
From: 09/26/2006
  (from: 09/26/2006 until: 11/02/2009)
Ing. Richard Szabó
Lúčna 924
Dunajská Lužná
From: 09/26/2006 Until: 10/28/2009
  (from: 11/03/2009 until: 11/02/2009)
Ing. Gabriel Szekeres
Dubová cesta 5
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 09/29/2009
  (from: 09/29/2009 until: 01/03/2013)
Ing. Gabriel Szekeres
Dubová cesta 5
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 09/29/2009 Until: 01/01/2013
  (from: 01/04/2013 until: 01/03/2013)
Ing. Otto Szöke
Jánovce 197
Veľké Uľany 925 22
From: 07/03/2007
  (from: 07/03/2007 until: 01/07/2014)
Ing. Otto Szöke
Jánovce 197
Veľké Uľany 925 22
From: 07/03/2007 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Antónia Šebeková
Vavilovova 7
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 01/24/1996)
Milan Šikula
Radarová 2
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Milan Šikula
Medzilaborecká 15
Bratislava 821 01
  (from: 11/16/2005 until: 09/28/2009)
Milan Šikula
Radarová 2
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 11/15/2005)
Milan Šikula
Radarová 2
Bratislava 821 02
  (from: 09/29/2009 until: 01/07/2014)
Milan Šikula
Radarová 2
Bratislava 821 02
Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Roman Špirk
Fedákova 2741/10
Bratislava 841 02
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 11/30/2012)
Ing. Roman Špirk
Fedákova 2741/10
Bratislava 841 02
From: 11/29/2007 Until: 10/31/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Ing. Jaroslava Šuchová
Vígľašská 10
Bratislava
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
Ing. Jaroslava Šuchová
Vígľašská 10
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 05/06/2004)
Ing. Jaroslava Šuchová
Vígľašská 10
Bratislava
Until: 04/15/2003
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Ing. Roman Truhlář
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 12/08/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/31/2008)
Ing. Roman Truhlář
Gabčíkova 8
Bratislava 841 05
From: 12/08/2006 Until: 12/12/2008
  (from: 01/01/2009 until: 12/31/2008)
Ing. Alexander Turan
Fedinova 3b
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Ing. Alexander Turan
Fedinova 3b
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 01/05/2005)
Ing. Alexander Turan
Fedinova 3b
Bratislava
Until: 11/30/2004
  (from: 01/06/2005 until: 01/05/2005)
Ing. Vladimír Valach , MBA
Nezábudková 26
Bratislava 821 01
From: 07/18/2006
  (from: 07/18/2006 until: 11/25/2010)
Ing. Vladimír Valach , MBA
Nezábudková 26
Bratislava 821 01
From: 07/18/2006 Until: 10/12/2010
  (from: 11/26/2010 until: 11/25/2010)
Ing. Jana Valkučáková
Nám. 1. Mája 17
Senec 903 01
From: 05/07/2004
  (from: 05/07/2004 until: 01/07/2014)
Ing. Jana Valkučáková
Nám. 1. Mája 17
Senec 903 01
From: 05/07/2004 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
Ing. Monika Vičanová
Gregorovej 10
Bratislava 821 03
From: 06/18/2008
  (from: 06/18/2008 until: 01/07/2014)
Ing. Monika Vičanová
Gregorovej 10
Bratislava 821 03
From: 06/18/2008 Until: 12/31/2013
  (from: 01/08/2014 until: 01/07/2014)
JUDr. Zlatica Višňovská
Robotnícka 18
Bratislava
  (from: 09/17/2002 until: 05/10/2004)
JUDr. Zlatica Višňovská
Robotnícka 18
Bratislava
Until: 10/31/2003
  (from: 05/11/2004 until: 05/10/2004)
Johannes Breiteneder
Paulasgasse 17/3/5
Viedeň
Rakúsko
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Johannes Breiteneder
Paulasgasse 17/3/5
Viedeň
Rakúsko
  (from: 05/06/2004 until: 01/03/2013)
Johannes Breiteneder
Paulasgasse 17/3/5
Viedeň
Rakúsko
Until: 12/01/2012
  (from: 01/04/2013 until: 01/03/2013)
Mag. Martin Heilinger
Keinergasse 15/3
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/03/1997 until: 05/18/2000)
Mag. Georg Revay
Neumistergasse 30
Baden 2500
Rakúska republika
From: 11/29/2007
  (from: 11/29/2007 until: 04/29/2010)
Mag. Georg Revay
Neumistergasse 30
Baden 2500
Rakúska republika
From: 11/29/2007 Until: 03/31/2010
  (from: 04/30/2010 until: 04/29/2010)
Dipl. Ing. Robert Zier
Audorfgasse 41
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 05/07/2004
  (from: 05/07/2004 until: 05/21/2007)
Dipl. Ing. Robert Zier
Audorfgasse 41
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 05/07/2004 Until: 03/31/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti sa pripoja podpisy dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo dvoch prokuristov spoločne, pričom prokurista pripojí k svojmu podpisu dodatok označujúci prokúru.
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie za ĽUDOVÚ BANKU, a. s. vždy buď s jedným členom predstavenstva alebo s jedným prokuristom a veciach týkajúcich sa odštepného závodu ĽUDOVEJ BANKY, a.s. s vedúcim tohto odštepného závodu. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu ĽUDOVÁ BANKA, a. s. pripojí dodatok "ppa" a svoj podpis.
  (from: 08/11/2004 until: 11/28/2005)
Branch of the enterprise: 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Žilina
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Národná 28
Žilina
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Pavol Medvecký
Borova 3179/22
Žilina
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Ing. Pavol Medvecký
Borova 3179/22
Žilina
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Poprad
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. sv. Egídia 124
Poprad
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Eugen Knotek
Šrobárova 2611/11
Poprad
  (from: 09/11/2002 until: 03/31/2005)
Ing. Eugen Knotek
Šrobárova 2611/11
Poprad
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Dunajská Streda
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Poštová 2
Dunajská Streda
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Helena Langová, deň vzniku funkcie: 15.7.2002
Stará Gala 110
Holice 930 34
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Ing. Helena Langová, deň vzniku funkcie: 15.7.2002
Stará Gala 110
Holice 930 34
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Piešťany
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám.Slobody 13
Piešťany
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Tomáš Kalnický, deň vzniku funkcie: 01.07.2002
Vážska 1
Piešťany 921 01
  (from: 10/10/2002 until: 03/31/2005)
Ing. Tomáš Kalnický, deň vzniku funkcie: 01.07.2002
Vážska 1
Piešťany 921 01
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Šaľa
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Hlavná 14
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Július Bujdák
SNP č. 10
Šaľa 927 01
From: 1.12.2002
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Július Bujdák
SNP č. 10
Šaľa 927 01
From: 1.12.2002 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Galanta
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Hlavná 14
Galanta
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Košice
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Mlynská 29
Košice
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Martin
  (from: 05/07/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Francisciho 6
Martin
  (from: 05/07/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Boris Hořava
Zvolenská 3990/19
Martin 036 01
From: 1.2.2003
  (from: 05/07/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Boris Hořava
Zvolenská 3990/19
Martin 036 01
From: 1.2.2003 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava
  (from: 05/10/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. SNP 15
Bratislava
  (from: 05/10/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Dušan Tvorík
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
From: 1.9.2003
  (from: 05/10/2004 until: 03/31/2005)
Dušan Tvorík
Hlaváčikova 2
Bratislava 841 05
From: 1.9.2003 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Levice
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Námestie hrdinov 7 - 8
Levice
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Stanislav Kováč, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Textilná 14
Levice 934 05
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Stanislav Kováč, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Textilná 14
Levice 934 05
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. osloboditeľov 75
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Ľuboš Kováč, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Priehradná 465/20
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Ľuboš Kováč, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Priehradná 465/20
Liptovský Mikuláš 031 01
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
LˇUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Prešov
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Hlavná 45
Prešov
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Alfréd Leitner, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Krížna 3381/2
Prešov 080 01
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Alfréd Leitner, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Krížna 3381/2
Prešov 080 01
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trnava
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Paulínska ul. 3
Trnava
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Daniela Pavlíková, deň vzniku funkcie : 15.11.2003
486
Križovany nad Dudváhom 919 24
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Daniela Pavlíková, deň vzniku funkcie : 15.11.2003
486
Križovany nad Dudváhom 919 24
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Nové Zámky
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
M. R. Štefánika č. 45
Nové Zámky
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Tibor Mojzes, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Petofiho 15
Tvrdošovce 941 01
  (from: 05/11/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Tibor Mojzes, deň vzniku funkcie : 1.11.2003
Petofiho 15
Tvrdošovce 941 01
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
LˇUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Malacky
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Sasinkova 1A
Malacky
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Bc. Roman Huščava, deň vzniku funkcie: 15.12.2003
ul. 1. mája 94/75
Malacky
From: 15.12.2003
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Bc. Roman Huščava, deň vzniku funkcie: 15.12.2003
ul. 1. mája 94/75
Malacky
From: 15.12.2003 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Lučenec
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. artézskych prameňov 4
Lučenec
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Peter Grenda, deň vzniku funkcie : 1.12.2003
Haličská cesta 16
Lučenec
  (from: 05/19/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Peter Grenda, deň vzniku funkcie : 1.12.2003
Haličská cesta 16
Lučenec
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trenčín
  (from: 05/20/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. Ľ. Štúra 16
Trenčín
  (from: 05/20/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Milan Masár, deň vzniku funkcie : 1.1.2004
Bavlnárska 32
Trenčín
  (from: 05/20/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Milan Masár, deň vzniku funkcie : 1.1.2004
Bavlnárska 32
Trenčín
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Komárno
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Záhradnícka 15
Komárno 945 01
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Anastázia Czetmayerová
Vodná 25/11
Komárno 945 01
From: 15.5.2004
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Anastázia Czetmayerová
Vodná 25/11
Komárno 945 01
From: 15.5.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Nitra
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 8
Nitra 949 01
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Fraňa Mojtu 8
Nitra 909 01
  (from: 06/26/2004 until: 09/30/2004)
Head: 
Ing. Miroslav Holka
Nitrianska 12
Nitra 949 01
From: 15.4.2004
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Miroslav Holka
Nitrianska 12
Nitra 949 01
From: 15.4.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný z predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Ružomberok
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Mostová 16
Ružomberok 034 01
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Eva hudecová
Liptovská Osada 708
Liptovská Osada 034 43
From: 1.5.2004
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Eva hudecová
Liptovská Osada 708
Liptovská Osada 034 43
From: 1.5.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Zvolen
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Zvolen
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Jozef Mlynarčík
Matuškova 25
Vlkanová 976 31
From: 1.5.2004
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Jozef Mlynarčík
Matuškova 25
Vlkanová 976 31
From: 1.5.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný z predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 06/26/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Spišská Nová Ves
  (from: 08/07/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Letná 51
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/07/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Martin Beer
Javorová 1/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 1.7.2004
  (from: 08/07/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Martin Beer
Javorová 1/10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 1.7.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Dolná 27
Banská Bystrica
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Elena Hegerová
Starohorská 40
Banská Bystrica
  (from: 05/06/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Elena Hegerová
Starohorská 40
Banská Bystrica
Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Hlohovec
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Námestie sv. Michala 1
Hlohovec 920 01
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Ing. Ondrej Bulik PhD.
Pod Hrabinou 15
Nitra - Kynek 949 01
From: 1.9.2004
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Ing. Ondrej Bulik PhD.
Pod Hrabinou 15
Nitra - Kynek 949 01
From: 1.9.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Bratislava, Vysoká
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Registered seat: 
Vysoká 9
Bratislava 810 00
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Head: 
Silvia Peniašková
Lachova 22
Bratislava 851 03
From: 1.10.2004
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
Silvia Peniašková
Lachova 22
Bratislava 851 03
From: 1.10.2004 Until: 1.4.2005
  (from: 04/01/2005 until: 03/31/2005)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom činnosti ĽUDOVEJ BANKY, a.s.
  (from: 10/01/2004 until: 03/31/2005)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Head: 
Ing. Ivan Oravský
Jasovská 41
Bratislava
Until: 1.10.2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 09/30/2004)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 09/30/2004)
Head: 
Ing. Ivan Oravský
Jasovská 41
Bratislava
  (from: 05/06/2004 until: 09/30/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Ružomberok
  (from: 05/06/2004 until: 06/25/2004)
Registered seat: 
Mostová 16
Ružomberok
  (from: 05/06/2004 until: 06/25/2004)
Head: 
Ing. Roman Kurák
Nemocničná 1951/65-11
Dolný Kubín
  (from: 05/06/2004 until: 06/25/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Komárno
  (from: 09/11/2002 until: 06/25/2004)
Registered seat: 
Záhradnícka 15
Komárno
  (from: 09/11/2002 until: 06/25/2004)
Head: 
Ing. Tomáš Palacka
Platanová Alej 2450/14
Komárno
  (from: 09/11/2002 until: 06/25/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Nitra
  (from: 09/17/2002 until: 06/25/2004)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 8
Nitra
  (from: 09/17/2002 until: 06/25/2004)
Head: 
Ing. Ivan Murín
Perecká 2964/4
Levice
  (from: 09/17/2002 until: 06/25/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trenčín
  (from: 09/17/2002 until: 05/19/2004)
Registered seat: 
Nám.Ľ.Štúra 16
Trenčín
  (from: 09/17/2002 until: 05/19/2004)
Head: 
Ing. Ivan Radosa
Partizánska 800/17
Trenčín
  (from: 09/17/2002 until: 05/19/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Lučenec
  (from: 05/06/2004 until: 05/18/2004)
Registered seat: 
Nám. artézskych prameňov 4
Lučenec
  (from: 05/06/2004 until: 05/18/2004)
Head: 
Ing. Július Senko
Vajanského 36
Lučenec
  (from: 05/06/2004 until: 05/18/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Prešov
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
Registered seat: 
Hlavná 45
Prešov
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
Head: 
Ing. Jozef Boržík
ul. arm. gen Svobodu 30
Prešov
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trnava
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
Registered seat: 
Paulínska ul.
Trnava
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
Head: 
Peter Závodský
SNP 998/27
Galanta 924 00
From: 1.12.2002
  (from: 05/06/2004 until: 05/10/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Nové Zámky
  (from: 10/10/2002 until: 05/10/2004)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 45
Nové Zámky
  (from: 10/10/2002 until: 05/10/2004)
Head: 
Ing. Milan Parai, deň vzniku funkcie: 01.08.2002
Pražské nám. 2218/20
Kolárovo 946 03
  (from: 10/10/2002 until: 05/10/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava
  (from: 09/11/2002 until: 05/09/2004)
Registered seat: 
Nám. SNP 15
Bratislava
  (from: 09/11/2002 until: 05/09/2004)
Head: 
Ing. David Saleh
Justičná 8
Bratislava
  (from: 09/11/2002 until: 05/09/2004)
 
 
Name: 
ĹUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Galanta
  (from: 07/01/1996 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Hlavná 14
Galanta
  (from: 07/01/1996 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Košice
  (from: 07/01/1996 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Kováčska 63
Košice
  (from: 07/01/1996 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Head: 
Ing. Ivan Oravský
Jasovská 41
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s, pobočka Ružomberok
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Mostová 16
Ružomberok
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Head: 
Ing. Roman Kurák
Nemocničná 1951/65-11
Dolný Kubín
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Banská Bystrica
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Dolná 27
Banská Bystrica
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Head: 
Ing. Elena Hegerová
Starohorská 40
Banská Bystrica
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Prešov
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Hlavná 45
Prešov
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
Head: 
Ing. Jozef Boržík
ul. arm. gen. Svobodu 30
Prešov
  (from: 05/19/2000 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Lučenec
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Registered seat: 
Nám.artézskych prameňov 4
Lučenec
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Head: 
Ing. Július Senko
Vajanského 36
Lučenec
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trenčín
  (from: 04/20/1998 until: 09/16/2002)
Registered seat: 
Nám.Ľ.Štúra 16
Trenčín
  (from: 04/20/1998 until: 09/16/2002)
Head: 
Ing. Stanislav Jakubík
Clementisova 4
Trenčín
  (from: 04/20/1998 until: 09/16/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Nitra
  (from: 07/01/1996 until: 09/16/2002)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 8
Nitra
  (from: 07/01/1996 until: 09/16/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Žilina
  (from: 12/09/1996 until: 09/10/2002)
Registered seat: 
Národná 28
Žilina
  (from: 12/09/1996 until: 09/10/2002)
Head: 
Ing. Monika Ježková
ČSA 1306E/73
Kysucké Nové Mesto
  (from: 12/09/1996 until: 09/10/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Komárno
  (from: 07/24/2001 until: 09/10/2002)
Registered seat: 
Záhradnická 15
Komárno
  (from: 07/24/2001 until: 09/10/2002)
Head: 
Ing. Marek Vidovenec
Gazdovská 23/41
Komárno
  (from: 07/24/2001 until: 09/10/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
Registered seat: 
Nám. SNP 15
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
Head: 
Ing. Juraj Vrbovský
Vajnorská 55
Bratislava
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Poprad
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
Registered seat: 
Nám. sv. Egídia 124
Poprad
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
Head: 
Ing. Bystrík Mucha
Nám. Sv. Egídia 64/24
Poprad
  (from: 05/19/2000 until: 09/10/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Lučenec
  (from: 12/01/1999 until: 07/23/2001)
Registered seat: 
Nám.artézskych prameňov 4
Lučenec
  (from: 12/01/1999 until: 07/23/2001)
Head: 
Ing. Marian Šimoňák
Sobôtka 121
Rimavská Sobota
  (from: 12/01/1999 until: 07/23/2001)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/18/2000)
Registered seat: 
Nám.SNP 15
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/18/2000)
Head: 
Mag. Marek Forster
Nám.SNP 23
Bratislava
  (from: 06/19/1998 until: 05/18/2000)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Poprad
  (from: 07/01/1996 until: 05/18/2000)
Registered seat: 
Nám. sv. Egídia 124
Poprad
  (from: 07/01/1996 until: 05/18/2000)
Head: 
Ing. Bystrík Mucha
Jarná 3040/8
Poprad
  (from: 07/01/1996 until: 05/18/2000)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 12/09/1996 until: 05/18/2000)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 12/09/1996 until: 05/18/2000)
Head: 
Ing. Soňa Martynková
A. Sládkoviča 51
Senec
  (from: 12/09/1996 until: 05/18/2000)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 12/08/1996)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 12/08/1996)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s., pobočka Galanta
  (from: 07/06/1994 until: 06/30/1996)
Registered seat: 
Hlavná 14
Galanta
  (from: 07/06/1994 until: 06/30/1996)
Head: 
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 29
Galanta
  (from: 07/06/1994 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s. pobočka Košice
  (from: 01/18/1995 until: 06/30/1996)
Registered seat: 
Kováčska 63
Košice
  (from: 01/18/1995 until: 06/30/1996)
Head: 
Ing. Ľudovít Korotnoky
Puškinova 2/9
Košice
  (from: 01/18/1995 until: 05/05/2004)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s. pobočka MOTOBANKA Bratislava
  (from: 02/07/1995 until: 06/30/1996)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 02/07/1995 until: 06/30/1996)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s., pobočka Nitra
  (from: 01/25/1996 until: 06/30/1996)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 8
Nitra
  (from: 01/25/1996 until: 06/30/1996)
Head: 
Ing. Tatiana Krajmerová
Trieda A.Hlinku 35/5
Nitra
  (from: 01/25/1996 until: 09/16/2002)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s., pobočka Nitra
  (from: 07/06/1994 until: 01/24/1996)
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 8
Nitra
  (from: 07/06/1994 until: 01/24/1996)
Head: 
Ing. Edita Muchová
Bellova 2
Nitra
  (from: 07/06/1994 until: 01/24/1996)
 
 
Name: 
ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a.s. pobočka Bratislava
  (from: 01/18/1995 until: 02/06/1995)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava
  (from: 01/18/1995 until: 02/06/1995)
Head: 
Ing. Peter Zemánek
Jesenského 6
Bernolákovo
  (from: 01/18/1995 until: 12/08/1996)
 
 
Capital: 
65 743 198 EUR Paid up: 65 743 198 EUR
  (from: 01/08/2014 until: 07/31/2017)
52 799 846 EUR Paid up: 52 799 846 EUR
  (from: 12/19/2012 until: 01/07/2014)
33 207 164 EUR Paid up: 33 207 164 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 12/18/2012)
1 000 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 000 Sk
  (from: 10/10/2002 until: 07/01/2009)
670 000 000 Sk
  (from: 06/26/1997 until: 10/09/2002)
500 000 000 Sk
  (from: 12/09/1996 until: 06/25/1997)
448 000 000 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 12/08/1996)
336 000 000 Sk
  (from: 01/18/1995 until: 04/03/1995)
300 000 000 Sk
  (from: 08/30/1991 until: 01/17/1995)
Shares: 
Number of shares: 194887
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 186 EUR
  (from: 12/19/2012 until: 07/31/2017)
Number of shares: 177676
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
  (from: 01/08/2014 until: 07/31/2017)
Number of shares: 99704
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
  (from: 06/06/2013 until: 01/07/2014)
Number of shares: 99704
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 166 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 06/05/2013)
Number of shares: 89550
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 186 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 12/18/2012)
Number of shares: 89550
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 600 Sk
  (from: 02/17/2006 until: 07/01/2009)
Number of shares: 99704
Type: prioritné
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 02/17/2006 until: 07/01/2009)
Number of shares: 89550
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 5 600 Sk
  (from: 10/10/2002 until: 02/16/2006)
Number of shares: 99704
Druh: prioritné na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 10/10/2002 until: 02/16/2006)
Number of shares: 60000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 600 Sk
  (from: 12/01/1999 until: 10/09/2002)
Number of shares: 66800
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/01/1999 until: 10/09/2002)
Number of shares: 60000
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 600 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 11/30/1999)
Number of shares: 66800
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 06/26/1997 until: 11/30/1999)
Number of shares: 32800
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/09/1996 until: 06/25/1997)
Number of shares: 22400
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 12/08/1996)
Supervisory board: 
Ing. Zdenko Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava
  (from: 01/18/1995 until: 01/24/1996)
Ing. Zdenko Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava
  (from: 01/25/1996 until: 07/30/2000)
Ing. Zdenko Alexy
Havlíčkova 3
Bratislava 811 04
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Ing. Zdenko Alexy - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Ing. Martin Barto , CSc.
Godrova 1
Bratislava 811 06
From: 09/19/2013
  (from: 11/22/2013 until: 09/18/2015)
Ing. Martin Barto , CSc.
Godrova 1
Bratislava 811 06
From: 09/19/2013 Until: 04/29/2015
  (from: 09/19/2015 until: 09/18/2015)
Prof. Milan Buček
Kpt. Rašu 6
Bratislava
From: 05/27/2002
  (from: 09/17/2002 until: 12/08/2005)
Prof. Milan Buček
Kpt. Rašu 6
Bratislava
From: 05/27/2002 Until: 05/25/2005
  (from: 12/09/2005 until: 12/08/2005)
Prof. Milan Buček
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
From: 06/20/2005
  (from: 12/09/2005 until: 06/01/2010)
Prof. Milan Buček
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
From: 06/20/2005 Until: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/01/2010)
Prof.Ing. Milan Buček , DrSc.
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
From: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 11/21/2013)
Prof.Ing. Milan Buček , DrSc.
Kpt. Rašu 6
Bratislava 841 01
From: 04/29/2010 Until: 08/24/2013
  (from: 11/22/2013 until: 11/21/2013)
Ing. Slavomír Cyprich
Železničiarska 3190/9
Bratislava 811 04
From: 05/24/2012
  (from: 06/27/2012 until: 07/08/2013)
Ing. Slavomír Cyprich
Železničiarska 3190/9
Bratislava 811 04
From: 05/24/2012 Until: 05/31/2013
  (from: 07/09/2013 until: 07/08/2013)
Ing. Ivan Čarnogurský
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
  (from: 11/16/1993 until: 01/24/1996)
Ing. Ivan Čarnogurský
Pod Zečákom 41
Bratislava 841 03
  (from: 01/25/1996 until: 06/30/1996)
Ing. Ivan Čarnogurský - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Ing. Andrej Glatz
Na Hrebienku 4787/31
Bratislava 811 02
  (from: 01/25/1996 until: 07/30/2000)
Ing. Andrej Glatz
Na Hrebienku 4787/31
Bratislava 811 02
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Prok. Mag. Dr. Gerald Glück - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Dr. Wolfgang Hofstetter
Baumeistergasse 48-50
Viedeň A-1160
Rakúsko
From: 08/28/2007
  (from: 09/12/2007 until: 07/08/2010)
Dr. Wolfgang Hofstetter
Baumeistergasse 48-50
Viedeň A-1160
Rakúsko
From: 08/28/2007 Until: 04/29/2010
  (from: 07/09/2010 until: 07/08/2010)
MUDr. Andrej Hrádocký
Bratislavská 13
Trenčín
  (from: 01/25/1996 until: 07/30/2000)
Bernard Huberdeau
5 Square Mozart
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 06/20/2005
  (from: 12/09/2005 until: 07/02/2007)
Bernard Huberdeau
5 Square Mozart
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 06/20/2005 Until: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Prok. Mag. Hans Janeschitz - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Robert Mädl - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače
  (from: 07/01/1996 until: 07/30/2000)
JUDr. Rastislav Opaterný
Školská 7/17
Tlmače
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Dkfm. Gerhard Ortner - predseda
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Josef Preißl
Redtenbachergasse 76/6
Viedeň 1160
Rakúsko
From: 06/20/2005
  (from: 12/09/2005 until: 07/02/2007)
Josef Preißl
Redtenbachergasse 76/6
Viedeň 1160
Rakúsko
From: 06/20/2005 Until: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 1592/29
Galanta 927 00
From: 09/19/2013
  (from: 11/22/2013 until: 09/18/2015)
Ing. Pavol Príhoda
Priečna 1592/29
Galanta 927 00
From: 09/19/2013 Until: 04/29/2015
  (from: 09/19/2015 until: 09/18/2015)
Dir. Mag. Ing. Werner Schmitzer - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Ing. Marián Slivovič - predseda dozornej rady
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 04
From: 08/01/2016
  (from: 05/16/2017 until: 07/31/2017)
Akad. arch. Dipl. Ladislav Šviheľ
Hornozoborská 4
Nitra
  (from: 01/25/1996 until: 06/18/1998)
Dr. Klaus Thalhammer - - zástupca predsedu
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Profesor Stephan Wolf
Smetanova 1
Bratislava 811 03
  (from: 01/18/1995 until: 07/30/2000)
Profesor Štefan Wolf
Smetanova 1
Bratislava 811 03
  (from: 11/16/1993 until: 01/17/1995)
Profesor Štefan Wolf - člen
  (from: 01/07/1993 until: 11/15/1993)
Profesor Stephan Wolf 20.081944
Smetanova 1
Bratislava 811 03
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Ing., Mgr. František Zavadil
Majerníkova 1/A
Bratislava 841 05
From: 08/28/2015 Until: 09/14/2016
  (from: 11/15/2016 until: 11/14/2016)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava 841 04
From: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 05/15/2017)
Mgr. Martin Molnár
Záhumenná 546/25
Bratislava 851 10
From: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 07/31/2017)
Ing., Mgr. František Zavadil
Majerníkova 1/A
Bratislava 841 05
From: 08/28/2015
  (from: 09/19/2015 until: 11/14/2016)
Thoraf Arlt
Peter Jordan Strasse 32-34
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 09/28/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/21/2013)
Thoraf Arlt
Peter Jordan Strasse 32-34
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 09/28/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/22/2013 until: 11/21/2013)
Mark John Arnold
Auerspergstrasse 21/7
Viedeň
Rakúska republika
From: 06/04/2013
  (from: 07/05/2013 until: 01/09/2015)
Mark John Arnold
Auerspergstrasse 21/7
Viedeň
Rakúska republika
From: 06/04/2013 Until: 12/03/2014
  (from: 01/10/2015 until: 01/09/2015)
Mag. Harald Beyer
Hammershmidtgasse 5/4/2
Viedeň A - 1190
Rakúska republika
From: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 06/01/2010)
Mag. Harald Beyer
Hammershmidtgasse 5/4/2
Viedeň A - 1190
Rakúska republika
From: 05/30/2007 Until: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/01/2010)
Dr. Friedhelm Boschert
Universitätsstrasse 4/12
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 10/13/2004 Until: 05/25/2005
  (from: 01/06/2006 until: 01/05/2006)
Dr. Friedhelm Boschert
Universitätsstrasse 4/12
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 10/13/2004
  (from: 11/16/2005 until: 01/05/2006)
Marianna Danilina
Angarskaja 23-5-53
Moskva
Ruská federácia
From: 04/27/2012 Until: 04/29/2015
  (from: 09/19/2015 until: 09/18/2015)
Marianna Danilina
Angarskaja 23-5-53
Moskva
Ruská federácia
From: 04/27/2012
  (from: 06/27/2012 until: 09/18/2015)
Christophe Marcel Descos , MSc.
Schubertgasse 22/14
Viedeň A-1090
Rakúsko
From: 04/29/2011 Until: 09/28/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Christophe Marcel Descos , MSc.
Schubertgasse 22/14
Viedeň A-1090
Rakúsko
From: 04/29/2011
  (from: 05/28/2011 until: 11/30/2012)
Prok.Dkfm.Mag.Dr Ekkehard Fügl - podpredseda
Scheimpfluggasse 4
Wien
Rakúska republika
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Ugo Fatini
Piazza Pradaval 12
Verona
Taliansko
  (from: 04/25/1997 until: 07/30/2000)
Mag. Elisabeth Friedl
Löwengasse 19/1/10
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 05/27/2011)
Mag. Elisabeth Friedl
Löwengasse 19/1/10
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 04/29/2010 Until: 04/29/2011
  (from: 05/28/2011 until: 05/27/2011)
Dkfm.Mag.Dr. Ekkehard Fügl
Scheimpfluggasse 4
Wien 1190
Rakúska republika
  (from: 12/01/1999 until: 07/30/2000)
GD Luciano Gentilini
Via U. Foscolo 13
Padova
Taliansko
  (from: 01/18/1995 until: 04/24/1997)
Prok. Mag. Dr. Gerald Glück
Quellenstra-be 68-70/4/26
Wien 1100
Rakúska republika
  (from: 11/16/1993 until: 06/18/1998)
Bernhard Herzig
Josefstädter Strasse 91/27
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 01/13/2016
  (from: 03/19/2016 until: 08/16/2016)
Bernhard Herzig
Josefstädter Strasse 91/27
Viedeň 1080
Rakúska republika
From: 01/13/2016 Until: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Dr. Wolfgang Hofstetter
Baumeistergasse 48-50
Viedeň A-1160
Rakúsko
From: 04/29/2010
  (from: 07/09/2010 until: 06/26/2012)
Dr. Wolfgang Hofstetter
Baumeistergasse 48-50
Viedeň A-1160
Rakúsko
From: 04/29/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/26/2012)
Dr. Andreas Hopf
Gerasdorferstrasse 191/dom 17
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 05/27/2002
  (from: 09/17/2002 until: 05/09/2004)
Dr. Andreas Hopf
Gerasdorferstrasse 191/dom 17
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 05/27/2002 Until: 09/26/2003
  (from: 05/10/2004 until: 05/09/2004)
Bernard Huberdeau
5 Square Mozart
Paríž 750 16
Francúzsko
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Bernard Huberdeau
5 Square Mozart
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 05/09/2001
  (from: 05/06/2004 until: 12/08/2005)
Bernard Huberdeau
5 Square Mozart
Paríž 750 16
Francúzsko
From: 05/09/2001 Until: 05/25/2005
  (from: 12/09/2005 until: 12/08/2005)
Axel Helmut Hummel
Lackierergasse 8/3
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 12/30/2014
  (from: 01/10/2015 until: 08/16/2016)
Axel Helmut Hummel
Lackierergasse 8/3
Viedeň 1090
Rakúska republika
From: 12/30/2014 Until: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Mag. Hans Janeschitz
Babenbergergasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
From: 05/25/2005 Until: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Mag. Hans Janeschitz
Babenbergasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 04/14/2000 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Mag. Hans Janeschitz
Babenbergergasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 07/02/2007)
Mag. Hans Janeschitz
Babenbergasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 04/14/2000
  (from: 05/06/2004 until: 11/28/2005)
Prok. Mag. Hans Janeschitz
Babenbergergasse 8
Klosterneuburg 3400
Rakúsko
  (from: 11/16/1993 until: 07/30/2000)
Mag. Hans Janeschitz
Babenbergasse 21
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
  (from: 07/31/2000 until: 05/05/2004)
Fritz Dieter Jächel
Oleanderweg 3
Meerbusch 406 70
SRN
  (from: 07/31/2000 until: 07/23/2001)
Dr. Christian Kaltenbrunner
Bienenweg 6
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 05/10/2002
  (from: 09/17/2002 until: 11/15/2005)
Dr. Christian Kaltenbrunner
Bienenweg 6
Viedeň 1170
Rakúska republika
From: 05/10/2002 Until: 10/13/2004
  (from: 11/16/2005 until: 11/15/2005)
Karl Mayr-Kern
Magdalenaberg 102
Pettenbach
Rakúsko
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Mag. Reinhard Kaufmann
Am Gutshof 2
Herrnbaumgarten A-2171
Rakúska republika
From: 09/30/2013
  (from: 11/22/2013 until: 07/18/2014)
Mag. Reinhard Kaufmann
Am Gutshof 2
Herrnbaumgarten A-2171
Rakúska republika
From: 09/30/2013 Until: 04/30/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Mag. Walter Keinld - 1. podpredseda
Wilhelmstrasse 16
Tulln an der Donau 3430
Rakúsko
From: 05/25/2005 Until: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Mag. Walter Keinld - 1. podpredseda
Wilhelmstrasse 16
Tulln an der Donau 3430
Rakúsko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 07/02/2007)
GD KR Dr. Klaus Thalhammer - predseda
Petergasse 8
2381 Laab im Walde
Rakúska republika
From: 04/14/2000 Until: 09/22/2003
  (from: 05/10/2004 until: 05/09/2004)
GD KR Dr. Klaus Thalhammer - predseda
Petergasse 8
2381 Laab im Walde
Rakúska republika
From: 04/14/2000
  (from: 05/06/2004 until: 05/09/2004)
GD KR Dr. Klaus Thalhammer - predseda
Petergasse 8
2381 Laab im Walde
Rakúska republika
  (from: 07/31/2000 until: 05/05/2004)
Pierre Klein
Allee du Champ Tortu 25
Gif-sur-yvette 911 90
Francúzska republika
  (from: 06/19/1998 until: 07/30/2000)
Dr. Pierre Klein
25 Allee du Champ Tortu
Git sur yvette
Francúzko
  (from: 07/31/2000 until: 07/23/2001)
Konstantin Kolpakov
marš. Biruzova 32
Moskva
Ruská federácia
From: 04/27/2012 Until: 09/28/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Konstantin Kolpakov
marš. Biruzova 32
Moskva
Ruská federácia
From: 04/27/2012
  (from: 06/27/2012 until: 11/30/2012)
VDir. Manfred Kunert
Annigerstrasse 52
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 12/19/2003
  (from: 05/19/2004 until: 08/10/2004)
VDir. Manfred Kunert
Annigerstrasse 52
Guntramsdorf 2353
Rakúska republika
From: 12/19/2003 Until: 06/08/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
Franz Lagler
Hinterhaus 1
Spitz 3620
Rakúsko
  (from: 06/19/1998 until: 11/30/1999)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova
Talianska republika
From: 05/09/2003
  (from: 05/07/2004 until: 11/28/2005)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova 351 32
Taliansko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 06/01/2010)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova
Talianska republika
From: 05/09/2003 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova 351 32
Taliansko
From: 05/25/2005 Until: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/01/2010)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova I-351 32
Taliansko
From: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/26/2012)
Dr. Fausto Maritan
Via Vittorio Saetta 18
Padova I-351 32
Taliansko
From: 04/29/2010 Until: 04/27/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/26/2012)
Valentin Lubomir Mihov
Reichsratsstrasse 3/10
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 10/30/2012
  (from: 12/01/2012 until: 06/05/2013)
Valentin Lubomir Mihov
Reichsratsstrasse 3/10
Viedeň 1010
Rakúska republika
From: 10/30/2012 Until: 04/26/2013
  (from: 06/06/2013 until: 06/05/2013)
Csongor Bulcsu Németh
Formanekgasse 43
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 09/30/2013
  (from: 11/22/2013 until: 01/20/2016)
Csongor Bulcsu Németh
Formanekgasse 43
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 09/30/2013 Until: 09/30/2015
  (from: 01/21/2016 until: 01/20/2016)
David Joseph O´Mahony
Rudolfinergasse 6/14
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 10/30/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/21/2013)
David Joseph O´Mahony
Rudolfinergasse 6/14
Viedeň A-1190
Rakúska republika
From: 10/30/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/22/2013 until: 11/21/2013)
Dr. Michael Oberhummer - predseda
Hackenberggasse 45 A 3
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 06/17/2008)
Dr. Michael Oberhummer - predseda
Hackenberggasse 45 A 3
Viedeň 1190
Rakúsko
From: 05/25/2005 Until: 05/19/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/17/2008)
Dkfm. Gerhard Ortner
Sleinlackenstrabe 6
Salzburg 5020
Rakúska republika
  (from: 11/16/1993 until: 01/17/1995)
Mag. Wolfgang Perdich
Henke Str. 9
Viedeň 1140
Rakúsko
From: 06/08/2004
  (from: 08/11/2004 until: 11/28/2005)
Mag. Wolfgang Perdich
Henke Str. 9
Viedeň 1140
Rakúsko
From: 06/08/2004 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Hubert Piel
Am Rindergraben 26
Neuss 414 70
Nemecko
  (from: 06/19/1998 until: 07/30/2000)
Jozef Preissl
Redtenbachergasse 76/6
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/27/2002
  (from: 09/17/2002 until: 12/08/2005)
Jozef Preissl
Redtenbachergasse 76/6
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/27/2002 Until: 05/25/2005
  (from: 12/09/2005 until: 12/08/2005)
Ing. Ladislav Seifrt
Danhausergasse 7/25
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 07/14/2014
  (from: 07/19/2014 until: 08/16/2016)
Ing. Ladislav Seifrt
Danhausergasse 7/25
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 07/14/2014 Until: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Dr. Umberto Seretti
Via Castellana 61
Soiano del Lago
Talianska republika
  (from: 07/31/2000 until: 05/05/2004)
Dr. Umberto Seretti
Via Castellana 61
Soiano del Lago
Talianska republika
From: 04/14/2000
  (from: 05/06/2004 until: 05/06/2004)
Dr. Umberto Seretti
Via Castellana 61
Soiano del Lago
Talianska republika
From: 04/14/2000 Until: 05/09/2003
  (from: 05/07/2004 until: 05/06/2004)
Dir. Mag. Ing. Werner Schmitzer
159
Pyhra
Rakúsko
  (from: 11/16/1993 until: 06/18/1998)
Rainer Schon
Flurweg 11
50256 Pulheim
Nemecko
From: 05/09/2001
  (from: 05/06/2004 until: 05/18/2004)
Rainer Schon
Flurweg 11
50256 Pulheim
Nemecko
  (from: 07/24/2001 until: 05/05/2004)
Rainer Schon
Flurweg 11
50256 Pulheim
Nemecko
From: 05/09/2001 Until: 12/19/2003
  (from: 05/19/2004 until: 05/18/2004)
Dr. Udo Szekulics
Dr. Nekowitschstrasse 79
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 05/19/2008
  (from: 06/18/2008 until: 06/01/2010)
Dr. Udo Szekulics
Dr. Nekowitschstrasse 79
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 05/19/2008 Until: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/01/2010)
Dr. Udo Szekulics
Dr. Nekowitsch Strasse 79
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 08/20/2010)
Dr. Udo Szekulics
Dr. Nekowitsch Strasse 79
Viedeň 1210
Rakúsko
From: 04/29/2010 Until: 07/27/2010
  (from: 08/21/2010 until: 08/20/2010)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten 7021
Rakúsko
From: 04/29/2010 Until: 04/29/2011
  (from: 05/28/2011 until: 05/27/2011)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten 7021
Rakúsko
From: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 05/27/2011)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten A-7021
Rakúsko
From: 04/29/2009 Until: 04/29/2010
  (from: 06/02/2010 until: 06/01/2010)
Mag. Peter Szenkurök
Sonnengasse 6
Baumgarten A-7021
Rakúsko
From: 04/29/2009
  (from: 07/02/2009 until: 06/01/2010)
Dr. Klaus Thalhammer - predseda
Petergasse 8
Laab In Walde 2381
Rakúsko
  (from: 01/18/1995 until: 07/30/2000)
Dr. Klaus Thalhammer
Petergasse 8
Laab In Walde 2381
Rakúsko
  (from: 11/16/1993 until: 01/17/1995)
Peter Bernhard Tőtzer
Weinheberweg 4/3
Gramatneusiedl A-2440
Rakúsko
From: 04/29/2011 Until: 04/27/2012
  (from: 06/27/2012 until: 06/26/2012)
Peter Bernhard Tőtzer
Weinheberweg 4/3
Gramatneusiedl A-2440
Rakúsko
From: 04/29/2011
  (from: 05/28/2011 until: 06/26/2012)
Elena Viklova
Leninskiy prospect 123/3
Moskva 117513
Ruská federácia
From: 11/18/2015
  (from: 01/21/2016 until: 08/16/2016)
Elena Viklova
Leninskiy prospect 123/3
Moskva 117513
Ruská federácia
From: 11/18/2015 Until: 08/01/2016
  (from: 08/17/2016 until: 08/16/2016)
Dir.Dr. Peter Weiss
Ortliebgasse 2
Wien 1170
Rakúska republika
  (from: 11/16/1993 until: 01/17/1995)
Dir.Dr. Peter Weiss - podpredseda
Ortliebgasse 2
Wien 1170
Rakúska republika
  (from: 01/18/1995 until: 11/30/1999)
Manfred Wiebogen
Korngasse 22
Deutsch - Wagram
Rakúska republika
From: 09/26/2003
  (from: 05/10/2004 until: 11/28/2005)
Manfred Wiebogen
Korngasse 22
Deutsch-Wagram 2232
Rakúsko
From: 05/25/2005 Until: 05/30/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Manfred Wiebogen
Korngasse 22
Deutsch - Wagram
Rakúska republika
From: 09/26/2003 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Manfred Wiebogen
Korngasse 22
Deutsch-Wagram 2232
Rakúsko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 07/02/2007)
Mag. Gerhard Wöber - 2. podpredseda
Wasweg 16/13
Korneuburg 2100
Rakúsko
From: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 07/01/2009)
Mag. Gerhard Wöber
Wasweg 14 - 18/13
Korneuburg A - 2100
Rakúska republika
From: 12/19/2003 Until: 05/25/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Mag. Gerhard Wöber
Wasweg 14 - 18/13
Korneuburg A - 2100
Rakúska republika
From: 12/19/2003
  (from: 05/19/2004 until: 11/28/2005)
Mag. Gerhard Wöber - 2. podpredseda
Wasweg 16/13
Korneuburg 2100
Rakúsko
From: 05/25/2005 Until: 04/29/2009
  (from: 07/02/2009 until: 07/01/2009)
Mag. Gerhard Wöber
Zhernitzgasse 3
Kirchberg
Rakúsko
  (from: 12/01/1999 until: 07/30/2000)
Prok.Mag. Gerhard Wöber
Dr. P. Zhernitzgasse 3
Kirchberg/Wagram
Rakúska republika
Until: 05/03/2002
  (from: 07/31/2000 until: 09/16/2002)
Mag. Gerhard Wöber
Wasweg 16/13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 07/27/2010 Until: 09/28/2012
  (from: 12/01/2012 until: 11/30/2012)
Mag. Gerhard Wöber
Wasweg 16/13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 07/27/2010
  (from: 08/21/2010 until: 11/30/2012)
Marta Ivanova
residence in the Slovak Republic :
Budatínska 3053/19
Bratislava 851 05
From: 08/28/2015
  (from: 09/19/2015 until: 07/31/2017)
Iain Child
residence in the Slovak Republic :
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
From: 08/19/2016
  (from: 09/06/2016 until: 07/31/2017)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2017, Nz 17512/2017, NCRIs 17884/2017 zo dňa 24.05. 2017.
  (from: 08/01/2017)
Akciová spoločnosť bola založená dňa 26.8. 1991 zakladateľským plánom podľa § 17, 25 a 62 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach, Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších predpisov a Zák.č. 158/1989 Zb. o bankách a sporitelniach. Stary spis: Sa 270
  (from: 08/30/1991 until: 07/31/2017)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti prijalo zmeny a doplnky dňa 31.5.1992, Notárska zápisnica N 135/92, Nz 115/92. Stary spis: Sa 270
  (from: 01/07/1993 until: 07/31/2017)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na 2. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.6.1993. Stary spis: Sa 270
  (from: 11/16/1993 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky Bratislava, a.s. zo dňa 10.5.1994. Stary spis: Sa 270
  (from: 07/06/1994 until: 07/31/2017)
Zápisnica z 3 riadneho valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 28.06.1994 pod. č. N 60/94, Nz 104/94, zápisnica z 1 mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 27.10.1994 pod č. N 136/94, Nz 151/94, na ktorom sa schválili nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 270
  (from: 01/18/1995 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 16.1.1995. Stary spis: Sa 270
  (from: 02/07/1995 until: 07/31/2017)
Osvedčenie o priebehu 4 riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 4.5.1995 pod. č. N 78/95, Nz 80/95 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 270
  (from: 01/25/1996 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica N 92/96, Nz 96/96 zo dňa 29.4.1996. Stary spis: Sa 270
  (from: 07/01/1996 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva z 18.11.1996. Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 171/1996/VOCP zo dňa 25.9.1996. Stary spis: Sa 270
  (from: 12/09/1996 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva ĹUDOVEJ BANKY a.s. zo dňa 26.11.1996, ako jediného spoločníka spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o., so sídlom Nám. SNP 15, Bratislava o zrušení spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o. bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou ĹUDOVÁ BANKA a.s. Na spoločnosť ĽUDOVÚ BANKU a.s. prechádzajú všetky práva, povinnosti, záväzky a majetok zrušenej spoločnosti SLOVKULT spol. s r.o. Zmluva o zlúčení s obchodnou spoločnosťou SLOVKULT spol. s r.o., so sídlom Nám. SNP 15, 810 00 Bratislava, IČO: 17 327 613, uzavretá dňa 26.11.1996. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 14.11.1996 pod č. ÚBD - 1729/2/1996. Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR zo dňa 6.12.1996 pod č. 2772/PÚ SR/1996. Stary spis: Sa 270
  (from: 01/14/1997 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.11.1996. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1787/1996 zo dňa 12.12.1996 o udelení povolenia na výkon bankových činností. Stary spis: Sa 270
  (from: 02/03/1997 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie dozornej rady per - rolam zo dňa 10.2.1997. Notárska zápisnica č. N 79/97, Nz 78/97 zo dňa 21.3.1997 osvedčujúca priebeh 6. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 270
  (from: 04/25/1997 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.01.1997, číslo: UBD - 163/1997 o udelení súhlasu na zvýšenie základného imania. Rozhodnutie Ministerstva financií SR číslo: 32/1997/VOCP zo dňa 07.04.1997. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.06.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v dôsledku zvýšenia základného imania, na základe splnomocnenia daného 6. riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 20.03.1997 a jeho priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 79/97, Nz 78/97. Stary spis: Sa 270
  (from: 06/26/1997 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 26.8.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti sídlo, na základe splnomocnenia daného 6. riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 20.3.1997 a jeho priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 79/97, Nz 78/97 napísaná notárom JUDr. Schweighoferovou. Stary spis: Sa 270
  (from: 09/09/1997 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.1.1998. Predmet činnosti odštepných závodov je totožný s predmetom činnosti akciovej spoločnosti ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Stary spis: Sa 270
  (from: 04/20/1998 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 18.3.1998 o udelení prokúry. Notárska zápisnica N 106/98, Nz 101/98 o priebehu 7. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nových členov dozornej rady a schválilo zmenu a doplnenie stanov. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 25.5.1998.
  (from: 06/19/1998 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica N 159/99, Nz 158/99 o priebehu 8.riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ktoré zvolilo nových členov dozornej rady a schválilo zmenu stanov Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 1.6.1999
  (from: 12/01/1999 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 4.10.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.10.1999. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.11.1999 o zriadení odštepných závodov v Ružomberku, Banskej Bystrici a v Prešove. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.12.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 5.4.2000.
  (from: 05/19/2000 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.3. 2000. Výpis zo zápisnice z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 13.4. 2000 Notárska zápisnica N 140/00, Nz 137/00 zo dňa 14.4.2000 osvedčujúca priebeh 9. konaného valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 13.4.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade a zmena stanov spoločnosti. Zápisnica o odvolaní a voľbe členov dozornej rady zamestnancami dňa 14.4.2000
  (from: 07/31/2000 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.11.2000 o zriadení odštepného závodu v Komárne. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 3.1.2001. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 9.5.2001 o udelení prokúry. Notárska zápisnica N 181/01, Nz 178/01 zo dňa 9.5.2001 osvedčujúca priebeh 10. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (from: 07/24/2001 until: 07/31/2017)
Odštepný závod: Vedúci: Ing. Juraj Vrbovský, deň zániku funkcie: 31. 8. 2001. Ing. Bystrík Mucha, deň zániku funkcie: 31. 12. 2001. Ing. Marek Vidovenec, deň zániku funkcie: 30. 9. 2001. Ing. Monika Ježková, deň zániku funkcie: 31. 7. 2001. Odštepný závod: Vedúci: Ing. David Saleh, deň vzniku funkcie: 1. 2. 2002. Ing. Eugen Knotek, deň vzniku funkcie: 1. 1. 2002. Ing. Tomáš Palacka, deň vzniku funkcie: 1. 12. 2001. Ing. Pavol Medvecký, deň vzniku funkcie: 1. 8. 2001. Deň zániku funkcie Ing. Bystríka Muchu: 31. 12. 2001.
  (from: 09/11/2002 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21. 12. 2001. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 18. 3. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24. 4. 2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7. 5. 2002. Notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02 o priebehu 11. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nového člena dozornej rady, schválilo zmenu stanov zo dňa 10. 5. 2002. Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe členov dozornej rady zo dňa 27. 5. 2002. Deň zániku funkcie Tatiany Krajmerovej: 1. 3. 2002. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Fügl, Wöber, Alexy, Glatz, Mayr-Kern, Wolf, Opaterný: 3. 5. 2002. Odštepný závod: Vedúci: Deň vzniku funkcie Ing. Ivana Murína: 1. 4. 2002. Deň vzniku funkcie Ing. Ivana Radosa: 1. 5. 2002. Deň vzniku funkcie JUDr. Karoliny Bittererovej, Ing. Jozefa Boržíka, Ing. Jána Huraja, Ing. Dušana Jakubéciho, Ing. Marty Ráczovej, Ing. Júliusa Senka a JUDr. Zlatice Višňovskej: 7. 5. 2002.
  (from: 09/17/2002 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica č.N 240/2002, Nz 235/2002 zo dňa 10.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov. Rozhodnutia predstavenstva ĽUDOVEJ BANKY a.s. o riadení odštepných závodov v Piešťanoch, v Dunajskéj Strede a v Nových Zámkoch zo dňa 15.5.2002, 18.6.2002 a 3.7.2002.
  (from: 10/10/2002 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 5.12.2001 osvedčuje na valnom zhromaždení zo dňa 3.5.2002 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02 zo dňa 10.5.2002 schválené zlúčenie spoločnosti so spoločnosťou FRANK Invest a.s., so sídlom Nám. 1 Mája 4, 811 06 Bratislava, IČO: 35 819 685, ktorá bola zrušená bez likvidácie a ktorej imanie, práva, záväzky i neznáme preberá spoločnosť ĽUDOVÁ BANKA, a.s. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 16.10.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.10.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.11.2002.
  (from: 05/06/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.1.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 19.5.2003. Notárska zápisnica N 268/2003, Nz 35751/2003 o priebehu 12. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nového člena dozornej rady.
  (from: 05/07/2004 until: 07/31/2017)
ĽUDOVÁ BANKA, a.s., hlavná pobočka Bratislava, vedúci org. zložky Ing. David Saleh deň zániku funkcie: 31.8.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.8.2003. Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe člena dozornej rady zo dňa 30.9.2003.
  (from: 05/10/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutia predstavenstva zo dňa 29.10.2003. LˇUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Prešov, vedúci : Ing. Jozef Boržík, deň zániku funkcie : 31.10.2003. ĽUDOVÁ BANKA, a.s., pobočka Trnava, vedúci : Peter Závodský, deň zániku funkcie : 15.9.2003. ĽUDOVÁ BANKA, a.s. pobočka Nové Zámky, vedúci : Ing. Milan Parai, deň zániku funkcie : 31.7.2003.
  (from: 05/11/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.11.2003. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.11.2003. Notárska zápisnica N 111/2003, Nz 124638/2003 o priebehu 2. mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré zvolilo nových členov dozornej rady.
  (from: 05/19/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.2003.
  (from: 05/20/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 15.4.2004. ozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.4.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.5.2004.
  (from: 06/26/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.6.2004.
  (from: 08/07/2004 until: 07/31/2017)
Na 13. riadnom valnom zhromaždení, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 405/04, Nz 49578/04 napísanej notárom JUDr. Schweighoferovou bola schválená zmena v dozornej rade a zmena a doplnenie stanov. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva dňa 31.03.2004, výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.06.2004, Výpis zo zasadnutia dozornej rady dňa 08.06.2004.
  (from: 08/11/2004 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.8.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.8.2004. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.9.2004. Výpis zo zápisnice z 29. zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.2004.
  (from: 10/01/2004 until: 07/31/2017)
Ing. Alexander Turan, Ing.Rudolf Krempaský - skončenie funkcie prokuristov dňom 30.11.2004.
  (from: 01/06/2005 until: 07/31/2017)
Zrušenie všetkých odštepných závodov spoločnosti na základe rozhodnutia predstavenstva dňa 09.03.2005 ku dňu 01.04.2005.
  (from: 04/01/2005 until: 07/31/2017)
Zápisnica z 3. mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004. Notárska zápisnica N 224/05, Nz 24996/05, NCRls 24652/ zo dňa 2.6.2005 spísaná notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Výpis zo zápisnice z 32. zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.5.2005.
  (from: 11/29/2005 until: 07/31/2017)
Vypovedanie prokúry ku dňu 30.09.2006.
  (from: 10/09/2006 until: 07/31/2017)
Zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania o voľbe člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 28.8.2007.
  (from: 09/12/2007 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.08.2007 - zmena obchodného mena.
  (from: 11/01/2007 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice z 37. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.09.2007.
  (from: 11/29/2007 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.05.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2008, Nz 23918/2008, NCRls 23655/2008 spísanej dňa 05.06.2008. Výpis zo zápisnice z 39. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.05.2008. Výpisy zo zápisnice zo 40. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.05.2008. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 10.06.2008.
  (from: 06/18/2008 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.9.2008.
  (from: 10/04/2008 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica N 72/2009, Nz 14811/2009 zo dňa 07.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 07/02/2009 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice z 34. zasadnutia predstavenstva z dňa 08.09.2009.
  (from: 09/29/2009 until: 07/31/2017)
Výpis zo zápisnice dozornej rady č. 46 zo dńa 28.10.2009.
  (from: 11/03/2009 until: 07/31/2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.11.2009.
  (from: 12/03/2009 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2010.
  (from: 06/02/2010 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.5.2010 (N 478/2010, Nz 15792/2010).
  (from: 06/23/2010 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2010. Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010.
  (from: 07/09/2010 until: 07/31/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2010.
  (from: 08/21/2010 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia notárska zápisnica zo dňa 27.04.2012.
  (from: 06/27/2012 until: 07/31/2017)
Výpis z hlasovania per rollam zo dňa 09.08.2012.
  (from: 08/15/2012 until: 07/31/2017)
Výpis z hlasovania per rollam dozornej rady VOLKSBANK Slovensko a.s. zo dňa 14.08. 2012.
  (from: 09/20/2012 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia notársky osvedčená zo dňa 10.10.2012.
  (from: 12/01/2012 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica č. N 536/2012, Nz 36855/2012 zo dňa 10.10.2012.
  (from: 12/19/2012 until: 07/31/2017)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 07.12.2012.
  (from: 01/04/2013 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 692/2012, Nz 57200/2012, NCRIs 58154/20112.
  (from: 02/15/2013 until: 07/31/2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 283/2013, Nz 16644/2012, NCRls 17069/2013 dňa 21.05.2013.
  (from: 06/06/2013 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 283/2013, Nz 16644/2013, NCRls 17069/2013 zo dňa 21.05.2013.
  (from: 07/05/2013 until: 07/31/2017)
Výpis z rozhodnutia dozorenej rady spoločnosti zo dňa 05.09.2013.
  (from: 09/28/2013 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa m30.09.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 691/2013, Nz 36395/2013, NCRls 37094/2013 dňa 17.10.2013. Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 08.10.2013.
  (from: 11/22/2013 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.11.2013.
  (from: 01/08/2014 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.04.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 246/2014, Nz 18397/2014, NCRls 18827/2014 dňa 16.05.2014.
  (from: 07/19/2014 until: 07/31/2017)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 22.07.2014.
  (from: 08/01/2014 until: 07/31/2017)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady prijatého dňa 17.09.2014.
  (from: 10/01/2014 until: 07/31/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.12.2014.
  (from: 01/10/2015 until: 07/31/2017)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady zo dňa 26.02.2016
  (from: 03/19/2016 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia N 783/2015, Nz 37189/2015, NCRIs 38007/2015 zo dňa 20.10.2015
  (from: 03/19/2016 until: 07/31/2017)
Notárska zápisnica č. N 815/2016, Nz 27996/2016, NCRls 28809/2016 zo dňa 09.08.2016 osvedčujúca priebeh 15. mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.08.2016. Zápisnica zo 14. zasadnutia dozornej rady konaného dňa 26.08.2016.
  (from: 09/06/2016 until: 07/31/2017)
Legal successor: 
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
Žilina 010 11
  (from: 08/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person