Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  213/B

Business name: 
Slov - Truck - Center a.s.
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Kopčianska 6
Bratislava 851 01
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Kutlíkova 17
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Identification number (IČO): 
17 322 936
  (from: 11/20/1991)
Date of entry: 
11/20/1991
  (from: 11/20/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/20/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb domácim a zahraničným dopravcom (vodičom i vozidlám) formou technickej pomoci, zabezpečovanie odpočinku, stravovanie a všetkých služieb pre vodičov, vozidlá a prepravovaný tovar
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
predaj (vrátane voľne zmeniteľnej meny) a distribúcia tovaru od výrobcov do obchodnej siete vrátane balenia, skladovania a expedovania
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
predaj výrobkov, polotovarov a surovín rafinérskeho a petrochemického priemyslu na území ČSFR i v zahraničí
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
poskytovanie obchodno-technických služieb a vykonávanie marketingovej činnosti
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
zahranično-obchodná činnosť, okrem komodít vyžadujúcich zahranično-obchodné oprávnenie
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
propagačná a poradenská činnosť
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
investičná činnosť pre potreby vybudovania materiálnej základne spoločnosti
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
prenájom motorových vozidiel, návesov a prívesov
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
propagácia
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
poradenstvo v oblasti dopravy
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Krajniak
Lotyšská 44
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Ing. Ondrej Kresan
Halenova 4
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Ing. Ján Pečo
Hakenova 20
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Ing. Jolana Petrášová
Vlčie hrdlo 47
Bratislava
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Ing. Jozef Potisk - generálny riaditeľ
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Teodor Šajmír - predseda
Estónska 12
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ľubor Šamo
Riazanská 52
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Johan Mevesen
St. Hubertus plein 54
Hasselt 3500
Belgicko
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Gert Schaap
Leonard Lessius straat 3
Hasselt 3500
Belgicko
  (from: 11/20/1991 until: 02/25/1993)
Acting in the name of the company: 
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíšu dvaja členovia predstavenstva (po jednomzo strany každého zakladateľa), generálny riaditeľ v rozsahu svojich právomocí, prokurista alebo inýsplnomocnený zástupca, ďalší pracovníci spoločnosti k úkonom potrebným na splnenie ich pracovných úlohv rozsahu stanovenom v podpisovom poriadku spoločnosti.
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 000 Sk
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Durmis
Zadunajská 1
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Krajniak
Lotyšská 44
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ondrej Kresan
Röntgenova 4
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Pečo
Röntgenova 20
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
JUDr. Štefan Székely
Lipského 11
Bratislava
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Mr. Johan Mevesen
St. Hubertusplein 54
Hasselt 3500
Belgicko
  (from: 02/26/1993 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č.104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach Zakladateľskou zmluvou zo dňa 27.8.1991, ktorou boli schválene stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Sa 346
  (from: 11/20/1991 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 17/95, Nz 16/95 napísanou dňa 30.1.1995 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou, na ktorom bola spoločnosť zrušená bez likvidácie s tým, že imanie zrušenej spoločnosti a všetky jej práva a záväzky v súlade s uznesením predstavenstva a.s. Slovnaft, prechádzajú na Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava. Na základe uvedeného: V Y M A Z U J E S A :spoločn sť Slov - Truck - Center a.s., Kopčianska 6, 851 01 Bratislava, IČO: 31 322 832 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sa, vo vložke 346/B dňa 3.12.1991, z obchodného registra v celom rozsahu. Stary spis: Sa 346
  (from: 04/22/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person