Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  266/B

Business name: 
Proxy a.s.
  (from: 12/31/1991 until: 03/13/2000)
Registered seat: 
Drieňová 7
Bratislava 821 02
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
Štúrova 5
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Identification number (IČO): 
31 000 100
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
03/14/2000
  (from: 03/29/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
oceňovanie majetku spoločností a určenie jej účtovnej, tržnej, prevádzkovej a likvidačnej hodnoty (nie podľa zákona o znalcoch a tlomočníkoch)
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
vypracovávanie privatizačných projektov na zákazku
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
účtovné služby
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
návrh a výkon likvidácie organizácií na zákazku
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
zastupovanie akcionárov voči akciovým spoločnostiam na základe plnej moci
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
konzultačná činnosť pre vedenie organizácií pri transformácií privatizovaných subjektov
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
zastupovanie právnických a fyzických osôb.
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
  (from: 03/04/1992 until: 08/02/1995)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
podkytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
sprostredkovanie vo všetkých tovarových skupinách
  (from: 09/06/1999 until: 03/13/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 04/13/1997)
Galina Červeňáková
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 04/14/1997 until: 03/13/2000)
Dana Herková
Rumančekova 46
Bratislava
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
Ing. Miloš Kuka
Hálova 13
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 12/08/1997)
RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva
Beňadická 15
Bratislava
  (from: 04/14/1997 until: 12/08/1997)
RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva
Beňadická 15
Bratislava
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
RNDr. Roland Lutter - predseda predstavenstva
Fedinova 24
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 04/13/1997)
Ing. Viliam Maroš
Floglova 2
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Ing. Mikuláš Sedlák
Leškova 7
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Ing. Rajčák Vladimír - - predseda predstavenstva
Žukovova 5
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia pred- stavenstva,pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovujeinak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti,menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojasvoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľkí členovia predstavenstva, pokiaľboli na to predstavenstvom písomne splnomocnení.
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/02/1995)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ďurič
Cukrovarská 758/12
Sereď
  (from: 08/03/1995 until: 12/08/1997)
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (from: 08/03/1995 until: 12/08/1997)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava
  (from: 08/03/1995 until: 12/08/1997)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
Ing. Igor Ďurič
M.SCh.Trnavského 20
Bratislava
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
Ing. Milan Eliáš
126
Veľká Hradná
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 183/99 Nz 179/99 spísanou notárkou JUDr Tatjanou Šúrkovou bola zrušená obchodná spoločnosť Proxy a.s. bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 3 zák.č. 513/91 Zb. a zlúčená s obchodnou spoločnosťou Spoločnosť finančných služieb a.s. /predtým NOVOHRAD a.s./so sídlom Drieňova 7, Bratislava IČO: 30227071. Všetky práva, záväzky, povinnosti, majetok zrušenej spoločnosti Proxy a.s. prechádzajú na Spoločnosť finančných služieb a.s. /predtým NOVOHRAD a.s./ IČO: 30227071. Na základe týchto skutočností sa obchodná spoločnosť Proxy a.s. vymazáva z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť Proxy a.s. so sídlom Drieňova 7, Bratislava IČO: 31000100 zapísaná v obchodnom registri odd. Sa vl.č. 266/B sa dňom 14.3.2000 vymazáva z obchodného registra.
  (from: 03/14/2000)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 20.10.1991 podľa § 17, 25 a 62 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 421
  (from: 12/31/1991 until: 03/13/2000)
Notárska zápisnica N 224/92, Nz 185/92 zo dňa 30.9.1992, N 60/95, Nz 59/95 zo dňa 31.5.1995 a stanovy v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 421
  (from: 08/03/1995 until: 03/13/2000)
Notárska zápisnica č. N 173/97, Nz 170/97 zo dňa 2. 10. 1997, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2. 10. 1997 na ktorom bola schválená zmene stanov. Stary spis: Sa 421
  (from: 12/09/1997 until: 03/13/2000)
Zmluvou o predaji podniku uzavretou dňa 31.12.1998 medzi predávajúcim Proxy, a.s. Bratislava a kupujúcim ERGO, a.s. Drieňová 7, 821 01 Bratislava, prešlo na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a majetkové hodnoty, práva vyplývajúce z priemyselného a duševného vlastníctva, všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje, práva a povinnosti z oracovnoprávnych vzťahov.
  (from: 09/06/1999 until: 03/13/2000)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person