Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  44/S

Business name: 
Poľnohospodárske podielnicke družstvo „v likvidácii“
  (from: 01/19/2019 until: 03/19/2024)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo, v dodatočnej likvidácii
  (from: 03/20/2024 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske podielnicke družstvo
  (from: 03/29/1991 until: 01/18/2019)
Registered seat: 
Jastrabá 966 32
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 651 788
  (from: 03/29/1991)
Date of entry: 
03/29/1991
  (from: 03/29/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/29/1991)
Objects of the company: 
1. Poľnohospodárske podielnicke družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
  (from: 03/29/1991 until: 08/29/1993)
2. Poľnohospodárske podielnicke družstvo ďalej: a/ spracováva poľnohospodárske a iné suroviny a materiály a vyrába z nich potravinárske výrobky a polotovary b/ vykonáva činnosti a vyrába výrobky, ktoré slúžia potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby c/ poskytuje práce a služby pre občanov a príležitostne aj pre iné fyzické osoby d/ predáva vlastný a vyrobený tovar e/ vykonáva zahranično-obchodnú činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami a inými nakúpenými tovarmi
  (from: 03/29/1991 until: 08/29/1993)
píliarska výroba
  (from: 08/30/1993 until: 08/04/1999)
podnikanie v poľnohospodárskej činnosti, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
zámočníctvo, kováčske práce
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
práce špeciálnymi strojmi
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Managing board
  (from: 03/29/1991 until: 08/29/1993)
Ján Baláž - člen
89
Nevoľné
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Ján Baláž - člen
89
Nevoľné
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Mária Grofčíková - člen
202
Jastrabá
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Antón Izák - člen
199
Jastrabá
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Ivan Karol - člen
356
Trnavá Hora
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Ing. Štefan Marhavý - predseda
102
Kunešov
  (from: 06/20/1996 until: 08/04/1999)
Ing. Jozef Martinec - predseda
380
Trnavá Hora
  (from: 03/29/1991 until: 08/29/1993)
Juraj Mojžiška - člen
194
Jastrabá
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Juraj Mojžiška - člen
194
Jastrabá
  (from: 06/20/1996 until: 08/04/1999)
Jozef Môc - člen
489
Trnava Hora
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Margita Páchniková - člen
58
Nevoľné
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Margita Páchniková - člen
58
Nevoľné
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Irena Pecková - člen
376
Trnavá Hora
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Viera Slašťanová - člen
58
Nevoľné
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Viera Slašťanová - člen
2
Ihráč
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Svitok - predseda
58
Pitelová
  (from: 03/23/1994 until: 06/19/1996)
Ján Šimon - člen
2
Jastrabá
  (from: 08/05/1999 until: 11/23/2021)
Peter Vallo - podpredseda
96
Jastrabá
  (from: 03/23/1994 until: 06/19/1996)
Peter Vallo - predseda
96
Jastrabá
  (from: 08/30/1993 until: 03/22/1994)
Peter Vallo - podpredseda
96
Jastrabá
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Róbert Vallo - člen
380
Trnava Hora
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Róbert Vallo - predseda
380
Trnava Hora
  (from: 08/05/1999 until: 11/23/2021)
Rozália Žbirková - člen
271
Trnava Hora
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen predstavenstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavesntvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva alebo (v jeho neprítomnosti) podpredseda družstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti majú oprávnenie na podpis za družstvo:*Ing. Gabriel Gajdáč, Nevoľné 163 *Viera Slašťanová, Ihráč 2
  (from: 03/29/1991 until: 08/29/1993)
Registered capital: 
2 480 000 Sk
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
4 540 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 06/19/1996)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 03/19/2024
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 25Cbr/10/2023-83 zo dňa 15. 11. 2023, právoplatným dňa 14. 12. 2023 súd nariadil dodatočnú likvidáciu zaniknutého družstva Poľnohospodárske podielnicke družstvo „v likvidácii“, 966 32 Jastrabá, IČO: 00 651 788 a ustanovil Ing. Mgr. Miroslava Šperku, nar. 23. 09. 1982, so sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1541 do funkcie likvidátora zaniknutého družstva.
  (from: 03/20/2024)
Date of entry into voluntary liquidation: 12/29/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica 26Cbr/23/2017-40 zo dňa 16. 11. 2017 - právoplatným čo do výroky I. dňom 29. 12. 2017, čo do výroku II. dňom 04. 05. 2018 súd zrušuje družstva Poľnohospodárske podielnicke družstvo, IČO: 00 651 788 zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Dr, vo vložke číslo 44/S a nariaďuje jeho likvidáciu. Súd menuje za likvidátora spoločnosti Jána Šimona, nar. 15. 09. 1956, r.č.: 560915/6707 bytom Jastrabá 2, 967 01 Jastrabá.
  (from: 01/19/2019 until: 03/19/2024)
 Liquidators:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka
Františka Švantnera 4
Banská Bystrica 974 01
From: 12/14/2023
  (from: 03/20/2024)
 Liquidators:
Ján Šimon
Jastrabá 2
Jastrabá 967 01
From: 05/04/2018
  (from: 01/19/2019 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor v rámci nariadenej dodatočnej likvidácie robí len úkony smerujúce k dodatočnej likvidácii novozisteného majetku spoločnosti.
  (from: 03/20/2024)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 01/19/2019 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Zápis spoločnosti v obchodnom registri bol obnovený k 19.03.2024 za účelom dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti na základe nariadenia dodatočnej likvidácie v konaní so sp. zn. 27/Exre/7/2024.
  (from: 03/20/2024)
Družstvo vzniklo uznesením ustanovujúcej členskej schôdze, zo dňa 22.3.1991 a schválením stanov.
  (from: 03/29/1991 until: 11/23/2021)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 9.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchod. zák. v súlade so zákonom č. 42/92 Zb. Starý psis: Sr. 76
  (from: 08/30/1993 until: 11/23/2021)
Výročná členská schôdza konaná dňa 10.5.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 76
  (from: 06/20/1996 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person