Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  42/L

Business name: 
VD ALFA, výrobné družstvo
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
K O V O - výrobné družstvo
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Registered seat: 
Oravická 758/18
Trstená 028 01
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Trstená 028 01
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Identification number (IČO): 
30 226 376
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
06/09/2006
  (from: 06/09/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiaden majetok.
  (from: 06/09/2006)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
výroba /v odbore/ * kovovýroba * výroba športových potrieb, učebných pomôcok
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
poskytovanie služieb /v odbore/ * montáž ústredného výboru, teplovodného
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
činnosť pre organizácie * montáž ústredného kúrenia teplovodného * montážne práce z kovu
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
maloobchodný predaj * kovové výrobky pre súkromníkov a organi- zácie
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle plat- ných právnych predpisov
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
kovoobrábanie
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
montáž ústredného kúrenia
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
montážne práce z kovu
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
výroba športových potrieb z kovu
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
montáž ústredného kúrenia
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
výroba športových potrieb z kovu
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
montážne práce z kovu
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
kovoobrábanie
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
sprostredkovanie obchodu v rámci voľných živností
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
obchodná činnosť v rámci voľných živností, okrem drahých kovov a výrobkov z nich
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Managing board
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
Eduard D r g á ň - člen
Tvrdošín
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Jozef G e m b a l a - člen
Trstená
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Jozef K a r a s - člen
Vitanová
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Jozef K o r d i a k - člen
Štefanov
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Ing. Anton K o v a l č í k - Podpredseda
Tvrdošín
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Milan M e d v e c k ý - člen
Tvrdošín
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Jozef P a k o s - člen
Prezovica
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Ján Š u r i n a - Predseda
Trstená
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Jozef V r a b č e k - člen
Liesek
  (from: 12/31/1991 until: 12/02/1993)
Ing. Jozef Obtulovič - Predseda
185
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Marta Prikrylová - člen
Ústie 52
Trstená
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Daniel Mikula - člen
287
Oravský Podzámok
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Milan Medvecký - člen
ul. 9. mája 85
Tvrdošín
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Jozef Kordiak - člen
4
Horný Štefanov
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti poverený člen družstva. Listiny o právnych úkoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho njeprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/19/1993 until: 12/02/1993)
Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva.
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
Registered capital: 
3 178 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 06/08/2006)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 06/08/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 300/95-482 zo dňa 26.10.2005 súd po splnení rozvrhového uznesenia zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VD ALFA, výrobné družstvo "v konkurze, Oravická 758/18, Trstená, IČO: 30 226 376 a zároveň súd zbavil JUDr. Martu Todekovú, Ťatliaka 3, Dolný Kubín funkcie správkyne konkurznej podstaty. Na základe uvedeného uznesenia, keďže nezostal spoločnosti žiaden majetok, sa v zmysle § 68 ods.4 Obchodného zákonníka spoločnosť VD ALFA, výrobné družstvo "v konkurze", Oravická 758/18, Trstená dňom 9.6.2006 z obchodného registra v y ma z á v a.
  (from: 06/09/2006)
Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 25.1.1993 schválilo stanovy v zmysle ust. Obchodného zákona v súlade s prijatým transformačným projektom podľa ust. zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 373
  (from: 03/19/1993 until: 06/08/2006)
Na členskej schôdzi konanej dňa 25.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/03/1993 until: 06/08/2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51 Cb 24 K 165/96 bol vyhlásený konkurz na majetok VD ALFA výrobné družstvo Trstená. Správcom konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Milan Huba.
  (from: 08/05/1996 until: 06/08/2006)
Uznesením Najvyššieho súdu SR č. 2 Obo 290/96 zo dňa 20. 12. 1996 bolo zrušené uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 51 Cb 24K 165/96, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok VD ALFA výrobné družstvo Trstená.
  (from: 06/13/1997 until: 06/08/2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24 K 300/95 zo dňa 18.5.1998 bol na majetok dlžníka VD-ALFA, Oravická 758/18, Trstená, IČO: 30 226 376 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Jána Vajdu, nar. 8.11.1967, advokáta s miestom podnikania Hviezdoslavovo nám.201, Námestovo.
  (from: 05/22/1998 until: 06/08/2006)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51 - 24 K 300/95 z 15.3.1999 súd zbavil JUDr. Jána Vajdu funkcie správcu konkurznej podstaty. Za nového správcu konkurznej podstaty úpadcu súd ustanovil JUDr. Martu Todekovú, komerčnú právničku s miestom podnikania Ťatliakova 3, Dolný Kubín.
  (from: 04/09/1999 until: 06/08/2006)
Spôsob a rozsah ako člen zodpovedá za prípadné straty družstva: Ak rozhodne členská schôdza je člen povinný prispieť na úhradu straty vykázanej v ročnom účtovnom výkaze a ďalej prispieť na schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť je v jednotlivom prípade obmedzená čiastkou rovnajúcou sa základnému členskému podielu. Týka sa len schodku a strát, ktoré vznikli počas trvania členstva. Pokiaľ vložený základný členský podiel nestačí na úhradu straty je člen povinný na neho pripadajúcu čiastku zaplatiť najneskôr do 60 dní od upovedomenia o uhradzovacej povinnosti. Stary spis: Dr 373
  (from: 12/31/1991 until: 03/18/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/18/1998
  (from: 06/09/2006)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/08/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 51-24K 300/95-482 zo dňa 26.10.2005 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu VD ALFA, výrobné družstvo "v konkurze, Oravická 758/18, Trstená, IČO: 30 226 376.
  (from: 06/09/2006)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person