Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3345/B

Business name: 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  (from: 05/26/2007)
Komunálna poisťovňa a.s.
  (from: 11/26/1993 until: 05/25/2007)
Registered seat: 
Štefánikova 17
Bratislava 811 05
  (from: 03/31/2011)
Štefanikova 8
Bratislava 811 05
  (from: 08/01/2009 until: 03/30/2011)
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 2 821 02
  (from: 03/12/2004 until: 07/31/2009)
Horná 25
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/04/1994 until: 03/11/2004)
Hodžova 9
Žilina 010 01
  (from: 11/26/1993 until: 11/03/1994)
Identification number (IČO): 
31 595 545
  (from: 11/26/1993)
Date of entry: 
01/01/1994
  (from: 11/26/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/26/1993)
Objects of the company: 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia a pre poistný druh životného poistenia podľa jednotlivých poistných odvetví , ato v rozsahu: Časť A – poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B – poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške.
  (from: 02/23/2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, 3. starobného dôchodkového sporenia
  (from: 10/10/2023)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 02/23/2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. príjimania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 02/23/2016 until: 10/09/2023)
podnikanie v poisťovníctve na území Slovenskej republiky
  (from: 11/26/1993 until: 10/28/2010)
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie poisťovacej činnosti pre poistný druh životného poistenia a pre poistný druh neživotného poistenia podľa jednotlivých poistných odvoteví, a to v rozsahu : Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadením pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky, b) nepriame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu.
  (from: 10/29/2010 until: 02/22/2016)
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore: 1. prijímania vkladov, 2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
  (from: 03/31/2011 until: 02/22/2016)
vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia
  (from: 02/03/2012 until: 02/22/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/25/2001)
Managing board
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Managing board
  (from: 04/24/1997 until: 03/09/2000)
Managing board
  (from: 11/26/1993 until: 04/23/1997)
Ing. Slávka Miklošová - Chairman of the Board of Directors
Grösslingová 2453/17
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 01/01/2022
  (from: 08/11/2023)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - Member of the Board of Directors
Tupého 25/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/21/2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - Member of the Board of Directors
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 01/01/2022
  (from: 01/21/2022)
Ing. Igor Saxa - Member of the Board of Directors
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/21/2022)
Mag. Ulrich Prangl - Member of the Board of Directors
Am Aignerteich 8b
Guntransdorf 2353
Rakúska republika
From: 05/01/2023
  (from: 06/08/2023)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 02/04/2008
  (from: 02/26/2008 until: 05/21/2008)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 02/04/2008 Until: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 05/21/2008)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 10/08/2009)
Ing. Vladimír Bakeš - člen
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 05/08/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Ing. Vladimír Bakeš - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 10/01/2009
  (from: 08/17/2011 until: 10/31/2011)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 08/16/2011)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 10/01/2009
  (from: 11/01/2011 until: 01/10/2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 10/01/2009 Until: 12/31/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva - generálny riaditeľ
Žilinská 2961/20
Bratislava 811 05
From: 01/01/2012
  (from: 01/11/2012 until: 02/02/2012)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2012
  (from: 02/03/2012 until: 03/15/2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2016
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2016
  (from: 06/30/2017 until: 07/26/2017)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2017
  (from: 06/30/2017 until: 04/27/2018)
Ing. Vladimír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2017 Until: 03/31/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Ing. Vladmír Bakeš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Koprivnická 3198/14A
Bratislava 841 01
From: 01/01/2017
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2017
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2017
  (from: 06/30/2017 until: 02/19/2019)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2017 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2013
  (from: 11/28/2013 until: 01/17/2014)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2013 Until: 12/31/2013
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2014
  (from: 01/18/2014 until: 03/15/2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2014 Until: 12/31/2016
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2014 Until: 12/31/2016
  (from: 06/30/2017 until: 07/26/2017)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/20/2022)
JUDr. Zuzana Brožek Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
Ing. Pavol Butkovský - člen, generálny riaditeľ
Švermova 57
Banská Bystrica
  (from: 06/22/1999 until: 03/09/2000)
Ing. Pavol Butkovský - generálny riaditeľ
Švermova 57
Banská Bystrica
  (from: 08/07/1996 until: 06/21/1999)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
  (from: 03/10/2000 until: 06/11/2002)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
From: 07/19/1996
  (from: 06/12/2002 until: 05/31/2004)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 811 05
From: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 07/31/2009)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 811 05
From: 05/08/2008 Until: 06/30/2009
  (from: 08/01/2009 until: 07/31/2009)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 935 87
From: 07/19/1996
  (from: 03/10/2007 until: 05/21/2008)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Maďarovská 164/20
Santovka 935 87
From: 07/19/1996 Until: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 05/21/2008)
Ing. Pavol Butkovský - predseda
Nová 15
Banská Bystrica
From: 07/19/1996
  (from: 06/01/2004 until: 03/09/2007)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 01/10/2012)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
From: 10/01/2009 Until: 12/31/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
From: 01/01/2012
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2013)
JUDr. Jozef Csáky - člen predstavenstva
Michalská 23
Bratislava 811 03
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2012
  (from: 01/11/2013 until: 01/10/2013)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/20/2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Kapsohradská 8866/1
Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
From: 05/01/2018
  (from: 05/05/2018 until: 02/19/2019)
RNDr. Milan Fleischhacker - člen predstavenstva
Ľubovníková 26
Bratislava 841 07
From: 05/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Eva Gránska - člen
Krčmárika 4
Bratislava
  (from: 11/04/1994 until: 12/28/1995)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
From: 04/01/2016
  (from: 05/28/2016 until: 06/29/2017)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
From: 04/01/2016
  (from: 06/30/2017 until: 02/19/2019)
Mgr. Blanka Hatalová
Homolová 8
Bratislava 841 02
From: 04/01/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava 841 02
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/20/2022)
Mgr. Blanka Hatalová - člen predstavenstva
Homolová 8
Bratislava 841 02
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
Mgr. Blanka Hatalová - Member of the Board of Directors
Homolová 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2022
  (from: 01/21/2022 until: 06/07/2023)
Mgr. Blanka Hatalová - Member of the Board of Directors
Homolová 8
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 01/01/2022 Until: 04/30/2023
  (from: 06/08/2023 until: 06/07/2023)
JUDr. Ján Kašiar - člen
Astrova 13
Banská Bystrica
  (from: 11/26/1993 until: 12/28/1995)
JUDr. Ján Kašiar - člen
Astrova 13
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 24
Bratislava
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Miroslav Kolesár - člen
29. augusta 25
Banská Bystrica
  (from: 12/29/1995 until: 11/04/1996)
Ing. Jozef Machalík - člen
Poľná 19
Banská Bystrica
  (from: 11/05/1996 until: 06/11/2002)
Ing. Jozef Machalík - člen
Poľná 19
Banská Bystrica
From: 09/30/1996
  (from: 06/12/2002 until: 05/31/2004)
Ing. Jozef Machalík - člen
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 09/30/1996
  (from: 06/01/2004 until: 02/25/2008)
Ing. Jozef Machalík - člen
Žilinská 7028/1
Bratislava 811 05
From: 09/30/1996 Until: 02/01/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (from: 11/26/1993 until: 12/28/1995)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (from: 12/29/1995 until: 03/09/2000)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (from: 12/29/1995 until: 06/21/1999)
Ing. Jozef Mihalik - predseda
Mudroňova 90
Bratislava
  (from: 11/26/1993 until: 12/28/1995)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (from: 06/22/1999 until: 03/09/2000)
JUDr. Zuzana Mihóková - člen predstavenstva
Tupého 25/A
Bratislava 831 01
From: 01/01/2013
  (from: 01/11/2013 until: 11/27/2013)
Ing. Slávka Miklošová - člen predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 04/01/2016
  (from: 05/28/2016 until: 06/29/2017)
Ing. Slávka Miklošová - člen predstavenstva
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 04/01/2016
  (from: 06/30/2017 until: 09/11/2018)
Ing. Slávka Miklošová - Chairman of the Board of Directors
Bodrocká 12
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 01/01/2022
  (from: 01/21/2022 until: 08/10/2023)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 04/01/2016
  (from: 09/12/2018 until: 02/19/2019)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 04/01/2016 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/20/2022)
Ing. Slávka Miklošová - predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti
Bodrocká 12
Bratislava 821 07
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (from: 11/26/1993 until: 12/28/1995)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (from: 12/29/1995 until: 03/09/2000)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
From: 09/25/2003
  (from: 10/30/2003 until: 05/31/2004)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
From: 09/25/2003
  (from: 06/01/2004 until: 11/24/2006)
Ing. Peter Poisel - člen
Lachova 13
Bratislava
From: 09/25/2003 Until: 10/13/2006
  (from: 11/25/2006 until: 11/24/2006)
Ing. Peter Polakovič - člen predstavenstva
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 10/06/2020)
Ing. Peter Polakovič - člen predstavenstva
Grasalkovičova 20
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 01/01/2019 Until: 08/31/2020
  (from: 10/07/2020 until: 10/06/2020)
Ing. Igor Saxa - Member of the Board of Directors
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 11/01/2020
  (from: 01/13/2021 until: 01/20/2022)
Ing. Igor Saxa - Member of the Board of Directors
Južná trieda 33
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 11/01/2020 Until: 12/31/2021
  (from: 01/21/2022 until: 01/20/2022)
Mag. Patrick Skyba - člen
Banjicki Venac 28 A
Belehrad 11 000
Srbská republika
From: 07/01/2007
  (from: 07/01/2007 until: 11/23/2007)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/08/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/08/2009)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/08/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Mag. Patrik Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 10/16/2008)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2017
  (from: 03/16/2017 until: 06/29/2017)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2017
  (from: 06/30/2017 until: 05/04/2018)
Mag. iur. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2017 Until: 04/30/2018
  (from: 05/05/2018 until: 05/04/2018)
Ing. Ľubica Uherčíková - člen
Nobelova 1/A
Bratislava
  (from: 11/26/1993 until: 11/03/1994)
Ing. Margita Weissmannová - člen
Čaklovská 479/4
Bratislava - Ružinov
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
Ing. Margita Weissmannová - člen
Čaklovská 479/4
Bratislava - Ružinov
From: 08/30/2001 Until: 06/30/2003
  (from: 06/12/2002 until: 10/29/2003)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 01/10/2012)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 12/31/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 01/01/2012
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2013)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2012
  (from: 01/11/2013 until: 01/10/2013)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 01/01/2013
  (from: 01/11/2013 until: 01/17/2014)
Kurt Ebner - člen predstavenstva
Waldhiergasse 32
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 01/01/2013 Until: 12/31/2013
  (from: 01/18/2014 until: 01/17/2014)
Mag. Hermann Fried - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Eduard-Sueßgasse 10/59
Viedeň 1150
Rakúska republika
From: 04/01/2018
  (from: 04/28/2018 until: 08/09/2018)
Mag. Hermann Fried - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Eduard-Sueßgasse 10/59
Viedeň 1150
Rakúska republika
From: 04/01/2018 Until: 07/31/2018
  (from: 08/10/2018 until: 08/09/2018)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/01/2017 Until: 04/30/2018
  (from: 05/05/2018 until: 05/04/2018)
Dr. Franz Kosyna
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/01/2017
  (from: 10/14/2017 until: 05/04/2018)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2015 Until: 12/31/2016
  (from: 03/16/2017 until: 07/26/2017)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2012 Until: 12/31/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2015
  (from: 01/09/2015 until: 03/15/2017)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2012
  (from: 02/03/2012 until: 01/08/2015)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 01/01/2012
  (from: 01/11/2012 until: 02/02/2012)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 07/01/2007
  (from: 11/24/2007 until: 05/21/2008)
Mag. Patrick Skyba - člen
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 07/01/2007 Until: 05/08/2008
  (from: 05/22/2008 until: 05/21/2008)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 08/16/2011)
Mag. Patrick Skyba - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 08/17/2011 until: 10/31/2011)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 11/01/2011 until: 01/10/2012)
Mag. Patrick Skyba - člen predstavenstva - námestník generálneho riaditeľa
Steinböckengasse 2/10
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 12/31/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 10/01/2013
  (from: 11/30/2013 until: 01/08/2015)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2015
  (from: 01/09/2015 until: 05/27/2016)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2015 Until: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 05/27/2016)
Dipl. Ing. Doris Wendler - člen predstavenstva
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 10/01/2013 Until: 12/31/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Acting in the name of the company: 
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 06/08/2023)
K prejavom vôle a k podpisovaniu za spoločnosť sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom spoločnosti. Taktiež prokuristi sú oprávnení, s prihliadnutím na zákonné obmedzenia, prejavovať vôľu a podpisovať za spoločnosť vždy iba dvaja spoločne. Akékoľvek oprávnenie k samostatnému zastupovaniu vo všetkých úkonoch, ku ktorým dochádza pri výkone činnosti, je vylúčené. Ak sa prejav vôle vykoná voči spoločnosti, stačí ak sa vykoná voči jednému členovi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja ktorékoľvek v potrebnom počte konajúce osoby svoj podpis s uvedením svojej funkcie.
  (from: 09/25/2001 until: 06/07/2023)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: predseda predstavenstva.
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok alebo predseda predstavenstva a člen vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu: - predseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa
  (from: 04/24/1997 until: 03/09/2000)
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo ako celok, alebo predseda predstavenstva, podpredseda a člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému názvu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis, meno a funkciu samostatne: - predseda predstavenstva - podpredseda predstavenstva - člen predstavenstva vo funkcii generálneho riaditeľa.
  (from: 11/26/1993 until: 04/23/1997)
Procuration: 
JUDr. Ľuboš Tóth , LL.M., MBA
Palárikova 3175/27
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 04/28/2018
  (from: 01/03/2023)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
From: 04/28/2018
  (from: 04/28/2018 until: 01/02/2023)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s jedným členom predstavenstva a bude sa podpisovať tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie "p.p.", "prokurista", "ppa" alebo "per procuram".
  (from: 04/28/2018)
Capital: 
18 532 240 EUR Paid up: 18 532 240 EUR
  (from: 01/09/2020)
13 944 000 EUR Paid up: 13 944 000 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 01/08/2020)
320 000 000 Sk Paid up: 320 000 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 02/10/2009)
280 000 000 Sk Paid up: 280 000 000 Sk
  (from: 06/12/2002 until: 05/02/2007)
280 000 000 Sk
  (from: 08/09/2001 until: 06/11/2002)
136 000 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 08/08/2001)
126 000 000 Sk
  (from: 08/07/1996 until: 07/22/1997)
101 000 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 08/06/1996)
51 000 000 Sk
  (from: 11/04/1994 until: 12/28/1995)
10 000 000 Sk
  (from: 11/26/1993 until: 11/03/1994)
Shares: 
Number of shares: 5582
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 01/09/2020)
Number of shares: 4200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 02/11/2009 until: 01/08/2020)
Number of shares: 3200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcionári majú predkupné právo na akcie. Akcie sú prevoditeľné na tretie osoby iba na základe predchádzajúceho súhlasu dozornej rady.
  (from: 05/03/2007 until: 02/10/2009)
Number of shares: 2800
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/12/2002 until: 05/02/2007)
Number of shares: 2800
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/09/2001 until: 06/11/2002)
Number of shares: 1360
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/24/2000 until: 08/08/2001)
Number of shares: 1360
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/23/1997 until: 01/23/2000)
Number of shares: 1260
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/07/1996 until: 07/22/1997)
Number of shares: 1010
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1995 until: 08/06/1996)
Number of shares: 510
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/04/1994 until: 12/28/1995)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/26/1993 until: 11/03/1994)
Stockholder: 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 01/11/2022)
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
Bratislava 816 23
  (from: 07/10/2009 until: 10/26/2010)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
Viedeň 1010
Rakúska republika
  (from: 10/24/2020 until: 01/10/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022)
Hartwig Georg Löger
Schießstattgasse 6
Mariazell 8630
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022)
Ing. Zuzana Špačeková
Krajná 32/5
Dunajská Lužná 900 42
From: 06/07/2023
  (from: 07/27/2023)
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/10/2022)
Mgr. Magdaléna Adamová
Zadná 3424/34
Stupava 900 31
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 12/17/2013
  (from: 01/30/2014 until: 10/04/2018)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 12/17/2013 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/10/2022)
Ing. Jana Bibová
Sielnica 347
Sliač 962 13
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 11/28/2013)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/29/2013 until: 11/28/2013)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
JUDr. Jozef Csáky - predseda
Michalská 23
Bratislava
From: 08/30/2001 Until: 12/31/2003
  (from: 06/12/2002 until: 03/11/2004)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
From: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 04/27/2018)
Ing. Martin Diviš
Divoká Šárka 39/4
Praha 6 - Liboc 164 00
Česká republika
From: 03/29/2016 Until: 03/30/2018
  (from: 04/28/2018 until: 04/27/2018)
Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc.
Hodžova 403/36
Nitra 949 01
From: 03/18/2013
  (from: 04/23/2013 until: 08/02/2013)
Doc. Ing. Jozef Dvonč , CSc.
Hodžova 403/36
Nitra 949 01
From: 03/18/2013 Until: 07/24/2013
  (from: 08/03/2013 until: 08/02/2013)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/09/2005
  (from: 07/19/2005 until: 10/08/2009)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 05/09/2005 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc.
Budatínska 33
Bratislava 851 03
From: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 08/02/2013)
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik , CSc.
Budatínska 33
Bratislava 851 03
From: 03/19/2012 Until: 07/09/2013
  (from: 08/03/2013 until: 08/02/2013)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 01/10/2022)
Mgr. Katarína Gáliková
101
Veľký Grob 925 27
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borova 10
Žilina
  (from: 11/05/1996 until: 04/23/1997)
Ing. Peter Gazdík - člen
Borova 10
Žilina
  (from: 06/22/1999 until: 03/09/2000)
Ing. Peter Gazdík - predseda
Borova 10
Žilina
  (from: 04/24/1997 until: 06/21/1999)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 11/28/2013)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/29/2013 until: 11/28/2013)
Jana Gregorová
301
Kysak 044 81
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Jana Gregorová
301
Kysak 044 81
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Jana Gregorová
Maurerova 20
Košice 040 22
From: 03/05/2012
  (from: 04/06/2012 until: 11/27/2013)
Jana Gregorová
Maurerova 20
Košice 040 22
From: 03/05/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/28/2013 until: 11/27/2013)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 11/28/2013)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/29/2013 until: 11/28/2013)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 11/28/2013)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 03/19/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/29/2013 until: 11/28/2013)
Ing. Vladimír Chalúpka
Ostredková 13
Bratislava 821 02
From: 03/18/2010
  (from: 10/28/2010 until: 04/05/2012)
Ing. Vladimír Chalúpka
Ostredková 13
Bratislava 821 02
From: 03/18/2010 Until: 03/31/2012
  (from: 04/06/2012 until: 04/05/2012)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
From: 03/05/2012
  (from: 04/06/2012 until: 11/27/2013)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
From: 03/05/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/28/2013 until: 11/27/2013)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
From: 12/17/2013
  (from: 01/30/2014 until: 10/04/2018)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26
Nitra 949 01
From: 12/17/2013 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26/7
Nitra 949 01
From: 10/01/2008
  (from: 10/17/2008 until: 01/10/2012)
Tanasis Charizopulos
Škultétyho 26/7
Nitra 949 01
From: 10/01/2008 Until: 12/06/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
From: 06/16/2021
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
From: 06/16/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
From: 04/18/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/31/2004)
Ing. Peter Kňaze - predseda
Mierová 24
Bratislava
  (from: 06/22/1999 until: 03/09/2000)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
From: 04/18/2002
  (from: 06/01/2004 until: 10/16/2008)
Ing. Peter Kňaze - člen
Mierová 371/24
Bratislava - mestská časť Ružinov
From: 04/18/2002 Until: 09/30/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/16/2008)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 06/11/2020
  (from: 07/17/2020 until: 08/11/2021)
Gábor Lehel
Arsenalstraße 16/11/1106
Viedeň 1100
Rakúska republika
From: 06/11/2020 Until: 05/31/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Juraj Lelkes - člen
Obchodná 561/41
Bratislava
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
Ing. Juraj Lelkes - člen
Obchodná 561/41
Bratislava
From: 08/30/2001 Until: 12/31/2003
  (from: 06/12/2002 until: 03/11/2004)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2013
  (from: 11/29/2013 until: 05/27/2016)
Ing. Juraj Lelkes
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2013 Until: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 05/27/2016)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 11/28/2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2009 Until: 09/30/2013
  (from: 11/29/2013 until: 11/28/2013)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 06
From: 08/30/2001
  (from: 05/22/2008 until: 10/08/2009)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Na spojke 2161/1
Bratislava 831 06
From: 08/30/2001 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Ing. Juraj Lelkes - predseda
Obchodná 561/41
Bratislava
From: 08/30/2001
  (from: 03/12/2004 until: 05/21/2008)
Mag. Erika Lišková - člen
Šancova 4019/72
Bratislava
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
Mag. Erika Lišková - člen
Šancova 4019/72
Bratislava
From: 08/30/2001 Until: 12/31/2003
  (from: 06/12/2002 until: 03/11/2004)
Hartwig Georg Löger
Untere Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 06/16/2021
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
Hartwig Georg Löger
Untere Donaustraße 47/13
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 06/16/2021 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Ing. Demeter Markulček - člen
Martinská 7
Žilina
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Pavol Medvecký - člen
Hýbeľ 671/9
Trstená
  (from: 11/26/1993 until: 11/04/1996)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - podpredseda
Bánová, Do Stošky 37
Žilina
Until: 04/18/2002
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
Ing. Jozef Mihalik , PhD. - predseda
Bánová, Do Stošky 590/37
Žilina
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Eugen Mistrík - člen
Ružová 42
Žilina
  (from: 03/10/2000 until: 09/24/2001)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/01/2013
  (from: 12/17/2013 until: 10/04/2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/01/2013
  (from: 10/05/2018 until: 11/06/2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 12/01/2013 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/01/2018
  (from: 11/07/2018 until: 02/19/2019)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 08/11/2021)
Ing. Milan Muška
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou 093 01
From: 01/01/2019 Until: 06/15/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (from: 11/26/1993 until: 11/04/1996)
Ing. Vasil Popovič - člen
Pod lipami 82
Liptovský Hrádok
  (from: 11/05/1996 until: 03/09/2000)
Ing. Roman Remeň
Jasová 295
Jasová pri Nových Zámkoch 941 03
From: 12/17/2013
  (from: 01/30/2014 until: 10/04/2018)
Ing. Roman Remeň
Jasová 295
Jasová pri Nových Zámkoch 941 03
From: 12/17/2013 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Michal Sýkora - 2. podpredseda
ul. SNP 335/37
Štrba
From: 01/27/2004
  (from: 03/12/2004 until: 01/10/2007)
Michal Sýkora - 2. podpredseda
ul. SNP 335/37
Štrba
From: 01/27/2004 Until: 12/07/2006
  (from: 01/11/2007 until: 01/10/2007)
Francis Jacques Teynier - člen
Veľká Okružná 2732/57
Žilina
Until: 04/18/2002
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
From: 06/25/2012
  (from: 07/20/2012 until: 11/27/2013)
JUDr. Ľuboš Tóth
Československej armády 235/8
Handlová 972 51
From: 06/25/2012 Until: 09/30/2013
  (from: 11/28/2013 until: 11/27/2013)
Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
From: 04/18/2002
  (from: 06/12/2002 until: 05/31/2004)
Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
From: 04/18/2002
  (from: 06/01/2004 until: 10/16/2008)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
From: 04/18/2002
  (from: 10/17/2008 until: 04/02/2009)
Mgr. Mária Valábiková - člen
Novomeského 499/17
Nitra - Klokočina
From: 04/18/2002 Until: 03/31/2009
  (from: 04/03/2009 until: 04/02/2009)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (from: 11/26/1993 until: 04/23/1997)
Viola Varadová - člen
Ružová 36
Žilina
  (from: 04/24/1997 until: 06/21/1999)
Martin Zummer
Ďumbierska 18
Banská Bystrica 974 01
From: 08/20/2009
  (from: 10/21/2009 until: 01/10/2012)
Martin Zummer
Ďumbierska 18
Banská Bystrica 974 01
From: 08/20/2009 Until: 12/06/2011
  (from: 01/11/2012 until: 01/10/2012)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
From: 01/01/2022 Until: 05/12/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
PhDr. Michal Kaliňák
Mirka Nešpora 28
Prešov 080 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022 until: 07/26/2023)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/11/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 10/01/2013 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstraße 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 08/11/2021)
Mag. Christian Brandstetter
Arbeiterstrandbadstrasse 40
Viedeň 1210
Rakúska republika
From: 10/01/2013
  (from: 11/29/2013 until: 10/04/2018)
Kurt Ebner
Robert- Foller-Straße 6a
Pottendorf 2486
Rakúska republika
From: 01/01/2014
  (from: 01/18/2014 until: 05/15/2018)
Gerhard Erns
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/19/2010)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/20/2010 until: 05/10/2012)
Gerhard Ernst
Maderspergerstrasse 1/7/13
Viedeň 1160
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Dr. Rudolf Ertl
Breitenfurterstrasse 396/9
Viedeň 1230
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 05/10/2012)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2013 Until: 03/28/2016
  (from: 05/28/2016 until: 05/27/2016)
Dkfm. Karl Fink
Kurzbauergasse 5
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 12/01/2013
  (from: 12/17/2013 until: 05/27/2016)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 10/04/2018)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 10/01/2013
  (from: 11/29/2013 until: 04/24/2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 10/01/2013 Until: 03/26/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Dr. Günter Geyer
Viktorgasse 12/10
Viedeň 1040
Rakúska republika
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Reinhard Gojer
Traunleiten 122
Wels 4600
Rakúska republika
From: 12/07/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Reinhard Gojer
Traunleiten 122
Wels 4600
Rakúska republika
From: 12/07/2006
  (from: 01/11/2007 until: 10/08/2009)
Mag. Erwin Hammerbacher
Helmaweg 29
Seyring 2201
Rakúska republika
From: 10/01/2013
  (from: 11/29/2013 until: 05/15/2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 10/04/2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 06/10/2020
  (from: 07/17/2020 until: 07/16/2020)
Dr. Judit Havasi
Engelsberggasse 4/7
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 07/16/2020)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/01/2013 Until: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 05/27/2016)
Mag. Peter Höfinger
Dammhaufengasse 9
Viedeň 1020
Rakúska republika
From: 10/01/2013
  (from: 11/29/2013 until: 05/27/2016)
Dr. Mag. Heinz Jirez - člen
Babenbergerstrasse 1/16
1010 Wien
Rakúska republika
From: 01/27/2004 Until: 12/07/2006
  (from: 01/11/2007 until: 01/10/2007)
Dr. Mag. Heinz Jirez - člen
Babenbergerstrasse 1/16
1010 Wien
Rakúska republika
From: 01/27/2004
  (from: 03/12/2004 until: 01/10/2007)
Dr. Franz Kosyna - člen
Weimarer Strasse 93/1
Wien
Rakúska republika
  (from: 09/25/2001 until: 06/11/2002)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarer Strasse 93/1
Wien
Rakúska republika
From: 08/30/2001 Until: 12/31/2003
  (from: 06/12/2002 until: 03/11/2004)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/07/2006
  (from: 01/11/2007 until: 10/08/2009)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 05/10/2012)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Weimarerstrasse 93/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/07/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Dr. Franz Kosyna - podpredseda
Gallmeyergasse 5b/3/11
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 03/19/2012
  (from: 05/11/2012 until: 05/10/2012)
Gábor Lehel
Hütteldorfer Straße 130C/3/53
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009
  (from: 10/09/2009 until: 03/30/2011)
Gábor Lehel
Hütteldorfer Straße 130C/3/53
Viedeň 1140
Rakúska republika
From: 10/01/2009 Until: 03/31/2011
  (from: 03/31/2011 until: 03/30/2011)
Mag. Regina Ovesny-Straka
Waldmeistergasse 41/1
Viedeň 1140
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 03/27/2014
  (from: 04/25/2014 until: 01/22/2016)
Mag. Regina Ovesny-Straka
residence in the Slovak Republic :
Novosvetská 6323/3
Bratislava 811 06
From: 03/27/2014 Until: 12/31/2015
  (from: 01/23/2016 until: 01/22/2016)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 03/22/2018
  (from: 05/16/2018 until: 02/19/2019)
Dkfm. Hans Raumauf
Borromäumstraße 38
Biedermannsdorf 2362
Rakúska republika
From: 03/22/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Dr. Martin Simhandl - 1. podpredseda
Hiessbergerstrasse 27
3002 Purkersdorf
Rakúska republika
From: 01/27/2004 Until: 12/07/2006
  (from: 01/11/2007 until: 01/10/2007)
Dr. Martin Simhandl - 1. podpredseda
Hiessbergerstrasse 27
3002 Purkersdorf
Rakúska republika
From: 01/27/2004
  (from: 03/12/2004 until: 01/10/2007)
Claudia Stránský - člen
Ameisgasse 38/45
1140 Wien
Rakúska republika
From: 01/27/2004
  (from: 03/12/2004 until: 10/08/2009)
Claudia Stránský - člen
Ameisgasse 38/45
1140 Wien
Rakúska republika
From: 01/27/2004 Until: 09/30/2009
  (from: 10/09/2009 until: 10/08/2009)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 03/29/2016
  (from: 05/28/2016 until: 10/04/2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 03/29/2016 Until: 10/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 10/01/2018
  (from: 10/05/2018 until: 02/19/2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 10/01/2018 Until: 12/31/2018
  (from: 02/20/2019 until: 02/19/2019)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 08/11/2021)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
Dr. Peter Thirring
Reinhold Diessner Straße 13
Korneuburg 2100
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 08/11/2021)
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
Bossigasse 66
Viedeň 1130
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 08/12/2021 until: 01/10/2022)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019
  (from: 02/20/2019 until: 08/11/2021)
Dipl. Ing. Doris Wendler
Raphael-Donner-Allee 90/3
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 01/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 01/11/2022 until: 01/10/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 159/93, zo dňa 19.10.1993 podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a v súlade s §§ 57, 172, 175 Obch. zák. Stary spis: Sa 587
  (from: 11/26/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.10.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/04/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.11.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/29/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/07/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/05/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/24/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/23/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle ust. Zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 01/24/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.02.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/10/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.6.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/09/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.8.2001 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 09/25/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 18.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 06/12/2002)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 25.09.2003.
  (from: 10/30/2003)
. Zapisuje sa zmena stanov a členov dozornej rady, schválená valným zhromaždením zo dňa 27.01.2004 - v NZ 6777/2004 napísanej v NÚ JUDr. Jarmily Kováčovej, Bratislava, Gajova 13.
  (from: 03/12/2004)
Notárska zápisnica N 115/2005, Nz 26047/2005, NCRls 25702/2005 napísaná dňa 08.06.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/19/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.12.2006.
  (from: 01/11/2007)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 2.5.2007.
  (from: 07/01/2007)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 01.02.2008.
  (from: 02/26/2008)
Výpis z uznesenia zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 16.4.2008.
  (from: 05/22/2008)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 18.9.2008.
  (from: 10/17/2008)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 366/2008 Nz 57037/2008 dňa 09.12.2008.
  (from: 02/11/2009)
Zmluva o kúpe akcií zo dňa 2.5.2009.
  (from: 07/10/2009)
Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 21954/2009 zo dňa 29.06.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 08/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 29.6.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 161/2009, Nz 21954/2009 o zlúčení so spoločnosťou KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.8.2009, spísaná vo forme notárskej zápisnice N 232/2009, Nz 28991/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group sa stáva právnym nástupcom KONTINUITA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Rajská 15/A, Bratislava 811 08, IČO: 35 709 600, zapísaná v registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sa, Vložka 1330/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 10/01/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 264/2009, Nz 32694/2009, NCRls 33182/2009 zo dňa 28.09.2009. Rozhodnutie členov dozornej rady zo dňa 01.10.2009.
  (from: 10/09/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.08.2009.
  (from: 10/21/2009)
Notárska zápisnica N 400/2009, Nz 46840/2009 zo dňa 4.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 10/29/2010)
Notárska zápisnica N 76/2011, Nz 9434/2011 osvedčujúca priebeh mimoiradneho valného zhromaždenia zo dňa 15.03.2011
  (from: 03/31/2011)
Rozhodnutie členov dozornej rdy zo dňa 01.10.2009.
  (from: 08/17/2011)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2011.
  (from: 01/11/2012)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 16.12.2010.
  (from: 02/03/2012)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 05.03.2012.
  (from: 04/06/2012)
Notárska zápisnica č. N 220/2012, Nz 10930/2012, NCRls 11219/2012 zo dňa 27.03.2012 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 19.03.2012.
  (from: 05/11/2012)
Zápisnica z výsledkov volieb člena DR voleného zamestnancami zo dňa 25.6.2012
  (from: 07/20/2012)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 06.12.2012.
  (from: 01/11/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.03.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013, Nz 11572/2013, NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (from: 04/23/2013)
Protokol zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (from: 11/28/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 339/2013 Nz 11572/2013 NCRls 11849/2013 dňa 10.04.2013.
  (from: 11/29/2013)
Protokol z 51. zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.03.2013.
  (from: 11/30/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.09.2013.
  (from: 12/17/2013)
Zápisnica z výsledkov volieb členov dozornej rady zo dňa 17.12.2013.
  (from: 01/30/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014.
  (from: 04/25/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2015, zo dňa 04.04.2018, zo dňa 21.08.2018 a zo dňa 04.12.2018. Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti zo dňa 12.09.2018 a zo dňa 17.12.2018.
  (from: 02/20/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/01/2009)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
KONTINUITA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (from: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person