Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3352/B

Business name: 
ČSOB Asset Management, a.s.
  (from: 04/06/2013 until: 06/05/2013)
Registered seat: 
Medená 22
Bratislava 811 02
  (from: 05/29/2010 until: 06/05/2013)
Identification number (IČO): 
35 889 446
  (from: 06/10/2004)
Date of entry: 
06/10/2004
  (from: 06/10/2004)
Date of deletion: 
06/06/2013
  (from: 06/06/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/06/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/10/2004)
Capital: 
1 991 634,6 EUR Paid up: 1 991 634,6 EUR
  (from: 01/21/2009 until: 06/05/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 912/2013, Nz 17789/2013 bola spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s. zrušená bez likvidácie k 31.05.2013 a zlúčená so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti. Zmluva o zlúčení zo dňa 29.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 913/2013, Nz 17795/2013. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť ČSOB Asset Management, a.s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 3352/B.
  (from: 06/06/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/06/2013)
Legal successor: 
Československá obchodná banka, a.s.
Michalská 18
Bratislava 815 63
  (from: 06/06/2013)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Predaj podniku obchodnej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej dňa 22.02.2013 medzi obchodnou spoločnosťou ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Medená 22, 811 02 Bratislava, IČO: 35 889 446, ako predávajúcim a obchodnou spoločnosťou Československá obchodná banka, a. s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, ako kupujúcim, v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluva o predaji podniku nadobudla účinnosť dňa 22.02.2013.
  (from: 03/28/2013)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person