Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2732/N

Business name: 
AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 12/20/1996 until: 12/12/2022)
Registered seat: 
Pražská 592/35
Nitra 949 01
  (from: 04/12/2012 until: 12/12/2022)
Identification number (IČO): 
34 152 750
  (from: 12/20/1996)
Date of entry: 
12/20/1996
  (from: 12/20/1996)
Date of deletion: 
12/13/2022
  (from: 12/13/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/13/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1996)
Capital: 
26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 12/12/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/10/2014
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 03.06.2014, č.k. 32K/13/2014-122, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10.06.2014, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka - spoločnosť AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o., podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Súd ustanovil správcu JUDr. Miroslava Belicu, sídlo kancelárie Štefánikova trieda 9 (predtým Janka Kráľa 104), 949 01 Nitra, ktorý je zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208.
  (from: 02/25/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Belica
Štefánikova trieda 9
Nitra 949 01
From: 06/10/2014
  (from: 02/25/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 32K/13/2014-764 zo dňa 27.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.10.2022, bol zrušený konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 2732/N sa v y m a z u j e dňom 13.12.2022 obchodná spoločnosť AUTOPRIMA SLOVAKIA, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Pražská 592/35, 949 01 Nitra, IČO: 34 152 750.
  (from: 12/13/2022)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person