Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  32967/B

Business name: 
SK Union Stav s.r.o.
  (from: 06/23/2004)
Registered seat: 
Miletičova 312/3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 02/24/2021)
Identification number (IČO): 
31 438 547
  (from: 06/28/1993)
Date of entry: 
06/28/1993
  (from: 06/28/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti, okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 06/28/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/28/1993)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/23/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 06/23/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 06/23/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 06/23/2004)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/23/2004)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 06/23/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/23/2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 06/23/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb, spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 06/23/2004)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/23/2004)
komplexné zariaďovanie interiérov - aranžérske a návrhárske práce podľa existujúcich návrhov
  (from: 06/23/2004)
kalkulácie a rozpočty v stavebníctve
  (from: 06/23/2004)
poskytovanie služieb podľa § 4 z.č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovnaie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmň na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projetkov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátanie vypracovania špecifikácii a technickej dokumentácie f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave uskutčňovaní stavieb g) vyhotovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 09/10/2014)
Partners: 
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
Slovak Republic
  (from: 09/09/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Eduard Pohl
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/09/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/19/2023)
Ing. Eduard Pohl
Fialová 4025 / 4B
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/07/1994
  (from: 09/09/2021)
Ing. arch. Soňa Pohlová
Žltá 3865/22G
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 08/07/2023
  (from: 08/19/2023)
Acting in the name of the company: 
samostatne a v celom rozsahu
  (from: 08/19/2023)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/24/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.6.1993 v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
  (from: 06/28/1993)
Dodatky k spoločenskej zmluve zo dňa 13.8.1993.
  (from: 09/28/1993)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person