Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3431/B

Business name: 
AEGON, d.s.s., a.s.
  (from: 10/07/2004 until: 10/31/2019)
Registered seat: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
  (from: 10/14/2006 until: 10/31/2019)
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/07/2004 until: 10/13/2006)
Identification number (IČO): 
35 902 612
  (from: 10/07/2004)
Date of entry: 
10/07/2004
  (from: 10/07/2004)
Date of deletion: 
11/01/2019
  (from: 11/01/2019)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/01/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/07/2004)
Objects of the company: 
1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Úradom pre finačný trh, čím sa rozumie :
  (from: 10/07/2004 until: 08/14/2009)
a) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (from: 10/07/2004 until: 07/16/2013)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sporiteľom, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Úradu pre finančný trh a vnútorných aktov riadenia
  (from: 10/07/2004 until: 03/09/2009)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (from: 10/07/2004 until: 08/14/2009)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 3. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 4. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 5. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 6. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 7. vedenie obchodnej dokumentácie, 8. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 9. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 10. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 14. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Úradu pre finančný trh a vnútorných aktov riadenia
  (from: 03/10/2009 until: 08/14/2009)
1. vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska, čím sa rozumie :
  (from: 08/15/2009 until: 07/16/2013)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. vedenie garančného účtu dôchodkového fondu, 3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, 4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 8. vedenie obchodnej dokumentácie, 9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde
  (from: 08/15/2009 until: 07/17/2012)
b) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (from: 08/15/2009 until: 07/30/2012)
b) administrácia, ktorou sa rozumie, 1. vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov, 2. vedenie účtu nepriradených platieb, 3. uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto zmluvy, poskytovania služieb súvisiacich s touto činnosťou a poskytovania odborného poradenstva v oblasti starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona, 4. vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a pozostalostného dôchodku ako disponibilného prebytku spôsobom ustanoveným zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, 5. vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia, 6. určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky, 7. vedenie účtovníctva dôchodkového fondu, 8. vedenie obchodnej dokumentácie, 9. zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond, 10. zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde, 11. vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde, 12. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má dôchodková správcovská spoločnosť voči nim v súvislosti s nadobúdaním majetku v dôchodkovom fonde a so správou majetku v dôchodkovom fonde, 13. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde, 14. informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ich sťažností, 15. vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia, 16. riadenie rizík v dôchodkovom fonde
  (from: 07/18/2012 until: 07/16/2013)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov
  (from: 07/31/2012 until: 07/16/2013)
vytváranie s práva dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
  (from: 07/17/2013 until: 05/22/2014)
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
  (from: 05/23/2014 until: 10/31/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/07/2004 until: 10/31/2019)
Ing. Mário Adámek
Martinengova 22
Bratislava 811 01
From: 06/23/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/01/2015)
Ing. Mário Adámek
Martinengova 22
Bratislava 811 01
From: 06/23/2010 Until: 06/23/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Mário Adámek - člen prestavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava 811 02
From: 06/24/2015
  (from: 07/02/2015 until: 01/29/2019)
Ing. Mário Adámek - člen prestavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava 811 02
From: 06/24/2015 Until: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 12/03/2007)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
Rovinka 427
Rovinka 900 41
From: 10/07/2004 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Branislav Buštík - člen
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 06/11/2009)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 11/19/2007
  (from: 06/12/2009 until: 07/17/2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 11/19/2007 Until: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/30/2012
  (from: 07/18/2012 until: 06/27/2017)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/30/2012 Until: 05/30/2017
  (from: 06/28/2017 until: 06/27/2017)
Ing. Branislav Buštík - predseda predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/31/2017
  (from: 06/28/2017 until: 02/15/2019)
Ing. Jana Gruntová - člen predstavenstva
ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 12/03/2007)
Ing. Jana Gruntová - člen predstavenstva
ul. 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 10/07/2004 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 06/11/2009)
Ing. Jana Gruntová - predseda
Ulica 29. augusta 11
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007 Until: 04/17/2009
  (from: 06/12/2009 until: 06/11/2009)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 05/11/2005
  (from: 06/02/2005 until: 12/03/2007)
JUDr. Roman Klamo - člen predstavenstva
93
Píla 900 89
From: 05/11/2005 Until: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 12/03/2007)
Ing. Natália Knošková - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 04/07/2009
  (from: 06/12/2009 until: 07/28/2010)
Ing. Natália Knošková - člen predstavenstva
Šancová 2
Bratislava 811 04
From: 04/07/2009 Until: 06/23/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Ing. Michaela Mlejová - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007
  (from: 12/04/2007 until: 03/09/2009)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007
  (from: 03/10/2009 until: 07/28/2010)
Ing. Michaela Račková - člen
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava 811 09
From: 11/19/2007 Until: 06/23/2010
  (from: 07/29/2010 until: 07/28/2010)
Mgr. Zoltán Sipos - člen predstavenstva
Stará Gala 36
Holice 930 34
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 06/01/2005)
Mgr. Zoltán Sipos - člen predstavenstva
Stará Gala 36
Holice 930 34
From: 10/07/2004 Until: 05/11/2005
  (from: 06/02/2005 until: 06/01/2005)
Ing. Peter Sterbák
Kríkova 2
Bratislava 821 07
From: 06/23/2010
  (from: 07/29/2010 until: 08/16/2010)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
From: 06/23/2010
  (from: 08/17/2010 until: 07/01/2015)
Ing. Peter Šterbák
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
From: 06/23/2010 Until: 06/23/2015
  (from: 07/02/2015 until: 07/01/2015)
Ing. Peter Šterbák - člen predstavenstva
Komárovská 12714/9A
Bratislava 821 06
From: 06/24/2015
  (from: 07/02/2015 until: 10/31/2019)
Ing. Branislav Buštík - člen predstavenstva
Studenohorská 31
Bratislava 841 03
From: 05/31/2017
  (from: 02/16/2019 until: 10/31/2019)
Ing. Peter Brudňák - predseda predstavenstva
V záhradách 2028/4
Bratislava 811 02
From: 01/17/2019
  (from: 02/16/2019 until: 10/31/2019)
Ing. Peter Jung - člen predstavenstva
Gallayova 29
Bratislava 841 01
From: 01/22/2019
  (from: 02/16/2019 until: 10/31/2019)
Mgr. Martin Višňovský - člen predstavenstva
Tibenského 10777/10
Bratislava 831 07
From: 01/22/2019
  (from: 02/16/2019 until: 10/31/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene Spoločnosti sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má Spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 07/31/2012 until: 10/31/2019)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Pokiaľ má spoločnosť vymenovaných prokuristov, pri právnych úkonoch patriacich do ich kompetencie postačujú na ich platnosť aj podpisy alebo súhlasné prejavy vôle jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu, alebo dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva a prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, pričom prokurista pripojí aj dodatok označujúci prokúru.
  (from: 10/07/2004 until: 07/30/2012)
Procuration: 
Ing. Boris Fošnár
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017 until: 09/18/2019)
Ing. Boris Fošnár
Kozia 5903/42A
Malacky 901 01
From: 04/01/2017 Until: 09/05/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Jana Gruntová
Vajanského nábr. 59/15
Bratislava 811 02
From: 09/10/2009
  (from: 09/10/2009 until: 04/02/2013)
Ing. Jana Gruntová
Vajanského nábr. 59/15
Bratislava 811 02
From: 09/10/2009 Until: 04/03/2013
  (from: 04/03/2013 until: 04/02/2013)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 09/10/2009
  (from: 09/10/2009 until: 03/31/2017)
Ing. Peter Jung
Gallayova 1957/29
Bratislava 841 01
From: 09/10/2009 Until: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017 until: 03/31/2017)
JUDr. Dana Macková
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
From: 04/01/2017
  (from: 04/01/2017 until: 01/29/2019)
JUDr. Dana Macková
Burgundská 15/A
Bratislava 831 52
From: 04/01/2017 Until: 01/09/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. Richard Strapko
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 04/03/2013
  (from: 04/03/2013 until: 01/29/2019)
Ing. Richard Strapko
Kubániho 3630/5
Bratislava 811 04
From: 04/03/2013 Until: 01/09/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Pri zastupovaní Spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň dvoch prokuristov. Pri písomných právnych úkonoch v mene Spoločnosti koná prokurista tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 07/31/2012 until: 09/18/2019)
Pri zastupovaní a podpisovaní spoločnosti sa vyžadujú podpisy alebo súhlasné prejavy vôle aspoň jedného člena predstavenstva a jedného prokuristu alebo súhlasný prejav vôle alebo podpisy oboch prokuristov. Prokurista sa podpisuie tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (from: 09/10/2009 until: 07/30/2012)
Capital: 
10 050 000 EUR Paid up: 10 050 000 EUR
  (from: 12/18/2014 until: 10/31/2019)
14 700 000 EUR Paid up: 14 700 000 EUR
  (from: 12/31/2012 until: 12/17/2014)
34 554 900 EUR Paid up: 34 554 900 EUR
  (from: 03/10/2009 until: 12/30/2012)
1 041 000 000 Sk Paid up: 1 041 000 000 Sk
  (from: 07/28/2006 until: 03/09/2009)
300 000 000 Sk Paid up: 300 000 000 Sk
  (from: 10/07/2004 until: 07/27/2006)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 12/18/2014 until: 10/31/2019)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 49 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 12/31/2012 until: 12/17/2014)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 115 183 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 03/10/2009 until: 12/30/2012)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 470 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
  (from: 07/28/2006 until: 03/09/2009)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti sa v prípadoch stanovených zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení vyžaduje predchádzajúci súhlas Úradu pre finančný trh.
  (from: 10/07/2004 until: 07/27/2006)
Stockholder: 
Aegon Levensverzekering N.V.
AEGONplein 50
´s-Gravenhage 2591TV
Holandské kráľovstvo
  (from: 10/07/2004 until: 01/29/2019)
NN Životná poisťovňa, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 01/30/2019 until: 10/31/2019)
Supervisory board: 
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház H-2112
Maďarsko
From: 11/13/2017
  (from: 12/06/2017 until: 01/29/2019)
Gyula Horváth
Széchenyi tér 13
Veresegyház H-2112
Maďarsko
From: 11/13/2017 Until: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/c
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 01/15/2018
  (from: 02/15/2018 until: 01/29/2019)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/c
Budapešť 1025
Maďarsko
From: 01/15/2018 Until: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. Marcel Mikolášik
Farnianska 180/30
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/13/2017
  (from: 07/25/2017 until: 01/29/2019)
Ing. Marcel Mikolášik
Farnianska 180/30
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/13/2017 Until: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 01/29/2019)
Ing. Jiří Schneller
Vyšebrodská 875/12
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 07/03/2014
  (from: 07/22/2014 until: 02/14/2018)
Ing. Jiří Schneller
Vyšebrodská 875/12
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 07/03/2014 Until: 01/15/2018
  (from: 02/15/2018 until: 02/14/2018)
Miroslav Vittek
Mozartova 7
Trnava 917 08
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 10/13/2006)
Miroslav Vittek
Mozartova 7
Trnava 917 08
From: 10/07/2004 Until: 09/29/2006
  (from: 10/14/2006 until: 10/13/2006)
Mgr. Eva Hajná
Moskovská 6
Bratislava 811 08
From: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 10/31/2019)
Ing. Peter Holotňák
Oľšavka 48
Oľšavka 053 61
From: 01/08/2019
  (from: 01/30/2019 until: 10/31/2019)
JUDr. Branislav Chynoradský
Studené 668
Most pri Bratislave 900 46
From: 06/17/2019
  (from: 07/12/2019 until: 10/31/2019)
János Bartók
Attila u. 14
Hatvan 3000
Maďarská republika
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 07/24/2008)
János Bartók
Attila u. 14
Hatvan 3000
Maďarská republika
From: 10/07/2004 Until: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/24/2008)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/20/2009 Until: 07/20/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/21/2014)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/21/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/24/2017)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/21/2014 Until: 07/13/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Eszter Horpácsy
Vak Bottyán u. 3
Budapešť 1111
Maďarská republika
From: 07/20/2009
  (from: 08/15/2009 until: 07/21/2014)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
From: 07/20/2009 Until: 07/03/2014
  (from: 07/22/2014 until: 07/21/2014)
Péter Kadocsa
Pusztaszeri út. 29/C I/3
Budapešť H-1025
Maďarská republika
From: 07/20/2009
  (from: 08/15/2009 until: 07/21/2014)
Dr. Gábor Kepecs
Dohány u. 22-24
Budapesť 1077
Budapešť
From: 10/07/2004
  (from: 10/07/2004 until: 08/14/2009)
Dr. Gábor Kepecs
Dohány u. 22-24
Budapesť 1077
Budapešť
From: 10/07/2004 Until: 07/20/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapesť H-1141
Maďarská republika
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008 until: 07/16/2013)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapesť H-1141
Maďarská republika
From: 06/30/2008 Until: 06/30/2013
  (from: 07/17/2013 until: 07/16/2013)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/01/2013
  (from: 07/17/2013 until: 12/05/2017)
Peter Máhig
Emilia 30
Budapešť H-1141
Maďarsko
From: 07/01/2013 Until: 11/13/2017
  (from: 12/06/2017 until: 12/05/2017)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
From: 09/29/2006
  (from: 10/14/2006 until: 08/14/2009)
Beatrix Tavaszi
Magyar u. 66
Budakalász 2001
Maďarsko
From: 09/29/2006 Until: 07/20/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 160/04, Nz 49243/04 napísanej dňa 8.6.2004 JUDr. Zuzanou Grófikovou, notárkou so sídlom v Bratislave v zmysle §§ 57,154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.6.2004. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 30.9.2004, číslo: GRUFT - 005/2004/PDSS.
  (from: 10/07/2004 until: 10/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2005.
  (from: 06/02/2005 until: 10/31/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 196/2006, Nz 25463/2006, NCRls 25557/2006 zo dňa 27.06.2006.
  (from: 07/28/2006 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára N 306/2006, Nz 38023/2006, NCRIs 37881/2006 - zmena sídla; pôvodné: Mostová 2, 811 02 Bratislava.
  (from: 10/14/2006 until: 10/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.11.2007.
  (from: 12/04/2007 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2008 vo forme notárskej zápisnice N 693/2008, Nz 28438/2008 zo dňa 2.7.2008.
  (from: 07/25/2008 until: 10/31/2019)
Notárska zápisnica č. N 307/2008, NZ 61102/2008, NCRls 60776/2008 zo dňa 15.12.2008.
  (from: 03/10/2009 until: 10/31/2019)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.04.2009.
  (from: 06/12/2009 until: 10/31/2019)
Notárska zápisnica N 86/2009, Nz 21979/2009 zo dňa 30.6.2009 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára.
  (from: 08/15/2009 until: 10/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.07.2009.
  (from: 09/10/2009 until: 10/31/2019)
Notárska zápisnica N 108/2010, Nz 23388/2010, NCRIs 23770/2010 zo dňa 30.6.2010 osvedčujúca priebeh rozhodnutia jediného akcionára. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.04.2010.
  (from: 07/29/2010 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 30.3.2012 pod č. ODT-2113/2012-1 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
  (from: 04/24/2012 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.6.2012 vo forme notárskej zápisnice N 550/2012, Nz 22072/2012 a zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.5.2012
  (from: 07/18/2012 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 20.06.2012.
  (from: 07/31/2012 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.12.2012.
  (from: 12/31/2012 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 01.07.2014. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 828/2014 Nz 23703/2014 NCRls 24166/2014 zo dňa 23.06.2014.
  (from: 07/22/2014 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísaná vo forme notásrkej zápisnice N 1664/2014 Nz 52544/2014 NCRls 53763/2014 zo dňa 08.12.2014.
  (from: 12/18/2014 until: 10/31/2019)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva č. 3/2017 spoločnosti AEGON d.s.s., a.s. zo dňa 27.03.2017.
  (from: 04/01/2017 until: 10/31/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 860/2017, Nz 21004/2017, NCRls 21626/2017 zo dňa 19.06.2017.
  (from: 07/25/2017 until: 10/31/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2019)
Legal successor: 
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Jesenského 4/C
Bratislava 811 02
  (from: 11/01/2019)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person