Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  44990/V

Business name: 
SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
  (from: 09/24/1999)
Registered seat: 
197
Kunova Teplica 049 32
  (from: 03/02/2017)
Mlynské Nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 01/12/2016 until: 03/01/2017)
197
Kunova Teplica 049 33
  (from: 09/24/1999 until: 01/11/2016)
Identification number (IČO): 
36 193 810
  (from: 09/24/1999)
Date of entry: 
09/24/1999
  (from: 09/24/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/24/1999)
Objects of the company: 
obchodná činnosť: elektrospotrebiče, spotrebná elektronika, laky, nátery, čistiace prostriedky, pevné a tekuté palivá, kovy, kovové rudy, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, stroje, technické potreby, papier, stroje pre priemysel a obchod, kancelárske stroje a zariadenia
  (from: 09/24/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/24/1999)
odlievanie kovov - zlievárenstvo
  (from: 08/05/2002)
zámočníctvo
  (from: 08/05/2002)
kovoobrábanie
  (from: 08/05/2002)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 08/05/2002)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 08/05/2002)
výroba modelov a iných výrobkov z dreva
  (from: 08/05/2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 08/05/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/05/2002)
Partners: 
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Slovak Republic
  (from: 02/16/2006)
Strojárensko-montážny závod, s.r.o. IČO: 36 189 936
197
Kunova Teplica
Slovak Republic
  (from: 09/24/1999 until: 01/15/2002)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Slovak Republic
  (from: 05/13/2003 until: 02/15/2006)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Slovak Republic
  (from: 08/05/2002 until: 05/12/2003)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
Slovak Republic
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Alexander Kozsár
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/2006 until: 03/01/2017)
Endre Kozsár
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/2006 until: 03/01/2017)
Katarína Kozsárová
Šípkova 36
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 02/16/2006 until: 09/18/2015)
Ing. Ľubomír Cienciala
Slezká 781
Třinec 739 61
Česká republika
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Ing. Tomáš Motyka
Frýdecká 540
Třinec 739 61
Česká republika
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Contribution of each member: 
Vojtech Balázs
Amount of investment: 199 165 EUR Paid up: 199 165 EUR
  (from: 03/02/2017)
Strojárensko-montážny závod, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 01/15/2002)
Ing. Ľubomír Cienciala
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 125 000 Sk
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Ing. Tomáš Motyka
Amount of investment: 125 000 Sk Paid up: 125 000 Sk
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 410 000 Sk Paid up: 410 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 05/12/2003)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 05/13/2003 until: 02/15/2006)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 4 800 000 Sk Paid up: 4 800 000 Sk
  (from: 02/16/2006 until: 12/06/2006)
Katarína Kozsárová
Amount of investment: 1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 02/16/2006 until: 06/10/2010)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 1 800 000 Sk Paid up: 1 800 000 Sk
  (from: 12/07/2006 until: 06/10/2010)
Alexander Kozsár
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/07/2006 until: 06/10/2010)
Endre Kozsár
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/07/2006 until: 06/10/2010)
Katarína Kozsárová
Amount of investment: 39 833 EUR Paid up: 39 833 EUR
  (from: 06/11/2010 until: 09/18/2015)
Vojtech Balázs
Amount of investment: 59 750 EUR Paid up: 59 750 EUR
  (from: 06/11/2010 until: 03/01/2017)
Alexander Kozsár
Amount of investment: 49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 06/11/2010 until: 09/18/2015)
Endre Kozsár
Amount of investment: 49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 06/11/2010 until: 09/18/2015)
Alexander Kozsár
Amount of investment: 69 708 EUR Paid up: 69 708 EUR
  (from: 09/19/2015 until: 03/01/2017)
Endre Kozsár
Amount of investment: 69 707 EUR Paid up: 69 707 EUR
  (from: 09/19/2015 until: 03/01/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/24/1999)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
From: 08/23/2000
  (from: 08/05/2002)
Vojtech Balázs
27
Kunova Teplica 049 33
  (from: 09/07/2000 until: 08/04/2002)
Katarín Kozsárová
Šípková 36
Rožňava
  (from: 09/24/1999 until: 09/06/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/24/1999)
Capital: 
199 165 EUR Paid up: 199 165 EUR
  (from: 06/11/2010)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 05/13/2003 until: 06/10/2010)
410 000 Sk Paid up: 410 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 05/12/2003)
410 000 Sk
  (from: 01/16/2002 until: 08/04/2002)
200 000 Sk
  (from: 09/24/1999 until: 01/15/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 184/99, NZ 179/99 zo dňa 6. 9. 1999 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 09/24/1999)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 23.8.2000.
  (from: 09/07/2000)
Spoločenská zmluva zo dňa 11.12.2001. Rozhodnutie Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.12.2001, na základe ktorého spoločnosť SMZ Kunová Teplica, s.r.o. preberá majetok a záväzky /známe i neznáme/ spoločnosti Strojárensko-montážny závod, s.r.o., 049 33 Kunová Teplica 197, IČO: 36 189 936, zrušenej bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SMZ Kunová Teplica, s.r.o. a to ku dňu 16.1.2002.
  (from: 01/16/2002)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.2002 - not. záp. č. N 122/2002, Nz 90/2002.
  (from: 08/05/2002)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 6.5.2003.
  (from: 05/13/2003)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 02/27/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.02.2016, č. k. 2R/1/2016 - 257, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.02.2016, v znení uznesenia zo dňa 11.3.2016 č.k. 2R/1/2016 – 270, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.4.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o. , so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810 a ustanovil správcu.
  (from: 10/08/2016)
Authorisation of proceedings: 02/27/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.02.2016, č. k. 2R/1/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.02.2016, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka SMZ Kunová Teplica, s. r. o. , so sídlom Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 36 193 810.
  (from: 09/14/2016 until: 10/07/2016)
Restructuring trustee: 
JUSTICIA Recovery k. s.
Mlynské Nivy 48
Bratislava 821 01
Mark: S1699
From: 02/27/2016
  (from: 09/14/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 08/24/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.8.2016 sp. zn.2R /1/2016-567, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 24.8.2016, súd nahradil súhlas skupiny č. 8 Skupina verejnoprávnych veriteľov s reštrukturalizačným plánom dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21.7.2016, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810 v znení, o ktorom účastníci reštrukturalizačného plánu hlasovali na zasadnutí schvaľovacej schôdze konanej dňa 21.7.2016 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka SMZ Kunová Teplica, s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava, IČO : 36 193 810.
  (from: 10/08/2016)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person