Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  49/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranovso sídlom vo Vechci
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Vranov nad Topľou so sídlom vo Vechci (skratka: PD Agrokombinát Vranov n/Top. so sídlom vo Vechci)
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
Registered seat: 
Vechec 094 12
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Vechec
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 159 719
  (from: 11/26/1975)
Date of entry: 
11/26/1975
  (from: 11/26/1975)
Date of deletion: 
10/10/1995
  (from: 10/09/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/26/1975)
Objects of the company: 
družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a vodných plochách a rybníkoch s chovom rýb, ktoré užíva
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
družstvo : a/ poskytuje práce a služby pre občanov v nákladnej autodoprave, práce buldozérom, porez guľatiny, nákup, výrobu a úpravu drevárskych výrobnkov, vývoz fekálií b/ predáva vlastný vyrobený tovar /vajcia, syr, odstavčatá, jahňatá, kurčatá/
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
iná hospodárska činnosť : . výroba a montáž oceľových konštrukcií v odbore 424 . výroba a odpredaj drevených výrobkov . prevádzanie stavebnej činnosti . prevádzanie nákladnej autodopravy cez VDS . prevádzanie lešenárskych, natieračských a izolaterskych prác . zámočnícke práce . kovovýroba v odbore 424 . spracovanie a vývoz železného šrotu . ručné čistenie kanalizácie odbor 955 29 . deratizačné, dezinfekčné a dezinsekčné práce . montáž oceľových konštrukcií a technológií . výroba natierových hmôt exmalt a iné . čistenie povalových priestorov a svetlíkov od holubieho trusu č.j.k. 9686 . práce v nákladnej autodoprave . prevádzanie inžiniersko-poradenskej činnosti . vykonávanie zemných prác vlastnými doprav nými prostriedkami a buldozérom . porez a spracovanie drevnej guľatiny . spňažovanie štrkopieskov z vlastných štrkovísk . prevádzanie ťažby, spracovanie a odpredaj kameňa z vlastného kameňolomu
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
montáž elektroinštalácií a bleskozvodov
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl.nar.č. 256/90 Zb. formou dovozu a vývozu vecí, poskytovania a prijímania služieb, kúpy tovaru a jeho predaja v zahraničí bez dovozu do ČSFR
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
sprostredkovateľská činnosť pre čsl.osoby v styku so zahraničnými osobami a zahraničné osoby v styku s čsl. občanmi v Košiciach
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
vykonávanie medzinárodnej cestnej osobnej dopravy do celej Európy - do 19.3.1992
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracova- ných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb členov družstva podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstaven- stvom družstva
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
nepravidelná cestná osobná doprava
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
cestná motorová doprava
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
zámočníctvo
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
porez a spracovanie drevnej guľatiny
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
výroba jednoduchých drevených výrobkov
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
vykonávanie zemných prác
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Managing board
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
Juraj BAČA
134
Vechec
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Mária BEGALOVÁ - člen
Banské
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Ján BENDZÁK , CSc - predseda
Lúčna 818/29
Vranov nad Topľou
  (from: 11/26/1975 until: 10/09/1995)
Dr. Ján GAJDZIK - člen
204
Vechec
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Alfonz GROMINA - člen
Gorkého 776/2
Vranov nad Topľou
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Jozef GROMINA - podpredseda
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
Ján KALMAN - člen
301
Vechec
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Ing. Ján KRAVEC - člen
Šmeralova 24/1
Vranov nad Topľou
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Ing. .Pavol MUDRAK - člen
Čemerné
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Bartolomej OLEXA - člen
104
Juskova Voľa
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Raisa RYBOVIČOVÁ - člen
Lomnická
Vranov nad Topľou
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Bartolomej SOPKO - člen
283
Vechec
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítom- nosti podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda alebo podpredseda a aspoň jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Písomnosti Roľníckeho družstva podpisuje predseda, podpredseda a poverení členovia Roľníckeho družstva.
  (from: 11/26/1975 until: 03/28/1993)
Registered capital: 
11 440 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchod- om registri odd. Dr vo vložke číslo 607/V u družstva: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo AGROKOMBINÁT Vranov so sídlom vo Vechci Sídlo: Vechec, okres Vranov nad Topľou, 094 12 IČO: 00 159 719 Deň výmazu: 10. októbra 1995 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke obchodného re- gistra z dôvodu zrušenia družstva rozdelením s prevodom všetkých práv a záväzkov na nástupnické subjekty: - Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec - Družstvo poľnohospodárskych podielnikov Vranov - Čemerné Stary spis: Dr 607
  (from: 10/10/1995)
Roľnícke družstvo sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 8.2.1991 na základe zák.č. 162/90 Zb. Stary spis: Dr 607 Člen družstva ručí za stratu svojim členským podielom alebo vkladom.
  (from: 11/26/1975 until: 10/09/1995)
Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 15.1.1993 a zmeny stanov družstva schválenej členskou schôdzou dňa 15.1.1993 v súlade so zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 607
  (from: 03/29/1993 until: 10/09/1995)
Date of updating data in databases:  07/12/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person