Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16006/T

Business name: 
FARMA JATOV, spol. s r.o.
  (from: 02/10/2009)
Registered seat: 
Horný Jatov 877
Trnovec nad Váhom 925 71
  (from: 02/10/2009)
Identification number (IČO): 
31 387 608
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
01/26/1995
  (from: 04/01/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/1996)
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 04/01/1996)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 04/01/1996)
výroba a predaj poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 04/02/1996)
výroba a predaj kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá
  (from: 04/02/1996)
ubytovacie služby v turistických ubytovniach
  (from: 04/02/1996)
výkon práva poľovníctva
  (from: 10/01/2004)
služby v poľovníctve
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/10/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/10/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/10/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/10/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/10/2009)
administratívne služby
  (from: 02/10/2009)
skladovanie
  (from: 02/10/2009)
prevádzkovanie verejných skladov
  (from: 02/10/2009)
Partners: 
FARMA MAJCICHOV, a.s. IČO: 36 228 095
50
Majcichov 919 22
Slovak Republic
  (from: 10/09/2015)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 05/18/2022)
FARMA MAJCICHOV, a.s.
Amount of investment: 5 809 EUR Paid up: 5 809 EUR
Lien: Záložné právo: Na základe Zmluvy č. 000018G/CORP/2020 o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.3.2020 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka FARMA MAJCICHOV, a.s., IČO: 36 228 095, so sídlom Majcichov 50, 919 22 Majcichov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10069/T v spoločnosti FARMA JATOV, spol. s r.o., IČO: 31 387 608, so sídlom Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16006/T v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 64948242, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 000018G/CORP/2020 zo dňa 20.03.2020. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 08/09/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/28/1998)
Ing. Petr Kromíchal
Osík 291
Osík 569 67
Česká republika
From: 05/30/2023
  (from: 06/02/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 08/03/2022)
Capital: 
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 02/10/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.1.1995 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.8.1995, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.9.1995. Stary spis: S.r.o. 5934
  (from: 04/01/1996)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.1996. Stary spis: S.r.o. 5934
  (from: 04/02/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.7.1997. Dodatok zo dňa 4.7.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/28/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 6.8.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/25/2000)
Na základe zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 15.04.2008 uzavretej podľa § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení bola na spoločnosť PREREAL s.r.o., so sídlom Družstevná 449, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 44 043 180, zapísanú v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21545/T, prevedená časť podniku "Poľovníctvo" predstavujúca samostatné účtovné stredisko č. 55. Ku dňu 15.04.2008 prechádza na spoločnosť PREREAL s.r.o. všetok majetok prevádzanej časti podniku, vrátane práv, záväzkov i neznámych, ako aj záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.
  (from: 04/24/2008)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 29.12.2010, uzavretej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou k 01.01.2011 prevedená na spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s., so sídlom 919 22 Majcichov, č. 50, IČO: 36 228 095, časť podniku „Prevádzka č. 2 - Ostatné“ tvoriaca samostatné účtovné stredisko.
  (from: 02/03/2011)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person