Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10379/R

Business name: 
TS Aluminium, a. s.
  (from: 01/24/2008 until: 05/23/2023)
Registered seat: 
Jilemnického 918
Nitrianske Pravno - Vyšehradné 972 13
  (from: 12/02/2005 until: 05/23/2023)
Identification number (IČO): 
36 318 680
  (from: 05/29/2001)
Date of entry: 
05/29/2001
  (from: 05/29/2001)
Date of deletion: 
05/23/2023
  (from: 05/23/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 05/23/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/29/2001)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 05/18/2013 until: 05/22/2023)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vykonal výmaz spoločnosti TS Aluminium, a. s., IČO 36 318 680, so sídlom Jilemnického 918, 972 13 Nitrianske Pravno, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10379/R z obchodného registra.
  (from: 05/24/2023)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person