Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  657/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo CEJKOV
  (from: 01/01/1991 until: 10/18/2004)
Registered seat: 
Cejkov 076 05
  (from: 05/30/1994 until: 10/18/2004)
Cejkov
  (from: 01/01/1991 until: 05/29/1994)
Identification number (IČO): 
00 206 091
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
10/19/2004
  (from: 10/19/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/19/2004)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a potravinárska výroba
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
jpráce a služby pre člneov druťžstsva
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
veľkoobchodná činnosť s vlastnou produkciou
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
nátery oceľových konštrukcií
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
údržbárske práce na strojnotechnologickom zariadení
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
stavebno-montážne práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
elektroúdržbárske a montážne práce
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
výroba kozmetických prípravkov
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
výroba odevných doplnkov
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
pestovanie, ťažba a predaj dreva z družstevného majetku
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
nákup a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
textilného tovaru
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
obuvi
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
stavebného materiálu
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Emília Baňasová - člen
225
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Ing. Ján Barilla - predseda
Sládkovičova 7
Trebišov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Ing. Ján Barilla - predseda družstva
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
Júlia Bodnárová - člen
311
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 04/10/1997)
Ing. Jozef Ciganpál - člen
17
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Ing. Jozef Ciganpál - člen
17
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Ing. Jozef Ciganpál - podpredseda
17
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Ladislav Hudák ml. - člen
385
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Mikuláš Huľva - člen
288
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Imrich Kiraľvarga - člen
314
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Imrich Kiraľvarga - člen
314
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Mikuláš Kiraľvarga - člen
188
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Terézia Kiraľvargová - člen
188
Cejkov
  (from: 04/11/1997 until: 10/18/2004)
Ladislav Kočiš - člen
178
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Ladislav Kočiš - člen
178
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 04/10/1997)
Katarína Kolesárová - člen
58
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Katarína Kolesárová - člen
58
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Marián Minda - člen
313
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 01/03/1996)
Marián Minda - člen
313
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Alexander Pastor - člen
409
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Alexander Pastor - člen
409
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Mária Sabová - predseda
308
Cejkov
  (from: 05/30/1994 until: 01/03/1996)
Mária Sabová - predseda
308
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 04/10/1997)
Jozef Šanta - člen
13
Cejkov
  (from: 04/07/1993 until: 05/29/1994)
Jozef Šanta - člen
53
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Ing. Stanislav Šanta - podpredseda
396
Cejkov
  (from: 01/04/1996 until: 04/10/1997)
Ing. Stanislav Šanta - predseda
396
Cejkov
  (from: 04/11/1997 until: 10/18/2004)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/1991 until: 04/06/1993)
Registered capital: 
504 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo CEJKOV Sídlo: Cejkov IČO: 00 206 091 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu je výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 259/97-59 zo dňa 15.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.1.2002 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Poľnohospodárske družstvo CEJKOV, so sídlom v Cejkove, IČO: 00 206 091 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na náhradu trov konania a zbavil JUDr. Jozefa Širotníka, komerčného právnika so sídlom v Trebišove, M.R.Štefánika 206, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/19/2004)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 30.7.1990 rozdelením JRD Ondava Cejkov na základe zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo sa riadi stanovami prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi.
  (from: 01/01/1991 until: 10/18/2004)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 29.12.1992 a zmeny stanov schválených na členskej schôdzi dňa 29.12.1992 podľa zák.č. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/07/1993 until: 10/18/2004)
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 11.3.1995.
  (from: 01/04/1996 until: 10/18/2004)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 14.3.1997.
  (from: 04/11/1997 until: 10/18/2004)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 259/97-13 zo dňa 15.6.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Poľnohospodárske družstvo CEJKOV, so sídlom v Cejkove, IČO: 00 206 091 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Jozef Širotník, komerčný právnik, so sídlom v Trebišove, M.R. Štefánika 206. Uznesením Krajského súdu v Košiciach 1K 259/97-59 zo dňa 15.11.2001 bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo CEJKOV a JUDr. Jozef Širotník, M.R.Štefánika 206, Trebišov, komerčný právnik, zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 07/12/1999 until: 10/18/2004)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Širotník
M.R. Štefánika 206
Trebišov
  (from: 07/12/1999 until: 10/18/2004)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person