Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  49/R

Business name: 
Štátny majetok Zemianske Kostoľany, š.p.
  (from: 07/01/1988 until: 11/19/2020)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany 972 43
  (from: 07/01/1988 until: 11/19/2020)
Identification number (IČO): 
00 201 146
  (from: 07/01/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 07/01/1988)
Date of deletion: 
05/02/1997
  (from: 11/12/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/12/2011)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1988)
Objects of the company: 
základná - povinná činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
V súlade so a úlohami štátneho plánu zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdua ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňo-vaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových foriem a spôsobov organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na technické plodiny a v živočíšnejvýrobe na chov HD, ošípaných a hydiny.
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
ostatná hospodárska činnosť:
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
nákladná doprava
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
zemné práce
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
lešenárske práce, maliarstvo a natieračstvo
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
oprava, údržba budov a objektov a pomoc pri výstavbe pre poľnohospodárske a iné socialistické organizácie
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
vykonáva zahranično-obchodnú činnosť mimo komodít, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 07/01/1988 until: 05/16/1993)
zabezpečuje prednostný rozvoj poľnohospodárskej výroby, chráni a využíva všetku pôdu a ostatné výrobné prostriedky a zdroje na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby, pričom jej efektívnosť a intenzitu zvyšuje uplatňovaním vedecko-technických poznatkov a pokrokových foriem a spôsobov organizácie práce a riadenia. V daných podmienkach sa v rastlinnej výrobe popri výrobe obilovín a krmovín zameriava na technické plodiny a v živočíšnej výrobe na chov HD, ošípaných a hydiny
  (from: 05/17/1993 until: 11/08/1995)
oprava motorových vozidiel a poľnohospo- dárskych vozidiel
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
murárstvo
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
maliarske a natieračske práce
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
obchodná činnosť s tov. nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 05/17/1993 until: 11/11/2011)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
oprava motorových vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
murárstvo
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
prípravné práce pre stavbu, zemné práce
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
maliarske a natieračske práce
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
obchodná činnosť s tov. nevyžadujúcim si zvláštne povolenie
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 11/09/1995 until: 11/11/2011)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 07/01/1988 until: 11/11/2011)
Ing. František Fulek - poverený riaditeľ
Mierová 642
Oslany
  (from: 06/18/1996 until: 11/11/2011)
Ing. Ján H a n k o - poverený riaditeľ
Bojnická cesta 43/4
Prievidza
  (from: 07/01/1988 until: 06/17/1996)
Ing. Magdaléna M a r u š k o v á - 1. zást. riaditeľa , ekon. námestníčka
Nedožerského 21/13
Prievidza
  (from: 07/01/1988 until: 06/17/1996)
Ing. Ján M e n d e l - 2. zást. riaditeľa, vedúci strediska obchodnej a poradenskej činnosti ŽV
327
Kamenec pod Vtáčnikom
  (from: 07/01/1988 until: 08/25/1996)
Ing. Magdaléna Marušková - 1. zást. riaditeľa , ekon. námestníčka
Nedožerského 21/13
Prievidza
  (from: 06/18/1996 until: 08/25/1996)
Ing. Magdaléna Marušková - zást. riaditeľa
V. Benedikta 8/13
Prievidza
  (from: 08/26/1996 until: 11/11/2011)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeden zo zástupcov, podľa poradia.
  (from: 07/01/1988 until: 11/11/2011)
Founder: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SR
  (from: 07/01/1988 until: 11/11/2011)
Ordinary capital: 
215 312 Sk
  (from: 07/01/1988 until: 11/11/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/10/2020
  (from: 11/20/2020)
 Liquidators:
JUDr. Andrej Jaroš
Námestie sv. Anny 361/20
Trenčín 911 01
From: 07/10/2020
  (from: 11/20/2020)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 11/20/2020)
Other legal facts: 
Uznesením č.k. 40CbR/26/2020-17 zo dňa 23.6.2020, právoplatné dňa 10.7.2020, bola nariadená dodatočná likvidácia zaniknutého podniku Štátny majetok Zemianske Kostoľany, š.p., IČO 00 201 146, vymazaný z OR dňa 2.5.1997 a zároveň menoval do funkcie likvidátora. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.7.2020.
  (from: 11/20/2020)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 1448/1997-420 zo dňa 13.03.1997 bol Štátny majetok Zemianske Kostoľany, š.p. so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch 972 43, IČO : 00 201 146 podľa § 15 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a príslušných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím prezídia FNM SR číslo 821/1996 zo dňa 20.11.1996 zrušený bez likvidácie dňom 31.03.1997. Všetok majetok, známe i neznáme aktíva a pasíva, okrem práv uvedených v § 16 zákona č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR. Na základe uvedených skutočností a súhlasu správacu dane v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. sa Štátny majetok Zemianske Kostoľany dňom 02.05.1997 z obchodného registra V Y M A Z Á V A.
  (from: 05/02/1997 until: 11/11/2011)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person