Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3602/B

Business name: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  (from: 07/01/2005)
Registered seat: 
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
  (from: 04/01/2016)
Mamateyova 17
Bratislava 850 05
  (from: 07/01/2005 until: 03/31/2016)
Identification number (IČO): 
35 937 874
  (from: 07/01/2005)
Date of entry: 
07/01/2005
  (from: 07/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/2005)
Objects of the company: 
vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  (from: 03/02/2012)
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
prijímanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zdravotná starostlivosť") na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov, návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
vykonávanie analýz predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
vymáhanie pohľadávok na poistnom a pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu
  (from: 07/01/2005 until: 10/21/2005)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti úhradzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok pre poistenca uvedeného v žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 07/01/2005 until: 03/01/2012)
vymáhanie pohľadávok na poistnom, vrátane úrokov z omeškania, pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a pohľadávok vyplývajúcich z prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu na základe právoplatného rozhodnutia úradu
  (from: 10/22/2005 until: 03/01/2012)
vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu
  (from: 10/22/2005 until: 03/01/2012)
sprostredkovanie individuálneho zdravotného poistenia poistencovi v inej poisťovni
  (from: 10/22/2005 until: 03/15/2006)
financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
  (from: 10/22/2005 until: 03/01/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/2005)
Ing. Richard Strapko - predseda a generálny riaditeľ
Kubániho 5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 05/07/2020
  (from: 05/23/2020)
MUDr. Beata Havelková , MPH, MBA - podpredsedníčka
Benediktiho 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/07/2020
  (from: 12/21/2021)
Ing. Ľubomír Kováčik - člen
Tupého 21/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/07/2020
  (from: 05/23/2020)
Ing. Monika Baková - člen
Pezinská 184
Vinosady 902 01
From: 08/07/2006
  (from: 08/25/2006 until: 07/08/2008)
Ing. Monika Baková - člen
Pezinská 184
Vinosady 902 01
From: 08/07/2006 Until: 06/04/2008
  (from: 07/09/2008 until: 07/08/2008)
Ing. Martin Barto , CSc. - člen
Godrova 802/1
Bratislava 811 06
From: 09/11/2010
  (from: 09/30/2010 until: 04/25/2012)
Ing. Martin Barto , CSc. - člen
Godrova 802/1
Bratislava 811 06
From: 09/11/2010 Until: 04/19/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
Ing. Antónia Borovková - člen
Kapicova 4
Bratislava 851 01
From: 04/20/2012
  (from: 04/26/2012 until: 05/23/2016)
Ing. Antónia Borovková - člen
Kapicova 4
Bratislava 851 01
From: 04/20/2012 Until: 05/16/2016
  (from: 05/24/2016 until: 05/23/2016)
Ing. Igor Dorčák - člen
Belehradská 1
Košice 040 13
From: 09/11/2010
  (from: 09/30/2010 until: 12/27/2010)
Ing. Igor Dorčák - člen
Belehradská 1
Košice 040 13
From: 09/11/2010 Until: 12/17/2010
  (from: 12/28/2010 until: 12/27/2010)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 05/17/2016
  (from: 05/24/2016 until: 10/31/2016)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 05/17/2016 Until: 10/06/2016
  (from: 11/01/2016 until: 10/31/2016)
doc. JUDr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 10/07/2016
  (from: 11/01/2016 until: 07/12/2017)
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš , PhD.
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 10/07/2016
  (from: 07/13/2017 until: 02/14/2020)
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš , PhD. - člen
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 10/07/2016
  (from: 02/15/2020 until: 05/22/2020)
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš , PhD. - člen
Hlinicka 28
Slovenský Grob 900 26
From: 10/07/2016 Until: 05/06/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
MUDr. Miroslav Džugan - člen
Radlinského 139
Nižná 027 43
From: 09/11/2010
  (from: 09/30/2010 until: 04/25/2012)
MUDr. Miroslav Džugan - člen
Radlinského 139
Nižná 027 43
From: 09/11/2010 Until: 04/19/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
MUDr. Marian Faktor - predseda
700
Stará Bystrica 023 04
From: 09/11/2010
  (from: 09/30/2010 until: 04/25/2012)
MUDr. Marian Faktor - predseda
700
Stará Bystrica 023 04
From: 09/11/2010 Until: 04/19/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
Ing. Marcel Forai - predseda
Orechová 36
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 04/20/2012
  (from: 04/26/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Marcel Forai , MPH - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
From: 04/20/2012
  (from: 04/30/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Marcel Forai , MPH - predseda
Dvořákovo nábrežie 7529/4E
Bratislava 811 02
From: 04/20/2012 Until: 09/23/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Marcel Forai , MPH. - predseda
Orechová 36
Družstevná pri Hornáde 044 31
From: 04/20/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/29/2015)
MUDr. Beata Havelková , MPH - podpredsedníčka
Benediktiho 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/07/2020
  (from: 05/23/2020 until: 12/20/2021)
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 05
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 09/28/2006)
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 05
From: 07/01/2005 Until: 09/08/2006
  (from: 09/29/2006 until: 09/28/2006)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/05/2018
  (from: 10/18/2018 until: 01/07/2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/05/2018
  (from: 01/08/2019 until: 05/09/2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/05/2018 Until: 04/05/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/15/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/21/2020)
PhDr. Ľubica Hlinková , MPH - predsedníčka a generálna riaditeľka
Ľudovíta Fullu 44
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 04/15/2019 Until: 03/27/2020
  (from: 05/22/2020 until: 05/21/2020)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/17/2016
  (from: 05/24/2016 until: 10/31/2016)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 05/17/2016 Until: 10/06/2016
  (from: 11/01/2016 until: 10/31/2016)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 10/07/2016
  (from: 11/01/2016 until: 09/27/2019)
Ing. Milan Horváth - podpredseda
Miletičova 74
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 10/07/2016 Until: 08/31/2019
  (from: 09/28/2019 until: 09/27/2019)
Ing. Jana Ježíková - členka
Hodálova 8
Bratislava 841 04
From: 09/11/2010
  (from: 09/30/2010 until: 12/27/2010)
Ing. Jana Ježíková - členka
Hodálova 8
Bratislava 841 04
From: 09/11/2010 Until: 12/17/2010
  (from: 12/28/2010 until: 12/27/2010)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Jaseňová 12A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 10/07/2016
  (from: 11/01/2016 until: 10/08/2018)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Jaseňová 12A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 10/07/2016 Until: 09/28/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Ul. 29. augusta 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 05/17/2016
  (from: 05/24/2016 until: 10/31/2016)
Mgr. Miroslav Kočan - predseda
Ul. 29. augusta 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 05/17/2016 Until: 10/06/2016
  (from: 11/01/2016 until: 10/31/2016)
Ing. Anton Kováčik - predseda
Veternicová 3158/16
Bratislava 841 05
From: 09/09/2006
  (from: 09/29/2006 until: 03/11/2008)
Ing. Anton Kováčik - predseda
Veternicová 3158/16
Bratislava 841 05
From: 09/09/2006 Until: 02/29/2008
  (from: 03/12/2008 until: 03/11/2008)
JUDr. Vieroslava Králičková - člen
Agátová 1313/16
Senica 905 01
From: 10/01/2015
  (from: 10/10/2015 until: 05/23/2016)
JUDr. Vieroslava Králičková - člen
Agátová 1313/16
Senica 905 01
From: 10/01/2015 Until: 05/16/2016
  (from: 05/24/2016 until: 05/23/2016)
Ing. Ján Krčula - člen predstavenstva
Severná 18
Banská Bystrica 974 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Ján Krčula - člen predstavenstva
Severná 18
Banská Bystrica 974 01
From: 07/01/2005 Until: 12/19/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Viktor Očkay - člen
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
From: 06/27/2008
  (from: 07/09/2008 until: 09/29/2010)
Ing. Viktor Očkay - člen
Mladoboleslavská 4880/1
Pezinok 902 01
From: 06/27/2008 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 07/12/2017)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
From: 12/13/2016 Until: 06/12/2017
  (from: 07/13/2017 until: 07/12/2017)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
From: 06/13/2017
  (from: 07/13/2017 until: 05/22/2020)
PaedDr. Tibor Papp - člen
Poštová 297
Kravany nad Dunajom 946 36
From: 06/13/2017 Until: 05/06/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
MUDr. Natália Račeková - členka
Palárikova 4
Košice 040 01
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 09/29/2010)
MUDr. Natália Račeková - členka
Palárikova 4
Košice 040 01
From: 01/01/2010 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
MUDr. Eva Sameková - člen predstavenstva
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 07/26/2005)
MUDr. Eva Sameková - člen predstavenstva
Romanova 35
Bratislava 851 02
From: 07/01/2005 Until: 07/06/2005
  (from: 07/27/2005 until: 07/26/2005)
Ing. Martin Senčák - člen
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Martin Senčák - člen
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 01/01/2010 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Lipová 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/06/2005
  (from: 07/27/2005 until: 03/15/2006)
Bjarne Jorgen Slorup - člen
Lipová 13
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/06/2005 Until: 02/14/2006
  (from: 03/16/2006 until: 03/15/2006)
MUDr. Angelika Szalayová - člen
Budatínska 37
Bratislava 851 06
From: 12/20/2005
  (from: 01/28/2006 until: 08/24/2006)
MUDr. Angelika Szalayová - člen
Budatínska 37
Bratislava 851 06
From: 12/20/2005 Until: 08/07/2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Ing. Ján Špaček
Varšavská 6
Košice 040 13
From: 08/07/2006
  (from: 08/25/2006 until: 03/11/2008)
Ing. Ján Špaček
Varšavská 6
Košice 040 13
From: 08/07/2006 Until: 02/29/2008
  (from: 03/12/2008 until: 03/11/2008)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - podpredseda
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/07/2019
  (from: 12/31/2019 until: 05/21/2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - podpredseda
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 11/07/2019 Until: 04/01/2020
  (from: 05/22/2020 until: 05/21/2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/02/2020
  (from: 05/22/2020 until: 05/22/2020)
Ing. Vladimír Turček , PhD. - predseda a generálny riaditeľ
Haburská 16480/49C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/02/2020 Until: 05/06/2020
  (from: 05/23/2020 until: 05/22/2020)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - člen
Strmý vŕšok 51
Bratislava 841 06
From: 04/20/2012
  (from: 04/26/2012 until: 10/09/2015)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - člen
Strmý vŕšok 51
Bratislava 841 06
From: 04/20/2012 Until: 10/01/2015
  (from: 10/10/2015 until: 10/09/2015)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - predseda
Strmý Vŕšok 51
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/01/2015
  (from: 10/10/2015 until: 05/23/2016)
Ing. Miroslav Vaďura , MPH - predseda
Strmý Vŕšok 51
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 10/01/2015 Until: 05/16/2016
  (from: 05/24/2016 until: 05/23/2016)
PharmDr. Martin Višňanský , MBA, PhD. - člen
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
From: 03/01/2008
  (from: 03/12/2008 until: 09/29/2010)
PharmDr. Martin Višňanský , MBA, PhD. - člen
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
From: 03/01/2008 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
JUDr. Zuzana Zvolenská - predsedníčka
Rovníkova 2
Bratislava 821 02
From: 03/01/2008
  (from: 03/12/2008 until: 09/29/2010)
JUDr. Zuzana Zvolenská - predsedníčka
Rovníkova 2
Bratislava 821 02
From: 03/01/2008 Until: 09/10/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
RNDr. Miroslav Žilinek - člen
Halaštava 1470
Gbely 908 45
From: 02/14/2006
  (from: 03/16/2006 until: 08/24/2006)
RNDr. Miroslav Žilinek - člen
Halaštava 1470
Gbely 908 45
From: 02/14/2006 Until: 08/07/2006
  (from: 08/25/2006 until: 08/24/2006)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis. Vo veciach pracovnoprávnych vzťahov je v mene spoločnosti oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 01/08/2019)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 05/24/2016 until: 01/07/2019)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 07/01/2005 until: 05/23/2016)
Capital: 
479 179 966 EUR Paid up: 479 179 966 EUR
  (from: 06/01/2022)
359 179 966 EUR Paid up: 359 179 966 EUR
  (from: 01/22/2021 until: 05/31/2022)
261 179 966 EUR Paid up: 261 179 966 EUR
  (from: 11/24/2020 until: 01/21/2021)
161 179 966 EUR Paid up: 161 179 966 EUR
  (from: 01/01/2010 until: 11/23/2020)
130 824 120 EUR Paid up: 130 824 120 EUR
  (from: 11/25/2009 until: 12/31/2009)
65 724 120 EUR Paid up: 65 724 120 EUR
  (from: 02/26/2009 until: 11/24/2009)
1 980 000 000 Sk Paid up: 1 980 000 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 02/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 198
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 255 000 EUR
  (from: 11/25/2009)
Number of shares: 16
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 659 696 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331 940 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 32
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 23
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 326 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 160 EUR
  (from: 01/01/2010)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 11/24/2020)
Number of shares: 98
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 01/22/2021)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 06/01/2022)
Number of shares: 198
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 000 Sk
  (from: 07/01/2005 until: 02/25/2009)
Stockholder: 
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 837 52
  (from: 06/28/2022)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (from: 07/01/2005 until: 11/24/2009)
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2
Bratislava 837 52
  (from: 11/25/2009 until: 06/27/2022)
Supervisory board: 
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
From: 06/23/2020
  (from: 07/15/2020)
Ing. Katarína Berová
Zamarovská 92/102
Zamarovce 911 05
From: 10/22/2021
  (from: 12/21/2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Mgr. Oskar Dvořák
Panónska cesta 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Martin Smatana , MSc - predseda
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 05/26/2022
  (from: 06/28/2022)
Ing. Eva Andrejčáková
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 04/06/2011)
Ing. Eva Andrejčáková
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 09/19/2007 Until: 03/29/2011
  (from: 04/07/2011 until: 04/06/2011)
Mgr. Anna Antonová
Hlboké 202
Hlboké 906 31
From: 05/25/2006
  (from: 06/30/2006 until: 08/12/2011)
Mgr. Anna Antonová
Hlboké 202
Hlboké 906 31
From: 05/25/2006 Until: 05/25/2011
  (from: 08/13/2011 until: 08/12/2011)
Ing. Ján Báňas
Vajanského 10
Trnava 917 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Ján Báňas
Vajanského 10
Trnava 917 01
From: 07/01/2005 Until: 10/31/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Mgr. Iveta Baráneková
Selyeho 2959/11
Komárno 945 01
From: 07/29/2016
  (from: 10/11/2016 until: 08/20/2021)
Mgr. Iveta Baráneková
Selyeho 2959/11
Komárno 945 01
From: 07/29/2016 Until: 07/29/2021
  (from: 08/21/2021 until: 08/20/2021)
Ing. Eva Bizovská
17. novembra 557/28
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 01/02/2017)
Ing. Eva Bizovská
17. novembra 557/28
Stará Ľubovňa 064 01
From: 05/23/2012 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Ing. Sylvia Bock
Kulačská 9
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 10/18/2006)
Ing. Sylvia Bock
Kulačská 9
Dunajská Streda 929 01
From: 07/01/2005 Until: 09/22/2006
  (from: 10/19/2006 until: 10/18/2006)
JUDr. Tomáš Borec - predseda
Novosvetská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 12/30/2019)
JUDr. Tomáš Borec - predseda
Novosvetská 3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 12/13/2016 Until: 10/31/2019
  (from: 12/31/2019 until: 12/30/2019)
Jozef Cajgovič , CSc.
Sabinovská 26
Prešov 080 01
From: 07/01/2005 Until: 10/27/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Jozef Cajgovič , CSc.
Sabinovská 26
Prešov 080 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Ľubica Farkašová
Sokoľany 30
Sokoľany 044 56
From: 07/01/2009
  (from: 07/17/2009 until: 11/03/2010)
Ing. Ľubica Farkašová
Sokoľany 30
Sokoľany 044 56
From: 07/01/2009 Until: 10/21/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
Ing. Gunther Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
From: 12/18/2010
  (from: 12/28/2010 until: 05/28/2012)
Ing. Gunther Furin
Ďatelinová 2
Bratislava 821 01
From: 12/18/2010 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Ivan Fusko
Saratovská 13
Levice 934 05
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 10/08/2007)
Ing. Ivan Fusko
Saratovská 13
Levice 934 05
From: 07/01/2005 Until: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 10/08/2007)
Ing. Anna Golianová
444
Hrochoť 976 37
From: 01/01/2010
  (from: 01/01/2010 until: 12/27/2010)
Ing. Anna Golianová
444
Hrochoť 976 37
From: 01/01/2010 Until: 12/17/2010
  (from: 12/28/2010 until: 12/27/2010)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
From: 05/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 01/02/2017)
Ing. Mgr. Tibor Gregor
Na Slanci 12818/12
Bratislava 831 52
From: 05/23/2012 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Ing. Katarína Gregorová
Turecká 285
Turecká 976 02
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 09/29/2010)
Ing. Katarína Gregorová
Turecká 285
Turecká 976 02
From: 07/01/2005 Until: 06/30/2010
  (from: 09/30/2010 until: 09/29/2010)
Ing. Iveta Hofierková
Rovinka 460
Rovinka 900 41
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 06/29/2006)
Ing. Iveta Hofierková
Rovinka 460
Rovinka 900 41
From: 07/01/2005 Until: 03/31/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/29/2006)
MUDr. Stanislav Hollý
Karpatské námestie 22
Bratislava 831 06
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 10/08/2007)
MUDr. Stanislav Hollý
Karpatské námestie 22
Bratislava 831 06
From: 07/01/2005 Until: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 10/08/2007)
Ing. Jaroslav Hric
1. mája 909
Hnúšťa 981 01
From: 03/01/2011
  (from: 04/07/2011 until: 05/28/2012)
Ing. Jaroslav Hric
1. mája 909
Hnúšťa 981 01
From: 03/01/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Michaela Chebeňová
387
Hamuliakovo 900 45
From: 12/19/2005
  (from: 01/28/2006 until: 10/08/2007)
Michaela Chebeňová
387
Hamuliakovo 900 45
From: 12/19/2005 Until: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 10/08/2007)
JUDr. Ing. Jana Ježíková - predseda
Hodálova 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/31/2020
  (from: 01/16/2021 until: 03/30/2021)
JUDr. Ing. Jana Ježíková - predseda
Hodálova 468/8
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/31/2020 Until: 03/16/2021
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 02/23/2022)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 12/13/2016 Until: 12/13/2021
  (from: 02/24/2022 until: 02/23/2022)
Ing. Marcel Klimek - člen
Magurská 5A
Bratislava 831 01
From: 01/21/2012
  (from: 03/02/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Marcel Klimek - člen
Magurská 5A
Bratislava 831 01
From: 01/21/2012 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mgr. Lenka Kondášová , MPH
Bernolákova 1022/77
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/15/2020 until: 08/20/2021)
Mgr. Lenka Kondášová , MPH
Bernolákova 1022/77
Vranov nad Topľou 093 01
From: 06/29/2020 Until: 07/31/2021
  (from: 08/21/2021 until: 08/20/2021)
JUDr. Dušan Kopecký
Valachovej 3
Bratislava 841 01
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 07/16/2009)
JUDr. Dušan Kopecký
Valachovej 3
Bratislava 841 01
From: 07/01/2005 Until: 04/30/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
From: 03/01/2011
  (from: 04/07/2011 until: 03/01/2012)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
From: 02/17/2010
  (from: 02/26/2010 until: 12/27/2010)
JUDr. Anna Kráľová
Bartókova 2
Bratislava 811 02
From: 02/17/2010 Until: 12/17/2010
  (from: 12/28/2010 until: 12/27/2010)
JUDr. Anna Kráľová - člen
Bartókova 2
Bratislava 811 02
From: 03/01/2011 Until: 01/20/2012
  (from: 03/02/2012 until: 03/01/2012)
Ing. Adriána Kriššová
Ľubovnianska 8
Bratislava 851 07
From: 06/03/2010
  (from: 07/02/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Adriána Kriššová
Ľubovnianska 8
Bratislava 851 07
From: 06/03/2010 Until: 06/03/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 8
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/15/2018
  (from: 11/09/2018 until: 06/25/2021)
Mgr. Radoslav Krupa
Mila Urbana 8
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/15/2018 Until: 06/15/2021
  (from: 06/26/2021 until: 06/25/2021)
Ing. Zuzana Kucerová
Brnianska 27
Bratislava 811 04
From: 04/22/2015
  (from: 05/13/2015 until: 06/03/2016)
Ing. Zuzana Kucerová
Brnianska 27
Bratislava 811 04
From: 04/22/2015 Until: 05/16/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Pavol Lazúr
Tulipánová 391/28
Košice 044 20
From: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 11/03/2010)
Ing. Pavol Lazúr
Tulipánová 391/28
Košice 044 20
From: 09/19/2007 Until: 10/21/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
Ing. Pavol Lazúr - Predseda dozornej rady
Tulipánová 391/28
Malá Ida 044 20
From: 05/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 01/02/2017)
Ing. Pavol Lazúr - Predseda dozornej rady
Tulipánová 391/28
Malá Ida 044 20
From: 05/23/2012 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 02/17/2010
  (from: 02/26/2010 until: 11/03/2010)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 02/17/2010 Until: 10/21/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 08/20/2021)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 12/13/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 08/21/2021 until: 08/20/2021)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 05/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 01/02/2017)
Mgr. Marián Magdoško
Jahodová 9
Prešov 080 01
From: 05/23/2012 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 08/20/2021)
Ing. Tomáš Malatinský , MBA
Gorazdova 34
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 12/13/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 08/21/2021 until: 08/20/2021)
Ing. Andrea Mészárošová
Pod Sokolom 7
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/29/2011
  (from: 08/13/2011 until: 05/28/2012)
Ing. Andrea Mészárošová
Pod Sokolom 7
Nitrianske Hrnčiarovce 951 01
From: 06/29/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
From: 06/08/2015
  (from: 06/27/2015 until: 07/14/2020)
Mgr. Juraj Pacher
Komenského 967
Senica 905 01
From: 06/08/2015 Until: 06/08/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
JUDr. Ing. František Palko , PhD.
Dlhé diely III 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 08/20/2021)
JUDr. Ing. František Palko , PhD.
Dlhé diely III 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/13/2016 Until: 07/31/2021
  (from: 08/21/2021 until: 08/20/2021)
RNDr. Eva Palková
Družstevná 555
Most pri Bratislave 900 46
From: 07/29/2011
  (from: 11/22/2011 until: 10/10/2016)
RNDr. Eva Palková
Družstevná 555
Most pri Bratislave 900 46
From: 07/29/2011 Until: 07/29/2016
  (from: 10/11/2016 until: 10/10/2016)
Ing. Ján Porvazník
Kalinovská 12
Košice 040 22
From: 07/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 10/08/2007)
Ing. Ján Porvazník
Kalinovská 12
Košice 040 22
From: 07/01/2005 Until: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 10/08/2007)
PharmDr. Rastislav Pullmann
Mirka Nešpora 2176/3
Malacky 901 01
From: 01/24/2013
  (from: 02/15/2013 until: 01/02/2017)
PharmDr. Rastislav Pullmann
Mirka Nešpora 2176/3
Malacky 901 01
From: 01/24/2013 Until: 12/12/2016
  (from: 01/03/2017 until: 01/02/2017)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 07/16/2009)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 09/19/2007 Until: 05/18/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 05/23/2012
  (from: 05/29/2012 until: 03/11/2015)
Ing. Martin Senčák
Vrakunská cesta 2
Bratislava 821 02
From: 05/23/2012 Until: 02/12/2015
  (from: 03/12/2015 until: 03/11/2015)
Ing. Anna Slamková
Gazdovská 928/10
Prievidza 971 01
From: 07/29/2016
  (from: 10/11/2016 until: 05/21/2020)
Ing. Anna Slamková
Gazdovská 928/10
Prievidza 971 01
From: 07/29/2016 Until: 03/23/2020
  (from: 05/22/2020 until: 05/21/2020)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 11/08/2018)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 12/13/2016 Until: 08/02/2018
  (from: 11/09/2018 until: 11/08/2018)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 06/16/2021
  (from: 07/02/2021 until: 03/07/2022)
Martin Smatana , MSc
J. Kráľa 35
Púchov 020 01
From: 06/16/2021 Until: 02/14/2022
  (from: 03/08/2022 until: 03/07/2022)
Ing. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
From: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 07/16/2009)
JUDr. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
From: 09/19/2007
  (from: 07/17/2009 until: 11/03/2010)
JUDr. Taťana Spišiaková
Karadžičova 6
Bratislava 821 08
From: 09/19/2007 Until: 10/21/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
František Sudzina
Rosná 2
Košice 040 01
From: 12/19/2005
  (from: 01/28/2006 until: 10/08/2007)
František Sudzina
Rosná 2
Košice 040 01
From: 12/19/2005 Until: 09/19/2007
  (from: 10/09/2007 until: 10/08/2007)
Ing. František Sudzina
Rosná 1515/2
Košice 040 01
From: 12/18/2010
  (from: 12/28/2010 until: 05/28/2012)
Ing. František Sudzina
Rosná 1515/2
Košice 040 01
From: 12/18/2010 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Gabriel Šípoš , MPhil
Palárikova 11
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 12/13/2016
  (from: 01/03/2017 until: 02/23/2022)
Gabriel Šípoš , MPhil
Palárikova 11
Košice - mestská časť Juh 040 01
From: 12/13/2016 Until: 12/13/2021
  (from: 02/24/2022 until: 02/23/2022)
Mgr. Alexander Škrinár
Obchodná 24
Bratislava 811 06
From: 03/29/2011
  (from: 04/07/2011 until: 05/28/2012)
Mgr. Alexander Škrinár
Obchodná 24
Bratislava 811 06
From: 03/29/2011 Until: 05/22/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Martina Verešová - predseda
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/16/2021
  (from: 07/02/2021 until: 03/07/2022)
Ing. Martina Verešová - predseda
Zuzany Chalupovej 8A
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 06/16/2021 Until: 02/14/2022
  (from: 03/08/2022 until: 03/07/2022)
Ing. Stanislav Zátorský
Macharova 3
Bratislava 851 01
From: 02/17/2010
  (from: 02/26/2010 until: 11/03/2010)
Ing. Stanislav Zátorský
Macharova 3
Bratislava 851 01
From: 02/17/2010 Until: 10/21/2010
  (from: 11/04/2010 until: 11/03/2010)
Ing. Imrich Zsolnai
Hrnčiarska 12
Humenné 066 01
From: 07/22/2011
  (from: 11/22/2011 until: 10/10/2016)
Ing. Imrich Zsolnai
Hrnčiarska 12
Humenné 066 01
From: 07/22/2011 Until: 07/22/2016
  (from: 10/11/2016 until: 10/10/2016)
Ing. Marcel Klimek
Magurská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/15/2022
  (from: 03/08/2022 until: 06/27/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.03.2005 spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 76/2005, NZ 12289/2005, NCRIs 12160/2005 v zmysle ust. § 68 a nasl. zák. č. 581/2004 Z.z. a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov transformáciou Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
  (from: 07/01/2005)
Notárska zápisnica N 168/2005, Nz 31751/2005, NCRls 31280/2005 napísaná dňa 08.07.2005 notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. MUDr. Eva Sameková - funkcia člena predstavenstva od 01.07.2005 do 06.07.2005.
  (from: 07/27/2005)
Notárska zápisnica N 367/2005, Nz 2908/2006, NCRls 2875/2006 zo dňa 26.1.2006 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 19.12.2005, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/28/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 80/2006, Nz 8129/206, NCRIs 8089/2006 zo dňa 14.2.2006. Bjarne Jorgen Slorup, člen predstavenstva do 14.2.2006.
  (from: 03/16/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 362/2006, Nz 24809/2006, NCRIs 24767/2006 konaného dňa 12.6.2006.
  (from: 06/30/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.9.2006.
  (from: 09/29/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (from: 10/09/2007)
Záznam z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.02.2008.
  (from: 03/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 5.6.2008 a 26.6.2008.
  (from: 07/09/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2009.
  (from: 07/17/2009)
Notárska zápisnica N 130/2009, Nz 38491/2009 zo dňa 02.11.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
  (from: 11/25/2009)
V súlade s ustanovením § 86e a 86f zákona č. 533/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola spoločnosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3602/B, zlúčená so spoločnosťou Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3591/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 01.01.2010. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO : 35 937 874, je právnym nástupcom spoločnosti Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Ondavská 3, 820 05 Bratislava, IČO : 35 936 835, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2010)
Notárska zápisnica N 43/2010, Nz 5895/2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.2.2010.
  (from: 02/26/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2010.
  (from: 07/02/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2010.
  (from: 09/30/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 347/2010, NZ 38892/2010, NCRls 39507/2010 zo dňa 21.10.2010.
  (from: 11/04/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2010, Nz 57491/2010, NCRls 58146/2010 zo dňa 17.12.2010.
  (from: 12/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.03.2011
  (from: 04/07/2011)
Notárska zápisnica N 56/2011, Nz 11802/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.04.2011
  (from: 04/07/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia/notárska zápisnica N 269/2011 Nz 27222/2011 zo dňa 25.07.2011.
  (from: 08/13/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2011.
  (from: 11/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2012.
  (from: 03/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2012 .
  (from: 03/02/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.04.2012.
  (from: 04/26/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 220/2012, Nz 18466/2012 spísaná dňa 24.05.2012.
  (from: 05/29/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.02.2015.
  (from: 03/12/2015)
Notárska zápisnica N 643/2015, Nz 13555/2015, NCRls 13865/2015 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2015.
  (from: 05/13/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1560/2015, Nz 32762/2015, NCRls 33529/2015 zo dňa 23.09.2015. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2015.
  (from: 10/10/2015)
Notárska zápisnica č. N 493/2016, Nz 8515/2016, NCRls 8801/2016 zo dňa 10.03.2016.
  (from: 04/01/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05. 2016.
  (from: 06/04/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Ondavská 3
Bratislava 820 05
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person