Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5530/S

Business name: 
EKORA s.r.o.
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Registered seat: 
Jilemnického 92/36
Revúca 050 01
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Identification number (IČO): 
36 031 747
  (from: 07/15/1998)
Date of entry: 
07/15/1998
  (from: 07/15/1998)
Person dissolved from: 
31. 10. 2001
  (from: 10/31/2001)
Date of deletion: 
10/31/2001
  (from: 10/31/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1998)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
zabezpečovanie inžinierskej činnosti /zabezpečenie podkladov a povolení pre realizáciu stavieb/
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
činnosť stavebného dozoru pre * pozemné stavby * vodohospodárske stavby
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
projektovanie stavieb * vodohospodárske stavby - zdravotno - hospodárske stavby, skládky odpadov
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
projektovanie stavieb * inžinierske konštrukcie a mosty - inžinierske konštrukcie * statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
vykonávanie pozemných, vodohospodárskych, ekologických, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
čistenie nádrží a kotlov
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
výroba zariadení a ich doplnkov pre separovaný zber odpadov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: * prevázdkovanie skládky odpadov * zber odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu * separovaný zber odpadov, odvoz a spracovanie odpadu * prevádzka separovaného zberu odpadov a ich zneškodňovanie * prevádzka triediacich recyklačných a odpad odstraňujúcich zariadení pre zne- škodňovanie odpadu /skládky, kompostárne, spaľovne/ a zariadení na ochranu životného prostredia * zneškodňovanie stavebného odpadu * zneškodňovanie tuhých a kvapalných zvláštnych a nebezpečných odpadov
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Partners: 
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
A-3500, Dr.Franz Wilhelm Strasse 1
Krems an der Donau
  (from: 08/15/2000 until: 10/30/2001)
MESTO Revúca IČO: 00 328 693
námestie Slobody 13
Revúca
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
A-3500, Dr.Franz Wilhelm Strasse 1
Krems an der Donau
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
KOVOPROJEKT ES spol. s r.o. IČO: 30 775 591
Ružová dolina 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. IČO: 31 560 750
Jilemnického 22
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
A-3500, Dr.Franz Wilhelm Strasse 1
Krems an der Donau
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
KOVOPROJEKT ES spol. s r.o. IČO: 30 775 591
Ružová dolina 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s. IČO: 31 560 750
Jilemnického 22
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
Contribution of each member: 
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 360 000 Sk Paid up: 240 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
MESTO Revúca
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
KOVOPROJEKT ES spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 06/10/1999)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
KOVOPROJEKT ES spol. s r.o.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/11/1999 until: 08/14/2000)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 540 000 Sk Paid up: 540 000 Sk
  (from: 08/15/2000 until: 10/30/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Július Čižmárik
Okružná 20/4
Revúca
  (from: 07/15/1998 until: 07/20/1999)
Doc. Ing. Ladislav Serbák
Ľ.Podjavorinskej 749/1
Revúca
  (from: 07/21/1999 until: 10/30/2001)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Strazing
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Kollárova 10
Spišská Nová Ves
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Capital: 
600 000 Sk
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
Other legal facts: 
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2001 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia spoločnosti EKORA, s.r.o. so sídlom Revúca, Jilemnického 92/36 so spoločnosťou VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY, spol. s r.o. so sídlom Revúca, Šafárikova 333, IČO: 31 671 721 s tým, že táto spoločnosť preberá majetok, práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti EKORA, s.r.o. Revúca, Jilemnické ho 92/36 v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obch. zák. Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť EKORA, s.r.o. so sídlom Revúca, Jilemnického 92/36 z obchodného registra ku dňu 31.10.2001 v y m a z á v a .
  (from: 10/31/2001)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.6.1998 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/15/1998 until: 10/30/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.9.1998 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1999 until: 10/30/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.5.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 08/15/2000 until: 10/30/2001)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person