Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  59/R

Business name: 
OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
  (from: 12/21/2006 until: 10/05/2020)
Registered seat: 
Veľkomoravská 9
Trenčín 911 05
  (from: 08/27/2001 until: 10/05/2020)
Identification number (IČO): 
00 153 273
  (from: 02/21/1992)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 02/21/1992)
Date of deletion: 
10/06/2020
  (from: 10/06/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/06/2020)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/21/1992)
Capital: 
696 145 000 Sk Paid up: 696 145 000 Sk
  (from: 04/23/2003 until: 10/05/2020)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/11/2002
  (from: 10/06/2020)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/07/2020
  (from: 10/06/2020)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 7K/75/2002-1669 zo dňa 29.05.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti OZETA odevné závody a. s. Trenčín v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273 po splnení konečného rozvrhu výťažku a odvolal správcu JUDr. Katarínu Ryšánkovú so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, značka správcu S468 z funkcie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 07.07.2020. Obchodná spoločnosť OZETA odevné závody a. s. Trenčín v konkurze so sídlom Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín, IČO 00 153 273 sa v y m a z á v a v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 10/06/2020)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person