Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  118/R

Business name: 
Slovakotex, a.s. v konkurze
  (from: 10/21/2004 until: 03/23/2018)
Registered seat: 
Jilemnického 2
Trenčín 911 40
  (from: 03/22/1996 until: 03/23/2018)
Identification number (IČO): 
00 597 767
  (from: 05/03/1991)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 05/03/1991)
Date of deletion: 
03/24/2018
  (from: 03/24/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/24/2018)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/03/1991)
Capital: 
1 652 061,343653 EUR
  (from: 06/22/2017 until: 03/23/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/14/2004
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 71/02 zo dňa 14.9.2004 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Slovakotex, a.s., Jilemnického 2, Trenčín, IČO 00 597 767. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tibor Csémi, so sídlom AK Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
  (from: 03/24/2018)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 09/30/2017
  (from: 03/24/2018)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 3K/71/2002-404 zo dňa 25.8.2017 zrušil konkurz na majetok úpadcu Slovakotex, a.s. v konkurze so sídlom Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, IČO 00 597 767 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu a zbavil správcu Prvý správcovský dom, k.s. funkcie správcu konkurznej podstaty. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.9.2017 Obchodná spoločnosť Slovakotex, a.s. v konkurze so sídlom Jilemnického 2, 911 40 Trenčín, IČO 00 597 767 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
  (from: 03/24/2018)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person