Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  235/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Skanska SK a.s.
  (from: 04/01/2010)
Registered seat: 
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 611 788
  (from: 08/03/1994)
Date of entry: 
08/03/1994
  (from: 08/03/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/03/1994)
Objects of the company: 
výstavba, rekonštrukcia a oprava tunelov a štôlní všetkého druhu
  (from: 08/03/1994)
budovanie ostatných podzemných objektov rôzneho účelu
  (from: 08/03/1994)
dodávky stavebných objektov, prác, rekonštrukcií a opráv
  (from: 08/03/1994)
predprojektová, projektová a inžinierska činnosť
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre uhoľné bane
  (from: 08/03/1994)
dodávka bansko-stavebných objektov, prác, rekonštrukcií, opráv pre rudné a nerudné bane
  (from: 08/03/1994)
výroba, vývoj, montáž, opravy zariadení súvisiacich so základnou činnosťou
  (from: 08/03/1994)
dodávka a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 08/03/1994)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/20/1994)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/20/1994)
ubytovacie služby vo vlastných zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1994)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a dopravy
  (from: 12/20/1994)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/20/1994)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/20/1994)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 12/20/1994)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (from: 12/20/1994)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/20/1994)
zámočníctvo
  (from: 12/20/1994)
kovoobrábanie
  (from: 12/20/1994)
výroba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok dodávateľským spôsobom pre kotly 3. a 4. triedy a ostatné tlakové nádoby
  (from: 12/20/1994)
montáž a opravy stabilných tlakových nádob
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie revízií a skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 12/20/1994)
konštruovanie, výroba, montáž, oprava, rekonštrukcia a revízia vyhradených zdvíhacích zariadení v rozsahu vydaných oprávnení
  (from: 12/20/1994)
marketing a podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/20/1994)
prekládka a skladovanie nákladov
  (from: 12/20/1994)
činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa § 3 písm. d/ a e/ zák.č. 51/88 Zb.
  (from: 12/20/1994)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 12/20/1994)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 12/20/1994)
geologické práce
  (from: 12/20/1994)
banská činnosť
  (from: 12/20/1994)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 11/03/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 11/03/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 11/03/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 11/03/1997)
reklamná činnosť
  (from: 05/28/2003)
uschovávanie písomností nearchívnej povahy
  (from: 05/28/2003)
výroba stavebných hmôt a dielcov
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/04/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/04/2005)
zabezpečenie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2005)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/04/2005)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 05/04/2005)
vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
  (from: 04/17/2007)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (from: 04/01/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 04/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť vo výstavbe
  (from: 04/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/01/2010)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/01/2010)
správa počítačových sietí
  (from: 04/01/2010)
zemné a výkopové práce a kladenie potrubí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2010)
požičiavanie malej mechanizácie, mobilných kontajnerov, lešenia, mobilného oplotenia a mobilných WC
  (from: 04/01/2010)
staviteľ
  (from: 04/01/2010)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/01/2010)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 04/01/2010)
testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/01/2010)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/01/2010)
nákladná cestná motorová doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/01/2010)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 04/01/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/01/2010)
technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
výroba, dodávky, montáž, servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
  (from: 04/01/2010)
inžinierska činnosť v strojárstve a v stavebníctve
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 04/01/2010)
inštalácie - montáž chladiarenských zariadení a jeho opráv - servisu
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba zariadení ústredného kúrenia /nízkotlakového/ do obytných a iných objektov
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení, oprava a údržba bez zvárania /len pre skupinu Bg2/ tlakových zariadení v rozsahu: tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 04/01/2010)
projektovanie stavieb /technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, zdravotechnika - plyn
  (from: 04/01/2010)
skladovanie
  (from: 04/01/2010)
baliace činnosti
  (from: 04/01/2010)
prenájom motorových vozidiel, dopravných prostriedkov a zariadení, strojov, prístrojov a zariadení klimatizačnej, chladiarenskej techniky, vzduchotechniky, strojov, prístrojov a zariadení meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov
  (from: 04/01/2010)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/01/2010)
maliarske a natieračské práce
  (from: 04/01/2010)
klampiarstvo
  (from: 04/01/2010)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/01/2010)
výroba jednoduchých kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 04/01/2010)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1000V; bleskozvody
  (from: 04/01/2010)
výroba a montáž oceľových konštrukcií a ich povrchová úprava - maľovanie, lakovanie
  (from: 04/01/2010)
zváračské práce
  (from: 04/01/2010)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/2010)
organizačné, technické a ekonomické poradenstvo
  (from: 04/01/2010)
montáž a servis stabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/01/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 04/01/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: a žeriavy a zdvíhadlá technické zariadenia zdvíhacie skupina B: a žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000kg b žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000kg vrátane c zdvíhacie ústrojenstvo vozíkov a nakladačov f vrátky i zariadenie na zavesenie, uchopenie bremena
  (from: 04/01/2010)
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 04/01/2010)
O - oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny A na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa g3/ acetylénovody h/ spotrebu plynov spaľovaní, s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní - technické zariadenia plynové skupina B na: f/ znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1/ rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane h1/ spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 04/01/2010)
montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených technických zariadeniach: I. vyhradené tlakové zariadenia v rozsahu: kotly a tlakové nádoby skupiny A a B II. vyhradené plynové zariadenia v rozsahu: plnenie tlakových nádob na plyny /v rozsahu § 2 písm. a), b), c), d), e), f), g)/
  (from: 04/01/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/2003)
Ing. Michal Reiter - člen predstavenstva
Mošnerova 1232/17
Olomouc 779 00
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Miroslav Potoč - podpredseda predstavenstva
Aténska 11
Košice 040 13
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Martin Tišliar - podpredseda predstavenstva
Š. Furdeka 4998/30
Martin 036 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Peter Witkovský - člen predstavenstva
Savinova 785/7
Nitrianske Pravno - Solka 972 13
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Rastislav Pauliny - člen predstavenstva
Bullova 25
Bratislava 841 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Peter Pitoňák - člen predstavenstva
Južná 12
Pečovská Nová Ves 082 56
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Vladimír Kotrík - člen predstavenstva
Pod vinicou 53
Kanianka 972 17
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. arch. Radek Pšenička - člen predstavenstva
Havlíčkova 46
Košice 040 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Róbert Šándor - člen predstavenstva
Kurská 7
Košice 040 22
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Martin Müller - člen predstavenstva
Generála Svobodu 5252/114
Martin 036 01
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva s tým, že podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis osoby orávnené konať v mene spoločnosti, pričom pri ich podpisoch musí byť uvedená ich funkcia v predstavenstve a ich plné meno a priezvisko. Predstavenstvo má právo poveriť konaním a podpisovaním za spoločnosť aj zamestnancov spoločnosti, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na základe poverenia a ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie, za ktorú podpisujú.
  (from: 04/01/2010)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 08/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 2000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 830 EUR
  (from: 01/22/2009)
Stockholder: 
Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
Praha 4, Chodov 149 00
ČR
  (from: 01/21/2010)
Supervisory board: 
Milan Páleš
519
Opatovce nad Nitrou 972 02
From: 08/25/2003
  (from: 04/27/2004)
Ing. Dan Ťok
Novobohdalecká 1484/18
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Ing. Patrik Choleva
Františka Krause 855
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.7.1994 podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo § 172 a prijatím stanov, pričom spoločnosť je nástupcom Banské stavby Internacionál s.r.o. Prievidza. Stary spis: Sa 663
  (from: 08/03/1994)
Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo dňa 13.12.1996 dodatok č.1 k stanovám.
  (from: 02/19/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 124/97, NZ 117/97 zo dňa 26.09.1997/ rozhodlo o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 11/07/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 148/97, NZ 143/97 zo dňa 14.11.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 200/98, NZ 185/98/ zo dňa 26.10.1998 rozhodlo o zmene stanov a.s. a zvýšení základného imania.
  (from: 12/15/1998)
Zápisnica z konania volieb členov dozornej rady z radov zamestnancov 01. 04. 1999. Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady z radov zamestnancov zo dňa 09. 06. 1999. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11. 06. 1999 rozhodlo o zmene členstva v dozornej rade.
  (from: 12/23/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.1999 rozhodlo o zmenách v predstavenstve. Zosúladenie zápisu podľa z.č. 127/1999 Z.z. a platných stanov a.s.
  (from: 03/20/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 11.5.2001 schválilo zmenu členov dozornej rady a.s.
  (from: 06/04/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.11.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 249/2001, NZ 249/2001 zo dňa 16.11.2001 v znení opravy notárskou zápisnicou N 67/2002, NZ 66/2002 zo dňa 15.03.2002).
  (from: 05/28/2003)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 8.11.2001 vzalo na vedomie oznámenie Ing. Jaroslava Kapustu o odstúpení z funkcie generálneho riaditeľa ku dňu 31.12.2001.
  (from: 07/07/2003)
Voľby členov dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnené v dňoch 12.5.2003-23.5.2003. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.6.2003 schválilo zmeny stanov, oboznámilo vzdanie sa funkcie členov predstavenstva, dozornej rady, zvolilo nových členov dozornej rady. Dozorná rada dňa 24.6.2003 zvolila predsedu dozornej rady, členov predstavenstva, predsedu a podpredsedu predstavenstva.
  (from: 12/10/2003)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Skanska DSS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 05/31/2006)
Skanska PS a.s.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Reality SK, s.r.o.
Nám. SNP 18
Bratislava 811 02
  (from: 04/01/2010)
Skanska Slovensko s.r.o.
Krajná 29
Bratislava 821 04
  (from: 04/01/2010)
Skanska Technológie a.s.
Alejová 2
Košice 040 11
  (from: 04/01/2010)
STAMART MARTIN, s.r.o.
Robotnícka 1 A
Martin 036 01
  (from: 04/01/2010)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person