Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3641/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
GovCo, a.s.
  (from: 07/16/2005)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice 919 31
  (from: 04/14/2006)
Identification number (IČO): 
35 946 024
  (from: 07/16/2005)
Date of entry: 
07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/16/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
reklamná, propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/16/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 07/16/2005)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 07/16/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/16/2005)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 07/16/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/16/2005)
elektronenergetika v rozsahu podnikania: výroba elektriny
  (from: 04/14/2006)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu predmetu podnikania: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 28 MW; z toho jadrového palivo 28 MW a rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 20 MW
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce (ďalej len "RÚ RAO"), časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane ich prepravy, predprevádzkovej bezpečnostnej správy a technologického predpisu T-089 pre jadrové zariadenie RÚ RAO, časť 1. a 2. dvojrad úložných boxov
  (from: 04/14/2006)
vyraďovanie jadrového zariadenia JE A-1 z prevádzky - I. etapa a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE A-1 v rozsahu podľa plánu nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z vyraďovania pre jadrové zariadenie JE A-1
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia Medziskladu vyhoretého paliva (ďalej len "MSVP") v Jaslovských Bohuniciach a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení MSVP vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení MSVP vrátane jeho prepravy a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadeni MSVP
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia - Technológie pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (ďalej len "TSÚ RAO") v rozsahu nasledujúcich technologických celkov: Bohunické spracovateľské centrum obj. 808, Bitúmenačná linka PS-44 v obj. 809, Bitúmenačná linka PS-100 a čistiaca stanica aktívnych odpadných vôd v obj. 809, Čistiaca stanica aktívnych vôd v obj. 41 s nádržami 5/11, 5/12, 5/21, 5/22, 5/31, 5/32 a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení v TSÚ RAO v rozsahu podľa Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrové zariadenia TSÚ RAO
  (from: 04/14/2006)
prevádzka jadrového zariadenia 1. a 2. blok jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len "JE V- 1") a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 v rozsahu podľa plánu nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v jadrovom zariadení JE V-1 vrátane ich prepravy a nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v rozsahu podľa plánu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom v jadrovom zariadení JE V-1 a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení JE V-1
  (from: 04/14/2006)
vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu: používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, preprava zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy
  (from: 04/14/2006)
činnosť dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany - vykonávanie služby osobnej dozimetrie: A) monitorovanie osobných dávok z externého gama a beta žiarenia s použitím osobných filmových dozimetrov, B) monitorovanie osobných dávok z externého gama žiarenia pre účely operatívnej dozimetrie s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov a elektronických osobných dozimetrov, C) monitorovanie osobných dávok z externého neutrónového žiarenia s použitím termoluminiscenčných osobných dozimetrov, D) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia metódou celotelového merania, E) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia 131 I v štítnej žľaze, F) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia tríciom metódou monitorovania trícia v moči, G) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom Pu meraním aktivity plutónia v exkrementoch, H) monitorovanie osobných dávok z vnútorného ožiarenia rádioizotopom 90 Sr meraním aktivity stroncia v moči
  (from: 04/14/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/16/2005)
Ing. Martin Slezák - člen
159
Boleráz 919 08
From: 07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
Ing. Stanislav Reguli - predseda
Kolískova 10
Bratislava 841 05
From: 01/03/2006
  (from: 01/24/2006)
Ing. Vladimír Rigász - podpredseda
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 02/22/2006
  (from: 03/10/2006)
Ing. Ladislav Lörinc - člen
Východná 40
Levice 934 01
From: 02/22/2006
  (from: 03/24/2006)
Ing. Miloš Pajtina - člen
L. Novomeského 6/2666
Trenčín 911 08
From: 02/22/2006
  (from: 03/10/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden vždy musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/10/2006)
Capital: 
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 07/16/2005)
Shares: 
Number of shares: 60
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/16/2005)
Stockholder: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
Bratislava 827 15
  (from: 03/10/2006)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Haring
nám. Hrdinov 2
Bratislava 831 06
From: 07/16/2005
  (from: 07/16/2005)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Hroboňova 3
Bratislava 811 04
From: 01/03/2006
  (from: 01/24/2006)
Ing. Ján Olexa
Budapeštianska 2
Košice 040 13
From: 02/22/2006
  (from: 03/10/2006)
Ing. Jozef Tomek
Botanická 27
Trnava 917 08
From: 02/22/2006
  (from: 03/10/2006)
Ing. Viktor Ravasz
Svetlá 10
Bratislava 811 02
From: 02/22/2006
  (from: 03/10/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou zo dňa 06.07.2005 vo forme notárskej zápisnice č. N 44/2005, Nz 31230/2005, Nz 30762/2005 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.01.2006.
  (from: 01/24/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 8.2.2006, ktorým sa začína konanie o výmaz z obchodného registra v časti akcionár: Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava a o zápis do obchodného registra v časti akcionár: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava.
  (from: 03/10/2006)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person