Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  295/R

Business name: 
Kúpele Nimnica, a.s.
  (from: 10/31/1995)
Registered seat: 
Nimnica 020 71
  (from: 10/31/1995)
Identification number (IČO): 
31 638 708
  (from: 10/31/1995)
Date of entry: 
11/01/1995
  (from: 10/31/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/1995)
Objects of the company: 
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyzistria, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekársky mi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 10/31/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty občanom SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 10/31/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 10/31/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. dopĺňajú poskytovanú liečebnú starostlivosť, ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod.
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných a liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické a hygienické parametre
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia tých zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 10/31/1995)
zabezpečovať udržiavenie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (from: 10/31/1995)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/31/1995)
nákup a predaj surovín
  (from: 10/31/1995)
práčovňa
  (from: 10/31/1995)
záhradnícke služby
  (from: 10/31/1995)
bufet - lahôdky
  (from: 10/31/1995)
kaviareň
  (from: 10/31/1995)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/26/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach
  (from: 09/24/2002)
reštauračné stravovanie
  (from: 09/24/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom ich zariadenia
  (from: 09/24/2002)
prevádzkovanie odstavných plôch
  (from: 09/24/2002)
poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností
  (from: 09/24/2002)
reklamná činnosť
  (from: 03/25/2004)
poskytovanie ambulantnej a ústavnej kúpeľnej starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou tuzemským pacientom a pacientom zo zahraničia v súlade s indikačným zoznamom pre kúpeľnú starostlivosť
  (from: 08/16/2007)
poskytovanie komplexnej kúpeľnej liečby v súlade s platnými predpismi
  (from: 08/16/2007)
organizovanie voľného času detí a seniorov
  (from: 07/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2001)
PhDr. František Halmeš - predseda
Dedovec 1081/107
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Mgr. Martin Pavlík - podpredseda
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Ing. Miloš Michalec - podpredseda
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
From: 09/04/2018
  (from: 10/30/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú prejavom vôle predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva vždy spoločne s iným členom predstavenstva.
  (from: 04/30/2001)
Capital: 
3 593 905,61013 EUR
  (from: 03/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 108270
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená podľa článku V. stanov spoločnosti.
  (from: 03/28/2009)
Supervisory board: 
PharmDr. Silvia Pavlíková
Dedovec 1043/69
Považská Bystrica 017 01
From: 06/10/2010
  (from: 04/02/2021)
Mgr. Alena Michalcová , PhD.
Dedovec 1051/77
Považská Bystrica 017 01
From: 05/13/2013
  (from: 11/01/2014)
Jarmila Lešková
209
Dohňany 020 51
From: 05/25/2018
  (from: 07/10/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.07.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 946
  (from: 10/31/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 946
  (from: 10/01/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 134/97, NZ 133/97 zo dňa 20.05.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 10/01/1997)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 193/98 zo dňa 01.06.1998 - doplnenie členov dozornej rady.
  (from: 06/29/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 23.8.1999 (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99) rozhodlo o zmene stanov a.s. Dozorná rada a.s.na zasadnutí dňa 23.8.1999 rozhodla o zmene v orgánoch a.s.
  (from: 09/13/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 9.3.2000 (notárska zápisnica N 82/2000, Nz 79/2000) rozhodlo o zmene stanov a.s. - ( Dodatok č. 4 k stanovám a.s.) a o zmenách v orgánoch a.s.
  (from: 05/09/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 320/99, Nz 313/99 zo dňa 23.8.1999) schválilo zmenu stanov, dodatok č. 5.
  (from: 01/26/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 7/2001, NZ 8/2001 zo dňa 16.1.2001) schválilo zmenu stanov a.s.
  (from: 04/30/2001)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 14.6.2001 dozorná rada zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Františka Marthausa, ukončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Jána Štrbáňa z dôvodu úmrtia dňa 10.6.2001 a zvolila nových členov predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 18.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda.
  (from: 07/16/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 25.4.2002 (notárska zápisnica N 93/2002, Nz 93/2002 zo dňa 2.5.2002).
  (from: 09/24/2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 06.06.2003 zvolila člena predstavenstva po doručení žiadosti MUDr. Janky Lényiovej o uvoľnenie z predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 17.06.2003 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 09/09/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.10.2003 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 278/2003, NZ 102616/2003 zo dňa 7.11.2003) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmenách v dozornej rade a.s. Dozorná rada na zasadnutí dňa 30.10.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a.s.
  (from: 03/25/2004)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Neptún Nimnica, a.s.
101
Nimnica 020 71
  (from: 02/08/2006)
Date of updating data in databases:  11/28/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person