Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  315/R

Business name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
  (from: 01/26/2001)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza
  (from: 05/20/1996)
Identification number (IČO): 
36 002 887
  (from: 05/20/1996)
Date of entry: 
05/20/1996
  (from: 05/20/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/20/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/20/1996)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 09/29/2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 09/29/2004)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 03/22/2005)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 03/22/2005)
dodávky elektriny
  (from: 08/22/2013)
montáž, údržba, opravy určených technických zariadení elektických
  (from: 07/02/2014)
vykonávanie inžinierskych dopravných stavieb pre koľajovú dopravu
  (from: 07/02/2014)
prenájom železničných vozňov
  (from: 07/02/2014)
sukutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/24/2016)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/28/2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 12/22/2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/22/2022)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/22/2022)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 12/22/2022)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 12/22/2022)
Oprava odevov
  (from: 12/22/2022)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 12/22/2022)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/22/2022)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 12/22/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/22/2022)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/22/2022)
Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (from: 12/22/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1996)
Dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Stanislav Gurský - Vice-chairman of the Board of Directors
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Petra Sládečková - Member of the Board of Directors
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok voči tretím osobám v celom rozsahu predstavenstvo a to buď všetci členovia predstavenstva, alebo spoločne dvaja členovia, z ktorých jeden je predseda, resp. v neprítomnosti predsedu podpredseda.
  (from: 05/20/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz.,a.s.), AGRO GTV, o.z.
  (from: 05/24/2022)
Registered seat: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (from: 05/24/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 1.1.2022
  (from: 05/24/2022)
Scope of business activity: 
prieskum trhu
  (from: 05/24/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/24/2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/24/2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/24/2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (from: 05/24/2022)
 
 
Capital: 
91 134 EUR Paid up: 91 134 EUR
  (from: 02/13/2009)
Shares: 
Number of shares: 13725
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6,64 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií je možný len medzi zamestnancami spoločnosti so súhlasom predstavenstva.
  (from: 02/13/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Milan Minárik
Chalúpkova 1645/5
Nováky 972 71
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Ing. Martina Wiesnerová
J. Murgaša 701/22
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 08/28/2021)
Mária Bartolenová
Za besedou 24/2
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 07/08/2021
  (from: 08/28/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.3.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ upísaním akcií a prijatím stanov. Stary spis: Sa 1055
  (from: 05/20/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 19/97, NZ 19/97 zo dňa 08.03.1997) rozhodlo o zmene srqanov a.s. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/97, NZ 44/97 zo dňa 26.04.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s. a zakladateľskej listiny.
  (from: 08/04/1997)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 87/98, NZ 94/98 zo dňa 29.04.1998/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 06/19/1998)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 18.06.1999 (notárska zápisnica N 110/99, Nz 106/99 zo dňa 18.06.1999).
  (from: 11/23/1999)
Mimoriadnym valným zhromaždením bola schválená zmena stanov v časti II, článok 6, odstavec 1 a v časti III, článok 8, odstavec 8 /notárska zápisnica N 213/99, Nz 204/99 zo dňa 20.12.1999/.
  (from: 07/19/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.2000 (notárska zápisnica N 88/2000, Nz 87/2000 zo dňa 23.6.2000)
  (from: 01/26/2001)
Valné zhromaždenie konané dňa 23.6.2000 rozhodlo o znížení základného imania zo sumy 3.716.000,- Sk na sumu 2.945.000,- Sk, t.j. o 771.000,- Sk.
  (from: 05/30/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2001 schválilo zmenu stanov a.s. (úplné znenie stanov a.s. zo dňa 30.3.2001) a zmenu člena predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 08/22/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 schválilo zmenu stanov a.s. a zmenu člena dozornej rady a.s. (notárska zápisnica N 217/2001, NZ 217/2001 zo dňa 20.7.2001).
  (from: 12/17/2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov, obmedzenie prevoditeľnosti akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva schválená riadnym valným zhromaždením konaným dňa 19.7.2002 (notárska zápisnica N 323/02, Nz 321/02 zo dňa 19.7.2002).
  (from: 09/24/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.8.2003 (notárska zápisnica N 253/03, NZ 73132/03 zo dňa 21.8.2003) odvolalo člena predstavenstva.
  (from: 10/30/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, uzavretá medzi HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť ( v skratke HBz.,a.s.), IČO 36 002 887 a Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622, uzavretá dňa 28.05.2019
  (from: 07/01/2019)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person