Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  318/R

Business name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
  (from: 07/06/1998)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 06/23/2000)
Identification number (IČO): 
36 005 622
  (from: 07/01/1996)
Date of entry: 
07/01/1996
  (from: 07/01/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1996)
Objects of the company: 
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (from: 06/23/2000)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (from: 06/23/2000)
banské záchranárske práce
  (from: 06/23/2000)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (from: 06/23/2000)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (from: 06/23/2000)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (from: 06/23/2000)
opravy požiarnej techniky
  (from: 06/23/2000)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/23/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/23/2000)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/23/2000)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (from: 06/23/2000)
zámočníctvo
  (from: 06/23/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/23/2000)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (from: 06/23/2000)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 06/23/2000)
stolárstvo
  (from: 06/23/2000)
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 06/23/2000)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (from: 06/23/2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 06/23/2000)
reklamné činnosti
  (from: 06/23/2000)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 06/23/2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/23/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/23/2000)
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/23/2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2000)
masérske služby
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie sauny
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie bazéna
  (from: 06/23/2000)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/23/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 06/23/2000)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/23/2000)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 06/23/2000)
hotely s možnosťou stravovania
  (from: 06/23/2000)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (from: 06/23/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 10/28/2003)
výkon trhacích prác
  (from: 10/28/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/15/2004)
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
  (from: 08/15/2004)
technik a špecialista požiarnej ochrany
  (from: 08/15/2004)
výkon bezpečnostno-technickej služby
  (from: 08/15/2004)
výstavníctvo
  (from: 01/22/2005)
fyzikálno-chemické skúšky uhlia
  (from: 09/05/2006)
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
  (from: 09/05/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/27/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 07/27/2007)
správa nehnuteľností
  (from: 07/30/2010)
administratívne služby
  (from: 07/30/2010)
správa registratúry
  (from: 07/30/2010)
manažérska činnosť
  (from: 07/30/2010)
skladovanie
  (from: 07/30/2010)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 07/30/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/30/2010)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/30/2010)
výroba drevoštiepky
  (from: 07/30/2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (from: 07/30/2010)
obsluha technologických zariadení
  (from: 07/30/2010)
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
  (from: 07/30/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 07/26/2012)
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
  (from: 07/26/2012)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/26/2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
  (from: 07/26/2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/26/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )
  (from: 07/26/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/26/2012)
nedeštruktívna defektoskopia
  (from: 07/26/2012)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu
  (from: 08/01/2013)
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 08/01/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/01/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 08/01/2013)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/01/2013)
počítačové služby
  (from: 08/01/2013)
distribúcia elektriny
  (from: 08/01/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/28/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/28/2014)
verejné obstarávanie
  (from: 06/28/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/28/2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/28/2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (from: 06/30/2015)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/30/2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 06/30/2015)
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia,
  (from: 10/23/2015)
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
  (from: 10/23/2015)
montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné
  (from: 06/27/2017)
výroba tlakových zariadení
  (from: 06/26/2019)
výroba technických zadriadení zdvíhacích
  (from: 06/26/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/26/2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 06/26/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 08/08/2019)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 10/26/2019)
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
  (from: 10/26/2019)
prieskum trhu
  (from: 07/03/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/03/2020)
spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
  (from: 07/03/2020)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby
  (from: 07/03/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1997)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Stanislav Gurský - Vice-chairman of the Board of Directors
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Petra Sládečková - Member of the Board of Directors
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Peter Pipíška - Member of the Board of Directors
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/21/1997)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 06/30/2015)
Registered seat: 
Priemyselná 3/66
Prievidza 971 01
  (from: 06/30/2015)
Head: 
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
From: 1.3.2005
  (from: 06/30/2015)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 06/17/2021)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 06/17/2021)
Head: 
Ing. Ján Gašparovič
Mateja Bela 964/4
Nováky 972 21
From: 1.6.2021
  (from: 06/17/2021)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 06/17/2021)
výroba tlakových zariadení
  (from: 06/17/2021)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 06/17/2021)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/17/2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 06/17/2021)
Zváranie dráhových vozidiel
  (from: 06/17/2021)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (from: 06/17/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 06/17/2021)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.
  (from: 08/03/2021)
Registered seat: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 08/03/2021)
Head: 
Petra Uhríková
704
Beckov 916 38
From: 1.7.2021
  (from: 08/03/2021)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 08/03/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/03/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/03/2021)
spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich
  (from: 08/03/2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja
  (from: 08/03/2021)
akvakultúra
  (from: 08/03/2021)
 
 
Capital: 
30 955 434,77 EUR Paid up: 30 955 434,77 EUR
  (from: 11/15/2022)
Shares: 
Number of shares: 3002467
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10,31 EUR
  (from: 11/15/2022)
Stockholder: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 11/15/2022)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
From: 07/08/2021
  (from: 09/10/2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081
  (from: 07/01/1996)
Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
  (from: 07/19/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1081
  (from: 09/17/1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/21/1997)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/06/1998)
Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
  (from: 07/09/1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 06/23/2000)
Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/22/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
  (from: 09/21/2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
  (from: 09/13/2002)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.
  (from: 02/27/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
  (from: 10/28/2003)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
  (from: 04/29/2004)
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.
  (from: 01/29/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/21/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRO GTV, s. r. o.
ul. Lehotská 50
Nováky 971 72
  (from: 07/03/2020)
AGRO RYBIA FARMA, s. r. o.
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 07/03/2020)
AGRO SEKTOR, s.r.o.
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 03/25/2023)
Baňa Čáry, a.s.
Čáry 303
Čáry 908 43
  (from: 10/21/2016)
EVTOS, s.r.o.
Matice slovenskej 10/335-1
Prievidza 971 01
  (from: 03/25/2023)
SINA, s.r.o.
Repiská-chata Kožiar
Demänovská dolina 031 01
  (from: 02/17/2023)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person