Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  318/R

Business name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
  (from: 07/06/1998)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
  (from: 07/01/1996 until: 07/05/1998)
Registered seat: 
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 06/23/2000)
Matice Slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
Identification number (IČO): 
36 005 622
  (from: 07/01/1996)
Date of entry: 
07/01/1996
  (from: 07/01/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1996)
Objects of the company: 
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s oprávnením Obvodného banského úradu Prievidza č. 1110/96 zo dňa 18.7.1996
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (from: 06/23/2000)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (from: 06/23/2000)
banské záchranárske práce
  (from: 06/23/2000)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (from: 06/23/2000)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (from: 06/23/2000)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (from: 06/23/2000)
opravy požiarnej techniky
  (from: 06/23/2000)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/23/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/23/2000)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/23/2000)
merania a rozbory nemajúce charakter úradného merania
  (from: 06/23/2000)
zámočníctvo
  (from: 06/23/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/23/2000)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (from: 06/23/2000)
výroba piliarska a impregnácia dreva
  (from: 06/23/2000)
stolárstvo
  (from: 06/23/2000)
ubytovanie v chate bez možnosti stravovania do triedy ***
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 06/23/2000)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (from: 06/23/2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 06/23/2000)
reklamné činnosti
  (from: 06/23/2000)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 06/23/2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 06/23/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 06/23/2000)
nákup a predaj uhlia a ďalších surovín a výrobkov pre vlastnú podnikateľskú činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/23/2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/23/2000)
masérske služby
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie sauny
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie bazéna
  (from: 06/23/2000)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/23/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 06/23/2000)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/23/2000)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 06/23/2000)
hotely s možnosťou stravovania
  (from: 06/23/2000)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (from: 06/23/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 10/28/2003)
výkon trhacích prác
  (from: 10/28/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/15/2004)
výroba, montáž plastových okien, dverí a doplnkov
  (from: 08/15/2004)
technik a špecialista požiarnej ochrany
  (from: 08/15/2004)
výkon bezpečnostno-technickej služby
  (from: 08/15/2004)
výstavníctvo
  (from: 01/22/2005)
fyzikálno-chemické skúšky uhlia
  (from: 09/05/2006)
odber vzoriek a fyzikálno-chemické skúšky odpadových vôd
  (from: 09/05/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/27/2007)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 07/27/2007)
správa nehnuteľností
  (from: 07/30/2010)
administratívne služby
  (from: 07/30/2010)
správa registratúry
  (from: 07/30/2010)
manažérska činnosť
  (from: 07/30/2010)
skladovanie
  (from: 07/30/2010)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 07/30/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/30/2010)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/30/2010)
výroba drevoštiepky
  (from: 07/30/2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja (pestovanie rýchlorastúcich drevín a pestovanie zeleniny)
  (from: 07/30/2010)
obsluha technologických zariadení
  (from: 07/30/2010)
manipulácia s nakládkou a vykládkou uhlia
  (from: 07/30/2010)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 07/26/2012)
prevádzkovanie verejných vodovodov a prevádzkovanie verejných kanalizácií
  (from: 07/26/2012)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/26/2012)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce: - zamestnancov a vedúcich - elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky - zamestnancov pracujúcich vo výškach
  (from: 07/26/2012)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/26/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( okrem nebezpečných odpadov )
  (from: 07/26/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 07/26/2012)
nedeštruktívna defektoskopia
  (from: 07/26/2012)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a hydrogeologického priekumu
  (from: 08/01/2013)
vykonávanie laboratórnych prác a technických prác (vrtné práce, podzemné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim) pre geologický výskum a geologický prieskum
  (from: 08/01/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/01/2013)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 08/01/2013)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/01/2013)
počítačové služby
  (from: 08/01/2013)
distribúcia elektriny
  (from: 08/01/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/28/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/28/2014)
verejné obstarávanie
  (from: 06/28/2014)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/28/2014)
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/28/2014)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredie a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
  (from: 06/30/2015)
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 06/30/2015)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 06/30/2015)
revízie a skúšky pre určené technické zariadenia zdvíhacie v rozsahu: - žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami, - žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo výložníkom, -zdvíhaky s motoriským pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel, - žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové, -zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom alebo ich kombinácia,
  (from: 10/23/2015)
vykonávanie údržby, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - tlakové nádoby dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov (K6) - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel (K7)
  (from: 10/23/2015)
montáž, opravy, údržba, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia dopravné
  (from: 06/27/2017)
výroba tlakových zariadení
  (from: 06/26/2019)
výroba technických zadriadení zdvíhacích
  (from: 06/26/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/26/2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 06/26/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 08/08/2019)
zváranie dráhových vozidiel
  (from: 10/26/2019)
montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel, - K8 - tlakové nádoby stabilné, - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt, - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8, a 9 podľa predpisov predpisu RID.
  (from: 10/26/2019)
prieskum trhu
  (from: 07/03/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/03/2020)
spracvanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďalších výrobkov
  (from: 07/03/2020)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby
  (from: 07/03/2020)
všeobecná ambulancia pre dospelých
  (from: 09/10/2021 until: 06/27/2023)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  (from: 06/30/2015 until: 09/09/2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 07/27/2011 until: 11/14/2022)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 07/27/2007 until: 07/31/2013)
ochrana majetku a výkon strážnej služby podľa § 3 písm. c) ods.1 v rozsahu § 3 písm. a) bod 3,4,5,7,8 zák. č. 379/1997 Z.z.
  (from: 06/23/2000 until: 08/14/2004)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 07/30/2010 until: 06/26/2017)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 08/26/2005 until: 06/27/2014)
medzinárodná cestná preprava tovaru
  (from: 08/26/2005 until: 06/27/2014)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2015)
medzinárodná preprava cestujúcich autobusmi
  (from: 08/26/2005 until: 06/27/2014)
zmenárenská činnosť - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (from: 08/26/2005 until: 06/26/2017)
geologické oprávnenie
  (from: 09/05/2006 until: 07/31/2013)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
  (from: 09/05/2006 until: 07/25/2012)
dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 09/05/2006 until: 07/31/2013)
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
  (from: 01/22/2005 until: 07/02/2020)
rádiodiagnostika
  (from: 01/22/2005 until: 09/09/2021)
organizačné, účtovné, ekonomické poradenstvo
  (from: 08/15/2004 until: 06/27/2014)
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2007)
živočíšna výroba
  (from: 06/23/2000 until: 09/04/2006)
ovocinárska a zeleninárska výroba
  (from: 06/23/2000 until: 09/04/2006)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 06/23/2000 until: 07/16/2008)
všeobecné lekárstvo
  (from: 06/23/2000 until: 09/09/2021)
stanica lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
  (from: 06/23/2000 until: 09/09/2021)
prevádzkovanie pneuservisu
  (from: 01/22/2001 until: 07/26/2007)
nákup a predaj pneumatík
  (from: 01/22/2001 until: 07/26/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 01/22/2001 until: 07/25/2012)
dopravná zdravotná služba
  (from: 09/21/2001 until: 10/27/2003)
stomatológia
  (from: 09/13/2002 until: 07/16/2008)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 06/29/2015)
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, horolezecká technika
  (from: 06/23/2000 until: 09/04/2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce - odborná spôsobilosť elektrotechnikov
  (from: 06/23/2000 until: 09/04/2006)
skúšky kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností uhlia a fyzikálno-chemických parametrov pracovného a životného prostredia
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
organizovanie kontraktačno-predajných a propagačných trhov
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
nepravidelná cestná preprava osôb
  (from: 06/23/2000 until: 08/25/2005)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
sklenárske práce
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
natieračské práce
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných koľajových vozidiel
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
vykonávanie periodických kontról vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
verejné stravovanie
  (from: 06/23/2000 until: 07/25/2012)
reštauračné stravovanie
  (from: 06/23/2000 until: 07/25/2012)
zmenárenská činnosť
  (from: 06/23/2000 until: 08/25/2005)
nepravidelná cestná nákladná doprava tovaru
  (from: 06/23/2000 until: 08/25/2005)
prevádzkovanie dráh a dopravy na dráhe
  (from: 06/23/2000 until: 07/16/2008)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
zber, úprava a predaj odpadu
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
preprava nebezpečných odpadov
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu mimo VTZ
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/25/2012)
výroba elektrických zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
leasing vlastných výrobkov
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
kontrola emisií výfukových plynov
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1435 mm
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1435 mm
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
zváračská škola
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
sušenie dreva
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 06/23/2000 until: 08/14/2004)
opravy kontajnerov ISO
  (from: 06/23/2000 until: 10/27/2003)
galvanizácia kovov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 06/23/2000 until: 07/25/2012)
čistenie odpadových vôd
  (from: 06/23/2000 until: 07/25/2012)
vykonávanie rekultivačných prác a terénnych úprav v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 06/23/2000 until: 06/25/2018)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/23/2000 until: 07/26/2007)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 06/23/2000 until: 07/31/2013)
banská činnosť a s ňou súvisiaca v súlade s povolením Obvodného banského úradu Prievidza č. 232/93 zo dňa 04.02.1993
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
hotel bez možnosti stravovania do triedy **
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
hotel s možnosťou stravovania do triedy **
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
závodné stravovanie
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
bufet
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
cestná verejná doprava tovaru /nákladná taxislužba/
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
železničná doprava, prevádzkovanie železníc okrem celoštát.
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
staviteľstvo - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
organizácia vzdelávacích podujatí
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
opravy požiarnej techniky
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
revízie elektrických zariadení triedy C
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
banské záchranárske práce
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
údržba a oprava kanc. a počítač. strojov a zar. na sprac. dát
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
spracovanie dát, poradenstvo a súvisiace činnosti
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
kovoobrábanie
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba stavebných a banských strojov a zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
zámočníctvo
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
stolárstvo
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
galvanizácia kovov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba produktov z betónu a cementu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
demolácie a zemné práce
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
maloobchod s kancelárskou a výpočtovou technikou
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prenájom kanc. strojoa a zariad. vr. elektron. zar. na sprac. údajov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
reklamné činnosti
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
rozmnožovanie písomností, iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
pestovanie hlivy ustricovitej
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
chata bez možnosti stravovania do triedy***
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
veľkoobchod s pevnými palivami
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
zahranično-obchodná činnosť - predaj vlastnej produkcie
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
merania a rozbory nemjúce charkter úradného merania
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
leasing vlastných výrobkov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
sušenie dreva
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
geologické práce - mimo dobývací priestor
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
zber, úprava a predaj odpadu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
verejné stravovanie - reštaurácie, bary, kaviarne, občerstvenie
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
ubytovanie v slobodárni
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
ochrana majetku a výkon strážnej služby
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
preprava a likvidácia nebezpečných odpadov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie skládok uhlia
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
masérske služby
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie sauny
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
čistenie odpadových vôd
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
pranie a oprava pracovných odevov a rovného prádla
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
sklenárske práce
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vyhľadávanie a oprava porúch na elektrických vedeniach
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vykonávanie napäťových skúšok elektrických zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
oprava lokomotív, vozňov a traťových mechanizmov o rozchode 1 435 mm
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
oprava a údržba železničného zvršku a železničného spodku o rozchode 1 435 mm
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
kontrola emisných výfukových plynov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba, predaj a oprava strojových zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
opravy kontajnerov ISO
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
natieračské práce
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
zváračská škola
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
poradenstvo v oblasti zvárania kovov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vykonávanie rekvalifikačných kurzov
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
oprava, údržba a revízie záchranárskej techniky
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
údržba, servis, opravy a revízne prehliadky techniky priemyselného lezectva
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výkon prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vykonávanie lektorskej činnosti inštruktora horolezeckej techniky
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
zmenárenská činnosť
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vykonávanie rekultivačných zemných prác a terénnych úprav - v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie bazénu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení železničných kolajových vozidiel
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba, montáž a rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
vykonávanie periodických kontrol vozidiel so zážihovými a benzínovými motormi
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
výroba tesniacich prvkov rotačným obrábaním
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
tepelné zušľachťovanie kovov (žíhanie, popúšťanie, cementovanie, kalenie)
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkoteplotných vykurovacích systémov
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
výroba elektrických zariadení
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
požičiavanie športových potrieb a pomôcok v rozsahu voľných živností
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie biliardových stolov
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/15/1998 until: 06/22/2000)
fyzikálno-chemická úprava a spracovanie nebezpečných odpadov
  (from: 02/15/1999 until: 06/22/2000)
preprava nebezpečných odpadov
  (from: 02/15/1999 until: 06/22/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1997)
Managing board
  (from: 07/01/1996 until: 03/20/1997)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Stanislav Gurský - Vice-chairman of the Board of Directors
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Petra Sládečková - Member of the Board of Directors
Martinengova 4880/28
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Peter Pipíška - Member of the Board of Directors
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Peter Čičmanec - člen
Záborského 14
Prievidza
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 08/14/2004)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 06/14/2016)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001
  (from: 07/27/2007 until: 07/26/2011)
Dr.h.c. Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Dr.h.c.,Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 09/09/2021)
Dr.h.c.,Ing. Peter Čičmanec , PhD. - predseda predstavenstva
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Peter Čičmanec - predseda, generálny riaditeľ
Záborského 14
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2007)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza
  (from: 09/21/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 08/14/2004)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 09/04/2006)
Ing. Peter Fábik - člen
Včelárska 30
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001 Until: 06/27/2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Juraj Görner - člen
Dullova 48
Martin
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Stanislav Gurský - člen
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 07/06/1998 until: 09/12/2002)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza
From: 08/27/2002
  (from: 09/13/2002 until: 08/14/2004)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 08/27/2002
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 08/27/2002 Until: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 06/14/2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Stanislav Gurský - podpredseda predstavenstva
Šoltésovej 5/1
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Jozef Huljak - člen
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 07/06/1998 until: 09/20/2001)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Anton Ondrejkovič - člen
Mierové nám. 21/4
Handlová
  (from: 07/06/1998 until: 06/22/2000)
Ing. Vladimír Pipíška - podpredseda
Kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
Until: 10/19/2001
  (from: 07/06/1998 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Pipíška - člen predstavenstva
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019
  (from: 06/26/2019 until: 09/09/2021)
Ing. Peter Pipíška - člen predstavenstva
D. Kubíka 338/9
Prievidza 971 01
From: 05/28/2019 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany
From: 08/01/2002
  (from: 09/13/2002 until: 10/27/2003)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany
From: 08/01/2002
  (from: 10/28/2003 until: 08/14/2004)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
From: 08/01/2002
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2011)
Ing. Daniel Rexa - člen
Kukučínova 24/12
Nedožery-Brezany 972 12
From: 08/01/2002 Until: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 06/14/2016)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/25/2019)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 05/18/2016 Until: 05/28/2019
  (from: 06/26/2019 until: 06/25/2019)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
  (from: 07/06/1998 until: 09/12/2002)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 10/27/2003)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 06/26/2001
  (from: 10/28/2003 until: 08/14/2004)
Ing. Peter Skalický - člen
Remata 16
Handlová
From: 06/26/2001 Until: 07/07/2004
  (from: 08/15/2004 until: 08/14/2004)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 06/27/2012
  (from: 07/26/2012 until: 06/14/2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 06/27/2012 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Petra Sládečková - člen predstavenstva
Martinengova 4880/28
Bratislava Staré Mesto 811 02
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Jozef Tonhauser - člen
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (from: 06/23/2000 until: 09/12/2002)
Ing. Pavol Weiss - člen
Športová 29
Prievidza
  (from: 07/01/1996 until: 07/18/1996)
Ing. Pavol Weiss - podpredseda
Športová 29
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 07/05/1998)
Ing. Ivan Wlachovský - člen
Hrobáková 1637/9
Bratislava 5
  (from: 06/23/2000 until: 09/20/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenj dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich je predseda predstavenstva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 03/21/1997)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/01/1996 until: 03/20/1997)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 06/30/2015)
Registered seat: 
Priemyselná 3/66
Prievidza 971 01
  (from: 06/30/2015)
Head: 
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
From: 1.3.2005
  (from: 06/30/2015)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 06/17/2021)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 06/17/2021)
Head: 
Ing. Ján Gašparovič
Mateja Bela 964/4
Nováky 972 21
From: 1.6.2021
  (from: 06/17/2021)
Scope of business activity: 
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 06/17/2021)
výroba tlakových zariadení
  (from: 06/17/2021)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 06/17/2021)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/17/2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 06/17/2021)
Zváranie dráhových vozidiel
  (from: 06/17/2021)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (from: 06/17/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 06/17/2021)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.
  (from: 08/03/2021)
Registered seat: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 08/03/2021)
Head: 
Petra Uhríková
704
Beckov 916 38
From: 1.7.2021
  (from: 08/03/2021)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 08/03/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/03/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/03/2021)
spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich
  (from: 08/03/2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja
  (from: 08/03/2021)
akvakultúra
  (from: 08/03/2021)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z.
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
Registered seat: 
ul. Lehotská 50
Nováky 972 71
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 3.7.2020
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 723/5
Prievidza 971 01
From: 3.7.2020 Until: 1.1.2022
  (from: 01/29/2022 until: 01/28/2022)
Scope of business activity: 
prieskum trhu
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďalšieho predaja
  (from: 07/03/2020 until: 01/28/2022)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO RYBIA FARMA, o.z.
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
Registered seat: 
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
Head: 
Ing. Ivan Beňo
550
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 3.7.2020
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
Ing. Ivan Beňo
550
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 3.7.2020 Until: 1.7.2021
  (from: 08/03/2021 until: 08/02/2021)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
spracovanie rýb, vrátane výroby polotovarov, konzerv, polokonzerv a ďaľších výrobkov z nich
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania, distribúcie a ďaľšieho predaja
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
akvakultúra
  (from: 07/03/2020 until: 08/02/2021)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Head: 
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany 972 21
From: 1.10.2020
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany 972 21
From: 1.10.2020 Until: 1.6.2021
  (from: 06/17/2021 until: 06/16/2021)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
výroba tlakových zariadení
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Zváranie dráhových vozidiel
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 12/31/2020 until: 06/16/2021)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Head: 
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
From: 20.12.2019
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
From: 20.12.2019 Until: 1.10.2020
  (from: 12/31/2020 until: 12/30/2020)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
výroba tlakových zariadení
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Zváranie dráhových vozidiel
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID.
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola
  (from: 02/01/2020 until: 12/30/2020)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
Head: 
Ing. Miroslav Petrovský
354
Slovinky 053 40
From: 20.12.2019
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
výroba tlakových zariadení
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
Zváranie dráhových vozidiel Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola.
  (from: 01/30/2020 until: 01/31/2020)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
Head: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 13.7.2019
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 13.7.2019 Until: 20.12.2019
  (from: 01/30/2020 until: 01/29/2020)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
výroba tlakových zariadení
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
Zváranie dráhových vozidiel Montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení tlakových v rozsahu: - K6 - vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov - K7 - vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel - K8 - tlakové nádoby stabilné - K11 - nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt - K12 - nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 3,4,5,6,8 a 9 podľa predpisu RID. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - zváračská škola.
  (from: 10/26/2019 until: 01/29/2020)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z.
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
Registered seat: 
970/1
Nováky 972 71
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
Head: 
Ing. Daniel Rexa
Kukučínova 24/12
Nedožery - Brezany 972 12
From: 13.7.2019
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
Scope of business activity: 
kovoobrábanie
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
výroba tlakových zariadení
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
výroba technických zariadení zdvíhacích
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
informatívne meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 07/13/2019 until: 10/25/2019)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 07/27/2011 until: 06/29/2015)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 07/27/2011 until: 06/29/2015)
Head: 
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
From: 1.3.2005
  (from: 07/27/2011 until: 06/29/2015)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 09/13/2002 until: 07/26/2011)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 09/13/2002 until: 07/26/2011)
Head: 
Ing. Bohumil Homola
Átriová 5
Prievidza
  (from: 09/13/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Bohumil Homola
Átriová 5
Prievidza 971 01
Until: 28.2.2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Stanislav Paulík
485
Chrenovec - Brusno 972 32
From: 1.3.2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/26/2011)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (from: 09/21/2001 until: 11/12/2009)
Registered seat: 
Nováky 972 71
  (from: 01/27/2007 until: 11/12/2009)
Nováky
  (from: 09/21/2001 until: 01/26/2007)
Head: 
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
  (from: 09/21/2001 until: 09/04/2006)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
Until: 2.6.2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
From: 22.12.2006
  (from: 01/27/2007 until: 11/12/2009)
Ing. Ivan Juris
Gorkého 29/4
Prievidza 971 01
From: 22.12.2006 Until: 31.10.2009
  (from: 11/13/2009 until: 11/12/2009)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Nováky, odštepný závod
  (from: 07/19/1996 until: 01/26/2007)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 07/19/1996 until: 01/26/2007)
Head: 
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 01/26/2007)
Ing. Stanislav Gurský
Šoltésovej 5/1
Prievidza
Until: 31.12.2006
  (from: 01/27/2007 until: 01/26/2007)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
  (from: 09/13/2002 until: 04/28/2004)
Registered seat: 
Handlová
  (from: 09/13/2002 until: 04/28/2004)
Head: 
Ing. Peter Skalický
Remata 16
Handlová
  (from: 09/13/2002 until: 04/28/2004)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod
  (from: 09/13/2002 until: 02/26/2003)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 09/13/2002 until: 02/26/2003)
Head: 
Ing. Ján Mikulec
Partizánska 37/11
Handlová
  (from: 09/13/2002 until: 02/26/2003)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 10/15/1998 until: 09/12/2002)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 10/15/1998 until: 09/12/2002)
Head: 
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice
  (from: 10/15/1998 until: 09/12/2002)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová
  (from: 07/09/1999 until: 09/12/2002)
Registered seat: 
Handlová
  (from: 07/09/1999 until: 09/12/2002)
Head: 
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (from: 07/09/1999 until: 09/12/2002)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Cígeľ, odštepný závod
  (from: 07/19/1996 until: 09/12/2002)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 09/12/2002)
Head: 
Ing. Peter Skalický
Partizánska 37/11
Handlová
  (from: 07/19/1996 until: 09/12/2002)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia odštepný závod
  (from: 07/19/1996 until: 09/20/2001)
Registered seat: 
Nováky
  (from: 07/19/1996 until: 09/20/2001)
Head: 
Ing. Jozef Huljak
Králika 18/8
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 09/20/2001)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod
  (from: 07/19/1996 until: 07/08/1999)
Registered seat: 
Handlová
  (from: 07/19/1996 until: 07/08/1999)
Head: 
Ing. Anton Ondrejkovič
Mierové nám 21/4
Handlová
  (from: 07/19/1996 until: 07/08/1999)
 
 
Name: 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod
  (from: 07/19/1996 until: 10/14/1998)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 07/19/1996 until: 10/14/1998)
Head: 
Ing. Vladimír Pipíška
ul. kpt. Nálpeku 1219
Bojnice
  (from: 07/19/1996 until: 10/14/1998)
 
 
Capital: 
30 955 434,77 EUR Paid up: 30 955 434,77 EUR
  (from: 11/15/2022)
45 967 769,77 EUR Paid up: 45 967 769,77 EUR
  (from: 09/10/2021 until: 11/14/2022)
99 651 879,73 EUR Paid up: 99 651 879,73 EUR
  (from: 02/13/2009 until: 09/09/2021)
3 002 467 000 Sk Paid up: 3 002 467 000 Sk
  (from: 09/13/2002 until: 02/12/2009)
3 002 467 000 Sk
  (from: 07/01/1996 until: 09/12/2002)
Shares: 
Number of shares: 3002467
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10,31 EUR
  (from: 11/15/2022)
Number of shares: 3002467
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 15,31 EUR
  (from: 09/10/2021 until: 11/14/2022)
Number of shares: 3002467
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/22/2016 until: 09/09/2021)
Number of shares: 3002467
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/13/2009 until: 03/21/2016)
Number of shares: 3002467
Druh: na doručiteľa, kmeňové
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/13/2002 until: 02/12/2009)
Number of shares: 3002467
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/23/2000 until: 09/12/2002)
Number of shares: 3002467
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
Stockholder: 
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 11/15/2022)
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.)
Matice slovesnskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 03/22/2016 until: 11/14/2022)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Januščák, predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
From: 07/08/2021
  (from: 09/10/2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
From: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Viktor Bezák
Záhumnie 447
Chynorany
  (from: 06/23/2000 until: 09/12/2002)
Ing. Viktor Bezák
Záhumnie 447
Chynorany
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 10/27/2003)
Ing. Viktor Bezák - člen
Záhumnie 447
Chynorany
From: 06/26/2001
  (from: 10/28/2003 until: 08/14/2004)
Ing. Viktor Bezák - člen
Záhumnie 447
Chynorany
From: 06/26/2001 Until: 07/07/2004
  (from: 08/15/2004 until: 08/14/2004)
Ing. Viktor Bezák.
Záhumnie 447
Chynorany
  (from: 09/17/1996 until: 03/20/1997)
Ing. Ján Bodnár
Dlhá 14/3
Prievidza
  (from: 09/17/1996 until: 03/20/1997)
Ing. Ladislav Csicsay
Makovického 6/4
Prievidza
  (from: 07/01/1996 until: 09/20/2001)
Ing. Eleonóra Ferančíková
460
Diviacka Nová Ves
  (from: 09/21/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Eleonóra Ferančíková
460
Diviacka Nová Ves
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 10/27/2003)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves
From: 06/26/2001
  (from: 10/28/2003 until: 08/14/2004)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 09/04/2006)
Ing. Eleonóra Ferančíková - člen
460
Diviacka Nová Ves 972 24
From: 06/26/2001 Until: 06/27/2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
PhDr. Marta Gregová
Haburská 20
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 03/20/1997)
Mgr. Ing. Ján Hijj
Belinského 2
Bratislava
  (from: 03/21/1997 until: 09/12/2002)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 08/14/2004)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice
  (from: 09/21/2001 until: 09/12/2002)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/31/2013)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/16/2011 Until: 03/29/2013
  (from: 08/01/2013 until: 07/31/2013)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2011)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/26/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/20/2013
  (from: 08/01/2013 until: 06/14/2016)
Ing. Rastislav Januščák - predseda
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 06/20/2013 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Miroslav Kotian
Sama Chalupku 5/621
Bojnice
  (from: 07/01/1996 until: 03/20/1997)
Štefan Malárik
Prievidzská 29/8
Handlová
  (from: 09/17/1996 until: 06/22/2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (from: 03/21/1997 until: 06/22/2000)
PaedDr. Milan Ponický
Tatranská 40
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1996 until: 03/20/1997)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza
  (from: 09/17/1996 until: 09/12/2002)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 10/27/2003)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza
From: 06/26/2001
  (from: 10/28/2003 until: 08/14/2004)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 06/14/2016)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/16/2011 Until: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 12/30/2020)
JUDr. Pavol Rafaj
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 05/18/2016 Until: 11/25/2020
  (from: 12/31/2020 until: 12/30/2020)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 07/26/2011)
JUDr. Pavol Rafaj - člen
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/26/2001 Until: 06/16/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Jozef Škrobák
153
Malinová
  (from: 03/21/1997 until: 09/12/2002)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová
From: 06/26/2001
  (from: 09/13/2002 until: 08/14/2004)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová 972 13
From: 06/26/2001
  (from: 08/15/2004 until: 09/04/2006)
Jozef Škrobák - člen
153
Malinová 972 13
From: 06/26/2001 Until: 06/27/2006
  (from: 09/05/2006 until: 09/04/2006)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
From: 06/14/2006
  (from: 09/05/2006 until: 07/26/2011)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
From: 06/14/2006 Until: 06/10/2011
  (from: 07/27/2011 until: 07/26/2011)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
From: 06/10/2011
  (from: 07/27/2011 until: 06/14/2016)
Jozef Talian
Kukučínova 240/11
Kanianka 972 17
From: 06/10/2011 Until: 05/13/2016
  (from: 06/15/2016 until: 06/14/2016)
Ing. Jozef Tonhauser
Morovnianska cesta 38/7
Handlová
  (from: 07/01/1996 until: 06/22/2000)
Ing. František Verbich
Gorkého 8/12
Prievidza
  (from: 03/21/1997 until: 09/20/2001)
JUDr. Pavol Wiedermann
Tilgnerova 5
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 09/20/2001)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 05/18/2016 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
From: 05/13/2016 Until: 07/08/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ľudovít Michalovič
39
Podhradie 972 42
From: 05/13/2016
  (from: 06/15/2016 until: 09/09/2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
From: 11/25/2020 Until: 07/27/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
JUDr. Jana Mendelová
Energetikov 42/2
Prievidza 971 01
From: 11/25/2020
  (from: 12/31/2020 until: 09/09/2021)
Ing. Rastislav Januščák - predseda dozornej rady
Velvarská 1326/31
Bojnice 972 01
From: 05/18/2016
  (from: 06/15/2016 until: 09/09/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 12.06.1996 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov, v súlade so zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 1081
  (from: 07/01/1996)
Predmet činnosti u odštepných závodov je totožný s predmetom a.s. Hornonitrianske bane Prievidza.
  (from: 07/19/1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.9.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 1081
  (from: 09/17/1996)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 24.01.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/21/1997)
Na riadnom valnom zhromaždení dňa 29.4.l998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/06/1998)
Personálne zmeny boli uskutočnené v súlade so Štatútom predstavenstva a.s. HBP.
  (from: 07/09/1999)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 112/99, NZ 108/99 zo dňa 24.6.1999) rozhodlo o zmene v zložení orgánov a o zmene stanov. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 159/99, NZ 149/99 zo dňa 17.9.1999) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 06/23/2000)
Riadne valné zhromaždenie, konané dňa 30.5.2000 (notárska zápisnica N 78/2000, Nz 77/2000) rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 01/22/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2001 (notárska zápisnica N 184/2001, NZ 184/2001 zo dňa 26.6.2001) schválilo zmenu stanov, zvolilo členov predstavenstva z dôvodu skončenia volebného obdobia, zvolilo členov dozornej rady, zobralo na vedomie výsledky volieb členov dozornej rady volených zamestnancami. Menovací dekrét Ing. Petra Fábika zn. 675/2001/KGR zo dňa 31.5.2001 do funkcie vedúceho odštepného závodu Banská mechanizácia a eletrifikácia s účinnosťou od 1.6.2001. Na zasadnutí predstavenstva dňa 26.6.2001 bol zvolený predseda a podpredseda predstavenstva. Na zasadnutí dozornej rady dňa 16.7.2001 bol zvolený predseda. Protokol z volieb členov dozornej rady volenými zamestnancami.
  (from: 09/21/2001)
Zmena zakladateľskej zmluvy. Zmena stanov akcií (zosúladenie s novelou Obchodného zákonníka 500/2001 Z.z.) a zmena v počte členov predstavenstva a dozornej rady schválená valným zhromaždením konaným dňa 31.07.2002 (notárska zápisnica N 342/02, Nz 340/02 zo dňa 31.07.2002).
  (from: 09/13/2002)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 26.11.2002 a príkaz GR č. 7/2002 o zrušení odštepného závodu Hornonitrianske bane, a.s. Baňa Cigeľ, odštepný závod.
  (from: 02/27/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 28.8.2003 (notárska zápisnica N 258/03, NZ 75318/03 zo dňa 28.8.2003) schválilo zmenu stanov - úpravu predmetu činnosti a.s.
  (from: 10/28/2003)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.09.2003 o zrušení odštepného závodu HBP, a.s. Baňa Handlová, odštepný závod.
  (from: 04/29/2004)
Zmluva o predaji časti podniku - organizačnej zložky Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., AGRO GTV, o.z., uzavretá medzi Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., IČO 36005622 a HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), IČO 36002887.
  (from: 01/29/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/21/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
AGRO GTV, s. r. o.
ul. Lehotská 50
Nováky 971 72
  (from: 07/03/2020)
AGRO RYBIA FARMA, s. r. o.
Štrajková 1
Handlová 972 51
  (from: 07/03/2020)
AGRO SEKTOR, s.r.o.
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (from: 03/25/2023)
Baňa Čáry, a.s.
Čáry 303
Čáry 908 43
  (from: 10/21/2016)
EVTOS, s.r.o.
Matice slovenskej 10/335-1
Prievidza 971 01
  (from: 03/25/2023)
SINA, s.r.o.
Repiská-chata Kožiar
Demänovská dolina 031 01
  (from: 02/17/2023)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person