Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  101/V

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Kyste
  (from: 06/03/1953)
Registered seat: 
Kysta
  (from: 06/03/1953)
Identification number (IČO): 
00 206 245
  (from: 06/03/1953)
Date of entry: 
06/03/1953
  (from: 06/03/1953)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/03/1953)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve
  (from: 02/10/1993)
spracovanie a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/10/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/10/1993)
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
  (from: 02/10/1993)
práce a služby pre vlastných členov
  (from: 02/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/21/1994)
Michal Jakab - člen
32
Hrčeľ
  (from: 05/20/2022)
Helena Tomková - člen
30
Hrčeľ
  (from: 05/20/2022)
Ján Timko ml. - člen
49
Kašov
  (from: 02/10/1993)
Michal Hutman - člen
41
Kašov
  (from: 05/20/2022)
Jolana Baňačkaiová - člen
87
Kysta
  (from: 02/10/1993)
Andrej Jakab - člen
125
Kysta
  (from: 05/20/2022)
Mária Novikmecová - podpredseda
125
Kašov
  (from: 05/30/2017)
Andrej Hatrák - predseda
Hodvábna 2275/16
Trebišov
  (from: 05/30/2017)
Štefan Cap - člen
6
Kysta
  (from: 05/30/2017)
Vladimír Kučma - člen
40
Hrčeľ
  (from: 05/30/2017)
Stanislav Kučma - člen
83
Kašov
  (from: 05/30/2017)
Acting: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda alebo v jeho neprítomnosti podpredseda a jeden člen predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/21/1994)
Registered capital: 
12 280 000 Sk
  (from: 02/10/1993)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 02/10/1993)
Other legal facts: 
PD sa riadi stanovami schválenými na členskej schôdzi dňa 14.3.1991 na základe zák.č.162/90 Zb.
  (from: 06/03/1953)
Družstvo sa transformovalo schválením transformačného projektu na valnej hromade dňa 4.1.1993 v súlade s § 14 zák. 42/92 Zb. o transformácií družstiev.
  (from: 02/10/1993)
Zmenené stanovy družstva schválené členskou schôdzou dňa 12.1.1993 v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/21/1994)
Zmena stanov družstva schválených výročnou členskou schôdzou dňa 21.3.1996.
  (from: 06/03/1996)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 1K 232/98-18 zo dňa 9. 10. 2001 v y h l á s i l konkurz na majetok družstva a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Peter Jonáš, advokát, Kukučínova č. 1, Trebišov. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K 232/98-61 zo dňa 15.12.2003 zbavil JUDr. Petra Jonáša, advokáta, Kukučínova č. 1, Trebišov funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil Mgr. Vladimíra Micaja, Starinská 2130/13, Humenné do funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/18/2001)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 1K/232/1998-202 zo dňa 8.8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2017 zbavil funkcie správcu Mgr. Vladimíra Micaja, Drotárska cesta 56/5943, Bratislava – Staré mesto a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, Bratislava.
  (from: 11/05/2020)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K/232/1998 zo dňa 30.09.2021 zbavil I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2, 811 05 Bratislava, funkcie správcu konkurznej a ustanovil JUDr. Máriu Lányiovú, Štefánikova 50, Košice do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (from: 04/13/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/09/2001
  (from: 04/13/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Mária Lányiová
Štefánikova 50
Košice 040 01
From: 12/04/2021
  (from: 04/13/2022)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person