Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10109/R

Business name: 
HBP Security, s.r.o.
  (from: 04/15/2004)
Registered seat: 
HBP, a.s. Baňa Nováky o.z., časť BC
Sebedražie 972 05
  (from: 04/15/2004)
Identification number (IČO): 
36 303 275
  (from: 05/06/1998)
Date of entry: 
05/06/1998
  (from: 05/06/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/15/2004 until: 06/28/2017)
Objects of the company: 
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby podľa § 3 písm. a) zákona - strážna služba v rozsahu bodov: 1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súviske zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom 2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach 3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste 4. ochrana majetku pri preprave 5. ochrana prepravy majetku a osoby 6. ochrana osoby 7. zabezpečenie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia 8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby 9. vypracúvanie plánu ochrany 10. poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedené v prvom až deviatom bode
  (from: 04/15/2004)
Management body: 
Patrik Uhliarik
Šafárika 902/11
Prievidza 971 01
From: 12/20/2003
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený konateľ sám. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu a funkcie podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/15/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/15/2004)
Supervisory board: 
Ing. Tatiana Mellová - predsedkyňa
Mišíka 25/37
Prievidza 971 01
From: 12/20/2003
  (from: 04/15/2004)
Zoltán Kováč - člen
Veľkolehotská cesta 1
Prievidza 971 01
From: 12/20/2003
  (from: 04/15/2004)
JUDr. Dušan Motús - člen
Kubíka 3/3
Prievidza 971 01
From: 12/20/2003
  (from: 04/15/2004)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 88/98, NZ 95/98 zo dňa 5.5.1998 podľa § 154 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ a prijatím stanov.
  (from: 05/06/1998)
Zosúladenie podľa z.č. 127/1999 Z.z. a podľa platných stanov a.s., časť II. bod 2.
  (from: 03/17/2000)
Valné zhromaždenie dňa 20.6.2000 rozhodlo o zmene v dozornej rade a.s.
  (from: 08/28/2000)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 20.12.2002 zvolila členov predstavenstva a.s. a určila predsedu predstavenstva a.s. Riadne valné zhromaždenie dňa 20.12.2002 schválilo zmenu Stanov a.s. vrátane ich úplného znenia (notárska zápisnica N 562/02, NZ 560/02 zo dňa 20.12.2002).
  (from: 03/03/2003)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu právnej formy HBP Nemocnica, a.s., IČO: 36303275 na HBP Security, s.r.o. a rozhodlo o znížení základného imania. Zároveň schválilo zmenu zakladateľskej listiny a stanov a zvolilo orgány spoločnosti (notárska zápisnica N 431/03, NZ 124970/03 zo dňa 19.12.2003).
  (from: 04/15/2004)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person