Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10150/R

Business name: 
NÁBYTOK BODNÁR, a.s. v konkurze
  (from: 04/01/2008 until: 12/13/2022)
NÁBYTOK BODNÁR, a.s.
  (from: 10/14/1998 until: 03/31/2008)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Prievidza 971 01
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
Identification number (IČO): 
36 305 430
  (from: 10/14/1998)
Date of entry: 
10/14/1998
  (from: 10/14/1998)
Date of deletion: 
12/14/2022
  (from: 12/14/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/14/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/14/1998)
Objects of the company: 
výroba nábytku a výrobkov z dreva
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba stavebno-stolárska a tesárska základná
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba drevenných obalov
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba vlnitých papierov a lepenky a baliacich materiálov z papiera a lepenky
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba hier a hračiek
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
veľkoobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
maloobchod nevyžadujúci si zvláštne povolenie
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/24/1999 until: 12/13/2022)
Managing board
  (from: 11/18/1998 until: 11/23/1999)
Managing board
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Ing. Ján Bodnár - predseda
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
  (from: 10/14/1998 until: 03/28/2008)
Marta Bodnárová - člen
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
JUDr. Vladimír Nosko
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš 990 01
  (from: 11/24/1999 until: 03/28/2008)
Ing. Róbert Reis - člen
Rázusa 21/22
Prievidza
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Ing. Róbert Reis - člen
Rázusa 21/22
Prievidza
  (from: 11/18/1998 until: 03/28/2008)
Ing. Miloš Šujanský - podpredseda
Dedovec 1027/14
Považská Bystrica
  (from: 11/18/1998 until: 11/23/1999)
Ing. Ján Bodnár - predseda
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
From: 10/14/1998
  (from: 03/29/2008 until: 12/13/2022)
Ing. Róbert Reis - člen
Rázusa 21/22
Prievidza
From: 10/14/1998
  (from: 03/29/2008 until: 12/13/2022)
JUDr. Vladimír Nosko
Hviezdoslavova 3
Veľký Krtíš 990 01
From: 10/27/1999
  (from: 03/29/2008 until: 12/13/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva samostatne. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva tak, že predseda predstavenstva je oprávnený podpisovať samostatne a ostatní dvaja členovia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/24/1999 until: 12/13/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Zmluvy alebo iné písomnosti, v ktorých súhrnná hodnota záväzkov alebo cena prevyšuje v súhrne 10.000.000,- Sk, podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, ktorý je investičným riaditeľom spoločnosti. Predaj hmotného investičného majetku nad 1.000.000,- Sk podpisuje aj investičný riaditeľ. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/18/1998 until: 11/23/1999)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci členovia predstavenstva, predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva vždy spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Capital: 
61 000 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 12/13/2022)
21 000 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Shares: 
Number of shares: 61000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/24/1999 until: 12/13/2022)
Number of shares: 61000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 11/23/1999)
Number of shares: 21000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 93/00-323 zo dňa 14.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2005 bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Raška, so sídlom Bratislava, M. Benku 10. Správcovi Mgr. Jozefovi Pastierovi funkcia zanikla 1.9.2005.
  (from: 12/14/2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 93/00-323 zo dňa 14.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2005 bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Raška, so sídlom Bratislava, M. Benku 10. Správcovi Mgr. Jozefovi Pastierovi funkcia zanikla 1.9.2005.
  (from: 04/01/2008 until: 12/13/2022)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/24/2022
  (from: 12/14/2022)
Supervisory board: 
Renata Bartová - člen
1. mája 43/27
Bystričany 972 45
  (from: 11/24/1999 until: 03/28/2008)
Marta Bodnárová - člen
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
  (from: 11/18/1998 until: 03/28/2008)
Anna Chmúrová - člen
517
Olešná
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Ľubica Jánošíková - predseda
Staré mesto, Nábr. sv. Cyrila 323/38
Prievidza
  (from: 10/14/1998 until: 11/23/1999)
Ing. Ladislav Minich - predseda
Košovská 257/6
Kanianka 972 17
  (from: 11/24/1999 until: 03/28/2008)
JUDr. Ján Slovák - člen
Obrancov mieru 369/14
Kalinovo
  (from: 10/14/1998 until: 11/17/1998)
Marta Bodnárová - člen
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
From: 11/10/1998 Until: 11/10/2003
  (from: 05/29/2018 until: 05/28/2018)
Ing. Ladislav Minich - predseda
Košovská 257/6
Kanianka 972 17
From: 10/27/1999 Until: 10/27/2004
  (from: 05/29/2018 until: 05/28/2018)
Renata Bartová - člen
1. mája 43/27
Bystričany 972 45
From: 10/27/1999 Until: 10/27/2004
  (from: 05/29/2018 until: 05/28/2018)
Marta Bodnárová - člen
Staré mesto, Dlhá 367/14
Prievidza
From: 11/10/1998
  (from: 03/29/2008 until: 05/28/2018)
Ing. Ladislav Minich - predseda
Košovská 257/6
Kanianka 972 17
From: 10/27/1999
  (from: 03/29/2008 until: 05/28/2018)
Renata Bartová - člen
1. mája 43/27
Bystričany 972 45
From: 10/27/1999
  (from: 03/29/2008 until: 05/28/2018)
Ing. André Wavre - člen
CH. Du Vengerow 10
12 92 Chambesy
Švajčiarska konfederácia
residence in the Slovak Republic :
Medzierka 1
Bratislava
  (from: 11/18/1998 until: 11/23/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K/93/2000-672 zo dňa 19.10.2022, právoplatné dňa 24.11.2022, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok NÁBYTOK BODNÁR, a.s., v konkurze, priemyselná 7, 971 01 Prievidza, IČO 36 305 430 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd zároveň zbavil JUDr. Jána Rašku funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/14/2022)
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 09.10.1998 a rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. jednorázovo, bez upisovania akcií, podľa § 172 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. prijatím Stanov spoločnosti a Notárskou zápisnicou Nz 441/98.
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
Zmena stanov a zvýšenie záladného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.11.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 488/98, Nz 503/98-
  (from: 11/18/1998 until: 12/13/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 146/99, NZ 166/99 zo dňa 16.11.1999/ rozhodlo o zmene stanov a orgánov spoločnosti.
  (from: 11/24/1999 until: 12/13/2022)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9 K 93/00-151 zo dňa 31.7.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka NÁBYTOK BODNÁR, a.s., Priemyselná 7, Prievidza, IČO 36 305 430. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Jozef Pastier, komerčný právnik, Romanova 42, 851 02 Bratislava.
  (from: 02/27/2001 until: 12/13/2022)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person