Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53833/V

Business name: 
Eko - Salmo s.r.o.
  (from: 03/15/2002)
Registered seat: 
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
  (from: 03/05/2022)
Identification number (IČO): 
31 359 647
  (from: 10/12/1993)
Date of entry: 
10/12/1993
  (from: 10/12/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/12/1993)
Objects of the company: 
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti životného prostredia, vrátane posudkovej činnosti
  (from: 10/12/1993)
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/12/1993)
vykonávanie geologických prác (1.projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického a inžiniersko- geologického prieskumu. 2.Hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum za účelom zisťovania a hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie)
  (from: 10/12/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/22/1993)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 10/12/2000)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 10/12/2000)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/14/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/14/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/14/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/14/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/14/2009)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 03/14/2009)
čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží
  (from: 03/14/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/16/2009)
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-III
  (from: 06/16/2009)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/17/2017)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
  (from: 09/21/2021)
Partners: 
KOSIT a.s. IČO: 36 205 214
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
Slovak Republic
  (from: 01/19/2022)
Contribution of each member: 
KOSIT a.s.
Amount of investment: 149 374 EUR Paid up: 149 374 EUR
  (from: 01/19/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/05/2022)
Ing. Ľubomír Kukľa
Bukovecká 1369/7
Košice - mestská časť nad Jazerom 040 12
From: 01/19/2022
  (from: 01/19/2022)
Jozef Streženec
Molecova 3583/4
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 01/19/2022
  (from: 01/19/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti konajú konatelia spoločne; písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému, napísanému alebo inak vyobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/05/2022)
Capital: 
149 374 EUR Paid up: 149 374 EUR
  (from: 03/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.6.1993 podľa ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. Obch. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 10/12/1993)
Doplnok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.12.1993. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 12/22/1993)
Doplnok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.10.1995. Prevod obchodných podielov schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.7.1995. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 01/26/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10. 5. 1996. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 01/15/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 04/23/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.1.1997, na ktorom bolo odsúhlasené zvýšenie základného imania. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 06/03/1997)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 27.1.1997. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.1.1997. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 07/09/1997)
Doplnok č.6 zo dňa 27.1.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 08/18/1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 7.7.1997. Doplnok č.7 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1997. Zmena obchodného mena z EKO - Slovenská ekologická spoločnosť s.r.o. na EKO - SALMO s.r.o. Stary spis: S.r.o. 12082
  (from: 08/28/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.2000. Doplnok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.2000.
  (from: 10/12/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.3.1997 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SALMO, s.r.o. so sídlom Kočánkova 153, 851 04 Bratislava, IČO 31 385 087. Spoločnosť EKO-SALMO s.r.o. na seba preberá všetok majetok, práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti SALMO, s.r.o.
  (from: 11/21/2000)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 7.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 8.11.2001. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 25.1.2002. Zápisnica zo zasadnutia valného zhrmaždenia konaného dňa 8.11.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode časti obchodného podielu. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 8.11.2001. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.2.2002.
  (from: 03/15/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.10.2007.
  (from: 08/19/2008)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 03.02.2009.
  (from: 03/14/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2004.
  (from: 06/16/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.03.2012.
  (from: 04/24/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.05. 2014.
  (from: 06/03/2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2015.
  (from: 09/26/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.2019.
  (from: 04/18/2019)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 18. apríla 2019, spoločnosť Eko - Salmo s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 359 647, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5873/B, predala spoločnosti Brantner Eko s.r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 240 998 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 124897/B, časť podniku pozastávajúcu z prevádzky čističky odpadových vôd v Slatinských Lazoch (Prevádzka ČOV) a prevádzky neutralizačnej stanice v Hriňovej (Prevádzka NS), a to s účinnosťou ku dňu 18. apríla 2019.
  (from: 06/25/2019)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person