Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3686/B

Business name: 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii
  (from: 05/22/2008 until: 11/24/2016)
Európska zdravotná poisťovňa, a.s.
  (from: 09/13/2005 until: 05/21/2008)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 03/07/2007 until: 11/24/2016)
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 09/13/2005 until: 03/06/2007)
Identification number (IČO): 
35 954 175
  (from: 09/13/2005)
Date of entry: 
09/13/2005
  (from: 09/13/2005)
Date of deletion: 
11/25/2016
  (from: 11/25/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/25/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/2005)
Objects of the company: 
prijímanie a potvrdzovanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie a vydávanie preukazov poistencov verejného zdravotného poistenia (ďalej len "poistenec") podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 580/2004 Z.z.")
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
príjmanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len "poistné"), prerozdeľovanie poistného a uplatňovanie nároku na poistné, nároku na úrok z omeškania, nároku na nedostatok z ročného zúčtovania poistného na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z.
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zdravotná starostlivosť") na úrade, ktorý jej vyplýva zo zákona č. 580/2004 Z.z.
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam a poistencom podľa zákona č. 580/2004 Z.z.
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
vykonávanie poradenskej činnosti pre poistencov a platiteľov poistného
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
uhrádzanie úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti , s ktorým má uzatvorenú zmluvu a vedenie zoznamu takýchto poistencov, návrh na dispenzarizáciu, ktorý vyhotovuje lekár špecialista, obsahuje aj dĺžku dispenzarizácie
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
vykonávanie kontrolnej činnosti
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
vykonávanie analýz predpisovania liekov vždy do 60 dní po skončení štvrťroka
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
vymáhanie pohľadávok na poistnom a pohľadávok za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia úradu
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
poskytovanie štatistických údajov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
obstaranie liekov a zdravotníckych pomôcok pre poistenca uvedeného v žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Ing. Ivan Jakabovič - podpredseda predstavenstva
Donnerova 717/15
Bratislava 841 05
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 02/08/2007)
Ing. Ivan Jakabovič - podpredseda predstavenstva
Donnerova 717/15
Bratislava 841 05
From: 09/13/2005 Until: 02/01/2007
  (from: 02/09/2007 until: 02/08/2007)
Ing. Boris Procik - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 3245/27
Bratislava 841 05
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 10/15/2013)
Ing. Boris Procik - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 3245/27
Bratislava 841 05
From: 09/13/2005 Until: 09/13/2010
  (from: 10/16/2013 until: 10/15/2013)
Ing. Beáta Ondušková - člen predstavenstva
16
Chotča 090 21
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Ing. Etela Kissová - podpredseda predstavenstva
Hrobákova 2497/32
Bratislava 851 02
From: 02/01/2007
  (from: 02/09/2007 until: 11/24/2016)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť konajú predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne, ďalší člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti len spoločne s predsedom predstavenstva alebo s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Capital: 
3 319 391,8874 EUR Paid up: 3 319 391,8874 EUR
  (from: 10/26/2010 until: 11/24/2016)
100 000 000 Sk Paid up: 100 000 000 Sk
  (from: 09/13/2005 until: 10/25/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 193,918874 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 10/26/2010 until: 11/24/2016)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia prevoditeľnosti
  (from: 09/13/2005 until: 10/25/2010)
Stockholder: 
J & T FINANCE GROUP, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 09/13/2005 until: 12/14/2006)
MCH - MEDICAL CARE HOLDING LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 59-61
Nikózia 2012
Cyperská republika
  (from: 12/15/2006 until: 11/24/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/28/2008
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 22. 10. 2008 č. k. 6K/34/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. 10. 2008 bol vyhlásený konkurz na majetok Európska zdravotná poišťovňa, a.s. v likvidácii
  (from: 12/10/2008)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Eduard Hyránek , PhD.
Púchovská 12
Bratislava 811 09
From: 10/18/2008
  (from: 12/10/2008)
Supervisory board: 
Ing. Andrej Zaťko
Vodárenská 4608/100
Piešťany 921 01
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 12/27/2005)
Ing. Andrej Zaťko
Vodárenská 4608/100
Piešťany 921 01
From: 09/13/2005 Until: 12/22/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/27/2005)
Ing. Boris Čarakčiev
Ľudovíta Fullu 3090/58
Bratislava 841 05
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Ing. Etela Kissová
Hrobákova 2497/32
Bratislava 851 02
From: 12/22/2005 Until: 10/30/2006
  (from: 12/15/2006 until: 12/14/2006)
Ing. Etela Kissová
Hrobákova 2497/32
Bratislava 851 02
From: 12/22/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/14/2006)
Ing. Mária Krajčiová
Ľudovíta Fullu 3094/20
Bratislava 841 05
From: 10/30/2006
  (from: 12/15/2006 until: 11/24/2016)
Mgr. Miloslav Zábojník
Bořetická 4142/5
Brno 628 00
Česká republika
From: 09/13/2005
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/02/2008
  (from: 05/22/2008)
 Liquidators:
CLC advokátska kancelária s. r. o.
Panská 9
Bratislava 811 01
From: 05/12/2008 Until: 11/25/2016
  (from: 05/22/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti robí v mene spoločnosti likvidátor, pričom likvidátor sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 05/22/2008)
Other legal facts: 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 11/25/2016)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 63/2005, Nz 23701/2005, NCRls 23415/2005 dňa 26.05.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/13/2005 until: 11/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2006.
  (from: 12/15/2006 until: 11/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 01.02.2007 - odvolanie a menovanie podpredsedu predstavenstva.
  (from: 02/09/2007 until: 11/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2007, Nz 5812/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 03/07/2007 until: 11/24/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie vo forme notárskej zápisnice N 44/2008, Nz 18472/2008 zo dňa 02.05.2008.Rozhodnutie jediného akcionára o vymenovaní likvidátora vo forme notárskej zápisnice N 47/ Nz 19597/2008 zo dňa 12.05.2008.
  (from: 05/22/2008 until: 11/24/2016)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person