Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3714/B

Business name: 
Privatbanka, a.s.
  (from: 11/01/2005)
Registered seat: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 08/24/2009)
Identification number (IČO): 
31 634 419
  (from: 08/09/1995)
Date of entry: 
08/09/1995
  (from: 08/09/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/1995)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 04/16/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/16/2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/21/2018)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/16/2005)
finančný lízing
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/16/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/16/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/16/2005)
uloženie vecí
  (from: 04/16/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/16/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 04/16/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
  (from: 08/24/2009)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 10/11/2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 10/11/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1995)
Ing. Marek Benčat - Member of the Board of Directors
Hany Ponickej 4764/6A
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2022
  (from: 01/18/2022)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
From: 08/08/2008
  (from: 09/10/2008)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/6
Bratislava 841 05
From: 09/04/2007
  (from: 04/20/2010)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/2016)
Capital: 
25 120 648,06 EUR Paid up: 25 120 648,06 EUR
  (from: 04/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 756874
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/22/2009)
Stockholder: 
PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor
Limassol 3082
Cyperská republika
  (from: 11/24/2021)
Supervisory board: 
Ing. Mgr. Milan Čerešňa
Gercenova 6
Bratislava 851 01
From: 08/24/2012
  (from: 09/06/2012)
Ing. Marek Hvožďara
Žilinská 2961/18
Bratislava 811 05
From: 09/27/2012
  (from: 10/11/2012)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/12/2021
  (from: 06/18/2021)
Ing. Milan Ondrej
Školská 2810/82
Dunajská Lužná 900 42
From: 05/11/2021
  (from: 06/18/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (from: 08/09/1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/06/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/23/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (from: 04/30/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (from: 10/05/1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (from: 02/16/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (from: 03/21/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (from: 02/19/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (from: 09/09/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (from: 09/10/2003)
Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
  (from: 11/01/2005)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
  (from: 03/06/2007)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
  (from: 09/10/2008)
Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 08/24/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
  (from: 04/20/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
  (from: 05/18/2011)
Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
  (from: 09/06/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
  (from: 10/11/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
  (from: 04/14/2016)
Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
  (from: 06/21/2018)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person