Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3714/B

Business name: 
Privatbanka, a.s.
  (from: 11/01/2005)
Banka Slovakia, a.s.
  (from: 08/09/1995 until: 10/31/2005)
Registered seat: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 08/24/2009)
Suché mýto 1
Bratislava 811 03
  (from: 04/16/2005 until: 08/23/2009)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/12/1997 until: 04/15/2005)
Námestie SNP 23
Banská Bystrica 974 00
  (from: 01/10/1996 until: 05/11/1997)
J.Kráľa 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Identification number (IČO): 
31 634 419
  (from: 08/09/1995)
Date of entry: 
08/09/1995
  (from: 08/09/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/1995)
Objects of the company: 
prijímanie vkladov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 04/16/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 04/16/2005)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 06/21/2018)
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 04/16/2005)
finančný lízing
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 04/16/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 04/16/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 04/16/2005)
uloženie vecí
  (from: 04/16/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 04/16/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 04/16/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 04/16/2005)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
  (from: 08/24/2009)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (from: 10/11/2012)
vydávanie a správa elektronických peňazí
  (from: 10/11/2012)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (from: 04/16/2005 until: 10/10/2012)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (from: 04/16/2005 until: 10/10/2012)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (from: 04/16/2005 until: 08/23/2009)
obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 04/16/2005 until: 06/20/2018)
prijímanie vkladov od verejnosti
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
poskytovanie úverov
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
finančný prenájom (finančný leasing)
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
poskytovanie záruk
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
otváranie akreditívov
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
obstarávanie inkasa
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
3. s prevoditeľmými cennými papiermi
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
finančné maklérstvo
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
poskytovanie porád vo veci podnikania
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 08/09/1995 until: 05/21/1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 09/06/1995 until: 05/21/1996)
prijímanie vkladov
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
poskytovanie úverov
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
poskytovanie záruk
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
otváranie akreditívov
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
obstarávanie inkasa
  (from: 05/22/1996 until: 02/18/2003)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
1. s devízovými hodnotami
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
finančné maklérstvo
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 05/22/1996 until: 01/18/2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
prijímanie vkladov
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
poskytovanie úverov
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
finančný lízing
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
vydávanie a správu platobných prostriedkov
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
finančné sprostredkovanie
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
poskytovanie bankových informácií
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (from: 02/19/2003 until: 04/15/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1995)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/6
Bratislava 841 05
From: 09/04/2007
  (from: 04/20/2010)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
From: 08/08/2008
  (from: 09/10/2008)
Ing. Marek Benčat - Member of the Board of Directors
Hany Ponickej 4764/6A
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 01/01/2022
  (from: 01/18/2022)
Ing. Ľubica Benická - člen
Bučinová 3
Malachov
  (from: 10/05/1998 until: 02/15/1999)
Ing. Peter Farkaš - člen predstavenstva
Šachorová 42
Bratislava 831 07
From: 03/24/2010
  (from: 04/20/2010 until: 09/05/2012)
Ing. Peter Farkaš - člen predstavenstva
Šachorová 42
Bratislava 831 07
From: 03/24/2010 Until: 08/31/2012
  (from: 09/06/2012 until: 09/05/2012)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Jozef Hegeduš - člen
Mateja Bela 12
Banská Bystrica
  (from: 01/10/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 03/05/2007)
Ing. Vladimír Hrdina - člen
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
From: 08/06/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 03/06/2007 until: 03/05/2007)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/09/2008)
Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
From: 09/04/2007 Until: 08/08/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
  (from: 02/16/1999 until: 02/18/2003)
Ing. Vladimír Hrdina - podpredseda
Tr. SNP 14
Banská Bystrica
From: 02/16/1999 Until: 05/27/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/08/2003)
Ing. Vladimír Hrdina - predseda
Trieda SNP 14
Banská Bystrica
From: 05/27/2003 Until: 08/06/2003
  (from: 09/09/2003 until: 09/09/2003)
Ing. Vladimír Hrdina - predseda predstavenstva
Trieda SNP 1723/14
Banská Bystrica 974 01
From: 03/01/2007
  (from: 03/06/2007 until: 09/20/2007)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
  (from: 02/16/1999 until: 02/18/2003)
Ing. Vladimír Husárček - člen
Tr. SNP 18
Banská Bystrica
From: 02/16/1999 Until: 08/06/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/09/2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
  (from: 10/05/1998 until: 02/18/2003)
Doc.Ing. Alena Longauerová , CSc. - predseda
Starohorská 6
Banská Bystrica
From: 10/05/1998 Until: 02/27/2003
  (from: 02/19/2003 until: 04/24/2003)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 09/09/2008)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda
Laténska 3
Bratislava - mestská časť Rusovce
From: 08/06/2003 Until: 08/08/2008
  (from: 09/10/2008 until: 09/09/2008)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda predstavenstva
Laténska 731/3
Bratislava 851 10
From: 08/08/2008
  (from: 09/10/2008 until: 04/19/2010)
Ing. Ľubomír Lorencovič - podpredseda predstavenstva
Laténska 731/3
Bratislava 851 10
From: 08/08/2008 Until: 02/01/2010
  (from: 04/20/2010 until: 04/19/2010)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - člen
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1995 until: 09/05/1995)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 09/06/1995 until: 01/09/1996)
Doc.Ing. Jozef Medveď , CSc. - predseda
Poľná 100
Banská Bystrica
  (from: 01/10/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Peter Medveď - člen
ŠLN 13
Brezno
  (from: 04/16/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Peter Medveď - podpredseda
ŠLN 13
Brezno
  (from: 10/05/1998 until: 02/15/1999)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 02/27/2007)
Ing. Viliam Ostrožlík - predseda
Mierová 653/66
Bratislava
From: 08/06/2003 Until: 02/28/2007
  (from: 02/28/2007 until: 02/27/2007)
Ing. Milan Peťko - člen
Dr. Clementisa 26
Brezno
  (from: 10/09/1996 until: 10/04/1998)
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - predsedas predstavenstva
Milana Marečka 9/6106
Bratislava 841 09
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 04/19/2010)
Ing. Oto Šinkovic - člen
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1995 until: 09/05/1995)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (from: 09/06/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Oto Šinkovic - podpredseda
Malachovská 165
Banská Bystrica
  (from: 01/10/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
  (from: 02/16/1999 until: 02/18/2003)
Ing. Ľubomír Trnka - podpredseda
Záhorácka 1933/57
Malacky
From: 02/16/1999 Until: 08/06/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/09/2003)
RNDr. Miron Zelina , CSc. - člen predstavenstva
Majerníkova 15
Bratislava 841 05
From: 09/01/2012
  (from: 09/06/2012 until: 06/17/2021)
RNDr. Miron Zelina , CSc. - Member of the Board of Directors
Továrenská 7937/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 09/01/2012
  (from: 06/18/2021 until: 01/17/2022)
RNDr. Miron Zelina , CSc. - Member of the Board of Directors
Továrenská 7937/12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 09/01/2012 Until: 12/31/2021
  (from: 01/18/2022 until: 01/17/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 04/20/2010 until: 12/07/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/09/1995 until: 04/19/2010)
Capital: 
25 120 648,06 EUR Paid up: 25 120 648,06 EUR
  (from: 04/22/2009)
756 874 000 Sk Paid up: 756 874 000 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 04/21/2009)
756 874 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 02/18/2003)
704 674 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/05/1995)
Shares: 
Number of shares: 756874
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 04/22/2009)
Number of shares: 756874
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/19/2003 until: 04/21/2009)
Number of shares: 756874
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/21/2000 until: 02/18/2003)
Number of shares: 756874
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/06/1995 until: 03/20/2000)
Number of shares: 704674
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/09/1995 until: 09/05/1995)
Stockholder: 
PENTA FINANCIAL SERVICES LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor
Limassol 3082
Cyperská republika
  (from: 11/24/2021)
PENTA INVESTMENTS LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212 C & I CENTER, 2nd Floor 212
Limassol 3082
Cyprus
  (from: 04/22/2009 until: 11/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Mgr. Milan Čerešňa
Gercenova 6
Bratislava 851 01
From: 08/24/2012
  (from: 09/06/2012)
Ing. Marek Hvožďara
Žilinská 2961/18
Bratislava 811 05
From: 09/27/2012
  (from: 10/11/2012)
Ing. Marián Slivovič
Staré Grunty 3643/326A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/12/2021
  (from: 06/18/2021)
Ing. Milan Ondrej
Školská 2810/82
Dunajská Lužná 900 42
From: 05/11/2021
  (from: 06/18/2021)
Ing. Jaromír Babinec
Rytířova 809/4
Praha 143 00
Česká republika
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/17/2011)
Ing. Jaromír Babinec
Rytířova 809/4
Praha 143 00
Česká republika
From: 09/04/2007 Until: 11/21/2010
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 52
Bratislava 811 05
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/17/2011)
Ing. Peter Benedikt
Šancová 52
Bratislava 811 05
From: 09/04/2007 Until: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Karol Danys - predseda
Golianova 1
Banská Bystrica
  (from: 01/10/1996 until: 02/15/1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova
Bratislava
  (from: 04/23/1996 until: 02/15/1999)
Ing. Jozef Filo - člen
Miletičova 74
Bratislava
Until: 09/19/2002
  (from: 02/16/1999 until: 02/18/2003)
Ing. Miroslav Chyla - člen
Riadok 13/12
Ružomberok
  (from: 04/23/1996 until: 01/18/2000)
Ing. Ľudovít Kaník - predseda
Akademická 4
Banská Štiavnica
  (from: 02/16/1999 until: 01/18/2000)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 01/10/1996 until: 08/27/1996)
Ing. Jozef Kniebugel - člen
Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 12/06/1996 until: 02/15/1999)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
  (from: 03/21/2000 until: 02/18/2003)
Ing. Jozef Kojda - predseda
Jána Stanislava 3081/51
Bratislava - Karlova Ves
From: 03/21/2000 Until: 08/06/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/09/2003)
Ing. Dušan Kováč - člen
Tichá 25
Banská Bystrica
  (from: 12/06/1996 until: 01/18/2000)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmelníky 12
Košice
  (from: 02/16/1999 until: 01/18/2000)
Ing. Vladimír Ľupták
Slovenská 13
Stupava
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (from: 04/23/1996 until: 04/29/1998)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
From: 01/19/2000
  (from: 02/19/2003 until: 04/02/2007)
Ing. Vladimír Ľupták - člen
Slovenská 13
Stupava
From: 01/19/2000 Until: 01/19/2005
  (from: 04/03/2007 until: 04/02/2007)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
  (from: 01/10/1996 until: 04/22/1996)
Ing. Vladimír Ľupták - podpredseda
Slovenská 13
Stupava
  (from: 04/30/1998 until: 01/18/2000)
Ing. Lenka Madleňáková
Medzilaborecká 21
Bratislava 821 01
From: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 10/10/2012)
Ing. Lenka Madleňáková
Medzilaborecká 21
Bratislava 821 01
From: 04/29/2011 Until: 09/27/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
Ing. Jaroslav Mach - člen
Dobšinského 35
Pezinok
From: 01/19/2000 Until: 02/14/2004
  (from: 02/19/2003 until: 02/27/2004)
RNDr. Anna Malíková
Školská 2304
Čadca
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
RNDr. Anna Malíková - člen
Školská 2304
Čadca
  (from: 01/10/1996 until: 02/15/1999)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
From: 09/19/2002
  (from: 02/19/2003 until: 09/20/2007)
Ing. Ladislav Márton
Novákova 5
Martin
From: 09/19/2002 Until: 06/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/20/2007)
Ing. Miroslav Medvedcký - člen
Medvedzie 129-4/73
Tvrdošín
  (from: 05/29/1998 until: 02/15/1999)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
  (from: 01/19/2000 until: 02/18/2003)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Tupolevova 18
Bratislava
From: 01/19/2000 Until: 08/06/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/09/2003)
Ing. Jozefa Murgašová - člen
Družby 16
Banská Bystrica
  (from: 12/06/1996 until: 02/15/1999)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/17/2011)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 09/04/2007 Until: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Richard Pohranc
Tichá 6309/3
Banská Bystrica 974 01
From: 08/23/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/17/2011)
Ing. Richard Pohranc
Tichá 6309/3
Banská Bystrica 974 01
From: 08/23/2007 Until: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Peter Polónyi
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Peter Polónyi - člen
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (from: 01/10/1996 until: 05/28/1998)
PhDr. Milan Schmidt - podpredseda
Školská 14
Bratislava
  (from: 02/16/1999 until: 01/18/2000)
PhDr. Milan Schmidt - predseda
Školská 14
Bratislava
  (from: 01/19/2000 until: 03/20/2000)
Mgr. Denisa Schultzová
Vajnorská 1306/5
Bratislava 831 03
From: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 05/17/2011)
Mgr. Denisa Schultzová
Vajnorská 1306/5
Bratislava 831 03
From: 09/04/2007 Until: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Ing. Jozef Straško
Česká 7
Bratislava
  (from: 08/09/1995 until: 01/09/1996)
Ing. Jozef Straško - člen
Česká 7
Bratislava
  (from: 01/10/1996 until: 04/22/1996)
Ing. Jozef Špirko
Vilova 11
Bratislava 851 01
From: 04/29/2011
  (from: 05/18/2011 until: 04/13/2016)
Ing. Jozef Špirko
Vilova 11
Bratislava 851 01
From: 04/29/2011 Until: 04/29/2016
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
  (from: 02/16/1999 until: 02/18/2003)
Jozef Zaťko - člen
A. Hlinku 14
Detva
From: 02/16/1999 Until: 05/27/2003
  (from: 02/19/2003 until: 09/08/2003)
RNDr. Miron Zelina
Majerníkova 3444/15
Bratislava 841 05
From: 08/23/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/05/2012)
RNDr. Miron Zelina
Majerníkova 3444/15
Bratislava 841 05
From: 08/23/2007 Until: 08/23/2012
  (from: 09/06/2012 until: 09/05/2012)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 04/29/2016 Until: 01/30/2022
  (from: 03/24/2022 until: 03/23/2022)
Mgr. Jozef Oravkin
Na Holom vrchu 8312/12
Bratislava 841 06
From: 04/29/2016
  (from: 04/14/2016 until: 03/23/2022)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 09/20/2007)
Dr. Alexander Waldstein-Wartenberg - podpredseda
Brahmsplatz 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003 Until: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/20/2007)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 09/20/2007)
MMag. Peter Weinzierl - predseda
Laxenburgerstrasse 351
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003 Until: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/20/2007)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003
  (from: 09/10/2003 until: 09/20/2007)
Dr. Carl Wolfgang Lafite - člen
Thurngasse 5
Viedeň
Rakúsko
From: 08/06/2003 Until: 09/04/2007
  (from: 09/21/2007 until: 09/20/2007)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901
  (from: 08/09/1995)
Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/06/1995)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/10/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/23/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/12/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
  (from: 04/30/1998)
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
  (from: 10/05/1998)
Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
  (from: 02/16/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/19/2000)
Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
  (from: 03/21/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
  (from: 02/19/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
  (from: 09/09/2003)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
  (from: 09/10/2003)
Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
  (from: 11/01/2005)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
  (from: 03/06/2007)
Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
  (from: 09/10/2008)
Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 08/24/2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
  (from: 04/20/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
  (from: 05/18/2011)
Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
  (from: 09/06/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
  (from: 10/11/2012)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
  (from: 04/14/2016)
Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
  (from: 06/21/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person