Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3722/B

Business name: 
SAB o.c.p., a.s.
  (from: 09/12/2017)
Fio o.c.p., a.s.
  (from: 10/27/2005 until: 09/11/2017)
Registered seat: 
Gajova 2513/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
  (from: 09/01/2021)
Hodžovo námestie 1/A
Bratislava 811 06
  (from: 12/28/2017 until: 08/31/2021)
Nám. SNP 21
Bratislava 811 01
  (from: 05/17/2012 until: 12/27/2017)
Kollárovo nám. 15
Bratislava 811 06
  (from: 10/27/2005 until: 05/16/2012)
Identification number (IČO): 
35 960 990
  (from: 10/27/2005)
Date of entry: 
10/27/2005
  (from: 10/27/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/27/2005)
Objects of the company: 
prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 08/28/2008)
vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 08/28/2008)
investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti
  (from: 08/28/2008)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 03/12/2010)
vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 08/28/2008)
vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 08/28/2008)
Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (from: 05/14/2019)
Umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (from: 05/14/2019)
Služby spojené s upisovaním finančných nástrojov: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením, g) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (from: 05/14/2019)
Investičná služba a investičná činnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, obchodovanie na vlastný účet, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme, okrem veľkoobchodných energetických produktov, s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov
  (from: 03/19/2022)
Investičná služba a investičná činnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 03/19/2022)
Vedľajšia služba podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
  (from: 03/19/2022)
úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mier, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 08/28/2008 until: 03/11/2010)
obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom : a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, forwardy a iné deriváty, okrem swapov, týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) futures neuvedené v § 5 ods. 1 písmene f) zákona o cenných papieroch, týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív
  (from: 08/28/2008 until: 12/17/2015)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj, alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovýmí hodnotami v súlade s osobitným zákonom v rozsahu potrebnom na poskytovanie investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch.
  (from: 10/27/2005 until: 08/27/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj, alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na listinné cenné papiere
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
poradenská činnosť týkajúca sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h) zákona o cenných papieroch
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch ku komoditným futures
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/27/2005)
Mgr. Oliver Přibyl - Vice-chairman of the Board of Directors
Mierová 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 12/01/2023
  (from: 12/14/2023)
Ing. Dušan Benda , FCCA - predseda
Ladzianského 12
Bratislava 831 01
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 05/13/2019)
Ing. Dušan Benda , FCCA - predseda
Ladzianského 12
Bratislava 831 01
From: 08/24/2017 Until: 02/21/2019
  (from: 05/14/2019 until: 05/13/2019)
Ing. Petr Čumba - člen
Weissova 780/2e
Brno 644 00
Česká republika
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 01/21/2020)
Ing. Petr Čumba - člen
Weissova 780/2e
Brno 644 00
Česká republika
From: 08/24/2017 Until: 09/17/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
Biskupice 12
Biskupice 538 43
Česká republika
From: 11/18/2015
  (from: 12/02/2015 until: 09/11/2017)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
Biskupice 12
Biskupice 538 43
Česká republika
From: 11/18/2015 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Ing. Martin Farský - podpredseda predstavenstva
Budatínska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 09/20/2019
  (from: 01/22/2020 until: 05/30/2023)
Ing. Martin Farský - podpredseda predstavenstva
Budatínska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 09/20/2019 Until: 05/31/2023
  (from: 05/31/2023 until: 05/30/2023)
Ing. Martin Farský - Chairman of the Board of Directors
Budatínska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 05/31/2023
  (from: 05/31/2023 until: 12/13/2023)
Ing. Martin Farský - Chairman of the Board of Directors
Budatínska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
From: 05/31/2023 Until: 11/30/2023
  (from: 12/14/2023 until: 12/13/2023)
Ing. Ján Franek - predseda
Na Rovinách 573/3
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 01/15/2007
  (from: 02/06/2007 until: 03/10/2009)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/15/2007
  (from: 03/11/2009 until: 02/08/2012)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/15/2007 Until: 01/15/2012
  (from: 02/09/2012 until: 02/08/2012)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/16/2012
  (from: 02/09/2012 until: 02/24/2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/16/2012 Until: 01/16/2017
  (from: 02/25/2017 until: 02/24/2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/24/2017
  (from: 02/25/2017 until: 09/11/2017)
Ing. Ján Franek - predseda
U Libušské sokolovny 523/28
Praha 4 - Libuš 142 00
Česká republika
From: 01/24/2017 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Ing. Peter Hejduk - podpredseda predstavenstva
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
From: 02/22/2019
  (from: 05/14/2019 until: 01/21/2020)
Ing. Peter Hejduk - podpredseda predstavenstva
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
From: 02/22/2019 Until: 09/20/2019
  (from: 01/22/2020 until: 01/21/2020)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
From: 12/01/2009
  (from: 12/22/2009 until: 01/14/2015)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
From: 12/01/2009 Until: 12/01/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
From: 12/02/2014
  (from: 01/15/2015 until: 09/11/2017)
Mgr. Ondrej Suchánek - člen
Marhuľová 9
Bratislava 821 07
From: 12/02/2014 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Mgr. Bc. Veronika Válová - podpredseda
Kotevní 1253/6
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 05/13/2019)
Mgr. Bc. Veronika Válová - podpredseda
Kotevní 1253/6
Praha 5 150 00
Česká republika
From: 08/24/2017 Until: 02/21/2019
  (from: 05/14/2019 until: 05/13/2019)
Ing. Eva Luňáková - Chairman of the Board of Directors
V kališti 1662/2a
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 12/01/2023
  (from: 12/14/2023)
Ing. Petr Čumba - predseda predstavenstva
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
From: 09/17/2019
  (from: 01/22/2020 until: 07/02/2021)
Ing. Petr Čumba - predseda predstavenstva
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
From: 09/17/2019 Until: 05/19/2021
  (from: 07/03/2021 until: 07/02/2021)
Ing. Petr Čumba - Member of the Board of Directors
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
From: 05/19/2021 Until: 04/25/2022
  (from: 05/05/2022 until: 05/04/2022)
Ing. Petr Čumba - Member of the Board of Directors
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
From: 05/19/2021
  (from: 07/03/2021 until: 05/04/2022)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 10/27/2010
  (from: 11/20/2010 until: 11/19/2010)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
From: 10/28/2010
  (from: 11/20/2010 until: 12/01/2015)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
From: 10/28/2010 Until: 10/28/2015
  (from: 12/02/2015 until: 12/01/2015)
Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 08/27/2008)
Mgr. Karel Drášil - podpredseda
133
Lukavice 538 21
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 08/28/2008 until: 11/19/2010)
Ing. Peter Hejduk - Chairman of the Board of Directors
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
From: 05/19/2021
  (from: 07/03/2021 until: 08/31/2021)
Ing. Petr Hejduk - Chairman of the Board of Directors
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
From: 05/19/2021
  (from: 09/01/2021 until: 05/30/2023)
Ing. Petr Hejduk - Chairman of the Board of Directors
Trubská 29
Beroun 266 01
Česká republika
From: 05/19/2021 Until: 05/31/2023
  (from: 05/31/2023 until: 05/30/2023)
Ing. Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 08/28/2008 until: 12/21/2009)
Ing. Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 12/01/2009
  (from: 12/22/2009 until: 12/21/2009)
Miroslav Kolos - člen
Mánesova 559/4
Havířov - Město 736 01
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 08/27/2008)
Ing. Eva Luňáková - Vice-chairman of the Board of Directors
V kališti 1662/2a
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 05/31/2023
  (from: 05/31/2023 until: 12/13/2023)
Ing. Eva Luňáková - Vice-chairman of the Board of Directors
V kališti 1662/2a
Praha 10 107 00
Česká republika
From: 05/31/2023 Until: 11/30/2023
  (from: 12/14/2023 until: 12/13/2023)
Mgr. Petra Meinlová - Member of the Board of Directors
Staré Haltýře 396
Přezletice 250 73
Česká republika
From: 07/27/2023
  (from: 08/04/2023 until: 12/13/2023)
Jan Sochor - predseda
U půjčovny 954/6
Praha 110 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 02/05/2007)
Jan Sochor - predseda
U půjčovny 954/6
Praha 110 00
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 12/31/2006
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Mgr. Petra Bilerová - Member of the Board of Directors
Seifertova 2262
Benešov 679 53
Česká republika
From: 07/27/2023 Until: 02/08/2024
  (from: 02/21/2024 until: 02/20/2024)
Mgr. Petra Bilerová - Member of the Board of Directors
Seifertova 2262
Benešov 679 53
Česká republika
From: 07/27/2023
  (from: 12/14/2023 until: 02/20/2024)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť musia konať a podpisovať vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva spolu
  (from: 05/14/2019)
Predseda predstavenstva môže konať sám a ostatní členovia predstavenstva iba spoločne.
  (from: 12/28/2017 until: 05/13/2019)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/27/2005 until: 12/27/2017)
Capital: 
1 950 000 EUR Paid up: 1 950 000 EUR
  (from: 06/25/2013)
2 655 516 EUR Paid up: 2 655 516 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 06/24/2013)
80 000 000 Sk Paid up: 80 000 000 Sk
  (from: 05/19/2007 until: 03/06/2009)
40 000 000 Sk Paid up: 40 000 000 Sk
  (from: 04/04/2006 until: 05/18/2007)
12 000 000 Sk Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 10/27/2005 until: 04/03/2006)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 199 164 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/07/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 464 715 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/07/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 311 121 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 06/25/2013)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 663 879 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 03/07/2009 until: 06/24/2013)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 10/27/2005 until: 03/06/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 14 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 04/04/2006 until: 03/06/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 20 000 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Akcie je možné previesť alebo inak zaťažiť len so súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 05/19/2007 until: 03/06/2009)
Stockholder: 
SAB Financial Group a.s.
Senovážné náměstí 1375/19
Nové Město, Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 12/15/2022)
Fio banka, a.s.
V Celnici 1028/10
Praha 1 117 21
Česká republika
  (from: 11/20/2010 until: 09/11/2017)
Fio, burzovní společnost, a.s.
V Celnici 1028/10
Praha 1 117 21
Česká republika
  (from: 01/19/2010 until: 11/19/2010)
Ing. Radomír Lapčík , LL.M.
Senovážné náměstí 1588/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (from: 09/12/2017 until: 08/31/2021)
Ing. Radomír Lapčík , LL.M.
Senovážní náměstí 1588/4
Praha 1 - Nové Město 110 00
Česká republika
  (from: 09/01/2021 until: 12/14/2022)
Supervisory board: 
Ing. Petr Čumba
Weissova 780/2e
Brno, Soběšice 644 00
Česká republika
From: 04/26/2022
  (from: 05/05/2022)
Ing. Dana Hübnerová
Pod Křiby 5630
Zlín 760 05
Česká republika
From: 08/25/2022
  (from: 12/14/2023)
Ing. Martin Končický
Osvobození 343
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
From: 08/25/2022
  (from: 12/14/2023)
Jana Ježková
Makovského 1141
Praha 6 163 00
Česká republika
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 11/16/2018)
Jana Ježková
Makovského 1141
Praha 6 163 00
Česká republika
From: 08/24/2017 Until: 11/05/2018
  (from: 11/17/2018 until: 11/16/2018)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/29/2015
  (from: 12/02/2015 until: 09/11/2017)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/29/2015 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Ing. Ondrej Korecký , ACCA
Losky 2631
Zlín 760 01
Česká republika
From: 11/02/2018
  (from: 11/17/2018 until: 05/04/2022)
Ing. Ondrej Korecký , ACCA
Losky 2631
Zlín 760 01
Česká republika
From: 11/02/2018 Until: 04/25/2022
  (from: 05/05/2022 until: 05/04/2022)
RNDr. Petr Marsa
Revoluční 1403/28
Praha 1 - Nové mesto 110 00
Česká republika
From: 10/29/2015
  (from: 12/02/2015 until: 09/11/2017)
RNDr. Petr Marsa
Revoluční 1403/28
Praha 1 - Nové mesto 110 00
Česká republika
From: 10/29/2015 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 08/28/2008 until: 02/08/2012)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/12/2007 Until: 01/12/2012
  (from: 02/09/2012 until: 02/08/2012)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/13/2012
  (from: 10/25/2012 until: 02/24/2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/13/2012 Until: 01/13/2017
  (from: 02/25/2017 until: 02/24/2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/14/2017
  (from: 02/25/2017 until: 09/11/2017)
Mgr. Jan Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/14/2017 Until: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 09/11/2017)
Mgr. Jan Sochor
U Půjčovny 954/6
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/12/2007
  (from: 02/06/2007 until: 08/27/2008)
Mgr. Ján Sochor
Opletalova 1566/30
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 01/13/2012
  (from: 02/09/2012 until: 10/24/2012)
Dana Hübnerová
Pod Křiby 5630
Zlín 760 05
Česká republika
From: 08/24/2017 Until: 08/24/2022
  (from: 12/14/2023 until: 12/13/2023)
Martin Končický
Osvobození 343
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
From: 08/24/2017 Until: 08/24/2022
  (from: 12/14/2023 until: 12/13/2023)
Dana Hübnerová
Pod Křiby 5630
Zlín 760 05
Česká republika
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 12/13/2023)
Martin Končický
Osvobození 343
Želechovice nad Dřevnicí 763 11
Česká republika
From: 08/24/2017
  (from: 09/12/2017 until: 12/13/2023)
Ján Franek
Chelčického 302
Prachatice 383 01
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
Ján Franek
Na Rovinách 3/573
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 11/23/2006 until: 02/05/2007)
Ján Franek
Na Rovinách 3/573
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 01/12/2007
  (from: 02/06/2007 until: 02/05/2007)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 08/28/2008 until: 12/14/2010)
Romuald Kopún
Na Křivce 21/1399
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 11/23/2006 until: 08/27/2008)
Romuald Kopún
Tř. 17. listopadu 1/809
Karviná - Ráj 734 01
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 11/22/2006)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 10/27/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/28/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/01/2015)
Mgr. Romuald Kopún
Na Křivce 1399/21
Praha 10 101 00
Česká republika
From: 10/28/2010 Until: 10/28/2015
  (from: 12/02/2015 until: 12/01/2015)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 10/28/2010 Until: 10/28/2015
  (from: 12/02/2015 until: 12/01/2015)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 8 181 00
Česká republika
From: 10/28/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/01/2015)
Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 10/27/2005 until: 08/27/2008)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
From: 10/27/2005 Until: 10/27/2010
  (from: 12/15/2010 until: 12/14/2010)
RNDr. Petr Marsa
Krynická 504/27
Praha 181 00
Česká republika
From: 10/27/2005
  (from: 08/28/2008 until: 12/14/2010)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou o založení osvedčená do notárskej zápisnice N 606/2004, Nz 65743/2004, ktorá bola zmenená a v celom rozsahu nahradená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.3.2005, N 119/2005, Nz 9185/2005, NCRls 9075/2005 spísanou JUDr. Ľubomírom Vlhom v súlade s ust. Obchodného zákonníka a dodatkom č. 1 k zakladateľskej zmluve zo dňa 12.10.2005 N 450/2005, Nz 47559/2005, NCRls 46938/2005 spísanej JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 10/27/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 796/2006, Nz 45505/2006, NCRls 45266/2006 zo dňa 15.11.2006.
  (from: 11/23/2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.2006. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.1.2007. Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.1.2007.
  (from: 02/06/2007)
Notárska zápisnica N 156/2007, Nz 9425/2007 spísaná dňa 12.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti - zvýšenie základného imania.
  (from: 05/19/2007)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 278/2008 Nz 18249/2008 dňa 30.04.2008. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska OPK-3998/2008-PLP zo dňa 19.08.2008.
  (from: 08/28/2008)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 01.12.2009.
  (from: 12/22/2009)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.10.2010.
  (from: 11/20/2010)
Zápisnica o rozhodnutiach jediného akcionára zo dňa 28.6.2010.
  (from: 12/15/2010)
Zápisnica o rozhodnutiach predstavenstva spoločnosti Fio banka, a.s. prijatých pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Fio o.c.p., a.s. zo dňa 29.06.2011.
  (from: 02/09/2012)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 10.01.2012.
  (from: 02/09/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012.
  (from: 05/17/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o znížení základného imania spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1016/2013, Nz 19523/2013, NCRls 19924/2013 dňa 11.06.2013.
  (from: 06/25/2013)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.12.2014.
  (from: 01/15/2015)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 31.10.2014 medzi spoločnosťou Fio o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 990 ako predávajúcim a spoločnosťou Fio banka, a.s., so sídlom V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, IČ: 618 58 374, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 869 376 ako kupujúcim.
  (from: 08/19/2017)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person