Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11607/R

Business name: 
KLS ELEKTRO spol. s r.o. v konkurze
  (from: 04/17/2007 until: 12/08/2014)
Registered seat: 
Dukelská štvrť 948/11
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/31/2005 until: 12/08/2014)
Identification number (IČO): 
36 309 001
  (from: 07/20/1999)
Date of entry: 
07/20/1999
  (from: 07/20/1999)
Person dissolved from: 
7.6.2014
  (from: 12/09/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
  (from: 12/09/2014)
Date of deletion: 
12/09/2014
  (from: 12/09/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1999)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/20/2007
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 39K/4/2007-57 zo dňa 13.3.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu KLS ELEKTRO spol. s r.o. so sídlom Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, IČO 36 309 001. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.3.2007. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom. Značka správcu: S1180.
  (from: 12/09/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/07/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K/4/2007-574 zo dňa 14.05.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu KLS ELEKTRO spol. s r.o. v konkurze so sídlom Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 309 001 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2014. Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K/4/2007-595 zo dňa 25.09.2014 odvolal z funkcie správcu Ing. Beatu Krausovú, so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2014.
  (from: 12/09/2014)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person