Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11607/R

Business name: 
KLS ELEKTRO spol. s r.o. v konkurze
  (from: 04/17/2007 until: 12/08/2014)
KLS ELEKTRO spol. s r.o.
  (from: 07/20/1999 until: 04/16/2007)
Registered seat: 
Dukelská štvrť 948/11
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/31/2005 until: 12/08/2014)
Ul. SNP 62/48
Nová Dubnica 018 51
  (from: 08/27/2003 until: 05/30/2005)
Sady Cyrila a Metoda 21/18
Nová Dubnica 018 51
  (from: 07/20/1999 until: 08/26/2003)
Identification number (IČO): 
36 309 001
  (from: 07/20/1999)
Date of entry: 
07/20/1999
  (from: 07/20/1999)
Person dissolved from: 
7.6.2014
  (from: 12/09/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku
  (from: 12/09/2014)
Date of deletion: 
12/09/2014
  (from: 12/09/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/20/1999)
Objects of the company: 
inštalácia a opravy elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
veľkoobchod v rámci voľných živností
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
maloobchod v rámci voľných živností
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
elektroinštalatérstvo
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích zariadení
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Partners: 
KLS ELEKTRO spol. s r.o. IČO: 45 023 166
Novohradská 99
České Budejovice 370 08
Czech Republic
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
Contribution of each member: 
KLS ELEKTRO spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Individual managing director
  (from: 07/20/1999 until: 08/26/2003)
Július Dobrotka
Záhradná 1147/33
Veľký Kýr
  (from: 03/30/2001 until: 08/26/2003)
Július Dobrotka
Záhradná 1147/33
Veľký Kýr
From: 02/22/2001
  (from: 08/27/2003 until: 06/01/2006)
Július Dobrotka
Záhradná 1147/33
Veľký Kýr
From: 02/22/2001 Until: 05/16/2006
  (from: 06/02/2006 until: 06/01/2006)
Martin Krajíček
P.O.Hviezdoslava 85-12/27
Nová Dubnica
  (from: 07/20/1999 until: 03/29/2001)
Jozef Pagáč
Centrum I 28/64-24
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/16/2006
  (from: 06/02/2006 until: 02/05/2008)
Jozef Pagáč
Centrum I 28/64-24
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/16/2006 Until: 12/10/2007
  (from: 02/06/2008 until: 02/05/2008)
Jan Loukotka
V. Volfa 3
České Budejovice
Česká republika
From: 03/26/2003
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne. Za spoločnosť konajú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 07/20/1999 until: 08/26/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
200 000 Sk
  (from: 07/20/1999 until: 08/26/2003)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/20/2007
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 39K/4/2007-57 zo dňa 13.3.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu KLS ELEKTRO spol. s r.o. so sídlom Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, IČO 36 309 001. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.3.2007. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom. Značka správcu: S1180.
  (from: 12/09/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/20/2007
Uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 39K/4/2007-57 zo dňa 13.3.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu KLS ELEKTRO spol. s r.o. so sídlom Dukelská štvrť 948/11, Dubnica nad Váhom, IČO 36 309 001. Právne účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.3.2007. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, Dubnica nad Váhom. Značka správcu: S1180.
  (from: 04/17/2007 until: 12/08/2014)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Beata Krausova
Bratislavská 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/20/2007
  (from: 04/17/2007 until: 12/08/2014)
Ing. Beata Krausova
Bratislavská 354/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/20/2007 Until: 10/02/2014
  (from: 12/09/2014 until: 12/08/2014)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 06/07/2014
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K/4/2007-574 zo dňa 14.05.2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu KLS ELEKTRO spol. s r.o. v konkurze so sídlom Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 309 001 po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.06.2014. Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 39K/4/2007-595 zo dňa 25.09.2014 odvolal z funkcie správcu Ing. Beatu Krausovú, so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2014.
  (from: 12/09/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 153/99, Nz 146/99 zo dňa 23.4.1999 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 07/20/1999 until: 12/08/2014)
Vyhlásenie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia (notárska zápisnica N 28/2001, NZ 32/2001 zo dňa 22.2.2001) o zmene zakladateľskej listiny, o odvolaní a menovaní konateľa.
  (from: 03/30/2001 until: 12/08/2014)
Valné zhromaždenie dňa 26.03.2003 menovalo ďalšieho konateľa a schválilo zmenu sídla spoločnosti a Dodatok č.2 k zakladateľskej listine.
  (from: 08/27/2003 until: 12/08/2014)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person