Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  7/S

Business name: 
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica 974 00
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Identification number (IČO): 
00 156 787
  (from: 07/01/1989)
Date of entry: 
07/01/1989
  (from: 07/01/1989)
Date of deletion: 
08/31/2002
  (from: 08/30/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 07/01/1989)
Objects of the company: 
I. Povinný predmet činnosti:
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
výroba a dodávka vody verejnými vodovodmi
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a ich čistenie
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
investorská príprava investičnej výstavby, inžinierska a projektová činnosť pri výstavbe vodohospodárskych investícií
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
II. Ostatné činnosti:
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
stavebná, technologická, dopravná laboratórna, rozborová a diagnostická, nadväzujúce na povinný predmet činnosti
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
prevádzkovanie vlastných výchovnovzdelávacích a rekreačných zariadení a výpočtového strediska, s tým spojená obchodná činnosť
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
vykonávanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s predmetom činnosti, pokiaľ s ňou nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti, záväzných úloh a výstupov štátneho plánu
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
Povinný predmet činnosti je územne vymedzený v okresoch: Banská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Žiar nad Hronom.
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
geologické práce - projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 03/28/1995 until: 05/19/1997)
hydrogeologické práce - projektovanie, sledovanie, riadenie, dokumentovanie a vyhodnocovanie hydrogeologických prieskumných prác v rozsahu do 2.000.000,- Sk/rok
  (from: 03/28/1995 until: 05/19/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/28/1995 until: 05/19/1997)
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko-geologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia. Vykonávnie laboratótnych prác pre uvedené účely
  (from: 05/20/1997 until: 10/04/2001)
výroba elektriny - malé vodné elektrárne
  (from: 05/20/1997 until: 10/04/2001)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 03/28/1995 until: 05/19/1997)
opravy motorových vozidiel a mechanizmov
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
opravy a servis všetkých druhov čerpadiel
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
opravy a servis chlórovacích a dávkovkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
opravy, montáž a servis zariadení slaboprúdovej a silnoprúdovej elektroniky
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
montáž technológie vodárenských diel a zariadení vrátane zváračských prác
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
opravy a montáž vodomerov
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vykonávanie vodohospodárskych a inžinierskych stavieb
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
elektroinštalačné práce
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vykonávanie revíznych a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných skupiny A a B
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
úprava a rozvod pitnej a úžitkovej vody verejnými vodovodmi, prevádzkovanie vodohospodárskych diel a zariadení
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr a určovanie styčných miest pre napojenie prístrojovej techniky
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
meranie množstva odpadových vôd na merných objektoch a kanalizáciách s určením okamžitého alebo kumulatívneho prietoku prístrojovou technikou
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, vrátane technologických rozborov vôd
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
revízna služba chlórovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske prevádzky
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
prevádzkovanie tlakovej stanice bioplynu, predaj a distibúcia stlačeného plynu a bioplynu
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
prenájom nehnuteľností
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
vykonávanie technických prehliadok potrubí
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami
  (from: 06/07/1995 until: 08/30/2002)
zabezpečovanie prevádzky, kontroly a riadenia technológie čistiarní odpadových vôd
  (from: 06/07/1995 until: 08/30/2002)
nakladanie s odpadmi - preprava a následná úprava odpadu kat. č. 95101 - odpad zo septikov a žúmp čistením na čistiarňach odpadových vôd
  (from: 06/07/1995 until: 08/30/2002)
vykonávanie prehliadok kanalizačných systémov prístrojovou technikou
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
pohostinské a ubytovacie služby
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
projektovanie stavieb
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
obstarávanie prác a dodávok
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
rozpočtovnie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  (from: 05/20/1997 until: 08/30/2002)
oprava plynového zariadenia vozidiel poháňa ných na stlačený plyn
  (from: 02/09/1998 until: 08/30/2002)
vykonávanie skúšok vodotesnosti vodohospodárskych objektov a zariadení
  (from: 02/09/1998 until: 08/30/2002)
dodávka a montáž chlorovacích a dávkovacích zariadení na chemikálie pre vodohospodárske stavby
  (from: 02/09/1998 until: 08/30/2002)
opravy a servis technológie vodárenských diel a zariadení
  (from: 02/09/1998 until: 08/30/2002)
výroba elektriny, rozvod elektriny
  (from: 10/05/2001 until: 08/30/2002)
projektovanie, riešenie a vyhodnolcovanie úloh hydrogeologického prieskumu a inžinierskogeologického prieskumu
  (from: 10/05/2001 until: 08/30/2002)
vykonávanie laboratórnych prác pre geologický priskum
  (from: 10/05/2001 until: 08/30/2002)
Management body: 
Ing. Ján Babjak - I. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1995 until: 11/09/1995)
Ing. Ján Babjak - II. zástupca riaditeľa - výrobný ná
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Ing. Ján Babjak - II. zástupca riaditeľa - výrobný námestník
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (from: 11/10/1995 until: 06/27/1996)
Ing. Pavel Mesiarik - II. zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
Tulská 41
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1995 until: 11/09/1995)
Ing. Pavel Mesiarik - III. zástupca riaditeľa - ekonomick
Tulská 41
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Ing. Pavel Mesiarik - III. zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
Tulská 41
Banská Bystrica
  (from: 11/10/1995 until: 06/27/1996)
Ing. Pavel Mesiarik - III. zástupca riaditeľa, ekonomicko-obchodný námestník
Tulská 41
Banská Bystrica
  (from: 06/28/1996 until: 08/30/1999)
Ing. Svätoslav Mravec - I. zástupca - technický námestník
Azalkova 4
Banská Bystrica
  (from: 11/10/1995 until: 06/27/1996)
Ing. Svätoslav Mravec - I. zástupca riaditeľa - technický n
Azalkova 4
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Ing. Svätoslav Mravec - riaditeľ, poverený riadením štátneho podniku
Azalkova 4
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1995 until: 11/07/1995)
Ing. Ján Nahálka - riaditeľ
Slnečná 2
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Ing. Ľubomír Ryša - III. zástupca riaditeľa, poverený riadením technického úseku
Moskovská 48
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1995 until: 11/07/1995)
Ing. Ondrej Trebula - IV. zástupca riaditeľa, námestník úseku prevádzky stredoslovenskej vodárenskej sústavy
Tulská 21
Banská Bystrica
  (from: 06/28/1996 until: 05/30/2001)
Ing. Ľubomír Ryša - riaditeľ
Moskovská 5935/48
Banská Bystrica
  (from: 11/08/1995 until: 08/30/2002)
Ing. Svätoslav Mravec - I. zástupca riaditeľa, technicko-investičný námestník
Azalkova 4
Banská Bystrica
  (from: 06/28/1996 until: 08/30/2002)
Ing. Ján Babjak - II. zástupca riaditeľa, výrobno-prevádzkový námestník
Tatranská 8
Banská Bystrica
  (from: 06/28/1996 until: 08/30/2002)
Ing. Dušan Brečka - III. zástupca riaditeľa, ekonomicko-obchodný námestník
Lichardova 52
Brezno
  (from: 08/31/1999 until: 08/30/2002)
Miroslav Holota - IV. zástupca riaditeľa, námestník úseku prevádzky stredoslovenskej vodárenskej sústavy
25
Môlča
  (from: 05/31/2001 until: 08/30/2002)
Representation: 
Za podnik podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti zástupcovia riaditeľa v poradí v akom sú zapísaní v obchodnom registri.
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
Za podnik podpisuje riaditeľ alebo dvaja zo zástupcov riaditeľa.
  (from: 07/01/1989 until: 03/27/1995)
Branch of the enterprise: 
Name: 
3. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 03 P r i e v i d z a
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Prievidza
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
4. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 04 Rimavská Sobota
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Rimavská Sobota
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Head: 
Ing. Dušan Tóčik
ul. TSK 13/49
Rimavská Sobota
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
6. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 06 Z v o l e n
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Zvolen
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
7. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 07 Žiar nad Hronom
  (from: 11/10/1995 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Žiar nad Hronom
  (from: 11/10/1995 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
2. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 02 L u č e n e c
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Lučenec
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/2002)
Head: 
Ing. Jozef Hoffmann
Ľ.Štúra 44
Halič
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
1. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 01 Banská B y s t r i c a
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
5. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 05 Veľký Krtíš
  (from: 11/12/1999 until: 08/30/2002)
Registered seat: 
Veľký Krtíš
  (from: 11/12/1999 until: 08/30/2002)
Head: 
Mgr. Zoltán Balla
147
Kamenné Kosihy
  (from: 11/12/1999 until: 08/30/2002)
 
 
Name: 
5. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 05 Veľký Krtíš
  (from: 08/31/1995 until: 11/11/1999)
Registered seat: 
Veľký Krtíš
  (from: 08/31/1995 until: 11/11/1999)
Head: 
Jozef Rusnák
Za parkom 11
Veľký Krtíš
  (from: 08/31/1995 until: 11/11/1999)
 
 
Name: 
1. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 01 Banská B y s t r i c a
  (from: 08/31/1995 until: 02/16/1998)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 08/31/1995 until: 02/16/1998)
 
 
Name: 
2. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 02 L u č e n e c
  (from: 07/01/1989 until: 02/16/1998)
Registered seat: 
Lučenec
  (from: 07/01/1989 until: 02/16/1998)
 
 
Name: 
8. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 08 Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 06/27/1996)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 06/27/1996)
 
 
Name: 
7. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 07 Žiar nad Hronom
  (from: 07/01/1989 until: 11/09/1995)
Registered seat: 
Žiar nad Hronom
  (from: 07/01/1989 until: 11/09/1995)
 
 
Name: 
1. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 01 Banská B y s t r i c a
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Registered seat: 
Banská Bystrica
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
 
 
Name: 
5. Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 05 Veľký Krtíš
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
Registered seat: 
Veľký Krtíš
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/1995)
 
 
Founder: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
Ordinary capital: 
4 323 588 565 Sk
  (from: 10/05/2001 until: 08/30/2002)
4 353 829 545 Sk
  (from: 02/09/1998 until: 10/04/2001)
3 254 700 000 Sk
  (from: 07/01/1989 until: 02/08/1998)
Other legal facts: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 8437/2002-420/419 zo dňa 08.08.2002 v súlade s ustanovením § 15 odst. 3 zákona č. 111/990 Zb. a ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 92/1991 Zb. rozhodol o zrušení štátneho podniku Stredoslovenské vodárne a kanalizácie bez likvidácie s týž, že majetok zrušeného podniku prechádza dňom 01.09.2002 v súlade s privatizačným projektom schváleným rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 811 zo dňa 23.04.2002 na Fond národného majetku. Tento ho k horeuvedenému dňu previedol na novozaloženú Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, pričom táto sa stáva jeho právnym nástupcom v celom rozsahu. V súlade s uvedeným sa štátny podnik Stredoslovenské vodárne a kanalizácie Banská Bystrica dňom 31.08.2002 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 08/31/2002)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č. P-390/ /1989, zo dňa 20.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pšn 55
  (from: 07/01/1989 until: 08/30/2002)
. Uvedený podnik je štátnym podnikom na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zmysle § 23 až 26 zák.č. 111/90 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 03/28/1995 until: 08/30/2002)
. Rozhodnutím zakladateľa č. 168/1998-420 bola zmenená a doplnená zakladacia listina štátneho podniku v časti predmetu činnosti a výšky kmeňového imania.
  (from: 02/09/1998 until: 08/30/2002)
. Zapisuje sa zmena v zastupovaní v zmysle rozhodnutia riaditeľa podniku č. 7416/2000/812 zo dňa 14.11.2000 a č. 8361/00/811 zo dňa 20.12.2000.
  (from: 05/31/2001 until: 08/30/2002)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person