Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  9/S

Business name: 
POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Partizánska cesta 69
Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Identification number (IČO): 
00 156 728
  (from: 10/24/1991)
Date of entry: 
10/24/1991
  (from: 10/24/1991)
Date of deletion: 
06/30/1997
  (from: 06/20/1997)
Grounds for deleting: 
zrušenie rozhodnutím zakladateľa
  (from: 06/20/1997)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 10/24/1991)
Objects of the company: 
Povinná činnosť
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
správa zverených vodných tokov a zabezpečovanie všetkých funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
zabezpečovanie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
výkon osobitných činností, ktoré súvisia so spravovanými hraničnými tokmi a následných činnosti vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
zabezpečovanie dodávok vody z vodných tokov a z nádrží vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
zabezpečovanie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné národohospodárske využívanie
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa v rámci rezortu
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami, vyberanie odplát podľa osobitných predpisov
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie osobitných činností súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosťou za prípravu k obrane štátu v mieri a ich realizácia v dobe pohotovosti štátu
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
Ostatná činnosť
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
zabezpečovanie investorskej prípravy, projektovanie a zabezpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich v rámci rezortu
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
zabezpečovanie investorskej prípravy, projektovanie a zabezpečovanie výstavby vodohospodárskych diel a objektov s ním súvisiacich pre iné podniky a organizácie
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
prevádzkovanie rybného hospodárstva podniku
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie zememeračských a geodetických prác, inžinierskej činnosti a konzultačných služieb pre odborné vodohospodárske činnosti
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie opráv stavebných mechanizmov, drobnej mechanizácie a nákladných automobilov
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
prevádzkovanie malých vodných elektrární
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie laboratórnych prác, hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti a množstva odpadových vôd pre organizácie rezortu, prípadne pre iné organizácie
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
vykonávanie inej hospodárskej a obchodnej činnosti, pokiaľ sa ňou nenaruší plnenie hlavného predmetu činnosti štátneho podniku, záväzných úloh štátneho plánu a plnenia hospodárskych záväzkov
  (from: 10/24/1991 until: 02/21/1994)
správa zverených vodných tokov a zabezpečovanie všetkých funkcií, výkon práva hospodárenia s vodnými tokmi a s vodohospodárskymi dielami
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonáva správu, prevádzku a údržbu hlavných melioračných zariadení /na základe rozhodnutia MP SR č. 8881/93-420 zo dňa 28.12.1993/
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
zabezpečovanie účinnosti ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
výkon osobitných činností vyplývajúcich so spravovanými hraničnými tokmi a následných činností vyplývajúcich z osobitných dohôd vzťahujúcich sa na hraničné toky
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
zabezpečovanie dodávok vody z vodných tokov a z vodárenských nádrží vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie v rozsahu určenom vodohospodárskymi orgánmi
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
zabezpečovanie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest, vytváranie podmienok na využívanie vodných tokov a nádrží na plavbu a iné národohospodárske využívanie
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, plnenie úloh, vyplývajúcich z povodňových plánov a rozhodnutí povodňových komisií počas povodňovej aktivity
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonávanie osobitných činností, súvisiacich so zabezpečovaním a zodpovednosť za prípravu k obrane štátu v mieri a ich realizácia v dobe pohotovosti štátu
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
plnenie ďalších úloh, vyplývajúcich pre podnik z vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov vrátane dozornej činnosti v chránených vodohospodárskych oblastiach
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
prevádzkovanie účelového rybného hospodárstva podniku
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonávanie zemeračských a geodetických prác
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
investorská, inžinierska a konzultačná činnosť pre vodohospodárske stavby
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
zemné práce
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
výroba elektrickej energie malými vodnými elektrárňami
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
vykonávanie laboratórnych a hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti vôd
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tova- rov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
oprava áut, motorových kosačiek a stavebných mechanizmov
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
cestná nákladná doprava - 23 nákladnými a 3 špeciálnymi vozidlami
  (from: 02/22/1994 until: 06/29/1997)
Management body: 
Ing. Ján Munkáči - I.zástupca riaditeľa, technický námestník
Hájnická 1021/76
Sliač
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Ing. Ladislav Podkonický - riaditeľ
Šalková, Hronská ul. 74
Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Ing. Miroslav Sklenářík - II. zástupca riaditeľa, ekonomický a obchodný námestník
Zápotockého 3
Banská Bystrica
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Branch of the enterprise: 
Name: 
1. POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 01
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Predmestie 2502/7
Zvolen
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Head: 
Ing. Ľubomír Chrenko
Gorkého 50
Zvolen
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
 
 
Name: 
2. POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 02
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Kohányho 44
Levice
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Head: 
Ing. Daniel Ballon
Poľná 13
Levice
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
 
 
Name: 
3. POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 03
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
ul. ČSA 45
Lučenec
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Head: 
Ing. Matúš Karásek
Mierová 8
Lučenec
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
 
 
Name: 
4. POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 04
  (from: 07/18/1995 until: 06/29/1997)
Registered seat: 
Cukrovarská 54
Rimavská Sobota
  (from: 07/18/1995 until: 06/29/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Varga
L. Svobodu 14/109
Rimavská Sobota
  (from: 07/18/1995 until: 06/29/1997)
 
 
Name: 
4. POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica, odštepný závod 04
  (from: 10/24/1991 until: 07/17/1995)
Registered seat: 
Cukrovarská 54
Rimavská Sobota
  (from: 10/24/1991 until: 07/17/1995)
Head: 
Ing. Pavel Hruška
SNP 64
Klenovec
  (from: 10/24/1991 until: 07/17/1995)
 
 
Ordinary capital: 
2 053 617 000 Sk
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19.12.1996 podľa §§ 14, 15 a 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov došlo k splynutiu štátnych podnikov: Povodie Dunaja, štátny podnik Bratislava Povodie Váhu, štátny podnik Piešťany Povodie Hrona, štátny podnik Banská Bystrica Povodie Bodrogu a Hornádu, štátny podnik Košice v novovzniknutý štátny podnik: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Banská Štiavnica, Višňovského 4 na ktorý prechádza v plnom rozsahu majetok, práva a záväzky splývajúcich štátnych podnikov. Z uvedeného dôvodu sa podnik POVODIE HRONA, štátny podnik Banská Bystrica v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 111/90 Zb. v znení nesk. predpisov z obchodného registra dňom 30.6.1997 vymazáva. Stary spis: Pš 57
  (from: 06/30/1997)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR. č. 1243/110-1988 zo dňa 6.12.1988, podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku, ako štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov, v zmysle § 23 až 26 zák. č. 111/90 Zb. o štátnom podniku. Starý spis: Pš 57
  (from: 10/24/1991 until: 06/29/1997)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person